DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilere verilecek sertifikalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilere sertifika verilmesi, sertifika kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi, sertifikaların iptali, sona ermesi, yenilenmesi, tadili ile sertifika ve yetki belgesi sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 —  (Değişik:RG-10/1/2018-30297)

Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

1) Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,

2) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

3) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

4) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

5) Bağlantı hattı: Ulusal iletim şebekesini veya dağıtım şebekesini serbest tüketici servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattını ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı,

6) Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu: Doğal gazın basıncının düşürüldüğü, ayarlandığı ve doğal gaz miktarının ölçüldüğü istasyonu,

7) Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını,

8) Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesislerini ve boru hatlarını,

9) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi,

10) Depolama şirketi: Doğal gazın depolama faaliyetini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen tüzel kişiyi,

11) Doğal gaz: Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı-LPG hariç) diğer hallerini,

12) İç tesisat: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatı,

13) İhracatçı şirket: Üretim şirketi ve toptan satış şirketlerinden veya ithalatçı şirketlerden satın aldığı gazı yurt dışına pazarlayan tüzel kişiyi,

14) İletim: Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru hattı şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz naklini,

15) İletim şirketi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,

16) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili gerçek veya tüzel kişinin sertifikasının ekini ve ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümleri,

17) İthalatçı şirket: Doğal gazın toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere veya ihracatçı şirketlere satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışından LNG veya gaz formunda doğal gaz temin edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,

18) Lisans: Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için bu Kanun uyarınca Kurul tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,

19) Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

20) Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi,

21)  (Değişik:RG-10/1/2018-30297) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurum tarafından verilen izni,

22) Servis hattı: Dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattı ve servis kutusu ya da basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı,

23) Servis kutusu: Servis ya da bağlantı hattının bitimine konulan ve içinde servis regülatörü veya servis regülatör-sayaç seti ve/veya vana bulunan kutuyu ya da ana kapama vanasını,

24) Servis regülatörü: Servis hattı basıncını istenilen basınca düşüren cihazı,

25) Sistem: Doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

26) (Değişik:RG-10/1/2018-30297)  Şehir: Belediye veya Büyükşehir belediyesine ait belediye sınırları ile mücavir alanların tamamını,

27) Toptan satış şirketi: Sistem içinde veya dışında, iletim veya dağıtım faaliyeti yapmaksızın, doğal gazın toptan satış faaliyeti ile iştigal eden tüzel kişiyi,

28) Ulusal iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek basınçlı boru hatlarını,

29) Üretim şirketi (işletmeci): Türkiye'de üretim faaliyetini gerçekleştiren tüzel kişiyi,

30) Yetki belgesi: Resmi veya özel şirketlerin iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermelerine izin veren ve Kurul tarafından yapılan yazılı yetkilendirmeyi,

31) (Ek:RG-10/1/2018-30297) Onaylı kimlik kartı: Sertifikalı firma bünyesinde bulunan kişilere faaliyetleri esnasında üzerlerinde bulundurmak üzere dağıtım şirketlerince verilen resimli tanıtıcı belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sertifika Alma Yükümlülüğü, Yetki Belgesi, Sertifika Türleri ile Sertifika Süresi

Sertifika alma yükümlülüğü

Madde 5 — (Değişik:RG-27/6/2009-27271) Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez. Bu tür faaliyetlerin ihalesi aşamasında sertifika gerekli değildir, ancak faaliyetin yürütülmesi için sertifika alınması zorunludur.

İç tesisat ve servis hatları sertifikaları, şehir içi dağıtım şirketleri ile Kurum adına ve Kurum tarafından yetki belgesi ile yetkilendirilen resmi veya özel şirketler tarafından verilir.

Sistemle ilgili;

a) Fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme,

b) Yapım,

c) Servis, bakım ve onarım

gibi hizmetleri yapacak olanlar da yapacakları faaliyetler için, Kurumdan sertifika almak zorundadır.

Yetki belgesi

Madde 6 — Yetki belgesi, Kurum adına ve Kurum tarafından, iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermek üzere, resmi veya özel şirketlerin yetkilendirilmesi amacıyla verilen belgedir. Yetki belgesi almak isteyen resmi veya özel şirketler, EK-4’deki başvuru dilekçesi ile EK–5’deki belgeleri tamamlamak suretiyle Kuruma başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından uygun bulunan şirketlere yetki belgesi verilir. Dağıtım lisansı sahibi şirketlerin yetki belgesi alma zorunluluğu yoktur. Ancak dağıtım lisansı sahibi şirketler, yetki belgesi sahibi şirketlerle ilgili bu Yönetmelik ve ilgili tebliğ hükümlerine tabidir.

