YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİ

 

Yönetmeliğin kapsamı:

Madde 1- (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218)

Bu yönetmelik 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren Devlet daire ve kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl özel idareleri ve belediyelerce yaptırılacak her çeşit yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerinde ve müteahhitlik karnesi ile ilgili işlemlerde uygulanır.

BİRİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılma (Yeterlik ) Belgesi

Belgenin niteliği:

Madde -2 (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218)

İhaleye katılma belgesi yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılmak isteyenlerle ilgili olarak, 1 inci maddede belirlenen kuruluşlar tarafından, ihale komisyonuna verilmek için hazırlanan ve yalnız verildiği iş için geçerli olan bir belgedir.

Belge almak için başvurma:

Madde -3 (Değişik 1 ve 3. fıkra - R.G.: 2.3.1995 - 22218) İhaleye katılma belgesi için ihaleyi yapacak idarece belirtilen yere dilekçeyle başvurulur.

Dilekçenin, ihalenin ilânında yazılı süre içinde verilmesi ve aşağıda yazılı belgelerden ilânda istenilmiş olanların dilekçeye eklenmesi lâzımdır.

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi, aslı ve örneği,

b) Yapı araçları bildirisi, (Örnek No: 1)

c) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirisi, (Örnek No: 2/A, Örnek No: 2/B)

d) Teknik personel bildirisi, (Örnek No. 3)

e) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi (Örnek No:4)

(Ek fıkra - R.G.: 18.5.1989 - 20169) Keşif bedeli her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tesbit edilerek yayımlanan miktarı geçmeyen (bu medel 1994 yılı birim fiyatları ile 2 Milyar TL.dır) işlerin ihalelerine girmek isteyenlerden ve yabancı firmalardan Müteaahhitlik Karnesi aranmaz. Ancak bunlar, ilan şartları dahilinde teknik yeterliliğini ve ihalesine girmek istedikleri işin özelliğinde bir işi bitirdiğini gösterir iş bitirme belgelerini dilekçelerine eklerler.

Keza;

(I) 12/2/1986 tarih ve 86/10353 sayılı Kararname eki "Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı'na göre yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar ile yerli kişi ve şirketlerin müştereken veya doğrudan yerli kişi ve şirketlerin kendi aralarında kurdukları şirketlerin ihalelere katılmalarında,

(a) Yabancı ortaklı şirketlerde % 15 veya daha fazla olmak üzere en büyük hisseye sahip yabancı ortağın, ilan şartları dahilinde teknik yeterliğini kanıtlayıcı ve ihalesine katılmak istenilen işin özelliğinde ve tutarındaki bir işi bitirdiğini gösterir "İş Bitirme Belgesi'nin veya % 15 veya daha fazla olmak üzere en büyük hisseye sahip yerli ortağın, ilanda belirtilen karne miktarına eşdeğer olan "Müteahhitlik Karnesi'nin,

(b) Yerli ortaklardan oluşan şirketlerde ise en büyük hisseye sahip ortağın, hissesi oranıyla çarpımı tutarı ilanda belirtilen karne miktarına eşdeğer olan "Müteahhitlik Karnesi"nin,

İbraz edilmesi halerinde bu şirketlerden ayrıca müteahhitlik karnesi aranmaz.

% 15 ve daha fazla hisseye sahip ortakların iş bitirme belgeleri şirketin, benzer işler için müracaatlarında geçerlidir.

(Değişik fıkra - R.G.: 2.3.1995 - 22218) Bu hesaplarda "Her Miktarda" karnelerin tutarı 1994 yılı birim fiyatlarıyla 610 Milyar TL. olarak alınır ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayımlanan karne katsayıları uygulanarak değerlendirilir.

(II) İhalelere ortak girişim olarak müracaat halinde sadece pilot firmanın karnesi esas alınır ve tutarına itibar edilir.

Şirketlerde ve ortak girişimlerde yer alan ortak kişi ve şirketler ile ortak olan şirketlerin yönetiminde yetkili kişiler, her ne şekilde olursa olsun aynı işin ihalesine ayrıca münferiden veya başka bir ortaklık halinde katılamazlar.

Belge komisyonlarının kuruluş ve görevleri:

Madde 4- Belge komisyonları her yıl aşağıdaki biçimde:

a) Merkezde; Bakanlık onayı ile en az üçü teknik personel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden,

b) Genel Müdürlüklere bağlı taşra teşkilâtında; Genel Müdürlük onayı ile en az üçü teknik personel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden,

c) Bayındırlık, Y.S.E. ve İl İmar Müdürlükleri gibi Müdürlüklerde Valilik onayı ile adı geçen Teknik Müdürlerin Başkanlığı altında en az biri teknik personel olmak üzere en az üç üyeden,

d) Bakanlıklar dışındaki kuruluşlarda; kuruluşun en büyük amirinin onayı ile en az ikisi teknik personel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden kurulur.

Komisyonların kuruluşu sırasında yeterli sayıda yedek üye de tesbit edilir.

Belge komisyonlarının görevleri:

(Değişik fıkra - R.G.: 2.3.1995 - 22218) İhaleye katılma belgesi verecek belge komisyonları; ilan ve ihale şartnamesi ve yukarıda 3 üncü maddede sözü edilen belgeleri, gerekiyorsa müteahhidin karnesine ve gizli siciline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alacakları belgeleri, müteahhidin bitirmiş veya yapmakta olduğu işlerdeki tutum ve başarısını, taahhüt etmiş olduğu işlerin türünü, her yönden iş kapasitesini, tecrübesini inceler ve yapacağı değerlendirmeye göre ihaleye katılması için yeterli görülenlerin listesini karara bağlar ve ihale komisyonuna verir.

Diğer şartları tamam ve yerine getirilmiş olsa dahi;

a) 3.maddede belirtilen belgelerin gerçek dışı olduğu anlaşılanlara,

b) (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218) İhaleye katılması yeterli görüldüğü halde geçerli teklif vermemeyi alışkanlık haline getirenlere.

c) (Değişik - R.G.: 30.1.1988 - 19710) Son üç yıl içinde idareye karşı taahhüt etmiş oldukları herhangi bir işe ait sözleşmeleri, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin cezasız feshi ile ilgili hükümleri dışında kalan ve kendi kusurlarından kaynaklanan nedenlerle feshedilenlere,

d) (Değişik - R.G.: 30.1.1988 - 19710) Taahhüt işlerinden doğan, idarece tespit edilmiş ve ita amiri tarafından onaylanmış borcunu süresi içinde ödemeyenlere,

Yeterlik Belgesi verilmez.

Adi ortaklık şeklinde yapılan başvurularda ortaklığı oluşturan özel ve tüzel kişilerin, şirket olarak yapılan başvurularda kollektif şirketlerin ortaklarının, komandit şirketlerin komandite ortaklarının, limited şirketlerin müdürlerinin anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının, murahhas üyelerinin, genel müdürlerinin ve sorumlu teknik müdürlerinin; komandit, limited ve anonim şirketlerin % 50 den fazla hissesine sahip ortaklarının, yukardaki kısıtlama hükümleri kapsamına girmeleri halinde o ortaklık veya şirkete de yeterlik belgesi verilmez.

İdareler, (c) ve (d) fıkralarında belirtilen durumlardaki özel ve tüzel kişileri, bu durumlarının onaylanması tarihini izleyen bir ay içinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bildirmek zorundadırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Müteahhitlik Karnesi

Tanım:

Madde 5- Müteahhitlik karnesi, ilgilinin (gerçek veya tüzel kişinin) ihalesine katılabileceği işin grubunu ve keşif bedelinin tavanını gösterir.

Müteahhitlik karneleri iş gruplarına göre düzenlenmiş olup birden fazla grubu kapsayabildiği gibi her gruba ait tutarlar da değişik olabilir.

İdareler ihale etmek istedikleri işin özelliklerini ve keşif bedelini gözönünde tutarak, bu gruplardan birini tesbit eder.

İdareler ihalelere katılmak için başvuranlardan (3.madde sonunda belirtilen özel husus hariç) müteahhitlik karnesinden başka ayrıca iş bitirme belgesi isteyemez.

Ancak 3.maddede belirtilen belgelere ve 4.maddedeki esaslara göre gerekli değerlendirme belge komisyonlarınca yapılır.

