KOSGEB DESTEKLEYİCİLER YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, KOSGEB’in 3624 sayılı Kuruluş Kanunu ile kendisine verilmiş olan görevler çerçevesinde; işletmelere ve girişimcilere vermekte olduğu hizmetler, destekler ve faaliyetlerin ifası için yerli ve yabancı özel ve tüzel kişiler tarafından destek yapılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, özel ve tüzel kişilerin KOSGEB’in faaliyet organizasyonlarında, araştırma faaliyetlerinde, tesislerinin yapımı ve onarımında destekleyici olmasına ilişkin koşulları kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 4, 9 ve 12 nci maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanım ve kısaltmalardan;

KOSGEB

: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

İcra Komitesi

: KOSGEB İcra Komitesini,

Başkan

: KOSGEB Başkanını,

Başkanlık

: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Yürütme Organını,

KOSGEB Birimleri

: KOSGEB Enstitülerini, KOSGEB Küçük İşletmeler Geliştirme Merkezlerini (KÜGEM), KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezlerini (TEKMER), KOSGEB Temsilciliklerini ve yeni kurulacak olan hizmet birimlerini,

Destekleyici

: KOSGEB’in faaliyet ve yatırımlarını ayni veya nakdi yardımlarla finanse eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişileri,

Destekleyici Değerlendirme Kurulu

: Destekleyicilik başvurularını değerlendirmek üzere Başkan tarafından oluşturulan kurulu,

İşletme

: İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan ve 1-150 arası işçi çalıştıran Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmelerini,

Girişimci

: Bir iş fikrine dayalı olarak, kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

Katılımcı

: KOSGEB’in düzenleyeceği faaliyet organizasyonlarına katılan gerçek ve tüzel kişileri,

Tesis

: KOSGEB faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan kapalı mekanları,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Duyuru

Madde 5 — KOSGEB, destekleyici ihtiyacı duyduğu faaliyetlerini ilan yoluyla ve/veya söz konusu faaliyet ile ilgili gördüğü çeşitli kuruluşlara yazı ile duyurur.

 

Başvuru

Madde 6 — Destekleyici olmak isteyen özel ve tüzel kişiler; yapmayı teklif ettikleri destekleyici hizmetlerini ve varsa taleplerini ayrıntılı olarak belirten yazılı başvurularını KOSGEB Birimlerine yaparlar.

 

İnceleme ve Değerlendirme

Madde 7 — Başvuru yapılan KOSGEB Birimi, başvuruyu yedi iş günü içinde inceleyerek kendi mütalaası ile birlikte başkanlığa gönderir. Başkanlıkça oluşturulacak destekleyici değerlendirme kurulu tarafından, konu incelenerek başvurunun kurula intikalinden itibaren yedi iş günü içinde kararını verir. Kurul kararı başvuru sahibine ve KOSGEB birimine yazı ile bildirilir.

 

Sözleşme Yapma Yetkisi

Madde 8 — Destekleyicilerle sözleşme yapmaya başkan yetkilidir. Başkan bu yetkisini belirlenecek limitlere göre KOSGEB birimlerine devredebilir. Bu durumda destekleyicilikle ilgili sözleşmelerin asıl veya sureti KOSGEB birimi tarafından imza tarihini takiben üç iş günü içinde KOSGEB’e gönderilir.

 

Sözleşmede Yer Alacak Hususlar

Madde 9 — Destekleyiciler ile yapılacak sözleşmelerde;

a) Destekleyicinin adı, soyadı veya kanuni unvanı ve ikametgah adresi,

b) Destekleyicinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

c) İşin konusu,

d) İşin tahmini bedeli,

e) İşin süresi, hizmet ve faaliyetin uygulama programı, başlama-bitiş tarihleri ve yeri,

f) KOSGEB’in yükümlülükleri,

g) Destekleyicinin yükümlülükleri,

h) Destekleyicinin taahhüt ettiği işle ilgili olarak varsa üçüncü şahıslarla yapacağı anlaşmalara ilişkin bilgiler,

i) Destekleyicilik konusu hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak herhangi bir erteleme veya iptal söz konusu olduğunda destekleyiciliğin başka bir hizmette kullanılıp kullanılmayacağı hususu,

j) Sözleşmeyi imza eden kişilerin adı, soyadı ve unvanı,

belirtilir.

