MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki ve Tanımlar

 

                Amaç :

               

Madde 1- : Bu Yönetmeliğin amacı, 4122 sayılı ve 23.7.1995 tarihli Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanununa göre orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak; toprak, su ve bitki arasında bozulan ekolojik dengeyi kurmak, geliştirmek ve çevre değerlerini korumak maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yöreye ve ekonomik koşullara uygunluğu kanıtlanmış yerli ve yabancı türlerle yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarının esas ve usullerini düzenlemektir.

 

                Kapsam :

 

                Madde 2- : Bu Yönetmelik; Devlet ormanlarında, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde, göl ve akarsu kenarlarında tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki arazilerde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarının uygulanmasına ait esas ve usulleri kapsar.

 

                Hukuki Dayanak :

 

                Madde 3- : Bu Yönetmelik, 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanununun 16 ncı maddesi hükmüne göre düzenlenmiştir.

 

                Tanımlar :

 

                Madde 4- : Bu Yönetmelikte yer alan :

 

                Bakanlık                                : Orman Bakanlığı,

 

                Genel Müdürlük                   : Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü,

 

                Tüzel Kişi                             : Kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişiliğini,

 

                Bölge Müdürlüğü               : Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerini

 

                Yeşillendirme                        : Bitki örtüsü bulunmayan veya zayıf olan, yerinden kolayca kopabilen toprak ve anakaya formasyonuna sahip yamaçlarda; ekim ve dikim yoluyla her çeşit bitkilendirme ile koruma veya canlı çit tesisi suretiyle toprağın bitki örtüsü ile kaplanmasını,

 

                Teknik İşbirliği                     : Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarında uygulanacak metod ve teknikler konusunda bilgilendirme ve gerektiğinde teknik kontrolde yardımcı olmayı,

                Uygulama Projesi                : Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları için Genel Müdürlükçe belirlenen dispozisyon çerçevesinde düzenlenecek projeleri,

 

                Hızlı Gelişen Türler              : Muhitin doğal olarak yetişen türlerine oranla daha kısa sürede, daha kısa sürede, daha fazla hacim artımı yapan orman ağacı türlerini,

 

                ifade eder.

 

                                                                     İKİNCİ BÖLÜM

Tespit, Müracaat, Tahsis, İzin ve Saha Teslimi

 

                Devlet Ormanlarında

 

                Madde 5- : Orman sayılan yerlerde; amenajman planlarının “Ağaçlandırma, İmar-Islah, Erozyon Kontrolu ve Mera Islahı Çalışmaları ile İlgili Sahalar Tablosu”nda yer almakta olup ta verimli orman bütünlüğü içerisinde kalmayan ve yangın hariç, çeşitli sebeplerle meydana gelmiş olan orman içi açıklıklarında, bozuk orman alanlarında, tarım alanları içerisinde gösterilen ağaçlandırmaya elverişli ve mülkiyet problemi bulunmayan ağaçsız orman toprağı niteliğindeki üç hektar veya daha büyük alanlarda, Bakanlıkça uygun görülecek projelere göre orman Genel Müdürlüğünce Bakan onayı ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları için bedelsiz izin verilebilir.

 

                Ağaçlandırma veya erozyon kontrolu çalışması yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler Bakanlık veya Orman Genel Müdürlüğünün Merkez veya taşra birimlerinden birine başvururlar. Bu başvurular birimler tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

 

                Başvuru konusu saha, Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Başkanlığında ilgili Orman İşletme Müdürü ve Etüd-Proje Başmühendisliğinden oluşan üç kişilik bir heyet tarafından incelenerek ön etüd raporu düzenlenir. Etüd-Proje Başmühendisinin bulunmadığı yerlerde heyete Ağaçlandırma Başmühendisi katılır. Orman Bölge Müdürlüğünce onaylanan ön etüd raporunun üç nüshası Bölge Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça onaylanan rapor saha tahsisi izni verilmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir. İzin ile ilgili işlemler Orman Genel Müdürlüğünce bir ay içerisinde incelenir ve sonuç, gereği için Orman Bölge Müdürlüğüne, bilgi için Bakanlığa bildirilir.

 

                İzin Orman Bölge Müdürlüğünce ilgiliye tebliğ edilir. Sahaya ait uygulama projesi, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde izin sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenen tip projeye uygun şekilde serbest Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisine yedi nüsha olarak yaptırılır. Bölge Müdürlüğü kanalıyla Bakanlıkça gönderilir.

 

                İzin sahibinin kamu kurum ve/veya kuruluşu olması durumunda uygulama projesi ilgili kurum veya kuruluş tarafından yapılır veya yaptırılır.

 

                İzin sahibinin köy tüzel kişiliği olması durumunda uygulama projesi Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

 

                Bakanlıkça onaylanan uygulama projesinin Bölge Müdürlüğüne intikalinden sonra; saha, Orman İşletme Müdürlüğünce izin sahibine teslim edilir.