(Ek fıkra - R.G.: 12.6.2002 - 24783) (Değişik altıncı fıkra:R.G.31/7/2009-27305) Müteahhitlik karnesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bir defaya mahsus olmak üzere müteahhitlik yemini yaparlar. Adına karne çıkarılacak şahıs ve adına karne çıkarılacak veya devralacak şirketin yönetim kurulu başkanı, ortakları, (sorumluluğuna göre) aşağıda metni yazılı yemin belgesini imzalar. Belgenin bir nüshası Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına sunularak ilgilinin dosyasına konur.

(Ek fıkra - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müteahhitlik Yemin Metni aşağıdaki şekildedir;

(Ek fıkra - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uyacağıma, Devlet İhale Kanunu, İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Yönetmelikleri ve ilgili genelgelerin müteahhitlere yüklediği sorumluluklar çerçevesinde; depremle ilgili yönetmeliklere, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, öncelikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kontrol Yönetmeliklerine olmak üzere; ilgili Teknik Yönetmelik, Teknik Şartname, Özel Şartname ve Sözleşme hükümlerine uyacağıma, fen ve sanat kuralları içinde, kamu yararından sapmadan ülkemin yararına çalışacağıma, iş ve meslek ahlakına uygun ve iş hukuku hükümleri çerçevesinde müteahhitliğimi icra edeceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

İş grupları:

Madde 6- (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218) Müteahhitlik karneleri, A, B, C, D, G ve H olmak üzere 6 grupta toplanmış olup, bunlar aşağıda gösterilmiştir:

A Grubu: Önemli teknik özelliği olan ve yapımı özel ve önemli miktarda makine ve teçhizata, özel ihtisasa ve geniş organizasyona ihtiyaç gösteren büyük işler.

Keşif bedeli 1994 birim fiyatlarıyla 92 Milyar TL.'yi geçen;

Barajlar, regülatörler, nehir ıslahı, sulama, drenaj, şehir kanalizasyon şebekeleri, limanlar, barınak ve iskeleler, köprüler, alt ve üst geçitler, yol ve demiryolları, tüneller, finükülerler, metrolar, hidrolik ve termik santraller, akaryakıt boru hatları, mekanik tesisler, rafineri tesisleri, hava alanları, su depoları, (Değişik ibare - R.G.: 12.12.1998 - 23551) “tek taahhütte ve tümü tek projede yapılan binalar”, silolar ve benzeri işler ile bunların onarımları veya ikmal inşaat işleri.

B Grubu: Teknik özelliği olan ve yapımı A grubu derecesinde makine ve teçhizata, özel ihtisasa ve geniş organizasyona ihtiyaç göstermeyen yapı, tesis ve onarım işleri.

Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 12 Milyar TL.’ye geçen;

A grubunda sayılan işlerin küçükleri ile tek açıklığı 10 metreyi aşan köprüler, göletler, sutesisleri, rıhtım ve sahil koruma tesisleri, şehir su ve gaz şebekeleri, tarama işleri, pompa istasyonları, büyük binalar ve benzeri işler.

C Gurubu: B grubunda yazılı işlerin dışında kalan işler. Keşif bedeli 1994 birim fiyatlarıyla 12 Milyar TL.'ye kadar:

Münferit kanal ve içme suyu, köy yolları, kaldırım, basit tahkimat ve her türlü yapı, tesis ve onarım işleri.

D Grubu: Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 92 Milyar TL.'ye kadar:

Eski eserler ve tarihi her türlü yapılar, mabetler, anıtlar, mozoleler, su kemerleri, bentler, surlar ve tarihi köprülerin onarım ve restorasyon ve benzeri işler.

G Grubu: A grubunda belirlenen işlerin keşif bedeli 1994 yılı fiyatları ile 12 Milyar TL.’yı geçen her türlü tesisat, yüksek gerilimli enerji nakil hatları, trafo merkezleri, elektrik ve telefon şebekeleri, tulumba terfi istasyonları, ses, yazı ve resim alıcı-verici istasyonları, ışıklandırma ve aydınlatma tesisleri, sinyalizasyon, elektrifikasyon ve benzeri işler.

H Grubu: Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 12 Milyar TL.'ye kadar;

B ve C grubunda sayılan yapıların her türlü tesisat işleri ile G grubundaki işlerin küçükleri, 8 inci madde esaslarına göre tesbit edilecek karne tutarı 92 Milyar TL.'yi geçen karneler A Grubuna, 12 Milyar TL.'yi geçen karneler iş türüne göre B veya G grubuna girer. Karne tutarı 610 Milyar TL.'yi aştığı takdirde miktar belirtilmez. A grubuna "HER MİKTARDA" ibaresi yazılır.

(Ek fıkra - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Bu maddede geçen iş gruplarından A Grubunda tanımını bulan işlerden tek bir taahhütte taahhüt edilmiş, ayrı ayrı bölümler halinde teslimi, geçici kabulü yapılan global diye adlandırılan işler 8 inci maddedeki hükümler karne tutarı hesabında değerlendirmeye esas alınır.

(Ek fıkra - R.G.: 12.6.2002 - 24783) 13/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanuna göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan, yap-işlet-devret modelindeki işlerin son keşif bedelleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşun yapım-yatırım bütçelerine eklenir. 8 nci maddenin alt bentlerinde; yapımı gerçekleştiren müteahhit ve taşeronun, yönetim ve denetimi yapan teknik personelin, karne tutarları hesabında değerlendirmeye esas alınır.

Bu maddede belirtilen miktarlar 1994 yılı esas alınarak tesbit edilmiştir. İleriki yıllarda bu miktarlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan katsayılar uygulanır.

Karnelerin kendi iş grupları dışında geçerliliği:

Madde 7- Müteahhitlik karnesi sahiplerinin kendi kernelerinde yazılı iş grupları dışında ihalelerine girebilecekleri işlerin grup ve tavan keşif bedelleri aşağıda gösterilmiştir.

a) A grubu karnesi olanlar, karnelerinde yazılı tutar kadar diğer gruplardaki bütün işlere,

b) B grubu karnesi olanlar, karnelerinde yazılı tutar kadar C ve H grubu işlere ve karnelerindeki yazılı tutarın 1/4'ü nisbetinde G grubundaki işlere, mimar olanlar 1/2'si nisbetinde D grubu işlere,

c) G grubu karnesi olanlar aynı miktarda C ve H 1/4'ü nisbetinde B grubundaki işlere,

d) C grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı tutarın 1/4'ü nisbetindeki H grubundaki işlere,

e) H grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı miktarın 1/4'ü nisbetinde C grubundaki işlere girebilirler.

f) (Ek - R.G.: 2.3.1995 - 22218) 1994 yılı fiyatları ile 12 Milyar TL.'ye kadar D grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı tutar kadar C grubu işlere, daha büyük D grubu karnesi olanlar ise karnelerinde yazılı tutarkadar B grubu işlere girebilirler.

Karne tutarının tesbiti ve değerlendirme:

Madde 8- (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218) Müteahhitlik karne tutarları; her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan katsayılar gözönüne alınarak, aşağıdaki esaslar dahilinde tespit edilir:

I-Müteahhitler için:

A) (Değişik - R.G.: 12.12.1998 - 23551) 6 ncı maddede belirtilen iş gruplarına giren işlerden bir veya birkaçını yurt içinde taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış olanların tek bir taahhütte yapmış olduğu en büyük işin sözleşmesinde belirtilen iş artışı sınırını aşması halinde sözleşme konusu işin aynı şartlarla ikmalini teminen ek sözleşmeyle taahhüt edilen ve ilk keşif bedelinin, yasal artışı ile birlikte sözleşme birim fiyatları ile son keşif bedelinin iki katı (her türlü fiyat farkı hariç) alınarak veya daha büyük sonuç vermek şartıyla bitirilen işler içinde geçici kabul tarihi esas alınarak geriye doğru 3 yıl içinde bitirdiği işlerin (sözleşmesininde belirtilen iş artışı sınırını aşması halinde sözleşme konusu işin aynı şartlarla ikmalini teminen ek sözleşmeyle taahhüt edilen yasal iş artışı dahil) sözleşme birim fiyatları ile son keşif bedellerinin (her türlü fiyat farkı hariç) toplamı alınarak (bu toplam en büyük işin keşif bedelinin üç katından fazla olamaz) karne tutarı bulunur.

