ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEYENLERE

VERİLECEK İZİNLERE AİT YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ;  

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı ; Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlerin esas ve usullerini düzenlenmektedir. 

Kapsam ; 

Madde 2- Bu Yönetmelik ; Devlet ormanlarında, ormanların gelişmesi için idarenin yapacağı teknik iş ve işlemler dışında ormancılık tekniğine uyulmak kaydıyla 6831 sayılı Orman Kanununun 14 üncü maddesi (A) bendindeki fidan sökmek veya dal kesmek ile orman hasılatı elde etmek üzere aynı maddenin (B) bendindeki ve muhtelif faydalar sağlamak için  (C) bendindeki fiil ve hareketleri yapmak isteyenlere aynı kanununun 15 inci maddesi hükmüne göre verilecek izinlere ait esas ve usulleri kapsar. 

Hukuki Dayanak ;

Madde 3- Bu yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-5 maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar ; 

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen ; 

Orman Ürünleri : Her çeşit ağaç, ağaççık, mantar, tıbbi ve sınai bitkiler ile bunlardan elde edilen kök, fidan, kozalak, tohum, kabuk, meyve, çiçek, ibre, yaprak, dal, sürgün, yumru, soğan, çıra, katran, sakız, mazı, balzam, ur ve benzerlerini, 

Tarife Bedeli : Orman Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; Devlet ormanlarından elde edilecek orman ürünlerinin  piyasa şartlarına göre her yıl Orman Genel Müdürlünce tespit edilen ve Orman Bakanlığınca tasdik olunan üretim öncesi bedelini, 

Piyasa Satış Bedeli (Piyasa Fiyatı veya Tahsis Fiyatı): Muhammen bedel üzerinden açık artırmalı satışa çıkarılan her türlü orman ürünlerinin cins, nevi, sınıf ve ebadı itibariyle son satışların ortalamasına göre tespit edilen fiyatını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Fidan Sökmek, Fidan Kesmek, Dal Kesmek, Artıkların Toplanması :

 

Fidan Sökmek : 

Madde 5- Devlet ormanlarında, yapılacak teknik müdahaleler sonucu kesilen veya sökülen fidanlar ile muvafakat , izin ve irtifak hakkı verilen sahalarda ormancılık faaliyetleri için gerekli yol, yangın emniyet şeridi ve benzeri çalışma alanlarındaki fidanların sökülmesi veya kesilmesi ile bunların orman dışına çıkarılmasına izin verilebilir.

 

Dal Kesmek ;

Madde 6- Ormancılık tekniğine uyulması, yangın, böcek ve diğer zararlılara karşı gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, Devlet Ormanlarındaki ağaç, ağaççık ve diğer bitkilerin;

a) Aşılama yapmak amacıyla aşı kalemi ve çelik için dalların kesilmesi,

b) İdarece kesilmesi için işaretlenmiş ve damgalanmış ağaçların üretimden önce dallarının kesilmesi,

c) Amanejman planı ve diğer planlar gereği sadece dal ve sürgünlerinden faydalanılacak ağaççık ve diğer bitkilerin dal ve sürgünlerinin kesilmesi, ile bunların orman dışına çıkarılmasına izin verilebilir.

 

Artıkların Toplanması :

Madde 7-Devlet Ormanlarında, ormancılık faaliyetleri sonunda değerlendirilmeyip ormanda bırakılan her çeşit tepe ve dal artıklarının toplanıp çıkarılmasına izin verilebilir.

Ancak ; erozyon tehlikesi bulunan yerler ile; dal ve artıkları toprak ıslahı yönünden kaldırılmasının sakıncalı olduğu yerlerde toplamaya izin verilmez.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dikili ve Devrik Ağaçları Kökleriyle Sökmek, Kök Sökmek, Kabuk, Çıra, Katran ve Sakız Çıkarmak, Kömür Yapmak, Diğer Ürünleri Kesmek,

 

 

Sökmek Toplamak ; 

Dikili ve Devrik Ağaçları Kökleriyle Sökmek : 

Madde 8- Ormancılık tekniği gereği kesilmek üzere işaretlenen veya damgalanan ağaç ve ağaççıklarla muvafakat, izin ve irtifak hakkı verilen sahalardaki baraj ve göletlerin su altında kalacak alanlarındaki ağaç ve ağaççıkların kökleri ile sökülmek suretiyle orman dışına çıkarılmasına izin verilebilir. 

Kök Sökmek :

Madde 9- Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatınca kesilmiş veya kestirilmiş ağaçların köklerinin sökülmesine ve orman dışına çıkarılmasına izin verilebilir.

 Ancak ; yeni ağaçlandırılmış ve erozyon tehlikesi bulunan alanlardan kök sökülmesine izin verilmez.

Kabuk Toplamak ve Çıra Yapmak :

Madde 10- Yıllık üretim programına alınmamış sahalardaki ağaç köklerinden çıra yapılmasına üretim sonucu çıkan ağaç kabuklarının toplanmasına ve bunların orman dışına taşınmasına izin verilebilir.

 Dikili ağaçlardan ve erozyon tehlikesi bulunan alanlardan kabuk toplanmasına ve çıra yapılmasına izin verilmez.  