 

Üzerinde değerlendirilebilir orman emvali bulunan sahalar, Orman İşletme Müdürlüğünce bu emval değerlendirildikten sonra teslim edilir.

 

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Arazilerde

 

                Madde 6- : Turizm bölgesi, alanı ve merkezleri dışında Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarına elverişli sahalar, Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, Bakanlığın talebi üzerine ve Maliye Bakanlığıca uygun görüldüğü takdirde üç ay içinde Bakanlığa tahsis edilir.

 

                Ağaçlandırma izni ve saha teslimi ile ilgili işlemler, bu Yönetmeliğin 5 nci maddesi hükümlerine göre yapılır.

 

                6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi Hükmüne göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerde

 

                Madde 7- : 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Kanunu değiştiren 4127 Sayılı Kanunla belirtilen hak sahipliliği tanımı dışında kalanlara, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi birinci fıkrasının (B) bendi hükmüne göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden; orman içindeki köylerde yerleşik kişilerin iskanı için kullanılmasına ihtiyaç bulunmayan ve yeniden orman niteliği kazandırılması mümkün olan arazilerde; ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışması yapmak üzere, bu yönetmeliğin 5 nci maddesi hükümlerine göre izin verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Yapılacak

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Çalışmaları

 

                Uygulama

 

                Madde 8- : Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliğine katılacak kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin yapacakları işler aşağıda belirtilmiştir.

 

                     a)  Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sulama göletlerinin su toplama havzalarında, köy yolları kenarlarında ve tarım arazilerinde; havza ıslahı tedbirleri almak, yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları yapmak ve rüzgar perdeleri oluşturmak amacıyla:

 

4122 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra inşa edilecek köy yolları ve sulama göletlerine ait projelere; yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları da dahil edilir. Bu çalışmalar için gerekli mali kaynağı kendi bütçesinden karşılar ve bütçenin transfer tertibine ayrı bir program altında ödenek olarak koyar. Bütçesine konulacak ödenek miktarı, yeni gölet ve yol projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin %1 inden az olamaz.

 

Yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı ödenekleri, 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre, cari yılın Kasım ayında Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarılır. Aktarılan ödenek miktarını en geç 15 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirir. Bu ödenek karşılığı nakit Hazine Müsteşarlığınca Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarılır.

 

Yapılacak yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları için lüzumlu orman ağacı fidanlarını özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin eder. Uygulama sahalarının bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır.

 

                     b)  Milli Savunma Bakanlığı

 

Türk Silahlı Kuvvetlerine Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş Hazine arazileri üzerinde “Ordu Ormanları” kurar. Bu ormanların bakım ve korumasını yapar.

 

Kurulacak Ordu Ormanları için lüzumlu orman ağacı fidanlarını, özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin eder. Teknik yardım Bakanlıkça sağlanır.

 

                     c)  İçişleri Bakanlığı

 

Valilikler ve Kaymakamlıklar vasıtasıyla mülki hudutları dahilinde uygun görülecek alanlarda ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları yaparak “Özel İdare Ormanları” kurar. Bu ormanların kurulması için ilin nüfus yoğunluğunu, eğlenme-dinlenme alanı ihtiyacını, ormanlık alan ve erozyon durumunu dikkate alarak her ilin yıllık Özel İdare Bütçesinden yeterince ödenek ayırır. Ayrılan ödenek miktarı ile yıllık programını Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirir.

 

Yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı nakit 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre cari yılın Kasım ayında Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarılır. Aktarılan nakit banka dekontu örneği ile birlikte en geç 15 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirilir.

 

Polis Okullarında eğitim ve öğretim gören polis adaylarına, her yıl üç adetten az olmamak üzere fidan diktirerek “Emniyet Ormanları” kurar.

 

Çalışmalar için ihtiyaç duyacağı orman ağacı fidanlarını, özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin eder, bu ormanların bakım ve korumasını sağlar.

 

Yıllık program miktarı ile ihtiyaç duyulacak fidan miktarını ve öğrenci sayısını belirlemek üzere Bakanlığın taşra teşkilatı ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı arasında protokol tanzim edilir. Bu protokol, Bakanlığa ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.

 

                      d)  Milli Eğitim Bakanlığı

 

Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerce tahsis edilen uygun yerlerde, her öğrenciye her yıl üç adetten az olmamak üzere fidan diktirmek suretiyle “Okul Ormanları” kurar. İllerde Valiliğin koordinatörlüğünde Bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığının mahalli temsilcileri ve Belediye temsilcilerinden oluşturulan bir heyet tarafından kampanyaya katılacak öğrenci sayısı, ihtiyaç duyulacak fidan sayısı ile uygulamanın yapılacağı yer tespit edilir ve bir protokole bağlanır.