Tek bir taahhüt bedeli; sözleşme hükümlerine göre müteahhidin yapmakla yükümlü bulunduğu sınır içinde kalmak üzere fiilen yaptırılan işlerin bedelidir. Ancak aynı işin sözleşmesinin iş artışı sınırı içinde ikmal edilmemesi halinde, sözleşme konusu olan ve aynı şartlarla ve ek sözleşmeyle taahhüdün devamı olarak fiilen yaptırılan işler yasal iş artışı ile birlikte bu taahhüt bedeline ilave edilerek nazarı dikkata alınır.

İdareleri tarafından ayrı ve değişik şartlarla işin ilk ihalesinden sonra aynı müteahhide ayrı bir taahhütle verilecek işler, karne tutarının tespitinde ayrı ayrı işler olarak kabul edilir.

İdarelerin müteahhitlere ihale ettikleri işlerin, tümünü veya bir kısmını, idarelerin bilgisi dahilinde başka bir müteahhide devir edilmesi ve bu devir işleminin ihale makamınca kabul görerek onanması halinde, noter tasdiki şartı aranmaz.

B) Yurt dışında iş yapan müteahhitlerden yabancı ülke kamu kuruluşlarından doğrudan doğruya sözleşme ile taahhütte bulunanlara, geçici kabulünü yaptırdıkları tek bir taahhüt konusu işin ilk keşif bedelini geçmemek üzere, yapılan kısmının bedeli karşılığında sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı karne hesabına esas alınır. Bu fıkraya göre karne verilebilmesi için; yabancı ülkelerden alınmış ve ihaleye yetkili makamca imzalanmış ve örnek 5/a'ya göre düzenlenmiş iş bitirme belgesi ve bunların doğruluğunu teyid eden dış ülke temsilcilerimizin (Elçi, Konsolos) tasdik ettikleri belgelerin asılları ile tasdikli tercümelerinin başvuruya eklenmesi lazımdır.

Devlet daire ve kuruluşları, katma bütçeli daireler, İl özel idareleri ve belediyelerce yaptırılan emanet işler ile gerçek ve tüzel kişilerin sermayesinde Devlet payı % 50'den az olan kuruluşların işlerini yapanlar Taşeron sayılır.

II-Taşeronlar için:

A) (Değişik - R.G.: 12.12.1998 - 23551) Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin emanet işlerini malzeme ve işçilik dahil olmak üzere yapan taşeronlara tek bir emanet komisyonu kararındaki son keşif bedeli esas alınarak, fiilen yaptıkları işin tutarı kadar karne verilir.

B) (Değişik R.G.18.05.1989-20169)Bu bendin, (A) alt bendindeki idarelerin müteahhitlere ihale ettikleri işlerin tümünü veya bir kısmını, malzemeleri ile birlikte ve işe başlama sırasında Noterce tasdik edilmiş sözleşme ile müteahhidin işini yapanlara; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel tutarı esas alınarak karne tutarı hesaplanır. Müteahhit tarafından verilecek belgelerin; idarelerce, işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak ve taşeron olan kişi tarafından yapıldığının belirtilmesi suretiyle tasdik edilmiş olması şarttır. Noter tasdikli sözleşme bulunmaması halinde karne talebi işleme konulmaz.

Ancak 24/3/1972 tarihinden önce, Noterce tasdik edilmemiş sözleşme ile taşeronluk yapmış olan ve buna dayanılarak 24/3/1972 tarihinden evvel fiilen müteahhitlik karnesi almış bulunanların 24/3/1972 tarihinden evvelki taşeronluk sözleşmeleri için Noter tasdiki şartı aranmaz.

C) (Değişik - R.G.: 12.12.1998 - 23551) Gerçek ve tüzel kişilerle, sermayesinin % 50'sinden az payı Devlete ait olan idarelerin belli bir kullanma veya işletme amacına hizmet etmek üzere yaptıracakları işlerin tümünü veya bir kısmını Noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak yapanlara, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel tutarını geçmemek kaydı ile fiilen yaptırılan iş miktarı karne hesabına esas alınır. Karnenin alınabilmesi için; noter tasdikli sözleşmenin, ilgilisine göre yapı ruhsatının, yapı kullanma izin belgesinin veya muadili bir belgenin (ilgili resmi kuruluşlardan alınmış), iş sahibinin taahhüt edilen işlerin anlaşma hükümlerine uygun olarak yaptığını belirten belgenin, işin yapımı ile ilgili harcamalara ait belgelerin (görüldükten sonra iade edilmek üzere, fatura, bordro, hakediş v.b.) başvuruya eklenmesi lazımdır. Ancak; Noter tasdikli sözleşme olmamakla birlikte, ibraz edilecek diğer belgelere göre,işi yaptığının anlaşılması halinde Karne Komisyonunca karne verilir. Karne hesabındaki iş tutarı her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri göz önüne alınarak (sobalı, Kalorifer ve Asansörlü) yapıların m2 maliyetleri 3 grup olarak hesaplanır. 1. Grup: Kalorifer ve Asansörlü Yapılar, 2.Grup: Sobalı ve Basit Yapılar, 3.Grup: Açık Alanlar.

D) Bu maddenin (I) no.lu bendinin (B) alt bendinde belirtilen yurt dışında iş yapan müteahhitlere ihale edilen işlerin tümünü veya bir kısmını malzemeleri ile birlikte ve işe başlama sırasında sözleşme ile müteahhide karşı yapma taahhüdünde bulunanlara, yaptıkları işin sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarının % 50'sini geçmemek üzere, sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı karne hesabına esas alınır. Bu alt bende göre karne verilebilmesi için; sözleşmenin esas müteahhit tarafından verilecek ve yapılan işlerin esas sözleşme ve eklerine uygun yapıldığını belirten yabancı kamu kuruluşunca tasdikli belgelerin ve bunların doğruluğunu teyid eden dış ülke temsilcilerimizin tasdik ettikleri belgelerin asılları ile tasdikli tercümelerinin de başvuraya eklenmesi lazımdır.

Taşeronlar emanet kararından veya işin ilk sözleşmesinden sonra aynı işin devamı olarak yaptırılan işler ayrı iş kabul edilerek değerlendirilir. (Ancak aynı yerde birbirini takip eden parsellerde imar parseli dolasıyla ayrı ruhsatlar almak mecburiyeti olan ve fakat temel ruhsatı aynı tarih, temel üstü ruhsatı ve yapı kullanma izni yaklaşık tarihlerde olan sitelerde beraber değerlendirilebilir.) Birden fazla iş yapanlara verilecek karnenin tutarı, yaptığı işlerden tutarı en büyük olanı veya daha büyük sonuç vermek şartıyla en son bitirilen işin geçici kabul veya yapı kullanma izin belgesi tarihi esas alınarak son üç yıl içinde bitirdiği işlerin yukarıda belirtilen esaslara göre tesbit edilen bedellerinin toplamı alınarak bulunur. Bu toplam en büyük işin bedelinin bir buçuk katından fazla olamaz.

(Ek paragraf - R.G.: 30.9.2003 - 25245) Bu maddenin (II) nolu bendinin (c) alt bendinde belirtilen özel işlerin yapımını yurt dışında üstlenen Türk müteahhitlerin yaptıkları işlerin tümünü sözleşme ile taahhütte bulunanlara sözleşme bedelinin %50 sini geçmemek üzere, sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı, karne hesabına esas alınır. Sözleşmede bedel olmaması halinde karne hesabındaki iş tutarı aynı maddenin (c) alt bendine göre değerlendirilir. Karnenin alınabilmesi için; sözleşme, ilgisine göre Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili ülkenin yerel yönetimlerince tanzim edilmiş bu belgelere eş değer belgeler ile işin yapımına ait harcama belgelerinin (görüldükten sonra iade edilmek üzere fatura, bordro, hakediş, ve benzeri) o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri ve Konsolosluklarınca tasdikli aslı ve Türkçe tercümeleri başvuruya eklenecektir.