Ayrıca, sözleşmelere hizmet ve faaliyetin gerçekleşmesiyle ilgili olarak tarafların mutabakatı ile bazı hükümler ilave edilebilir.

 

Faaliyet Organizasyonlarında Destekleyicilerden Elde Edilecek Hizmet ve Yardımlar

Madde 10 — Ulusal ve uluslar arası fuar, sergi, toplantı, seminer, sempozyum, kongre, panel, eğitim programı ve benzeri organizasyonlarda destekleyicilerden elde edilecek hizmet ve yardımlar şunlardır;

a) Organizasyonun her türlü giderinin (tanıtım, görsel ve işitsel tanıtım materyallerinin hazırlanması, her türlü matbuatın basımı ve yayımı, kira, dekorasyon, tercüme, organizasyonda görev alan kişilerin ve katılımcıların yol, konaklama, yemek, harcırah, ve benzeri) tamamının veya bir kısmının karşılanmasına yönelik ayni ve/veya nakdi yardımlar.

b) Organizasyonun başlangıcında programlanmayan ancak, organizasyonun devamında ihtiyaç duyulan ilave hizmetler veya bu hizmetler için yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar.

 

Araştırma Faaliyetleri İçin Destekleyicilerden Elde Edilecek Hizmet ve Yardımlar

Madde 11 — KOSGEB tarafından işletmelerin rekabet güçlerini geliştirerek ulusal ve uluslar arası pazarlardaki paylarını artırmaya yönelik olarak yaptırılacak araştırma giderlerinin (araştırmada görev alanların her türlü ulaşım, konaklama, yemek, harcırah, raporların basımı, yayımı, tercüme hizmetleri, ve benzeri) tamamının veya bir kısmının karşılanmasına yönelik ayni ve/veya nakdi yardımlar.

 

Tesislerinin Yapımı ve Onarımında Destekleyicilerden Elde Edilecek Hizmet ve Yardımlar

Madde 12 — KOSGEB tarafından yapımı ve onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan tesislerin tamamlanması için destekleyicilerden elde edilecek hizmet ve yardımlar şunlardır;

a) Yeni inşaat, onarım ve yarım kalan ve her hangi bir yüklenicinin taahhüdünde bulunan işler için hazırlanan hakedişlere yapılacak ödemeler.

b) Tesislerin yapımı, onarımı, tamamlanması, tefrişi, dekorasyonu için arsa, bina, araç, gereç, malzeme, teçhizat, ve benzerinin teminine yönelik ayni ve/veya nakdi yardımlar.

 

Destekleyicilerden Sağlanacak Yardımların Kullanılması

Madde 13 — Destekleyiciliğe konu her türlü harcamalar doğrudan destekleyicilerle yapılabileceği gibi, KOSGEB kanalıyla da yapılabilir. Başkanlıkça yapılacak harcamalarda KOSGEB mevzuatı ile ilgili hükümler uygulanır.

 

Destekleyicilerce Yapılacak Yardımların Kayıt Edilmesi

Madde 14 — Sözleşmeler gereğince destekleyicilerce yapılacak nakdi yardımlar KOSGEB hesaplarına yatırılabileceği gibi mal veya hizmetin tedarik edildiği üçüncü şahıslara da destekleyici tarafından ödeme yapılabilir. Ayni yardımlarda KOSGEB mevzuatına göre işlem yapılır.

  

Destekleyicilerle İlgili Genel Hükümler

Madde 15 — Destekleyicilikle ilgili genel hükümleri şunlardır;

a) Organizasyon veya tesisin özelliği nedeniyle birden fazla destekleyici ile sözleşme yapılabilir. Bu durumda, destekleyicilere konuyla ilgili bilgi verilerek koordinasyon ve uyumun sağlanması hususunda tüm tedbirler alınır.

b) Destekleyiciler iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanamazlar.

c) Yeni tesislerin yapımında KOSGEB tarafından hazırlanan keşif dosyası, proje ve hesaplara, onarım ve devam eden işlerde ise mevcut ve geçerli sözleşmelere uyulur. Hakediş, kesin hesap ve tasfiye işlemleri Başkanlık tarafından yapılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmaması Hali

Madde 16 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde KOSGEB mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.