Kurum, uygun bulduğu şirketlere cari yıl için belirtilen tutarda ücreti yatırmaları mukabilinde, başvurularının kabul edildiği tarihten itibaren altmış gün içinde yetki belgesini verir. Kanuna ve mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen yetki belgesi sahibi şirketlere Kanunun 9 uncu maddesinin ilgili hükümleri uygulanır ve yetki belgeleri Kurum tarafından yürürlükten kaldırılır. Yetki belgesi almaya hak kazanan veya yetki belgeleri yürürlükten kaldırılan şirketler Kurumun internet sayfasında ilan edilir.

Sertifika türleri

Madde 7 —  (Değişik:RG-10/1/2018-30297)

Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sertifika türleri aşağıdaki gibidir:

a) Yapım ve hizmet sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı iç tesisat ve servis hatları dışındaki, doğal gaz piyasasında yer alan tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren ve Kurum tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir,

b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı servis hatları ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım-onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren, dağıtım şirketleri ile yetki belgesi sahibi resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.

Sertifikanın süresi

Madde 8 — Sertifikalar bir defada en az on, en fazla otuz yıllık süre için verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sertifika Verme Usul ve Esasları

Sertifika ve yetki belgesi başvuruları

Madde 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/1/2018-30297)

 Yapım ve hizmet sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; EK-1’de yer alan “Sertifika Başvuru Dilekçesi”, EK-2’de yer alan “Taahhütname” ve EK-3’te belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; EK-7’de yer alan “Sertifika Başvuru Dilekçesi”, Ek-8’de yer alan “Taahhütname” ve EK-9’da belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte dağıtım lisansı sahibi şirkete ya da yetki belgesi sahibi şirketlere başvuruda bulunur.

Kuruma yapılacak sertifika başvurularına altmış gün içinde cevap verilir. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklara ilişkin birden fazla olarak yapılabilecek bildirimlere ait her bir tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, bildirilen eksiklik ve yanlışlıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

Sertifika başvurusunun inceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için gereksinim duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek/tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. Bu süreçte Kurumca talep edilen bilgi/belgelerin altmış gün içinde Kuruma ibraz edilmemesi halinde sertifika başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

(Ek fıkra:RG-6/4/2019-30737) Kuruma elektronik ortamda sertifika başvurusu yapılabilir. Hangi sertifika başvurularının elektronik ortamda yapılabileceği ve bu başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler Kurul Kararı ile belirlenir. Talep edilen bilgi ve belgeler Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Kuruma sunulur.

Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişiler ise; EK-13’te yer alan “Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

Sertifikanın verilmesi

Madde 10 — (Değişik birinci fıkra:RG-10/1/2018-30297) Yapım ve hizmet sertifikası başvurularına ilişkin Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda sertifika başvurusunun uygun bulunması halinde başvuru sahibine sertifika verilir; aksi halde başvuru reddedilir ve başvuru esnasında Kurum hesabına yatırılan ve içinde bulunulan yıl için geçerli olacak şekilde belirlenmiş sertifika alma bedeli, başvuru sahibine başvuru evrakı ile birlikte iade edilir.

(Ek ikinci fıkra:RG-27/6/2009-27271) İç tesisat ve servis hatları sertifikası başvurularına 30 (otuz) gün içinde cevap verilir. Sertifika verilmesinin uygun görülmesi halinde, sertifika alma bedelinin ödenmesini müteakip sertifika verilir. Dağıtım şirketinin alacağı sertifika hizmet bedelinin tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yatırılmaması halinde sertifika başvurusu reddedilir ve başvuru evrakı iade edilir.

Sertifikalar ve sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri sertifikada belirtilen tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

(Değişik:RG-6/4/2019-30737) Sertifika verilmesini müteakip her bir sertifika için elektronik belge yönetim sisteminde bir dosya açılır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika kayıtları tutulur. Yapım ve hizmet sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.