 

Fidan ihtiyacı Bakanlıkça bedelsiz olarak karşılanır.

Kurulacak “Okul Ormanı” sahalarının dikime hazır hale getirilmesi ile bakım ve koruma işleri, sahayı tahsis eden kuruluş tarafından yapılır. Bu işler için saha tahsisi yapan kuruluşça bütçesine yeterli ödenek konur.

 

                    e)  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya bu Bakanlığın mülkiyetinde bulunan, orman tahdit  sınırları dışında kalan 6831 Sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılmayan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, makilik, çayır ve meraların geliştirilmesi çalışmaları ile tarım arazilerinde rüzgar erozyonunun önlenmesi için rüzgar perdeleri tesisi işlerini yapar veya yaptırır.

 

Makilik, çayır ve meraların geliştirilmesi ve ıslahı için orman içi ve kenarında bulunan köyler dahilindeki sahalara öncelik verir.

 

Çalışmalarda kullanılacak orman ağacı fidanlarını  özel veya kamu fidanlıklarından bedeli karşılığında temin eder. Bu ormanların bakım ve korumasını sağlar.

 

                    f)  Turizm Bakanlığı

 

Turizm bölge, alan ve merkezlerinde yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları yapar veya yaptırır.

 

Bu sahaların bakım ve korumasını Bakanlığın teknik işbirliği ile sağlar. İhtiyaç duyacağı orman ağacı fidanlarını, özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin eder.

 

                    g)      Çevre Bakanlığı

 

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için, toprak erozyonu açısından gerekli gördüğü yerlerdeki yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarını yapar veya yaptırır. Çevre değerlerinin korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve halkın eğlenme-dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öncelikle yerleşim yerleri civarında “Çevre Ormanları” kurar. Bu maksatla, her yıl bütçesine yeterince ödenek ayırır. Ayrılan ödenek miktarı ile yıllık programını Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirir.

 

Yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı ödenekleri, 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre, cari yılın Kasım ayında Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarır. Aktarılan ödenek miktarını en geç 15 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirir. Bu ödenek karşılığı nakit Hazine Müsteşarlığınca Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarılır.

 

Çalışmalar için gerekli orman ağacı fidanlarını, özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin eder. Uygulama sahalarının bakım ve korumasını Bakanlığın işbirliği ile sağlar.

 

                     h)  Üniversiteler

 

Tahsis edilen, izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen veya kampüsleri içinde mülkiyeti kendilerine ait sahalarda, eğitim süresince her öğretim elemanı ve öğrenciye her yıl üç adetten az olmamak üzere fidan diktirerek “Üniversite Ormanları” ve “Fakülte Ormanları” kurar; bu ormanların bakım, koruma ve işletmesini sağlarlar. Bu maksatla bütçelerine gerekli ödeneği koyarlar. Kurulacak ormanlar için gerekli orman ağacı fidanlarını özel veya kamu fidanlıklarından bedeli karşılığında temin ederler.

 

Yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı ödenekleri, 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre, cari yılın Kasım ayında Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarır. Aktarılan ödenek miktarını en geç 15 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirir. Bu ödenek karşılığı nakit Hazine Müsteşarlığınca Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarılır.

 

                   i) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları

 

Orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmaya yönelik programlar hazırlayarak yayınlarlar. Bu programlar, her kuruluşun ana haber bülteninden önce ve yılda toplam en az beş saat süre ile yayınlanır. Yayınlar değişik yaş gruplarına yönelik; spot, belgesel, dram ve benzeri şekillerde olabilir.

 

Radyo ve televizyon kuruluşlarının talebi halinde programla ilgili senaryoya esas teşkil edecek teknik bilgiler, Bakanlıkça sağlanır.

 

Yayın ve tanıtımla ilgili programların konusu ve yayın dönemleri Bakanlıkça belirlenir. Belirlenen program konuları ve yayın dönemleri, Radyo Televizyon Üst Kurulunca yayın izni ve lisansı verilen Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına, Bakanlıkça bildirilir.

 

                     j)   Diyanet İşleri Başkanlığı

 

Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş Hazine arazilerinde ve izin verilen bozuk orman alanlarında il ve ilçe Müftülüklerinin önderliğinde “Diyanet Ormanları” kurar.

 

Bu sahaların, bakım ve korumasını Bakanlığın teknik işbirliği ile sağlar. İhtiyaç duyacağı orman ağacı fidanlarını özel veya kamu fidanlıklarından bedeli karşılığında temin eder.

 

                     k) Türkiye Elektrik Üretim- İletim Genel Müdürlüğü

 

Hidroelektrik ve Termik Santrallerin kurulduğu yerlerde ve çevresinde, yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışması yapar veya yaptırır. Bu maksatla her yıl bütçesine yeterince ödenek ayırır. Ayrılan ödenek miktarı ile yıllık programı Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirir.