III-Teknik öğrenim yapanlar için:

a) Öğrenim durumuna göre:

1) Öğrenimlerin bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 1 Milyar TL. sayılmak üzere; inşaat ve Mimar Yüksek Mühendis ve Mühendisleri ile Yüksek Mimar ve Mimarlara B ve Elektrik, Makina Yüksek Mühendis veya Mühendislerine G gruplarından,

2) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 500 Milyon TL. sayılmak üzere; İnşaat Fen Memuru, Tekniker, Yüksek Tekniker ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Yapı Bölümü mezunlarına C ve branşları Elektrik ve Makine olan Fen Memuru, Tekniker, Yüksek Tekniker ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunlarına H gruplarından,

3) ( Değişiklik- R.G. 30.01.1988-19710) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 500 Milyon TL. sayılmak üzere; Maden, Harita ve Kadastro, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Petrol, Fizik, Orman, Çevre, Endüstri, Metalurji, Ziraat Yüksek Mühendis ve Mühendislerine, Şehir Plancılarına, İç Mimarlara ve İstihkam Okulu, Fen Tatbikat Okulu mezunlarına C ve Elektronik, Gemi, Gemi Makinaları İşletme Yüksek Mühendis ve Mühendisleri ile Muhabere Okulu mezunlarına H gruplarından,

4) (Değişik R.G. 07.10.1989-20305) Mesleği ile ilgili çalışmada bulunmuş olmak şartı ile öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 250 Milyon TL. sayılmak üzere; Harita-Kadastro Tekniker Okulları ve Yüksek Okulları, Teknisyen Okulları (Meslek Yüksek Okulu) Yapı Kalfa Okulları, Yapı ve Sanat Enstitüsü (Meslek Lisesi) mezunları ile Bayındırlık ve İskan ve Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan kurslardan 1.derece ehliyetli Kalfe ve Teknisyen diploması alanlara öğrenim ve ihtisas dallarına göre C ve H gruplarından müteahhitlik karnesi düzenlenir.

Öğrenim durumlarına göre her yıl için 1 Milyar, 500 ve 250 Milyon TL.olarak belirtilen miktarlar 1994 yılı esas alınarak tesbit edilmiştir. İleriki yıllarda bu miktarlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan katsayılar uygulanır.

(Ek paragraf - R.G.:12.12.1998 - 23551) Denetleme, Müteahhitlik, taşeronluk işleri yapanların (I,II,III) nolu bentler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu diploma değerlendirmesi de ilave edilerek farkı gruplar dahi olsa bir üst grup limitini aşıyorsa, toplanarak bir üst grup verilir.

b) Teknik öğrenim yapmış olanlardan kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri ve Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde denetledikleri işlere göre:

1) (Değişik R.G. 07.10.1989-20305) Mühendis, Mimar veya Tekniker olmak şartıyla; Kontrol Mühendisleri, Şantiye Mühendisi sıfatıyla; bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yaptırmış veya denetlemiş olanlara, yaptırdıkları veya denetledikleri işlerden geçici kabulü yapılanların en çok 12 aylık sürede yaptırılan veya denetlenen kısmının (Keşif bedelleri esasına göre) tutarı alınarak, (aynı işte birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)

2) (Değişik R.G. 07.10.1989-20305)Mühendis veya Mimar olmak şartıyla; Kontrol Şefi, Şantiye Şefi, Bölge Yapım, Bakım ve Onarım Şube Şefi sıfatıyla bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yaptırmış veya denetlemiş olanlara, yaptırdıkları veya denetledikleri işlerden geçici kabulü yapılanların en çok 12 aylık sürede yaptırılan veya denetlenen kısmının (Keşif bedelleri esasına göre) tutarı alınarak, (aynı işte birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.),

3) (Değişik - R.G.: 30.5.1999 - 23710) Mühendis veya Mimar olmak şartıyla; işlerinde, Bölge Müdür veya yardımcıları, müstakil kontrol amirleri ve yardımcıları, kamuya ait İnşaat ve Tesisat Müdürü ve bunlarla aynı teknik düzeyde görev yapanlara, bu sıfatlarla yönettikleri ve denetledikleri bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanların en az 12 aylık sürede yönetilen ve denetlenen kısmının (Keşif bedelleri esasına göre) tutarının % 75'i alınarak, (Yardımcı pozisyonundaki görevde birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.), ayrıca en az 10 yıl Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş veya başmüfettişlik görevini yapanlara örnek 5/c Görev Belgesi düzenleyerek bu alt bentteki limiti geçmemek üzere karne değerlendirilmesi yapılır.

4) (Değişik 1. paragraf - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Mühendis veya mimar olmak şartı ile; yapım işlerinde Yapım ve Teknik İşler Daire Başkanı ve yardımcıları ile Merkez Fen Heyeti Müdürü ve yardımcıları ve bunlara eşdeğer görevde bulunanlara ve şube müdürlerine bu sıfatlarla yönettikleri ve denetledikleri, bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanlarının en çok 12 aylık sürede yönetilen ve denetlenen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarının %50'si alınarak, (Yardımcı pozisyonundaki görevde birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.) Karne Komisyon Başkanı ve üyelerinin şube müdürü eşdeğeri görevi olarak kabul edilmesi ve üç (3) yıl görev yapması koşulu ile bu bendin belirtilen tavan tutarı üzerinden karne değerlendirilmesi yapılır.

(Bu alt bentteki pozisyonlarda kesin hesap, keşif, şartname ve proje hizmeti yapanlarla yardımcı olarak çalışanla için, eğitim ve ihtisas dalları gözönünde bulundurularak yukarıdaki % değeri % 25 olarak uygulanır.) (Değişik 2. paragraf - R.G.: 12.6.2002 - 24783) (Bu alt bentteki pozisyonlarda kesin hesap, keşif, zemin etüdü, labaratuvar, şartname ve proje hizmeti yapanlarla yardımcı olarak çalışanlar için eğitim ve ihtisas dalları göz önünde bulundurularak yukarıdaki % değeri %25 olarak uygulanır.)

Kamu sektöründe çalışan teknik elemanlardan kontrolluk hizmetlerinin dışında yardımcı hizmetlerde çalışanlara, çalıştığı her yıl için (A/1-2-3-4) alt bentlerinde öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarın yarısı karne tutarına ilave edilir.5) (Değişik – R.G. 28.09.1983 18175-Değişik –

5) (Değişik - R.G.: 12.6.2002 - 24783 / m.3) Mühendis veya mimar olmak şartıyla en az iki yıl genel müdürlük veya Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı veya Nato Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı veya bunların yardımcılığı görevini yapmış olanlar ile Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olanlar ve üç yıl Bakanlık Araştırma Planlama Koordinasyon Kurul Başkanlığı görevini yapmış olanlar için bu görevleri sırasında yönettikleri ve denetledikleri yapım yatırım bütçesinin gerçekleştirilen bölümünün en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarının %10'u hesaba esas alınarak,

6) (Değişik – R.G. 28.09.1983 18175- ( Değişik R.G. 07.10.1989-20305) Mühendis veya Mimar olmak şartıyla;

a) En az üç ay Bakanlık veya Müsteşarlık yapmış olanlar için, görev süreleri gözönüne alınarak bu görevleri sırasındaki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların yapım yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarının % 10'u ile varsa Bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı bir yıllık görev süresine ait yapım yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin % 2,5'u toplamı hesaba esas alınarak,

b) En az iki yıl müsteşar yardımcılığı yapmış olanlar için bu görevleri süresindeki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların yapım-yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarının % 10'u ile varsa Bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı bir yıllık görev süresine ait yapım-yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin % 2,5'u toplamı hesaba esas alınarak,c) (Değişik R.G. 12.12.1998 23551-Değişik 1 ve 2. paragraf - R.G.: 30.5.1999 - 23710) Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Bayındırlık Kurulu Üyeliği yamış olanlar dan genel müdür yardımcıları için üç yıl, diğerleri için dört yıl, genel müdür yardımcıları için üç yıl Bakanlık Teknik müşavirleri için beş yıl görev yapmak koşulu ile, bu görevleri süresindeki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların yapım yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarının % 10’u ile varsa Bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı bir yıllık görev süresine ait yapım-yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin % 2,5’u toplamı hesaba esas alınarak,B/4 alt bendinde belirtilen görevler için 250 Milyar TL.

(Değişik – R.G. 28.09.1983 18175-c) (Değişik - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Bayındırlık Kurulu Üyeliği yapmış olanlardan Genel Müdür olanlar için en az 3 yıl, Yüksek Fen Kurulu Başkanı için 3 yıl, diğerleri için 4 yıl, Bayındırlık Kurulu Üyeliği yapmamış olanlardan genel müdür yardımcıları için 3 yıl, Bakanlık Teknik müşavirleri için 5 yıl görev yapmak koşulu ile bu görevleri süresindeki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların yapım yatırım bütçelerinin (Bakanlık Yapım, Yatırım Bütçesi) gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren, bir yıllık süreye ait tutarının %10'u ile varsa Bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı bir yıllık görev süresine ait yapım yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin %2,5'u toplamı hesaba esas alınarak, teknik elemanlara her iş grubu için hak kazanılan karne miktarı tespit edilir.

