AFETLERİN GENEL HAYATA ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN TEMEL KURALLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

KAPSAM:

Madde 1- Olmuş veya olması muhtemel afetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığı, 7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik esaslarına göre tespit olunur.

 

ZARAR DURUMU:

Madde 2- Meydana gelen bir afetten:

a) 100 haneye kadar olan köylerde ve bucaklarda mevcut konutlardan en az 1/10 ununun,

b) l00 haneden fazla olan köylerde ve bucaklarda en az 10 konutun,

c)  Nüfusu, 5 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 20 binanın,

d)        „      5-10    „      „         „    „    „      „        „    25     „

e)        "     10-30   "      "         "    "    "      "         "   30

f)        "      30-50   "       "         "    "    "      "        "   40     "

g)        "     50 binden fazla       "    "    "      "        "    50     "

Yıkılması veya bir daha oturulamayacak veya kullanamayacak derecede ağır hasar görmesi halinde afet o yerin genel hayatına etkilidir.

 

Madde 3- Nüfusu 15 binden fazla olan il ve ilçelerin mahalle (Yani muhtarlık) teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi halinde de afet o yerin genel hayatına etkili sayılabilir.

                                                                                                                              

AFETIN MUHTEMEL BULUNMASI HALINDE:

Madde 4- Muhtemel afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tayin ve tespitinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde olmuş afetler için verilen ölçü ve sayılar aynen esas alınır.

 

GENEL HAYATA ETKİLİLİĞİN TESPİTİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK DİĞER HUSUSLAR:

Madde 5. Aşağıda (a-f) fıkralarında belirtilen hallerde, durum imar ve Iskan Bakanlığınca takdir edilmek suretiyle afet genel hayata etkili sayılabilir.

a)  Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

b)  Tarım ürünlerinden en az l/3unun zarar görmüs olması,

c)  Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması,

d) O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

f) Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması,

 

GENEL HAYATA ETKİLİLİK KARARI:

Madde 6- Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak imar ve Iskan Bakanlığınca karar verilir.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde 7- Alt kısmında veya başka bir bolümde ticaret yeri bulunan konutların zarar görmesi halinde konut ve ticaret yerleri ayrı ayrı sayıma tabi tutulur.

 

Madde 8- Nüfus miktarının tespitinde, en son yapılan ve sonuçları belli olan resmi nüfus sayımı rakamları dikkate alınacaktır.

 

Madde 9- Bu Yönetmeliğin yayımından önce, meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlere ilişkin olarak hasar tespitleri ve rapor değerlendirmeleri tamamlanan yerlerde yeniden değerlendirme yapılmaz.

 

Madde 10-   Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.