 

Yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı nakdi, 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre, cari yılın Kasım ayında Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarır. Aktarılan nakit miktarını en geç 15 Aralık tarihine kadar banka dekontu örneğini de ekleyerek Bakanlığa bildirir.

 

Bu sahaların bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır. İhtiyaç duyacağı orman ağacı fidanlarını özel veya kamu fidanlıklarından bedeli karşılığında temin eder.

 

 

                     l) Karayolları Genel Müdürlüğü

               

                Karayolu güzergahlarında ve karayollarının tehdit altında olduğu havzalarda yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları yapmak amacıyla;

 

4122 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra inşa edilecek yeni yol yapımı projelerine yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları da dahil edilir. Bu çalışmalar için gerekli mali kaynağı kendi bütçesinden karşılar ve bütçesine transfer tertibine ayrı bir program altında ödenek olarak ayırır. Ödenek miktarı yeni yol yapım projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin %1 inden az olamaz. Ayrılan ödenek miktarı ile yıllık programını Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirir.

 

Yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı ödenekleri, 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre, cari yılın Kasım ayında Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarır. Aktarılan ödenek miktarını en geç 15 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirir. Bu ödenek karşılığı nakit Hazine Müsteşarlığınca Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarılır.

 

Yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları için lüzumlu orman ağacı fidanlarını, özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin eder. Uygulama sahalarının bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır.

 

                      m)  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

 

Demiryolu güzergahlarında, demiryollarının tehdit altında olduğu havzalarda yeşillendirme, yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışması yapar veya yaptırır.

 

Bu sahaların bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır. İhtiyaç duyacağı orman ağacı fidanlarını özel veya kamu fidanlıklarından bedeli karşılığında temin eder.

n)  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

 

Barajların su toplama havzalarında; mülkiyeti kendisine ait, tahsis edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları yapmak amacıyla;

 

1) 4122 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa edilmiş barajların su toplama havzalarında yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarına konu potansiyel sahaları belirlemek üzere gerekli envanter çalışmalarını Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde yapar veya yaptırır. Envanter sonuçlarını Bakanlığa bildirir.

 

                Envanterde belirlenen sahalarla ilgili uygulama projelerini yapar veya yaptırır. Proje maliyet hesabında; bulunması durumunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün birim fiyatları, bulunmaması durumunda veya bulunmayan pozlar için Bakanlıkça her yıl hazırlanan birim fiyatlar kullanılır.

 

                2) 4122 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra inşa edilecek yeni baraj projelerine, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları da dahil edilir. Bu çalışmalar için gerekli mali kaynağı kendi bütçesinden karşılar ve bütçenin transfer tertibine ayrı bir program altında ödenek olarak ayırır. Ödenek miktarı yeni baraj projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin %2 sinden az olamaz. Ayrılan ödenek miktarı ile yıllık programını Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa Bildirir.

 

                Yıllık programların tespitinde Keban, Karakaya ve Atatürk Barajı havzalarındaki sahalara öncelik verilir.

 

Yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı ödenekleri, 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre, cari yılın Kasım ayında Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarır. Aktarılan ödenek miktarını en geç 15 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirir. Bu ödenek karşılığı nakit Hazine Müsteşarlığınca Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarılır.

 

                Yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları için lüzumlu orman ağacı fidanlarını, özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin eder. Uygulama sahalarının bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır.

 

                Yeni barajların su toplama havzalarında yapılacak yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarına baraj yapımından önce veya en geç baraj inşaatı ile birlikte başlamasını sağlar.

 

o) Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) Sanayii Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve ETİBANK Genel Müdürlüğü:

 

Orman ürünlerini hammadde olarak kullanan bu kuruluşlar, ihtiyaç duydukları odun hammaddesinin bir kısmını karşılamak üzere; kendilerine ait arazilerde, izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen veya tahsis edilen sahalarda üretim amaçlı ağaçlandırmalar yaparlar. Bu maksatla, yıllık bütçelerine yeterince ödenek ayırırlar.

 

Ayrılan ödenek miktarı ile yıllık ağaçlandırma programlarını Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirirler.

 

Yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı nakdi, 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre cari yılın Kasım ayında Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarırlar. Aktarılan nakit miktarını banka dekontu örneği ile birlikte en geç 15 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirirler.

 

Ağaçlandırılan sahaların bakım, koruma ve işletilmesi işlerini yapar veya yaptırırlar. İhtiyaç duyacakları orman ağacı fidanlarını, özel veya kamuya ait fidanlıklardan  bedeli karşılığında temin ederler.

 

p)  Belediyeler

 

Belediye sınırları içerisinde, mücavir alanlarda; kendilerine ait veya tahsis edilen, izin verilen, irtifak hakkı, tesis edilen yerlerde yeşillendirme, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları yapar ve “Belediye Ormanları” kurarlar.