Sertifika sahibinin hak ve yükümlülükleri

Madde 11 — (Değişik:RG-10/1/2018-30297)

Yapım ve hizmet sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili mevzuatta düzenlenenlerin yanı sıra diğer hak ve yükümlülükleri şunlardır:

a) Sertifika sahipleri, sertifikalarında belirtilen faaliyet konuları ve kategorileri dışında doğal gaz piyasasında hiçbir yapım ve hizmet faaliyetinde bulunamaz.

b) Sertifika sahipleri Kurum tarafından denetlenebilir veya denetlettirilebilir. Sertifika sahibi, yerinde denetim esnasında denetimde bulunanlara her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

c) Sertifika sahipleri, Kurumun, mevzuattan kaynaklanan denetleme ve araştırma gibi görevlerini yerine getirebilmesi için, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek ya da talep edilmesi halinde göndermek zorundadır.

ç) Sertifika sahipleri Kuruma ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişikliği Kuruma onbeş gün içinde yazılı olarak bildirir.

d) Sertifika sahipleri, makul ve basiretli bir tacir gibi davranarak faaliyetlerini gerçekleştirir.

e) Sertifika sahipleri, sertifikanın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, sertifikanın sona erme tarihinden veya iptal kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sertifikayı Kuruma iade eder.

f) Sertifika sahipleri, sertifikanın iptalinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul tarafından hizmetin aksamaması amacıyla alınacak her türlü karara uymak zorundadır.

g) Sertifika sahibi ayrılmış olan personelin yerine yeni personel istihdam edinceye kadar ayrılan mühendisin mesleğine ilişkin kategoride faaliyete devam edemez.

ğ) (Ek:RG-13/12/2019-30977) Sertifika sahibi, kendi şirketine ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi kapsamında sertifikalı firmada ortak olmaya ve/veya sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilmelerine bir engel olmadığına dair yazılı beyan alır.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili mevzuatta düzenlenenlerin yanı sıra diğer hak ve yükümlülükleri şunlardır:

a) Sertifika sahipleri, sertifikalarında belirtilen faaliyet konuları dışında doğal gaz piyasasında hiçbir yapım ve hizmet faaliyetinde bulunamaz.

b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri sertifika aldıkları yetki belgesi sahibi ya da dağıtım lisansı sahibi şirketlerce denetlenir. Ancak gerekmesi halinde her zaman Kurum tarafından da denetlenebilir. Sertifika sahibi, yerinde denetim esnasında denetimde bulunanlara her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

c) Sertifika sahipleri, sertifika aldıkları şirketin, mevzuattan kaynaklanan denetleme ve araştırma gibi görevlerini yerine getirebilmesi için, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek ya da talep edilmesi halinde göndermek zorundadır.

ç) Sertifika sahiplerinin, sertifikalarını almış oldukları şirketin yetki belgesinin Kurum tarafından yürürlükten kaldırılması durumunda, aynı hak ve yükümlülüklerle Kurum tarafından belirlenen başka bir yetki belgesi sahibi tarafından sertifikaları yenilenir. Sertifikalarını dağıtım lisansı sahibinden alan gerçek veya tüzel kişilerin sertifikaları da ilgili dağıtım lisansının süresinin sona ermesi, iptali veya Kurul onayı ile sona erdirilmesi halinde Kurum tarafından belirlenen dağıtım lisansı sahibi tarafından yenilenir.

d) Sertifika sahipleri yetki belgesi ya da dağıtım lisansı sahibi şirkete ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişikliği sertifika aldıkları şirkete onbeş gün içinde yazılı olarak bildirir.

e) Sertifika sahipleri, makul ve basiretli bir tacir gibi davranarak faaliyetlerini gerçekleştirir.

f) Sertifika sahipleri, sertifikanın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, sertifikanın sona erme tarihinden veya iptal kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sertifikayı aldığı şirkete iade eder.

g) Sertifika sahipleri, sertifikanın iptalinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul tarafından hizmetin aksamaması amacıyla alınacak her türlü karara uymak zorundadır.