Kömür Yapmak :

Madde 11- Köylü Pazar Satışı veya artırmalı satışlardan temin ettikleri odunlardan ve 6831 sayılı Orman Kanununun 37 inci maddesine göre ürettikleri veya topladıkları her türlü artık ürünlerden kömür yapmak isteyenlere, belirlenecek zamanlarda ve yerlerde izin verilebilir.

 Ağaçlandırılmış, gençleştirilmiş erozyon tehlikesi bulunan ve yangına hassas sahalarda kömür yapılmasına hiçbir surette izin verilmez. 

Katran ve Sakız Çıkarmak :

Madde 12- Ağaçlardan sakız ve katran çıkarmak isteyenlere müracaatları halinde izin verilebilir.

Orman içinde katran çıkarmak için izin verilmez.

Diğer Orman Ürünlerini Sökmek, Kesmek ve Toplamak :

Madde 13- Devlet Ormanlarında her çeşit bitkinin; yaprak, çiçek, meyve, tohum, polen, kök, yumru ve soğanları ile mantar, kozalak, balzam, ur ve benzerlerini sökmek, kesmek ve toplamak için izin alınması zorunludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Başvuru:

Madde 14- Bu yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13 üncü maddelerinden faydalanmak isteyenler; doğrudan Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına başvururlar. Ürünleri işleyecek tesislere sahip kamu kuruluşları ile sanayiciler; tesislerin bulunduğu yeri, vaziyet planını, kapasitesini ve işleyeceği ürünün cins ve miktarı ile faydalanmak istedikleri mıntıkayı belirtir bir istek formu ile Orman Genel Müdürlüğüne başvururlar.

Bu yönetmeliğin 11 ve 12 inci maddelerinden yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile inceleme ve izin gerektiren diğer iş ve işlemler, 5 NİSAN 1995 tarih ve 22249 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülür.

İnceleme :

Madde 15- Dilekçe veya istek formu incelenirken, talep edilen ürünün sahası, kesme, sökme, toplama, üretim zamanı, süresi ve şekli ile üretim miktarının  veya verilecek iznin ormanın  aktüel durumuna uygunluğu, neslinin devamını veya ormanı tehlikeye sokup sokmayacağı hususları göz önünde tutulur.

İnceleme; Orman İşletme Müdür Muavini başkanlığında orman işletme şefi ve konu ile ilgili bilgiye sahip bir elemandan teşekkül ettirilen bir heyetçe yapılır. Sonuç bir raporla karara bağlanır. Dilekçe ve istek formlarının şekil ve kapsamı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.

 İzin :

Madde 16-  Yıllık üretim programına alınmış orman ürünlerinin dışındaki her türlü orman ürün ve artıkları, orman işletme şefliğince belirlenecek mıntıka ve sürelerde toplayıp çıkarmaları için öncelikle 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesinde belirlenen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya işyeri civarındaki köylülere tarife bedeli ödemeleri şartıyla izin verilir.

 Bu yerlerdeki halkın ve kooperatiflerin   bu işe istekli olmadıklarının veya yeterli iş güçlerinin bulunmadığından orman işletme şefliğince belirlenmesi ve belgelendirilmesi halinde bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce kesilip, sökülüp veya toplanarak çıkarılmasına aynı şartlarla izin verilebilir.

Ürünlerin kesilmesi, sökülmesi,toplanması ve orman dışına çıkarılması özel bir teknik gerektiriyor ise bu işe istekli olanlardan Orman Genel Müdürlüğünce bilgi, eleman, makine, ekipman ve benzeri bakımlardan özel yeterlilik belgeleri istenir. Bu ürünlere Orman Genel Müdürlüğünün belirleyeceği satış fiyatları uygulanır.

Ormana zararlı ağaççık ve kökler ile diğer zararlı bitkilerin Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek şartlarla üretilip ormandan çıkarılmasına bedelsiz izin verilebilir.

Günübirlik piknik ve kamp alanlarındaki orman ürünlerinin toplanmasına hiçbir surette izin verilmez.

Yukarıda verilecek izinlerle ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek örneğe uygun olarak hazırlanan ve ürünlerin üretilmesi ve orman dışına çıkarılması arasında uyulması gereken teknik ve idari hususları kapsayan şartname, işe başlatılmadan önce talep sahiplerine imzalattırılır.

 

İlan ve Tanıtım :

Madde 17- Orman Genel Müdürlüğünce ;

a)      Endemik ve nesli tehlikeye düşen tür ve ürünlerden toplanmasına izin verilecek miktarlar ve toplanacağı mıntıkaların; her yıl ilgili kuruluşların da görüşleri alınarak Resmi Gazete de, diğer ürünlerin üretim ve toplanma zamanlarının ise diğer vasıtalarla ilanı,

b)      Orman bitkilerinin devamlığının sağlanması ve tahribinin önüne geçilmesi  bakımından; her türün yapraklanma, çiçek, tohum tutma, toplanma zamanları,  üretim sırasında uyulması gerekli önlemler, ürünlerin hangi amaçlarla kullanıldığı ve benzeri hususların tanıtımları yapılır. 

Ormandan Çıkarma :

Madde 18- Kesilen, sökülen veya toplanan her türlü ürünün orman dışına çıkarılması; 12 Ağustos 1986 tarih ve 19193 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik” esaslarına göre nakliye tezkeresine tabidir.

Takibat :

Madde 19- Bu yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında genel mevzuata ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Bakanı yürütür.