Bu miktarlar, her iş grubunda 1994 fiyatları ile;

B/1 alt bendinde belirtilen görevler için 125 Milyar TL.

B/2 alt bendinde belirtilen görevler için 175 Milyar TL.

B/3 alt bendinde belirtilen görevler için 225 Milyar TL.

B/4 alt bendinde belirtilen görevler için 250 Milyar TL.

(B/5) ve (B/6-c) alt bendinde belirtilen görevlerden Genel Müdür Yardımcılığı, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkan Yardımcılığı; NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkan Yardımcılığı ve Bakanlık APK Kurul Başkanlığı görevleri için 310 Milyar TL. tavan tutarlarını geçemez. Ancak tavan tutarını aşan kısımlar, tavan tutarının %25'ini geçmemek üzere %10 oranında karne tutarına ilave edilir. Bu bentdeki görevleri yapanlar gerekli sürelerini tamamlayarak üst görevlere atandıklarında, atandıkları andan itibaren 310 milyar TL. tavan tutarı dikkate alınmaz.

(B/5) ve (B/6) bentlerindeki görev süresini tamamlayamadan bir üst göreve atananlar, üst görevlerde de gerekli süreleri tamamlayamadan ayrılmaları durumunda üst görevlerde geçen süreler, alt görevde geçen sürelere eklendiğinde, alt görevlerinin süresini tamamladığında alt görevden karne değerlendirilmesi yapılır. Bayındırlık Kurulu üyeliği de üst görev olarak kabul edilir.

A Grubunda belirtilen bir işi, başından geçici kabulünün yapımına kadar denetleyenler veya yönetenlerin iş denetleme ve iş yönetme belgelerindeki bu işin son keşif tutarının daha büyük sonuç vermesi halinde, (B/1, B/2, B/3, B/4 ve B/5) alt bentlerindeki 12 aylık süre için, tutar yerine bu işe ait son keşif tutarı karne tespitine esas alınır. Ancak bu şekilde bir iş için hesaplanan karne tutarı, (B) alt bendinde belirtilen tavan tutarlarının bir buçuk katını geçemez.

Denetleme, müteahhitlik, taşeronluk işleri yapanların 8 inci maddenin (I., II., III) numaralı bentleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu diploma değerlendirmesi de ilave edilerek farklı gruplar dahi olsa bir üst grup limitini aşıyorsa toplanarak bir üst grup verilir.

(B/5) ve (B/6) alt bentlerinde sayılanlardan biri, yapım işlerinde birkaç değişik görevde bulunulmuş ise, en büyük değer veren karne tutarı ile en yüksek göreve ait tavan tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır.

(A/3) alt bendindeki meslek unvanlarını taşıyanlar için (B/5) ve (B/6) alt bentlerindeki esaslara göre hesaplanan karne tutarının tamamı alınmak ve bu sonuç tutarın ait olduğu karne grubundan olmak üzere değerlendirilir.

Mühendis (İnşaat, Makine, Elektrik) veya mimar olmak şartıyla kendi meslekleri ile ilgili olarak kamu kuruluşlarının verdiği taahhütlerde devlet adına müşavir firma kontrol teşkilatında Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ve Yönetmeliğin (III-B/1, B/2, B/3) alt bentleri esasları dahilinde denetledikleri işlere göre değerlendirme yapılır.

Atamaya yetkili amirin onayının dilekçeye eklenmesi şartıyla, 8 inci maddenin (III) numaralı bendinin (B/1), (B/2), (B/3) ve (B/4) numaralı alt bentlerindeki görevlerin (A/2), (A/3) ve (A/4) numaralı alt bentlerindeki meslek unvanlarını taşıyanlara yaptırılması halinde bunlara da görevlerinden dolayı (B/1), (B/2), (B/3) ve (B/4) alt bentlerinde belirtilen esaslara göre tespit edilecek miktarların %25'ini geçmeyecek değerde karne tutarı hesaplanır.

Karne tutarı ve grubunun tespiti bu maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan miktarların toplanması suretiyle yapılır. Ancak müteahhit ve taşeron olarak aynı üç yıl içinde bitirilen işler için hesaplanan karne tutarları bu toplama girebilir.

C) (Değişiklik- R.G. 30.01.1988-19710) Teknik öğrenim yapmış olanlardan özel sektör kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yaptıkları veya yönettikleri işlere göre;

1) Mühendis veya Mimar olmak şartıyla arazi ve şantiye mühendisi olarak kendi öğrenim ve ihtisas dallarında, bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu olarak yapmış olanlara, bu işlerden geçici kabulü yapılmış olanların, en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında belirtilen kısmının (Keşif bedelleri esasına göre) yurtiçi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde % 50'si alınarak, (aynı görevi yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.) 1) (Değişik - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Mühendis, Mimar veya Tekniker olmak şartıyla arazi ve şantiye mühendisi olarak kendi öğrenim ve ihtisas dallarında, bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu olarak yapmış olanlara, bu işlerden geçici kabulü yapılmış olanların, en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında belirtilen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde %50'si alınarak, (Aynı görev yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.) % oranı teknikerler için yurt içi işlerde %25, yurt dışı işlerde %12,5 olarak uygulanır.

2) Mühendis veya Mimar olmak şartıyla şantiye şefi olarak kendi öğrenim ve ihtisas dallarında bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu olarak yapmış olanlara, bu işlerden geçici kabulü yapılmış olanların, en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında belirtilen kısmının (Keşif bedelleri esasına göre) yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde % 50' si alınarak, (aynı görevi yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)

3) Mühendis veya Mimar olmak şartıyla yapım işlerinde, inşaattan sorumlu proje müdürlerine, bu görevleri sırasında yönettikleri, bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanların, en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas tutarının yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde % 50'si alınarak, (aynı görevi yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)

4) En az 10 yıllık Mühendis veya Mimar olmak şartıyla anonim şirketlede Genel Müdür, Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Başkanı, Limited şirketlerde şirket müdürü görevlerini sürekli olarak en az 5 yıl yapan ve bu sürede yetkili ve sorumlu olduklarını Türk Ticaret Kanununa göre belgeleyenlere, görevleri sırasında yönettikleri, bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanların en çok 12 aylık sürede meydana getirilen kısmının (Keşif bedelleri esasına göre) tutarının yurt içi işlere % 40'ı, yurt dışı işlerde % 20'si alınarak, (aynı görevi yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)

Her bir iş grubu için hak kazanılan karne miktarı tesbit edilir.

Bu miktarlar her iş grubunda 1994 fiyatları ile;

(C/1) alt bendinde belirtilen görevler için 125 Milyar TL.

(C/2) alt bendinde belirtilen görevler için 200 Milyar TL.

(C/3) alt bendinde belirtilen görevler için 250 Milyar TL. tavan tutarını geçemez.

A grubunda belirtilen bir işi başından geçici kabulünün yapımına kadar iş yönetenlerin, iş yönetme belgelerindeki bu iş için, aylık süre için tutar yerine bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde yarısı karne tespitine esas alınır. Ancak bu şekilde bir iş için hesaplanan karne tutarı, yukarıda belirtilen tavan tutarlarının iki katını geçemez. (C/4) alt bendindeki şartlarla ve alt benttteki 12 aylık süre için tutar yerine ise, bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde % 30' u yurt dışı işlerde % 15'i karne tesbitine esas alınır. 5) (Değişik 1. paragraf - R.G.: 12.6.2002 - 24783) A grubunda belirtilen bir işi başından geçici kabulünün yapımına kadar yönetenlerin, iş yönetme belgelerindeki bu iş için daha büyük sonuç vermesi halinde (C/1), (C/2), (C/3) alt bentleri için bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde yarısı karne tespitine esas alınır. Ancak, bu şekilde bir iş için hesaplanan karne tutarı, yukarıda belirtilen tavan tutarının iki katını geçemez. (C/4) alt bendi için alt bentteki şartlarla bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde %30 yurt dışı işlerde %15'i karne tespitine esas alınır.