ğ) Sertifika sahipleri, doğal gazla ilgili faaliyetlerinde, tesisatçı ve çelik/polietilen boru kaynakçısı kadrolarında, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde MYK onaylı mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış personel ya da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okulları ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup ilgili bölüm, alan ve dallarda ustalık belgesi/diploma sahibi personel çalıştırmak zorundadır.

h) Sertifika sahibi, ayrılmış olan makina mühendisinin yerine yeni personel istihdam edinceye kadar faaliyete devam edemez. Aynı şekilde, ayrılmış olan mesleki yeterlilik belgesi sahibinin, kaynakçı veya tesisatçının yerine yeni personel istihdam edinceye kadar ayrılan personele ilişkin faaliyet konusunda faaliyette bulunamaz. Yeni personel istihdam edildiğinde, faaliyetine devam etme izin talebini içeren başvuru dilekçesi ve ekinde yeni istihdam edilen personele ait dağıtım şirketince onaylı belge suretleri ve Ek 9’un 7 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile dağıtım şirketine başvuruda bulunur. Başvuru en geç beş gün içerisinde neticelendirilir.

ı) Sertifikalı firma bünyesinde çalışan personel, kendilerine dağıtım şirketi tarafından verilen onaylı kimlik kartını faaliyetleri esnasında bulundurmak ve talep edilmesi durumunda göstermekle yükümlüdürler.

i) (Ek:RG-13/12/2019-30977) Sertifika sahibi, kendi şirketine ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi kapsamında sertifikalı firmada ortak olmaya ve/veya sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilmelerine bir engel olmadığına dair yazılı beyan alır.

j) (Ek:RG-13/12/2019-30977) Sertifika sahibi ve çalışanları, ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edemez.

k) (Ek:RG-13/12/2019-30977) Sertifika sahibi ve çalışanları, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olamaz.

l) (Ek:RG-13/12/2019-30977) Sertifika sahibi, sertifikasız gerçek/tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptıramaz ve/veya bu kişilerin gerçekleştirdiği işleri üstlenemez.

m) (Ek:RG-13/12/2019-30977) Sertifika sahibi ve çalışanları, iç tesisat imalatında standart dışı malzeme kullanamaz ve/veya standart dışı uygulamada bulunamaz.

Yetki belgesi sahibi şirketlerin hak ve yükümlülükleri

Madde 12 — Yetki belgesi sahibi şirketler aşağıda belirtilen hak ve yükümlülüklere sahiptir:

a) Yetki belgesi sahibi, iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermeye, talep edilmesi halinde yenilemeye, suret çıkartmaya, tadil etmeye ve vize işlemi yapmaya yetkilidir ve yaptığı bu işlemlerle ilgili olarak Kuruma bilgi verir.

b) Yetki belgesi sahibi, bu Yönetmelik hükümlerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki sonuçlardan sorumludur.

c) Yetki belgesi sahibi, faaliyetlerinde ve sertifika sahiplerini denetlemede tarafsız ve adil davranır.

d) Yetki belgesi sahibi, sertifika verdiği gerçek veya tüzel kişinin faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygunluğunu denetlemeye yetkilidir. Denetim neticesinde bir uygunsuzluk tespit ettiği takdirde, Kurumu durumdan derhal haberdar eder. Sertifikadan vazgeçme talebi bulunan, iflas eden, hakkında ihtar veya iptal işlemi gereken sertifika sahiplerini, gerekçeleri ve önerileri ile birlikte, Kuruma bildirir. Kurum yetki belgesi sahibinin önerisine binaen sertifika iptaline karar verebilir.

e) Yetki belgesi sahibi, sertifika verdiği gerçek veya tüzel kişiler hakkında edindiği tüm bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Kuruma vermekle yükümlüdür.

f) Yetki belgesi sahibi, kendi yetki belgesinin veya diğer bir yetki belgesinin yürürlükten kaldırılması durumunda, Kurum tarafından alınacak ilişkilendirme kararlarına uymak zorundadır. Dağıtım lisansının süresi sonunda sona ermesi, iptali, Kurul onayı ile sona ermesi veya lisans sahibi şirketin iflası halinde de Kurum tarafından alınacak ilişkilendirme kararlarına uyulur.

g) Yetki belgesi sahibi, vermiş olduğu sertifikanın iptali veya sona ermesi halinde sertifikayı geri alır ve bu durumu Kuruma bildirir.

h) (Ek:RG-07/11/2003-25282) (Değişik:RG-2/7/2008-26924) (1) Yetki belgesi sahibi, sertifika verilmesini müteakip her sertifika sahibi için ayrı bir sicil dosyası açar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sicil kayıtlarını tutar. Sertifika alan veya sertifikası sona erdirilen gerçek ve tüzel kişilere ait Kurum tarafından belirlenen bilgiler her ayın 5 inci gününe kadar Kuruma bildirilir.