 

Bu ormanların kurulması için; nüfus yoğunluğu, eğlenme- dinlenme alanı ihtiyacı, ormanlık alan ve erozyon durumunu dikkate alarak her yıl bütçelerine yeterince ödenek ayırır ve ayrılan ödenek miktarı ile yıllık programlarını Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirirler.

 

Yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı nakdi, 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre cari yılın Kasım ayında Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aktarırlar. Aktarılan nakit miktarını banka dekontu örneği ile birlikte en geç 15 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirirler.

 

                Bu sahaların bakım, koruma ve işletilmesi işlerini yapar veya yaptırırlar. İhtiyaç duyacakları orman ağacı fidanlarını, özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin ederler.

 

              r) Köy Tüzel Kişilikleri

 

Köy mülki hudutları içinde mülkiyeti kendilerine ait, tahsis edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda; öncelikle Kavak, Okaliptüs, Kızılağaç ve benzeri hızlı gelişen türler ile Ceviz, Kestane, Fıstıkçamı gibi meyveli veya tali ürün veren orman ağacı türleri ile ağaçlandırma yaparak “Köy Ormanları” kurarlar. Bu ormanlarda %5 oranına kadar tıbbı ve aromatik bitkilerle boya ve süs bitkilerine yer verebilirler.

 

Tahsis, irtifak hakkı tesisi ve izinlerde Köy Tüzel Kişiliklerine öncelik tanırlar. Ağaçlandırılan sahaların bakım, koruma ve işletilmesi Köy Tüzel Kişiliklerince yapılır.

 

Kurulacak “Köy Ormanları” için lüzumlu Uygulama Projeleri bedelsiz olarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Tasdikli uygulama projesinin “Yatırım Giderleri Cetveli” nde yer alan bütün masraflar (arazi hazırlığı, fidan bedeli, dikim, üç aylık bakım ve ihata harcamaları) Bakanlıkça karşılanır. Köy ormanlarının tesisi için yukarıda açıklanan harcamalar 4122 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabında toplanacak gelirlerden karşılanır.

 

Köy ormanları kuran orman köylülerine, Orman Köylüleri Kalkındırma Fonundan yapılacak yardımların dağıtımında; Köy halkına, köy hudutları dahilinde yapılacak ormancılık çalışmalarında öncelik verilir.

 

s)  Odalar, Meslek Kuruluşları, Birlikleri, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler, Spor Klüpleri, Gönüllü Kuruluşlar ve Benzeri Teşekküller

 

Mülkiyeti kendilerine ait, tahsis edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları yaparlar. Bu çalışmalar sırasında gerekli teknik yardım Bakanlıkça sağlanır.

 

Ağaçlandırılan sahaların bakım, koruma ve işletilmesi işlerini yapar veya yaptırırlar. İhtiyaç duyacakları fidanları özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin ederler.

 

                      t)  Büyük İşletmeler

 

Büyük işletme tanımına giren kuruluş ve ticari işletmeler mülkiyeti kendilerine ait, tahsis edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışması yaparlar. Yıllık satış gelirlerinden yeterince ödeneği ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları için ayırırlar. İhtiyaç duyacakları fidanları, özel veya kamuya ait fidanlıklardan bedeli karşılığında temin ederler. Talepleri halinde Bakanlıkça teknik yardım sağlanır. Bu ormanların bakım, koruma ve işletilmesini sağlar.

 

Yukarıda sayılanlar dışındaki tüzel kişiler ile büyük işletme tanımı dışında kalan şirketler ve kooperatifler de ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışması yapabilirler. Bu çalışmalar için gerekli mali kaynağı kendi bütçelerinden karşılarlar.

 

Gerçek Kişilerce Yapılacak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Çalışmaları

 

Madde 9- : Gerçek kişiler; izin verilen, tahsis edilen veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda bu Yönetmelik kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışması yapabilirler.

 

Bu çalışmalar için; talepleri halinde, 6831 Sayılı Orman Kanununun 22.5.1987 tarih ve 3373 Sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesi hükmüne göre Kurulmuş olan Ağaçlandırma Fonundan kredi verilebilir.

 

Hatıra Ormanları

 

Madde 10- : Gerçek ve tüzel kişilerin talepleri halinde, Bakanlıkça giderleri talep sahipleri tarafından karşılanmak koşuluyla “Hatıra Ormanı” kurulur.

 

Hatıra ormanları Bakanlıkça açılan banka hesabına beher fidan için belirlenen fidan bedelinin yatırılmasından sonra tesis edilir. Bakanlıkça kurulan hatıra ormanlarına, fidan bedelini yatıran gerçek ve tüzel kişiler adına fidan dikilir.

 

Hatıra ormanları ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yürütülür.

 

Hatıra ormanlarının tesis, bakım ve işletilmesi Bakanlıkça yapılır.