5) (Değişik R.G. 07.10.1989-20305) Bu değerlendirme için 1994 yılı fiyatlarına göre keşif bedeli tutarı 610 Milyar TL.'yi geçen ve birden fazla şantiye kurmayı gerektiren önemli teknik özelliği olan veya yapımı özel ve önemli miktarda, makine ve teçhizata, özel ihtisasa ve geniş organizyona ihtiyaç gösteren büyük işlerde (C/1),(C/2),(C/3) ve (C/4) alt bentlerindeki pozisyonlarda görev yapanlar için; (Örnek-3/a) organizasyon şemasını kapsayacak şekildeki bir şemanın, işyeri teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde müteahhit firmaca onanarak işveren idareye verilmesi gerekir.

Bu Yönetmelik değişikliğinden önce, bitirilen veya devam etmekte olan işlerde görev yapan; proje müdürü, anomim şirket Genel Müdürü, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı ile Limited Şirket Müdürleri, Şantiye Şefi ve Şantiye Mühendisleri için şema verme şartı aranmaz.

Karne tutarı ve grubunun tespiti 8 inci maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan miktarların toplanması suretiyle yapılır.

Yönetilen iş için geçici kabul tutanağı düzenlenmiyor ise, işin tamamlandığını ve kullanılmasında sakınca olmadığını gösteren belgeler (yapı kullanma izni gibi) geçici kabul tutanağı yerine geçer. Karnenin alınabilmesi için kamu kuruluşlarına iş yapan özel sektör kuruluşlarında çalışanların çalıştıkları kuruluşlarca düzenlenmiş ve iş sahibi idarece onaylanmış (Örenk 5/d)'ye uygun iş yönetme belgesini kamu kuruluşları dışındaki kuruluşlara iş yapan özel sektör kuruluşlarında çalışanların da inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni veren resmi makamlarca onaylanmış iş yürütme belgesi ile birlikte, ilgili resmi makamca onaylanmış vergi ve sosyal sigorta primleri ödemelerini gösteren belgeleri müracaat dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Yurt dışındaki işlerde çalışanlar için bu çeşit belgeler, o ülkedeki Türk Elçilikleri veya Konsolosluklarınca, şirketin iş bitirme belgesi de (sözleşme ve geçici kabul tutanağı ibraz edilmek şartıyla) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmış olmalıdır.

Bu yönetmelik değişikliğinden önce görev yapan anonim şirket Genel Müdürü, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı ile limited şirketlerin müdürleri için örnek 5/d formu düzenlenememesi halinde görev yaptıkları şirket iş bitirme belgeliri ve Müteahhit Kıymetlendirme Raporları dikkate alınarak karne değerlendirmesi yapılır. Yönetmelik değişikliğinden sonra yukarıda sayılan şekilde görev yapanlar için örnek 5/d'ye göre iş yönetme belgesi alınması zorunludur.

IV-Şirketle ilgisi kesilenler için:

Kollektif Şirket Ortağı, Komandit Şirket Komandite Ortağı, 9 uncu madde esaslarına göre karnesini şirkete devreden Limited Şirket Müdürü, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üyesi veya Genel Müdürü ile bu şirketlerin teknik eleman olan yapı tesis işlerinden sorumlu Teknik Müdürlerine şirketle ilgileri kesilmesi halinde verilecek karne tutarları, aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. Yapı tesis işlerinden sorumlu Teknik Müdür tayininin Noter tastikli olması şarttır. (Değişik 1. paragraf - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Kollektif şirket ortağı, komandit şirket komandite ortağı, 9 uncu madde esaslarına göre karnesini şirkete devreden limited şirket müdürü, anonim şirket yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, murahhas üyesi veya genel müdürü ile bu şirketlerin teknik eleman olan yapı, tesis işlerinden sorumlu teknik müdürlerine şirketle ilgileri kesilmesi halinde verilecek karne tutarları, aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. Yapı, tesis işlerinden sorumlu teknik müdür tayininin noter tasdikli olması şarttır.

Bu bendin (A), (B), (C) ve (D) alt bentlerine göre bulunan karne tutarlarına (III) no.lu bendin (A) alt bendine göre hesaplanan miktarlar eklenir. (Değişik 2. paragraf - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Bu bendin (A), (B), (C) ve (D) alt bentlerine göre bulunan karne tutarlarına (III) numaralı bendin (A) alt bendine göre hesaplanan miktarlar eklenir.

A) Kolektif ve Komandit Şirketlerde Ortaklara;

Kollektif şirketin ortaklarına, Komandit Şirketin Komandite (sorumluluğu sınırsız olan) ortaklarına, ortaklık süresince başarılmış ve geçici kabulü yapılmış işlerden bu ortakların ortaklıktan ayrılmaları halinde sahip oldukları ortaklık hisseleri ile orantılı olmak üzere bu maddenin (I) ve (II) no.lu bentlerindeki esaslar dahilinde hesaplanarak,

(Ek paragraf - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Kollektif, komandit, limited ve anonim şirketlerin nev'i değiştirmeleri (Türk Ticaret Kanunu 152 nci maddesi hükümlerine göre) halinde yeni nevi'ne göre karne değerlendirmesi yapılır.

(Ek paragraf - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Ancak, kollektif ve komandit şirketlerde nev'i değişikliği nedeniyle şirkete karne tahakkuk ettirilmesi durumunda kollektif ve komandit şirket ortaklarının şirketlerden kendi adlarına doğan geçmişe yönelik karne hakları (nev'i değişikliğinden önce şirketle ilgisi kesilenler hariç) ortadan kalkar.

Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üyesi veya Genel Müdürü ile Limited Şirketin Müdürüne; B) (Değişik ilk cümle - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür ile Limited Şirketin Müdürüne;

Daha önce bu şirketlere 9 uncu madde esaslarına göre karnesini kullanma izni veren kişi için görevi süresince başarılmış ve geçici kabulü yapılmış işler bu maddenin (I) ve (II) no.lu bentlerindeki esaslar dahilinde hesaplanarak,

C) Kollektif, Komandit, Limited ve Anonim Şirketlerde Sorumlu Teknik Müdürlere;

İşi yürütmekle görevli sorumlu Teknik Müdürlere, bu görevi yaptıkları sürede başlayıp meydana getirilmiş ve geçici kabulü yaptırılmış işlerden tek bir taahhütte bu maddenin (I) ve (II) no.lu bentlerindeki esaslar gözönünde tutulmak üzere yaptırmış olduğu en büyük işin son keşif bedeli, daha iyi sonuç vermesi halinde en büyük işin iki katını geçmemek üzere son üç yıl içinde başlayıp ve geçici kabulü yapılan işlerde bu miktarlar % 50 azaltılır. Sorumlu Teknik Müdür birden fazla olduğu takdirde karne tutarı bunlar arasında bölünür.) alınarak,

Dış ülkelerde yapılan işler için yukarıda yazılı değerlerin,

% 50'si alınarak,

D) Özel Ortaklıklarda Ortaklara:

İşin sözleşmesinde ismi geçen ve idarelerince kabul edilmiş özel ortaklar (Joint Venture) bulunduğu takdirde ortaklarca meydana getirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerden tek bir taahhütte (I) ve (II) no.lu bentlerdeki esaslar gözönünde tutulmak üzere yapılan işe göre hesaplanacak karne tutarı ortaklık sözleşmesinde bir ortaklık oranı varsa bu orana göre yoksa yarısı (Değişik R.G. 12.12.1998-23551) pilot olmayan ortak veya ortaklara bölünerek. Pilot Firmanın karne tutarı ise işin tamamı üzerinden hesaplanarak, karne grup ve tutarları tesbit edilir.

İşin sözleşmesinde adı gezen Adi Ortaklılarda Noterden tastikli, ortaklık sözleşmesindeki şartlara göre işlem yapılır. (I) ve (II) no.lu bentlerde belirlenen esaslar gözönünde tutularak tesbit edilecek karne tutarlarında ihale veya emanet suretiyle yaptırılmış işlerde inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yarısı (malzeme bedeli müteahhidin hakedişlerinden kesilse bile) müteahhit veya taşeronun karne tutarının hesabında değerlendirilir. (Değişik 2. paragraf - R.G.: 12.6.2002 - 24783) İşin sözleşmesinde adı geçen adi ortaklıklarda noterden tasdikli ortaklık sözleşmesindeki şartlara göre işlem yapılır. (I), (II) ve (III) nolu bentlerde belirlenen esaslar gözönünde tutularak, tespit edilecek karne tutarlarında ihale veya emanet suretiyle yaptırılmış işlerde, İdare tarafından müteahhit veya taşerona bedelsiz olarak verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yarısı (malzeme bedeli müteahhidin hakedişlerinden kesilse bile) müteahhit, taşerona ve diğer 8 inci maddenin (III) numaralı bendinin alt bentlerinde sayılan denetim ve yönetim görevinde bulunanların sayısına bölünerek karne tutarının hesabında değerlendirilir.