ı) (Ek:RG-10/1/2018-30297) Yetki belgesi sahibi, sertifika vermiş olduğu gerçek ve tüzel kişilerin, kendilerine sertifika verilmesine esas şartları devam ettirip ettirmediklerine yönelik kontrolleri, sertifika tadil/vize/yenileme başvuru tarihlerinden ayrı olarak kendisince uygun gördüğü zaman periyodlarında gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Dağıtım lisansı sahibi şirketler de vermiş oldukları sertifikalarla ilgili olarak yukarıdaki hak ve yükümlülüklere tabidir.

Sertifika bedelleri ve katılma payı

Madde 13 — (Değişik birinci fıkra:RG-10/1/2018-30297) Sertifika sahiplerinin, Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları ve bir sonraki yıl için geçerli olacak sertifika alma, yenileme, tadil, suret çıkartma ve sertifika vize bedelleri, her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur. Sertifika alma, yenileme, suret çıkartma, tadil ve vize bedeli başvuru esnasında ve peşin olarak ödenir. Yenileme başvurusu kapsamında, faaliyet konuları ve kategorilerinin ilave edilmesinin/çıkartılmasının ve/veya ticaret unvanının değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda, yenileme bedeline ilave olarak herhangi bir bedel ödenmez.

Katılma payının mükellefi, sertifika sahibi tüzel kişilerdir. Katılma payı, anılan mükelleflerin yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarının, % 0,2 (binde iki) oranını aşmayacak şekilde Kurul tarafından belirlenecek katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur. Yıl içinde uygulanacak katılma payı oranı, bir önceki yılın Aralık ayı içinde ilan edilir.

Sertifika sahibi, katılma payı tutarını gelir tablosunun ibrazı ile birlikte ilgili faaliyet yılını takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma ödemekle mükelleftir.

Katılma payının, süresi içinde ödenmemesi durumunda; ödenmeyen tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

Hizmet bedeli

Madde 14 — Yetki belgesi sahiplerinin veya dağıtım şirketlerinin iç tesisat ve servis hatları sertifikası verme hizmetleri karşılığı olarak alacakları hizmet bedelleri yetki belgesinde ya da dağıtım lisanslarında düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sertifikaların Tadili, Vizesi, Yenilenmesi, Sona Ermesi ve İptali(2)

Sertifikaların tadili

Madde 15 —  (Değişik:RG-10/1/2018-30297)

Sertifikalar;

a) Sertifika sahibinin sertifikasında değişiklik yapılması için öne sürdüğü gerekçelerin uygun bulunması,

b) İlgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların tadil gerektirmesi,

c) Sertifika sahibinin uyması gereken mevzuatta gerçekleşen değişiklikler doğrultusunda sertifika hükümlerinde değişiklik yapılmasının zorunlu hale gelmesi,

durumlarında tadil edilebilir.

Yapım ve hizmet sertifikalarının tadil işlemleri Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı, iç tesisat ve servis hatları sertifikalarının tadil işlemleri ise sertifikanın alınmış olduğu dağıtım şirketi ya da yetki belgesi sahibi şirket tarafından sonuçlandırılır.

Sertifikada bulunmayan bir faaliyet konusu veya kategoride faaliyet gösterilmek istenilmesi, sertifikada mevcut bulunan bir faaliyet konusunun çıkartılmak istenilmesi ya da ticaret unvanı değişikliği hallerinde sertifika tadili için,

a) Yapım ve hizmet sertifikası tadil başvurusunda bulunacak kişiler, Ek-4’te yer alan “Sertifika Tadil Başvuru Dilekçesi” ile birlikte ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma,

b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası tadil başvurusunda bulunacak kişiler, EK-10’da yer alan “Sertifika Tadil Başvuru Dilekçesi” ile birlikte ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle sertifika almış oldukları dağıtım şirketine ya da yetki belgesi sahibi şirkete,

başvurmakla yükümlüdürler.

İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika tadil başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile sertifika tadil bedeli iade edilir.

Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum veya dağıtım şirketi/yetki belgesi sahibi tarafından resen yapılan tadillerden sertifika tadil bedeli alınmaz.