 

Valilik ve Kaymakamlıklar milli ve dini bayramlar ile özel günlerde halkın fidan dikmesini sağlayarak “Hatıra Ormanları” oluşturabilirler.

 

Hatıra ormanlarının ismi değiştirilemez.

  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müşterek Hükümler

 

Planlama, Projelendirme, İdare, Amenajman ve Faydalanma

 

        Planlama ve Projelendirme

 

Madde 11- : Bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları uygulama projelerine göre yapılır. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu yapılacak alanlarda iklim, toprak ve diğer yetişme muhiti şartları göz önüne alınarak, hızlı gelişen türler ile meyveli veya tali ürün veren orman ağaçlarına öncelik tanınır. Projelerde %5 i geçmemek koşuluyla tıbbı ve aromatik bitkilerle süs ve boya bitkilerine de yer verilebilir.

 

         İdare, Amenajman ve Faydalanma

 

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulan ormanlar, 6831 Sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre işletilir ve idare olunur.

 

Bu ormanlardan, aynı kanunun “Devlet Ormanları” , “Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar” ve “Hususi Ormanlar” a ilişkin hükümlerine göre faydalanılır.

 

Hak sahiplerinin ölümü halinde faydalanma hakkı, Kanuni mirasçılarına intikal eder. Ancak; Kanuni mirasçıların bu haktan istifade edebilmeleri için, ölen kişinin yükümlülüklerini aynen kabul etmeleri gerekir.

 

Köy, Tüzel Kişiliklerine ait Köy Ormanlarının amenajman planları Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

                Gelirler

 

                Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları ile ilgili harcamaların karşılanacağı gelirler.

 

              a) İthal edilen asli ve tali; gayri mamul, yarı mamul ve mamul orman ürünlerinden

ek:1 no. lu listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları belirtilen ürün ve eşyaların ithalat vergi hasılatından ayrılacak %30 oranındaki paylardan,

 

                      b) Orman Genel Müdürlüğünce Yapılacak Tahsisli Orman Emvali Satışlarında:

 

1) Vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için Valiliklere tahsis edilerek Valiliklerin bildirdiği Belediyelere, ihtiyaçları için askeri birliklere lüzum ve zaruret halinde, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslara göre üretilerek diğer ihtiyaç sahiplerine satılan yakacak odun, suceyrat ve benzeri bedelleri ile 6831 sayılı Orman Kanunun 34 üncü maddesinden istifade edenlerin baltalık ormanlarından istihsal edip, satış istif yerine taşıdıkları tomruk, direk, sanayi odunu, yakacak odun ve sırıkların köylü pazar satışlarında, alıcıdan satış sırasında yapılacak ürün satış bedelinin %1 i tutarındaki tahsilattan,  

 

2) Orman Genel Müdürlüğünce lif-levha ve yonga-levha imal eden fabrika ve tesislere tahsisen verilen odunların tahsis bedeli üzerinden, alıcıdan satış sırasında yapılacak %2 oranındaki tahsilattan,

 

3) Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların Döner Sermayeli kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı kuruluşlarının iştigal konuları dahilinde kalan ve beyanname ile talep edecekleri ihtiyaçları için belirlenecek usul, esas ve düzenlenecek protokollere göre tahsisen verilen tomruk, direk, kağıtlık odun ve sanayi odunlarının tahsis bedeli üzerinden, alıcıdan satış sırasında yapılacak %2 oranındaki tahsilattan,

 

             c) Orman Genel Müdürlüğünce Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi

Yönetmeliğine göre yapılan;

                1) Açık artırmalı veya artırmaya çıkarılıp da pazarlığa kalan ve pazarlık süresi içerisinde pazarlıkla satılan her türlü orman emvalinin satış gelirleri üzerinden ayrılacak %6 oranındaki paylardan,

 

                2) Hesaplanan kurumlar vergisi üzerinden ayrıca ödenecek %2 oranındaki paydan,

 

                3) Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermayeli kuruluşlarca yapılan müsadereli orman emvali satışları da dahil olmak üzere her türlü açık artırmalı orman emvali satışlarında alıcıdan satış sırasında satış bedeli üzerinden yapılacak %3 oranındaki tahsilattan,

 

d) 6831 Sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesine göre özel orman alanlarında verilen yapılaşma izinlerinde yetkili birimlerce onaylanmış yol, bina ve tesis proje bedelleri üzerinden %1 oranında hesaplanarak izin sahipleri tarafından en geç bir ay içinde yatırılacak bedellerden,

 

                e) İzin veya irtifak haklarına dayanılarak Devlet, diğer kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişiliklerince yapılacak kar amacı olmayan ve kamu yararına hizmetlerde kullanılacak olan tesisler dışında kalan, her türlü tesisin proje toplam bedeli ve orman sahası içinde kalan bölümü üzerinden hesaplanarak izin veya irtifak hakkı tesis işleminin tebliğini müteakip en geç bir ay içinde yatırılacak %2 oranındaki bedellerden,

