BELEDİYELER İMAR UYGULAMALARI YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

 

AMAÇ:

Madde 1) Belediyelerin imar uygulamalarına yardım yapmak, imar planlarının uygulanması konusunda Belediyeleri teşvik etmek ve desteklemektir.

 Kapsam:

 Madde 2) (Değişik: RG 19/7/1985-18816) Belediyelerin imar uygulamalarına yardım amacıyla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesinde yer alan ödeneklerin tahsisi, harcama mahsup ve denetimi bu yönetmelik esaslarına göre yapılır.

 Genel Bütçe Gelirlerinden verilen fon'un tahsisi, harcama, mahsup ve denetimi bu yönetmelik esaslarına göre yapılır.

 Yardıma Konu Olan Hizmetler:

 Madde 3) (Değişik: RG 15/9/1984-18516)

  a-Kamulaştırma

 Belediyelerin, Bakanlıkça onaylı 4 yıllık imar programında bulunması şartı ile:

 -Yol,

 -Yeşil alan,

 -Meydan,

 -Park, Fuar ve Mesire yerleri,

 -Çocuk bahçesi,

 -Otopark (otopark yönetmeliği dışında kalan yerler)

 -Açık pazar yerleri,

 -Tarihi ve Turistik eserlerin ve anıt çevrelerinin açılması işleridir.

 -Bakanlığın uygun gördüğü diğer hizmetler.

 (1) Yönetmeliğin adı, "İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Belediyeler İmar Uygulamaları (Kamulaştırma ve Düzenleme) ödeneklerinin Proje Düzenlemesi Tahsis, Harcama, Mahsup ve Deneti Esaslarına İlişkin Yönetmelik" iken 15 Eylül 1984 tarih 18516 sayılı Resmî Gazetede çıkan yönetmelikte bu adı almıştır.

   b-Düzenleme:

 -Yol (Kanalizasyon hariç)

 -Tretuvar, Bordür,

 -Meydan, Fuar ve Mesire yerleri,

 -Park (içinde yapılacak binalar hariç)

 -Çocuk bahçesi (oyun elemanları hariç)

 -Açık pazar yerleri (üzerinde yapılacak binalar hariç)

 -Yeşil alan (ağaçlandırma ve çim ekimi hariç)

 -Tarihi ve turistik eserlerin çevreleri,

 -Anıt kaidesi ve çevresi (Anıtın kendisi hariç)

 -İmar planında olup ta yol bağlantısı niteliğini taşıyan köprüler, menfezler, (Karayolları Genel Müdürlüğü veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış tip projelere uygun olması kaydıyla)

 -Çevre duvarları (Park, pazar yeri ve çocuk bahçesi ile yeşil alanlar için) yapılması ve düzenlenmesi işleridir. (Üzerine yapılacak demir ve ahşap korkuluklar hariç)

-Bakanlığın uygun gördüğü diğer hizmetler.

 Madde 4) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) 3.maddede sayılan işlerin dışında kalan hizmetler için bu ödeneklerden Belediyelere yardım yapılmaz.

 Madde 5) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Kamulaştırma işleri için ödenek talebinde bulunacak olan belediyelerden istenen belgeler:

 a) Uygulaması önerilen ve ödenek isteğinde bulunulan kamulaştırma işinin yapılacağını,bu iş için belediye Bütçesinden yapılabilecek katkı miktarını gösterir encümen kararı,

 b) Önerilen işin öncelikle yapılmasını zorunlu kılan nedenleri ve sağlayacağı faydaları belirten Belediye Başkanınca imzalı gerekçe raporu,

 c) Önerilen işin Bakanlıkça onaylı 4 yıllık imar programındaki sırasını gösterir onaylı belge,

 d) Kamulaştırılacak yerlerin imar planlarından çıkarılmış örneklerine kadastro paftalarının işlenmiş şekli veya imar planı örneği üzerine kadastro durumlarının tamamının (mülkiyet sınırları ile ada ve parsel numaralarının) işlenmiş şeklini gösterir koordinat çizgileri ve değerleri ile pafta numaralarını kapsayan 1/1000 ölçekli imar planı örneği,

 e) Kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kamulaştırılması öngörülen taşınmaz malların mülkiyet sınırları ile her taşınmaz mala verilecek sıra numaralarının 1/1000 ölçekli koordinat çizgileri ve değerleri ile pafta numaralarının da işlendiği imar planı örneği,

 f) Kamulaştırılacak taşınmaz malların varsa ada ve parsel numaralarını yoksa sıra numaralarını cinsini maliklerini, tamamının, kamulaştırılacak kısmın ve artan kısmın yüz ölçümlerini ve kamulaştırma bedellerini gösterir plan örneği ile irtibatlandırılmış kamulaştırma cetvelleri,

 g) Plan örneklerinin onaylı imar planına uygunluğu ve plan örnekleri ile irtibatlandırılmış kamulaştırma cetveli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanarak proje 3 takım olarak valilik kanalı ile (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) Bakanlığa (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

 Madde 6) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Düzenleme (yapım) işleri için ödenek talebinde bulunacak olan belediyelerden istenen belgeler.

 a) Uygulanması önerilen ve ödenek isteğinde bulunulan düzenleme işinin yapılacağını bu iş için belediye bütçesinden yapılabilecek katkı miktarını gösterir encümen kararı,

 b) Önerilen işin varsa Bakanlıkça onaylı 4 yıllık imar programındaki sırasını gösterir onaylı belge,

 c) Önerilen işin öncelikle yapılmasını zorunlu kılan nedenleri ve sağlayacağı faydaları belirten Belediye Başkanınca imzalı gerekçe raporu,

d) İmar planındaki yerini, çevresi ile birlikte gösteren koordinat çizgileri ve değerleri ile pafta numaralarını da kapsayan 1/1000 ölçekli imar planı örneği (Düzenlenecek kısmın imar plan örneği üzerinde taranmak suretiyle işaretlenmesi)

 e) 1/50, 1/100 veya 1/200 ölçekli tatbikat projesi ile önemli detaylar,

 f) Keşif özetine esas olan metraj hesapları ve kesitleri,

 g) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü birim fiyat cetvellerine göre hazırlanmış, keşif özeti,

 h) Teknik şartnamedeki formüle göre hesaplanmış nakliye bedelleri, (formülle hesaplanmış nakliyelerde krokili tutanağı ve formül hesapları da proje ile birlikte gönderilmelidir) formüle göre hesaplanmadığı takdirde nakliyeler keşif özetinin % 10 unu geçemez

i) Köprü, menfez ve istinat duvarı, projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış tip projelere uygun olmalıdır.

 j) Onaylı imar planı olmayan Belediyeler projelerini halihazır harita, kadastro planı ve veya yol istikamet planlarını esas alarak düzenlerler.

 Madde 7) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Kamulaştırma ve düzenleme projelerinin hazırlanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 31.3.1977 gün ve 85 sayılı genelgesinde belirtilen örnek şekillere aynen uyulur. 

Madde 8) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) İmar planı örneği keşifler metrajlar ve kesitler varsa tatbikat projesi Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanarak proje 3 takım olarak Valilik (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

 Madde 9) Ödeneklerin tahisisin de yardımdan yararlandırılacak Belediyelerin ve önceliklerin saptanmasında göz önünde bulundurulacak hususlar,

 a) Tarihi, Turistik ve Sanayi yönünden hızlı gelişme gösteren Belediyeler,

 b) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Belediyeleri ile kalkınma öncelikli yöreler Belediyeleri,

 c)Küçük Kasaba ve ilçe Belediyeleri,

 d) Uygulanması öngörülen proje için Belediye katkısı olarak bütçelerine yeterli ödenek koymuş olan belediyeler,

 e) Evvelki yıllarda yardım almış olup ta, ödenekleri amacına ve usulüne uygun olarak sarf etmiş Belediyeler.

 Madde 10) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Belediyelerce önerilen projeler, yukarıdaki esaslara ve önceliklerine göre incelenerek, Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğünün önerisi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı ile programa alınır ve Bütçe imkanları ölçüsünde yardım yapılır.

 Madde 11) Birden fazla proje için yardım isteğinde bulunan Belediyeler hangi projenin öncelikle uygulamasının gerekli olduğunu istek yazılarında ayrıca belirtirler. Bildirilmediği takdirde önceliği Bakanlıkça tespit edilir.

 Tahsis:

 Madde 12- Tahsis edilen ve belirli bir proje adına belediyelere gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri, ödeneğin tahsisinden önce Belediyelerin kendi imkanları ile veya borçlanma suretiyle yaptıkları kamulaştırma ve düzenleme işlerinde kullanılamaz. Bunlar karşılık gösterilerek Belediye Bütçesine aktarılamaz.

 Madde 13) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Tahsis edilip de belirli bir projeye gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri zorunlu hallerde Belediyeler Kamulaştırma ödeneklerini düzenleme ödeneklerine, düzenleme ödeneklerini de kamulaştırma ödeneklerine çevrilmesini Bakanlıkta mevcut veya yeniden düzenlenecek proje karşılığında, talep edebilirler. Bu durumda Belediyeler gerekçeleri ile birlikte Encümenlerinden alacakları kararları Valilik (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ) aracılığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirirler ve Bakanlıkça değişiklik önerisi uygun bulunduğu takdirde durum Valiliğine ve Belediyesine bildirilir. Ancak bu talimat verildikten sonra söz konusu ödenek değişiklikte belirlenen projede kullanılabilir.

 Madde 14) Bakanlıkça onaylı ve belirli bir proje adına gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri, yardıma konu başka bir kamulaştırma ve düzenleme projelerinde kullanılması Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra yapılabilir.

 İmar uygulamaları (Kamulaştırma ve Düzenleme) ödeneklerinin harcama esasları:

 Madde 15) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Kamulaştırma ödeneklerinin harcama esasları,

 a) Ödeneklerin harcanabilmesi için Belediyece düzenlenecek Valilikçe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilen projelerin uygun görüldüğüne ve harcama yetkisi verildiğine ilişkin Bakanlık talimatının Belediyeye ve Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne) gönderilmiş olması gerekir.

 b) Tahsis edilerek gönderilen ödenekler, Bankada Belediye adına açılacak ayrı bir hesaba yatırılır. Belediyenin diğer hesapları ile birleştirilmez.

 c) Ödemeler Belediyece düzenlenecek ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün "ödenmesi uygundur" kaydını taşıyan verile emri karşılığında doğrudan doğruya alacaklılarına yapılır.

 d) Kamulaştırmalar Belediyelerce kendi adlarına yapılacağından asıl alacak dışında kalan kamulaştırma işlemlerine ilişkin ilan, noter tebliği, takdiri kıymet komisyonuna ödenecek ücretler vb. giderlerle mahkemelerce karara bağlanacak bedel artırımı (Tezyidi bedel) farkları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri için bu ödeneklerden harcama yapılamaz ve bu tür harcamalar Belediyelerce kendi bütçelerinden karşılanır.

 f) Bakanlıkça onaylı kamulaştırma projesine ekli kamulaştırma çizelgesinde adları olup ta sonradan satış veya veraset yoluyla isim değişikliği olması halinde tevsik edilecek belgeler karşılığında son isim değişikliğine göre ödeme yapılabilir.

 g) Ödeme emirlerine, kamulaştırılan taşınmaz malların pafta, ada ve parsel numaraları ile kime ödendiği sarfiyatın hangi yıl ödeneğinden yapıldığı, ayrıca Belediye adına tescil veya terkin edildiğini gösterir onaylı tapu kayıt örneğinin eklenmesi gerekir.

 h) Kamulaştırmalar, Kamulaştırma mevzuatına uygun olarak yürütülür ve bedeller buna göre ödenir.

 i) Bakanlıkça tahsis edilen ödenekle yapılan işlerde, gönderilen ödenek ödenek yetmediği hallerde Belediyelerce istekte bulunulması halinde bütçe imkanlarına göre ek ödenek tahsisi yapılabilir.

 Madde 16) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Düzenleme Ödeneklerinin Harcama Esasları:

 a) Tahsis edilerek gönderilen ödenekler Bankada Belediye adına açılacak ayrı bir hesaba yatırılır. Belediyenin diğer hesapları ile birleştirilmez.

 b) Ödeneklerin harcanabilmesi için Belediyece düzenlenerek Valilikçe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilen projelerin uygun görüldüğüne ve harcama yetkisi verildiğine ilişkin Bakanlık talimatının Belediyeye ve Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne) gönderilmiş olması gerekir.

 c) Ödemeler Belediyece düzenlenecek Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün "ödenmesi uygundur" kaydını taşıyan sarf belgesi, hakediş (İstihkak) raporları ve verile emri karşılığında alacaklılarına veya kanuni vekillerine doğrudan doğruya yapılır. Ancak emanet usulü ile yaptırılan işlerde çalıştırılan geçici işçi ücretleri Belediye mutemetleri eliyle yapılabilir.

 d) Düzenleme işleri 2886 sayılı kanun hükümlerine göre ihale veya emanet yoluyla Belediyelerce yapılır veya yaptırılır.

 e) Belediyelerce 2886 sayılı kanun hükümlerine göre emanet suretiyle yapılacak düzenleme işleri de, Belediyelerin kendi araç ve gereçlerinin kullanılması, daimi kadrolu veya yevmiyeli personelinin çalıştırılması karşılık gösterilmek suretiyle bu ödeneklerden herhangi bir ödeme yapılamaz.

 Ancak projenin uygulanması sırasında çalıştırılan Belediye araçlarının akaryakıt giderleri ile geçici olarak işe alınan işçilerin ücretleri (Tahsis edilen ödeneğin % 20 sini aşmamak kaydıyla) (c) fıkrasında belirtilen usullere uyulmak suretiyle bu ödeneklerden karşılanabilir.

f) Bakanlıkça onaylı projelerin 1. keşif özetlerinde yer alan imalatlardan başka imalatlara ihtiyaç duyulduğunda bu imalatlara ait 11. keşif özetinin Bakanlığın onayına sunulup gerekli müsaadenin alınmasından sonra ödeme yapılabilir.

 Madde 17) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Mahsup İşlemleri:

 a) Emanet usulü ile yapılan düzenleme işlerinde, projesine ve keşfine göre imalat için gerekli malzeme alımlarına ait fatura asıllarının mahsup işlemlerinin yapılmak üzere Bakanlığa gönderilecek sarf belgelerine eklenmesi gereklidir.

 b) Malzeme Belediyeden olmak üzere gönderilen ödenek sadece işçilik için kullanılmak istendiği takdirde işçilik analizleri ile işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin sarf belgelerine eklenerek Bakanlığa gönderilmesi gereklidir.

 c) Kamulaştırma ve düzenleme işlerine ilişkin sarf belgelerinin bir örneği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. Sarfların amacına ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı Bakanlıkça Valiliğe ve Belediyesine bildirilir.

 Denetim:

Madde 18) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Tahsis edilen ödeneklerin yerinde projesine ve talimatlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri ve gerektiğinde Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü elemanları tarafından denetlenir.

 Madde 19) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Yapılmış olan tahsislerle ilgili ödenekler, gönderme tarihinden itibaren iki yıl içinde kullanılmadığı takdirde, tahsis Bakanlıkça iptal edilir ve iptal edilen ödeneklerin T. Emlak Kredi bankası ve T.C.Ziraat Bankası şubelerindeki mevcut hesaba iadesi sağlandıktan sonra ihtiyaç sahibi diğer Belediyelere tahsis edilerek gönderilir.

 Madde 20) (Değişik: RG 15/9/1984-18516)Denetim sonunda projesine usulüne ve talimatlara uygun sarf edilmediği anlaşılan ödenekler Belediyesinden tahsil edilerek Belediyenin Bankada bu amaçla açılmış hesabına bloke edilerek amacına ve usulüne uygun sarfı sağlanır. Usulüne uygun sarf edilmeyen ödenekleri Bankaya bloke etmeyen Belediye ilgilileri ile amacına usulüne ve talimatlara aykırı harcamaların ödeme emirlerine "ödenmesi uygundur" kaydını koyan Bayındırlık ve İskan Müdürleri hakkında da yasal kovuşturma yapılır.

 Madde 21) Önceki yıllarda yardım almış olup ta amacına, usulüne ve talimatlara uygun sarf etmeyen belediyelerden usulsüz harcanan ödenekler tahsil edilmediği sürece söz konusu Belediyeye ikinci bir tahsis yapılamaz.

 Teknik Yardım:

 Madde 22) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) imar uygulamaları nedeniyle yapılacak düzenleme ve kamulaştırma projeleri için Belediyelere Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince Teknik yönden yadımda bulunulur.

 Zaruri hallerde Bakanlık elemanlarınca da proje düzenlenmesinde Belediyelere yardımcı olunur.

 İşlerin Sonuçlandırılması:

 Madde 23) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Yapılan kamulaştırma ve düzenleme işlerinin sonucunda Bakanlığa bilgi verilir. Kamulaştırılan ve düzenlenen yerler imar planı üzerine Belediyesince işlenerek Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylandıktan sonra Bakanlığa gönderilir.

 Madde 24) (Değişik: RG 15/9/1984-18516) Bu yönetmeliğin uygulanmasında tereddüte düşülen hususlar ile karşılaşılan güçlüklerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına intikalinde adı geçen Bakanlığın vereceği yazılı görüşe göre uygulama yapılır.

 Madde 25) 1.7.1982 gün ve 17741 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan imar uygulamaları (kamulaştırma-Düzenleme) ödeneklerinin proje düzenlenmesi, tahsis, harcama, mahsup ve denetim esaslarına ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 Madde 26) Yönetmelikle ilgili sayıştay görüşü alınmıştır.

 Yürürlük,

 Madde 27) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme,

 Madde 28- Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.