Sertifika sahibinin, başka bir kişi ile, tüm aktif ve pasifleri ile birleşmesi durumunda, hükmi şahsiyeti sona erecek olan tüzel kişinin sertifika sahibi olması halinde, sahip olduğu sertifika, devralan kişi adına tadil edilinceye kadar yapım ve hizmet faaliyetinde bulunulamaz. Devralan kişinin, üçüncü fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri Kuruma sunmasının akabinde sertifikanın tadil edilmesi sonrasında faaliyete başlanılabilir.

Sertifikaların vizesi

Madde 15/A – (Ek:RG-10/1/2018-30297)

Vize süresi, sertifika yürürlük ve yapılan her yeni vize başlangıç tarihinden itibaren, yapım ve hizmet sertifikası için iki yıl, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için bir yıldır.

Yapım ve hizmet sertifikası sahipleri; EK-5’te yer alan “Sertifika Vize Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur. Yapılan vize başvuruları Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından en geç altmış gün içinde değerlendirilir.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri; EK-11’de yer alan “Sertifika Vize Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte sertifikalarını almış oldukları dağıtım şirketine ya da yetki belgesi sahibi şirkete başvuruda bulunur. Yapılan vize başvuruları en geç on beş gün içinde değerlendirilir.

İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen vize başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile vize bedeli iade edilir.

Vize yaptırmayan sertifika sahibi, faaliyetine vize yaptırıncaya kadar devam edemez, yeni müşteriler ile sözleşme yapamaz ve dağıtım şirketine yeni müracaat dosyası sunamaz. Vizesiz faaliyette bulunan sertifika sahipleri hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır.

 Sertifikaların yenilenmesi

Madde 16 — (Değişik:RG-10/1/2018-30297)  

Sertifikalar, sertifika sahibinin talebi üzerine sertifika süresinin bitiminden başlamak üzere en az on, en fazla otuz yıllık süre için yenilenebilir.

Yapım ve hizmet sertifikası sahipleri yenileme için, sertifika süresinin sona ermesinden en fazla yüzseksen, en az kırkbeş gün önce Kuruma, Ek-6’da yer alan “Sertifika Yenileme Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ekleyerek yazılı başvuruda bulunurlar. Sertifika yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, sertifikanın yenilenmesi hakkındaki yazılı başvurunun yapıldığı tarihi izleyen kırkbeş gün içinde Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nca sonuçlandırılır.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri yenileme için, sertifika süresinin sona ermesinden en fazla yüzyirmi, en az otuz gün önce sertifikalarını aldıkları dağıtım şirketine ya da yetki belgesi sahibi şirkete, Ek-12’de yer alan “Sertifika Yenileme Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ekleyerek yazılı başvuruda bulunurlar. Sertifika yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, sertifikanın yenilenmesi hakkındaki yazılı başvurunun yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde başvurunun yapıldığı şirket tarafından sonuçlandırılır.

Yenileme başvurusu ile ilgili olarak tespit edilen eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde yenileme başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile yenileme bedeli iade edilir.

Sertifikaların sona ermesi

Madde 17 — (Değişik birinci fıkra:RG-6/4/2019-30737) ) Sertifikalar; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde yapım ve hizmet sertifikası Kurul onayı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası ise sertifikayı veren şirketin onayı ile sona erer.

Sertifika sahibinin sertifikası kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, sertifikanın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az doksan gün önce, gerekçeleri ile birlikte yapım ve hizmet sertifikası sahiplerinin Kuruma, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahiplerinin ise sertifikalarını aldıkları şirkete yazılı olarak başvuruda bulunmuş olması zorunludur. Bu başvuru kapsamında sertifika sahibinin sertifikasını sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler taşıdığının ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün belirtilmesi de zorunludur. Sona erdirme talebi hakkında alınacak karar için gereksinim duyulması halinde, ilave bilgi ve belgeler, ilgili gerçek veya tüzel kişiden istenebilir.

Yapılan değerlendirme sonucu, sona erdirme talebinin uygun bulunması halinde, sertifika, kararda belirtilen tarihte sona erer.

(Ek fıkra:RG-07/11/2003-25282) Yapım ve hizmet sertifikası sona eren gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sona eren gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.

Sertifikaların iptali

Madde 18 — Sertifikalar Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir. Bir sertifikanın iptali halinde, yeni bir sertifika verilene kadar verilen hizmetin aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır.

(Ek fıkra:RG-22/12/2018-30633) Sertifika sahiplerince can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde fiillerde bulunulduğunun yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilmesi, sertifikanın verilmesine esas olan şartların faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalktığı anlamını taşır. Bu durumda herhangi bir yazılı ihtara gerek olmaksızın sertifika Kurul tarafından iptal edilebilir.