 

f) orman ürünleri sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı İşletme ve Satış Mağazası Müdürlüklerince yapılan yarımamul ve mamul orman emvali satışlarında satış bedeli, çimentolu yonga-levha satışlarında satış bedeli ve yonga oranına göre hesaplanacak tutar üzerinden satış sırasında alıcıdan yapılacak %3 oranındaki tahsilattan,

 

g) 9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince oluşturulan “Çevre Kirliliğini Önleme Fonu” gelirlerinden ayrılacak %5 oranındaki paydan,

 

h) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince turizm yatırımlarına tahsis edilen kamu arazilerinin Hazinece alınan kira bedellerinden ayrılacak %2 oranındaki paydan,

 

i) Bu yönetmeliğin 8 inci maddesi (a), (c), (g), (h), (k), (l), (n), (o), (p) bentlerinde belirtilen kuruluşlarca yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen program karşılığı aktarılan ödenek ve nakitlerden,

 

j) Gerçek ve tüzel kişilerce ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarında kullanılmak üzere yapılan bağışlardan,

 

k) Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabında toplanan ve Kamu Bankalarına yatırılan gelirler karşılığı tahakkuk eden faizlerden,

 

l) Hatıra Ormanı kurulmasını talep eden gerçek ve tüzel kişilerce bu ormanların kurulması için gerekli giderleri karşılamak üzere yatırılan bedeller ve Bakanlıkça kurulan hatıra ormanlarına fidan diktirmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yatırılan fidan bedellerinden,

 

teşekkül eder.

 

Ayrılan pay ve yapılan tahsilat, ilgili kuruluşca, takip eden ayın 15 ine kadar Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına yatırılır.

 

Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli Kuruluşlarının ilgili saymanlıkları, Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına aylık olarak yatırılan nakitlere ait bildirimlerini 20 Nisan, 20 Temmuz, 20 Ekim ve 20 Ocak tarihlerinde Genel Müdürlüğe gönderirler.

 

Hesaplanan bedeller tesis, izin veya irtifak hakkı sahibi tarafından en geç bir ay içinde Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına yatırılır. Aksi durumda tesis yapma hakkı verilmez; verilmişse izin veya irtifak hakkı tesis işlemi hükümsüz sayılır. Yapılan ödemelere ait dekontlar, işlemi yapan kuruluşa göre Orman Genel Müdürlüğünün ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne veya Bakanlığın ilgili taşra kuruluşuna teslim edilir. Dekontun bir nüshası bu birimlerce Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

Yapılan nakdi yardım ve bağışlar Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabına yatırılır. Ayni yardım ve bağışlar ise Ağaçlandırma Fonunun demirbaşına veya sabit kıymetlerine kaydedilir.

 

Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabında toplanan gelirler Kamu Bankalarına vadeli veya vadesiz olarak cari faiz karşılığında yatırılır. Elde edilen faiz gelirleri Ağaçlandır Fonu Fonu Gider Hesabına aktarılır.

 

Bu gelirler kurumlar vergisinden, bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden muaftır.

 

Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerine göre sağlanan gelirler; 6831 Sayılı Orman Kanunun 22.5.1987 tarih ve 3373 Sayılı Kanunla değişiklik 64 üncü maddesine göre kurulmuş olan Ağaçlandırma Fonunun Gider Hesabında ayrı bir bölümde toplanır.

 

Toplanan gelirlerden herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu gelirler sadece bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarında kullanılır.

 

 

 

 

 

         Fondan yapılacak harcamalar:

 

1) Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları ile ilgili her türlü etüt, planlama, projelendirme, tesis, bakım ve koruma giderleri ile ihtiyaç duyulacak orman ağacı tohumu, fidan ve çelik üretimi veya bunların satın alınması giderlerinden,

 

2) Köy tüzel kişilikleri tarafından kurulacak “Köy Ormanları” için yapılacak projelendirme, arazi hazırlığı, fidan bedeli, dikim, üç yıllık bakımı ve ihata giderlerinden,

 

3) Hatıra ormanı kurulmak üzere şartlı bağış ve yardımda bulunan gerçek ve tüzel kişiler adına yapılacak ağaçlandırmaların tesis, bakım ve koruma giderleri ile ihtiyaç duyulacak fidan bedellerinden,

 

4) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulacak “Okul Ormanları” için Bakanlıkça tahsis edilen sahaların projelendirme, tesis, bakım ve koruma giderleri ile ihtiyaç duyulacak fidanları bedellerinden,

 

5) Eğitim, tanıtım, yayın ve yayım çalışmaları ile ilgili her türlü harcamalardan,

 

6) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu seferberliğine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere bu yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre Bakanlıkça verilecek plaket ve sertifika için yapılacak masraflardan,

 

7) Fonun yönetimi ile ilgili giderlerden, personel giderlerinden,

 

8) Hizmet alımları için yapılacak harcamalardan,

 

9) Yolluklardan,

 

10) Fonun yönetimi ile ilgili vergi, resim, harç, faiz ödemeleri ve PTT ücretlerinden,

 

teşekkül eder.