Bu madde esaslarına göre hesaplanan tutarlar, ilgilinin belgeleri gözönünde tutularak tam rakama çıkaralıcak şekilde Karne Komisyonu takdiri ile % 5'e kadar artırılabilir. Bu şekilde bulunan tutarlar en yakın 100 Milyonun katlarına tamamlanır.

(Ek paragraf - R.G.: 2.4.2004 - 25421) İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme ve Denetleme Belgesi, Görev Belgesi ile İş Yönetme Belgesi örnek formlarına ek olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmiş ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununa göre sözleşmeye bağlanmış işlerden Geçici Kabulü yapılanların, ekteki örnek formlara göre idarelerce düzenlenecek İş Deneyim Belgeleri (Yüklenici - İş Bitirme), (Yüklenici - İş Durum), (Alt Yüklenici - İş Bitirme), (İş Denetleme), (İş Yönetme)nin ibrazı halinde adı geçen belgelerinde sözleşme bedelleri, varsa ek sözleşme bedelleri ile birlikte bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müteahhitlik Karnesi tutarlarının tespitinde değerlendirmeye esas alınır.

Müteahhitlik kıymetlendirme, raporunda ortalama 60'dan aşağıda not almış olan veya kıymetlendirme raporu Bakanlığa gelmemiş işler, karne tutarı hesabına dahil edilmez.

(Ek paragraf - R.G.:12.12.1998 - 23551) Pilot firma; ihalede ortak girişim olarak müracaat halinde karnesi esas alınan firmadır. Ortak girişim beyanında (sözleşme tarihine yakın idarece tasdikli) belirtilmiş olması, iş bitirme belgesi ve müteahhit kıymetlendirme raporunda ihale makamınca pilot olduğu belirlenmiş firmanın karne tutarı işin tamamı üzerinden hesaplanarak karne grup ve tutarı tespit edilir.

Müteahhitlik karnesinin şirketlere devredilmesi:

Madde 9 - (Değişik – R.G. 28.09.1983 18175- Değişik-R.G. 05.05.1998 23363 mükerrer-Değişik-R.G. 07.08.1998 23426- Değişik - R.G.: 26.3.1999 - 23651) Müteahhitlik karneleri satılamaz, kiraya verilemez ve aşağıdaki şartlar dışında başkalarına devredilemez.

Kollektif şirket ortağı; komandit şirket komandite ortağı, limitet şirket müdürü; Anonim şirket yönetim kurulu başkanı, murahhas üyesi, yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü; kollektif, komandit, limitet ve anonim şirketlerin teknik eleman olmak şartıyla yapı, tesis işlerini yürüten sorumlu teknik müdürleri, müteahhitlik karnelerini; ortağı, müdürü, yönetim kurulu başkanı, murahhas üyesi, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü veya teknik müdürü bulundukları şirketin taahhüt işlerinde kullanılmasına örnek: 7 deki forma göre muvafakat etmeleri halinde, karnesinin devrine muvafakat veren kişinin müteahhitlik karnesi geri alınır ve geçici olarak iptal edilir. Bunun yerine iptal edilen karnenin süresi göz önünde tutularak şirket adına yeni karne düzenlenir.

Karnesini devreden kişiye kendi adına ikinci bir karne verilmez.

Karnesini devreden ve yukarıda belirtilen görevi üstlenen kişinin müteahhitlik işi yapan şirkette fiili olarak bizzat çalışması zorunludur.

Yukarıda belirtildiği üzere karnesini devrettiği şirkette fiilen çalışmadığı tespit edilen kişilerin ve bu karneyi devralan şirketlerin karneleri iptal edilir.

Karne devralmak isteyen şirketin müteahhitlik işi yapıp yapamayacağı hususunda “şirket yeterliği” incelemesi Bakanlıkça belirlenen usuller doğrultusunda yapılır. Bu inceleme şirketin iş bitirme bilgileri, şirketin sermayesi ve aktif durumu, banka kredi imkanları, şirket personeli, araç durumu ve saire bilgiler esas alınarak yapılır. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 ve 11 numaralı bentlerinde belirtilen resmi veya özel iş bitirme tutarlarının, son 25 yıl içinde bitirilen işlerin toplamı veya karne devreden şahıs % 50 veya daha fazla hisseye sahip şirkete karnesini devrediyorsa, kendi adına olan karne miktarı şirketin devralmak istediği karne grubunun alt tutarının en az % 5’i kadar olması gerekmektedir. (Değişik 6. fıkra - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Müteahhitlik karnesinin şirketlere devredilmesinde; karne devralmak isteyen şirketin müteahhitlik yapıp, yapmıyacağı hususunda şirket yeterliliği incelemesi Bakanlıkça belirlenen usuller doğrultusunda yapılır. Bu inceleme; şirketin iş bitirme belgeleri, şirketin sermayesi ve aktif durumu, ve benzeri bilgiler esas alınarak yapılır. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (I) ve (II) numaralı bentlerinde belirtilen resmi veya özel iş bitirme tutarlarının; son 10 yıl içinde bitirilen işlerin toplamı veya kendi adına olan karne tutarı şirketin devir almak istediği karne tutarının en az %10'u kadar olmalı veya karne devreden şahsın %50 veya daha fazla hisseye sahip şirkete karnesini devretmesi gerekmektedir. Bu miktar Hermiktarda karne devralmak isteyen şirketlerde A Grubu Hermiktar karne alt sınırının %20'si oranında olmalıdır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki karne devir müracaatları, önceki Yönetmelikteki devir şartlarına göre sonuçlandırılır.

(Değişik: R.G. 27.11.1984-18588) Karne devreden kişi ve devralan şirketler bu hususları ihtiva eden Örnek: 7 ve Örnek:8 deki formlara uygun, noter tasdikli muvafakatname ve noter tasdikli taahhütname vermek zorundadırlar. Bu belgelerdeki imzalara ait noterden tasdikli örneklerin taahhütnameye eklenmiş olması da şarttır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, karne devralan şirketlerde bu hususta her zaman inceleme yapılabilir.

Şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması veya ortağın, müdürün, yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesinin, genel müdürünün, murahhas üyesinin, teknik müdürünün şirketten ayrılmasının noterden belge ile ibrazı halinde; şirketlerin taahhütlerini sürdürebilmek üzere, ayrılan kişinin karnesi yerine bu karne ile taahhüt edilmiş işler varsa bu işler için gereken yeni karneyi alması için 30 gün süre verilir. Bu süre sonunda karne iptal edilerek daha önce ortaklığa veya şirkete karnesini kullanma izni veren kişi için 8 inci maddenin IV numaralı bendindeki esaslara yeniden kendi adına karne düzenlenir.

Süresi sonunda müracaatları halinde, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde yeniden değerlendirilir.

Müteahhitlik karnesi almak için başvurma:

Madde 10- Müteahhitlik karnesi almak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişiler, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek Bayındırlık Bakanlığına verirler.

a) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) 2 Adet vesikalık fotoğraf,

c) Şirketlerde ana statünün neşredildiği en son Ticaret Sicili Gazetesi,

d) (Mülga: RG-30/1/1988 - 19710)

e) Teknik öğrenim görenlerin öğrenim belgesi aslı ve örneği ile Oda Üyelik Belgesi aslı ve örneği,

f) Kamu Kuruluşlarına iş yapanlar için örnek 5/a’ya göre düzenlenen İş Bitirme Belgesi aslı ve örneği,

g) Görev, Yönetim ve Denetimden karne isteğinde bulunanlar için Örnek 5/b ve 5/c ye göre düzenlenecek Görev, İş Denetleme veya İş Yönetme ve Denetleme Belgesi aslı ve örneği, h) Taşeron ve taşeron itibar edilenlerin 8/II maddesinin ilgili a, b ve c fıkralarına göre hazırlayacakları belgelerin aslı ve örneği ile Örnek 5/a ya göre düzenlenecek İş Bitirme Belgesi aslı ve örneği,

i) Karne Komisyonunca lüzum görülecek hakediş, sözleşme, vergi Sosyal Sigorta v.b. diğer belgeler.

j) Yurt dışında iş yapmış ve denetlemiş olanlar bu Yönetmelik hükümlerine uygun belgeler ibraz etmek mecburiyetindedir.

k) (Ek - R.G.: 2.3.1995 - 22218) Şahıslar kendi adlarına çıkan karneyi teslim alırken, o yıla ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,

l) (Mülga:R.G.31/7/2009-27305)

m) (Mülga:R.G.31/7/2009-27305)

Müteahhitlik karnesi, şahıslarda bizzat karne sahibine, şirketlerde ise şirketin yetkili bir temsilcisine (yönetim kurulu üyesi, murahhas azası, teknik müdür ve benzeri) teslim edilir. Hiçbir şekilde vekaletle karne takip işlemi yapılamaz.