(Ek fıkra:RG-07/11/2003-25282) Yapım ve hizmet sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Kurul tarafından bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında; sertifika sahibince ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi gibi yapılan işlemler sonucu sertifikanın iptal edilmesi durumunda; sertifika sahibi kişiler ile gerçek kişi ortakları ve sertifika iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanları Kurum tarafından ilgili dağıtım şirketine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirilir.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Sertifikası bu şekilde iptal edilen kişilere, bu kişilerin sahibi/ortağı olan gerçek kişilerin sahibi/ortağı/çalışanı olduğu başka kişilere, sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan çalışanları istihdam eden kişilere veya bu çalışanların da sahibi/ortağı olduğu kişilere; sertifikanın iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle yeni sertifika verilmez.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Sertifikası bu şekilde iptal edilen kişilerin sahibi/ortağı olan gerçek kişiler ve/veya sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan çalışanlar, sertifikanın iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle başka bir sertifika sahibi firmada, firma sahibi veya ortağı olamazlar, sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilemezler.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu bulunan gerçek kişilerin, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında sertifikası iptal edilen kişi olmamakla birlikte ortağı/sahibi/çalışanı olmak bakımından halihazırda sertifikalı bir firma ile ilişkili olması halinde, ilgili sertifika sahibi tarafından söz konusu kişilerin ortaklıktan ve/veya çalışan ise işten çıktığına dair gerekli bilgi ve belgeler ilgili dağıtım şirketine/Kuruma ibraz edilene kadar bu kişiler sertifikalı firmadaki görevleri kapsamında faaliyette bulunamaz. Tüketici mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından mevcut yarım kalan işlerin tamamlanması ile sınırlı olmak üzere bu kişiler ilgili dağıtım şirketinin kontrol ve gözetiminde faaliyet gösterebilir.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Bu madde hükümleri, lisans sahipleri ve tüketicilere verdikleri hizmet kapsamında bu maddede belirtilen fiiller nedeniyle yapım ve hizmet sertifikasının Kurul tarafından iptal edilmesi ve sertifikasız kişilerin bu maddede sayılan fiilleri gerçekleştirmesi nedeniyle haklarında işlem yapılması halinde de uygulanır.

 

İKİNCİ KISIM

Sertifikalar ile İlgili Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel esaslar

Madde 19 — Sertifikalarda aşağıdaki hükümlere yer verilir;

a) Sertifika kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar veya kategoriler ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler,

b) Sertifikanın iptaline, sona ermesine ve yenilenmesine ilişkin hükümler,

c) Sertifikada değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler,

d) Sertifika sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına ilişkin hükümler,

e) Sertifika sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara ve yönetmeliklere uyma yükümlülüklerine ilişkin hükümler,

f) Sertifika kapsamında Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hükümler,

g) Sertifika kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili uyuşmazlıkların hangilerinin Kurul tarafından çözüleceğine ilişkin hükümler,

h) Sertifikada yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve hallerde geçersiz olacağına ilişkin hükümler,

i) Faaliyetlerin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler,

k) Sertifikanın süresi ve geçerlilik tarihi,

l) (Değişik:RG-21/7/2004-25529) Sertifikanın geçerlilik tarihinden itibaren, sertifika süresince yapım ve hizmet sertifikası için her üç yılın sonunda, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için her bir yılın sonunda, sertifika sahibi tarafından yaptırılacak vize işlemlerine ilişkin hükümler,

m) Kurul tarafından sertifikalara dercedilmesi uygun görülen diğer hükümler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gizlilik, Denetim ve Şikayetler, Yaptırımlar, Devir Yasağı ve Bildirimler

Bilgilerin gizliliği

Madde 20 — Sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişiler veya yetki belgesi sahibi ya da dağıtım lisansı sahibi şirketler, piyasada faaliyet gösteren diğer bir gerçek veya tüzel kişinin ticari yönden hassas bilgi ve belgelerini gizli tutmakla yükümlüdür. Gizlilik arz eden bilgiler ancak Kurumun talep etmesi halinde Kuruma verilir. Sertifika sahipleri hizmet verdikleri gerçek veya tüzel kişiler hakkında edindikleri bilgileri de gizli tutmakla yükümlüdür.