 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre Ağaçlandırma Fonu Gider Hesabında ayrı bir bölümde toplanacak gelirlerden, yukarıda belirtilen giderler için yapılacak harcamalar Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği ve Fonlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.       

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim, Tanıtım, Ödüllendirme ve Teşvik

 

Eğitim ve Tanıtım

 

Madde 15- Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için;

 

a) Milli Eğitim Bakanlığı; ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve ders programlarında ağaçlandırma ve erozyon konulu uygulamalı eğitime yer verir.

 

b) Türk Silahlı Kuvvetleri; askeri okullarda ormancılıkla ilgili konularda ders programlarına, birliklerde ise teorik ve uygulamalı eğitimlere yer verir.

 

c) Adalet Bakanlığı; ceza ve tevkif evlerinde ağaçlandırma ve erozyon konulu uygulamalı eğitimlere yer verir.

 

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarını teşvik etmek, bu amaçla kurulmuş vakıflara üye olmayı özendirmek için Bakanlık, Çevre Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü gerekli tanıtım çalışmalarını yaparlar. Tanıtım çalışmalarıyla ilgili olarak bir yıl sonraki programlarını belirlemek üzere ilgili kuruluşlarla birlikte Bakanlığın koordinatörlüğünde her yılın Ağustos ayında toplantı düzenlenir. Bu toplantıda bir önceki yıl uygulamaları da değerlendirilir.

 

Görevlendirme ve Teşvik

 

Madde 16- Ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılmasına, ormancılığın geliştirilmesine, erozyonun önlenmesine, çevrenin korunmasına önemli hizmetleri geçmiş; fiili veya maddi katkıda bulunmuş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça belirlenecek esas ve usullere göre plaket ve sertifika verilir.

 

Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları ile ilgili her türlü tesis, bakım ve koruma masraflarının tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülür. Ayrıca 2 Haziran 1995 tarih ve 22301 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4108 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yetişmesi uzun zaman alan ve kesilip satılmak üzere yetiştirilen ağaçlar için yapılan masrafların Vergi Usul Kanununun 283 üncü maddesi uyarınca aktifleştirilen kısmı, ağaçların satıldığı yıl hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca belirlenerek yeniden değerlendirme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınır; ağacın satıldığı yıla kadar ki harcamalar düşüldükten sonra vergilendirilmesi sağlanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Takip, Kontrol, Yasaklar, İptal, Suçların Takibi ve Cezalar

 

Çalışmaların Takibi ve Kontrolu

 

Madde 17- Bu yönetmelik hükümlerine göre izin verilen, tahsis edilen ve irtifak hakkı tesis edilen sahalarda yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları Bakanlıkça mahallen oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından kontrol edilir ve her altı aylık dönem için hazırlanacak raporlar Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

Yasaklar

 

Madde 18- Bu yönetmelik hükümlerine göre orman arazilerinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerden tahsis edilerek, izin verilerek veya irtifak hakkı tesis edilerek kurulan ormanlarda hiçbir suretle bina ve tesis yapılamaz. Bu alanlar amaç dışında kullanılamaz, ipotek edilemez, üçüncü şahıslara devredilemez.

 

İzin İrtifak ve Tahsisin İptali

 

Madde 19- Bu yönetmelik hükümlerine göre izin verilen tahsis edilen ve irtifak hakkı tesis edilen sahaların;

 

                        a)  Amaç dışı kullanılması,

 

                        b) Üçüncü şahıslara devredilmesi,

 

c) Bir yıl içinde projelendirilerek uygulamaya geçilmemesi veya beş yıl içinde amacın gerçekleştirilmemesi,

 

d) Onaylı uygulama projesindeki teknik ve idari esaslar ile taahhütnamedeki şartlara uygun hareket edilmesi,

 

                     e)  Sahanın orman olarak muhafaza ve idamesinin sağlanmaması,

 

Hallerinde Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak ikaz yapılır. Yazılı ikazın gereklerini, ertesi yılın sonuna kadar yerine getirmeyenlerin izinleri iptal edilir, sahaya doğrudan ve bedelsiz olarak el konur. Bu durumda; izin sahibinden iznin verildiği tarih ile iznin iptal edildiği tarih arasında geçen süre için Bakanlıkça mahalli rayice göre ecrimisil alınır.

 

Suçların Takibi ve Cezalar

 

Madde 20- Bu yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen ormanlarda işlenen suçlar, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre takip edilir ve cezalandırılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

 

Madde 21- Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 22- Bu yönetmelik hükümlerini Orman Bakanı yürütür.