Karne süresi ve yenileme:

Madde 11- Karne için yapılan başvurma herhangi bir merciden yapılacak soruşturma ve araştırma için geçen süre hariç, en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Müteahhitlik Karnesi T.C. uyruklu Gerçek ve Tüzel kişilere verilir.

a) Karneler verildikleri tarihten başlamak üzere 3 yıl için geçerlidir. Karnelerin yenilenmesi (tutar ve iş gruplarının değiştirilebilmesi) için ilgilinin gerekli belgelerini dilekçesine ekleyerek başvurması gerekir. Noksan belge ile yapılan başvurular işleme konmaz.

b) Geçerlik süresi içerisinde ancak, grup ve miktarları ne olursa olsun, yeni bir işi bitirmiş olanların belgeleri durumu değiştirici nitelikte ise karnesi yenilenir.

Bu şekilde yenilenmeyen karnelerin tutarları ise, Bayındırlık Bakanlığınca her yıl yayımlanan katsayılara göre İdarelerce değerlendirilirler.

c) Müteahhitlik karnesini kaybedenler usulüne uygun bir kayıp ilânı verecek, bu ilânın çıktığı gazete ile birlikte, kaybettiği karneyi bulduğunda bunu kullanmayacağına ve Karne Komisyonuna iade edeceğine dair bir taahhütnameyi başvuru dilekçesin ekleyecektir.

d) (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218) 1994 yılı birim fiyatları ile 2 Milyar TL. tutarından aşağı karne düzenlenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müteahhitlik Karnesi Komisyonu

Komisyon :

Madde 12- (Değişik birinci fıkra:R.G.31/12/2009-27305) Müteahhitlik Komisyonu; Başkanı, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanı olmak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı ve ilgili Genel Müdürlüklerden Bakanlık Onayı ile belirlenecek teknik üyelerden oluşur.

(Değişik ikinci fıkra:R.G.31/12/2009-27305) Komisyon raportörlüğünü, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ilgili birimi yapar.

Komisyon aşağıdaki esaslara göre çalışır;

a) Müteahhitlik Karne Komisyonu Başkanı karne istek dosyalarını komisyondaki üyelere havale eder.

b) Müteahhitlik karne komisyonu üyeleri, kendilerine havale edilen dosyaları inceleyerek daha önce karnesi bulunan kişilerin arşivdeki dosyaları ile birleştirilip, karne miktarı belirlenmesini Yönetmelikteki hususlara göre hesaplar.

c) Karne miktarı değerlendirmesi için, hazırlanan karar föyünde o anki (izinli ve boş üyeler hariç) mevcut komisyon üye sayısının çoğunluğunun (Başkan dahil) karara katılması gerekir. Karara katılmayanlar da görüşlerini yazarak karar föyünü imzalar. Ancak çoğunluk kararı karnenin çıkması için yeterlidir.

d) Müteahhitlik karne komisyonunun çalışmaları haftalık olarak çıkarılır.

e) Makama sunulan müteahhitlik karne komisyon kararlarını, bütün komisyon üyeleri imzalar.

Görev ve Yetkiler:

Madde 13- Komisyon bu Yönetmelikte yazılı esasları gözönünde tutarak karne isteyenin sicilini ve belgelerini inceliyerek aşağıda yazılı hususlar hakkında karar verir.

a) Belgelere belirtilen işlerin niteliği, müteahhitlik, sicili,mesleki öğrenim, işteki başarı derecesine göre karnenin verilip verilmeyeceğini, verilecek karnenin grup ve tutarını tesbit etmek,

b) Maddi ve hata yapıldığı veya belgelerinin geçersizliği sonradan anlaşılan bir müteahhide ait karneyi geri istemek düzeltmek veya hükümsüz olduğunu karara bağlamak.

c) (Değişik - R.G.: 12.6.2002 - 24783) Müteahhitlik karnesi isteğinde gerçeğe uymayan veya tahrif edilmiş belgeler verdikleri başvurma sırasında veya sonradan anlaşılanlar ile karnelerini muvazaalı, geçersiz bir şekilde kullandıkları anlaşılanların karnelerini iptal etmek, 2 yıldan az olmamak şartıyla süreli ve süresiz karne verilmemesine karar vermek,

Karne devrettiği şirkette teknik müdür olarak fiilen çalışmadığı tespit edilen kişilerin ve bu karneyi devir alan şirketlerin karnesinin iptaline karar vermek, bu kişi ve şirketlere 2 yıl süreyle yeni karne verilmemesine karar vermek,

d) Komisyona Bakanlıkça havale olunan diğer işleri yapmak,

Komisyon kararlarının kesinleşmesi:

Madde 14- (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218)

Komisyon Kararları, Komisyonca karara bağlanıp Makama sunulur. Makamca onaylanan karar kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müteahhitlik Sicilleri

Müteahhitlik sicil ve karne bürosu:

Madde 15- (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218) Bu yönetmeliğe göre verilecek Müteahhitlik Karnesi ile müteahhitlerin gizli sicil ve işlemlerini yürütmekle, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlidir.

Bu Daire Başkanlığınca;

a) Her müteahhit adına bir sicil ve işlem dosyası açılır.

b) Müteahhit Karneleri süreli veya süresiz olarak iptal edilenler, idarelere duyurulmak üzere, Resmî Gazete'de yayımlanır.

Kıymetlendirme raporu:

Madde 16- (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218)

Mütteahihdin yaptığı işe ait ve örnek 6' ya göre işi yaptıran idarece düzenlenecek kıymetlendirme raporu, işin geçici veya fesh (tasfiye) kabul tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, ilgili kuruluşun bağlı bulunduğu Bakanlık veya Kurumunca Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gizli olarak gönderilir.

Sicillerin gizliliği:

Madde 17- Müeahhitlik sicilleri ve dosyaları gizlidir.

a) Bakanlık Müsteşarları, Yardımcıları, Genel Müdürleri ve yetkili kılacakları kişiler, müteahhitler hakkında bilgi isteyebilirler.

b) (Değişik - R.G.: 2.3.1995 - 22218) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ve yetkili kılacağı kişiler bu sicilleri ve dosyaları inceleyebilir.

Ek Madde 1 - (Değişik - R.G.: 12.12.1998 - 23551)

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar kullanılmamış olsa dahi kazanılmış haklar saklı olup, bu tarihe kadar karne almış olanların, karnelerini yenileme talebinde bulunmaları halinde karneleri, grubu ve miktarı üzerinden güncelleştirilerek verilir.

Geçici Madde - ((Değişik – R.G. 28.09.1983 18175- Ek - R.G.: 28.9.1983 -18175)

Yürürlükte olan ve 28/3/1981 tarih ve 17293 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin Madde 8/III ün b/5 ve b/6 fıkralarına göre karne alan Teknik elemanların karneleri ile Madde: 9'a göre karne almış şirketlerin Müteahhitlik Karneleri 31/12/1983 tarihinden itibaren geçersiz olacağından; bu tarihe kadar Yönetmelikte yapılmış olan değişikliklere göre yeniden Müteahhitlik Karnesi almaları zorunludur. Ancak; eski Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş karnelerle alınmış işlere devam olunur. 31/12/1983 tarihinden önce Yeterlik Belgesi verilmiş ihalelerde bu Yeterlik Belgeleri geçerli olup ihaleleri yapılarak sözleşmeleri imzalanır.

Yürürlükten kaldırma:

Madde 18- 29 Ağostos 1980 gün ve 17090 sayılı 30 Kasım 1980 gün ve 17176 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük:

Madde 19-Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Ek Madde 1 - (Ek - R.G.:18.5.1989 - 20169)

Bu Yönetmelik Bayındırlık İskân Bakanı tarafından yürütülür.

 

Ekler için tıklayınız