Denetim ve şikayetler

Madde 21 — (Değişik:RG-10/1/2018-30297)

Yapım ve hizmet sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesi sahibi şirketler ile dağıtım lisansı sahibi şirketler, Kurum tarafından denetlenebilir ya da denetlettirilebilir. İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi gerçek veya tüzel kişiler ise sertifika aldıkları yetki belgesi sahibi ya da dağıtım lisansı sahibi şirketlerce denetlenir. Ancak gerekmesi halinde her zaman Kurum tarafından da denetlenebilir.

Yaptırımlar

Madde 22 — Sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranması durumunda, fiilin niteliğine göre Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Devir yasağı

Madde 23 — Sertifika sahipleri ve yetki belgesi sahipleri, sertifikalarını veya yetki belgelerini başkalarına devredemez, kullandıramaz.

Bildirimler

Madde 24 — (Değişik:RG-10/1/2018-30297)

Bu Yönetmelik uyarınca sertifika sahipleri ile Kurum veya dağıtım şirketi/yetki belgesi sahibi arasında yapılacak karşılıklı tüm bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, yapım ve hizmet sertifikası sahibinin veya yetki belgesi sahibinin adres değişikliğini Kuruma, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibinin adres değişikliğini ilgili dağıtım şirketi/yetki belgesi sahibine, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içinde bildirmesi zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 — (Mülga:RG-10/1/2018-30297)

Geçici Madde 2 —  (Mülga:RG-10/1/2018-30297)

Geçici Madde 3 — (Değişik:RG-8/12/2018-30619) Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2024 tarihi itibarıyla başlar.

Geçici Madde 4 — (Mülga:RG-10/1/2018-30297)

Geçici Madde 5 — (Mülga:RG-10/1/2018-30297)

Geçici Madde 6 — (Mülga:RG-10/1/2018-30297)

Geçici Madde  7 – (Mülga:RG-10/1/2018-30297)

Geçici Madde 8 – (Ek:RG-27/6/2009-27271) (Mülga:RG-10/1/2018-30297)

Geçici Madde 9 – (Ek:RG-3/4/2012-28253) (Mülga:RG-10/1/2018-30297)

Vize işlemleri

Geçici Madde 10 – (Ek:RG-10/1/2018-30297)

Yapım ve hizmet sertifikalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan vize işlemlerinin geçerlilik tarihleri, sertifikaya derç edilmiş olan vize geçerlilik tarihine kadar aynen devam eder.

Onaylı kimlik kartı işlemleri

Geçici Madde 11 – (Ek:RG-10/1/2018-30297) (Değişik:RG-4/9/2018-30525)

Onaylı kimlik kartı ile ilgili uygulama 01/01/2019 tarihinden itibaren başlar.

Taahhütname sunulması

Geçici Madde 12 – (Ek:RG-22/12/2018-30633)

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri tarafından Ek-8’de yer alan taahhütnamenin yeni şekli bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ilgili dağıtım şirketine sunulur. Dağıtım şirketi taahhütnamenin yeni şeklini süresi içerisinde sunmayan sertifika sahiplerinin taahhütnameyi sunana kadar yeni proje dosyalarını kabul etmez.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik, 2/11/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

_____________

(1) 2/7/2008 tarihli ve 26924 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişikliklerden; sadece akredite edilmiş kuruluşlarca verilen doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi ile çelik ve polietilen boru kaynakçı belgelerine ilişkin hükümler yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,  diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 10/1/2018 ve 30297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile ‘’ Sertifikaların Tadili, Yenilenmesi, Sona Ermesi ve İptali’’ olan dördüncü bölüm başlığı “Sertifikaların Tadili, Vizesi, Yenilenmesi, Sona Ermesi ve İptali” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2002

 24887

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

7/11/2003

25282

2

18/2/2004

25377

3

21/7/2004

25529

4

12/5/2005

25813

5

7/1/2006

26046

6

8/7/2006

26222

7

26/7/2006

26240

8

10/4/2007

26489

9

4/7/2007

26572

10

2/7/2008

26924

11

27/6/2009

27271

12

3/4/2012

28253

13

12/6/2012

28321

14

23/12/2014

29214

15

25/12/2015

29573

16

6/1/2017

29940

17

10/1/2018

30297

18

4/9/2018

30525

19

8/12/2018

30619

20

22/12/2018

30633

21

6/4/2019

30737

22

13/12/2019

30977

 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız