TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kursların ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinin açılış, işleyiş ve denetim esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kurslara ve 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun gereğince Türkiye’de eğitim ve öğretiminin yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilen yabancı diller için açılan özel dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla değiştirilen 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b)Kurs: Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenildiği kursu,

c)Kursiyer: Kursa kayıt olan kursiyerleri,

d)Program: Bakanlıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi belirtilmiş olan programı,

ifade eder.

Kursun amacı

Madde 5- Kursun ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olmayacak şekilde Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için faaliyette bulunmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Öğretime Başlama

Kurum açma ve öğretime başlama

Madde 6- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Kurum Açma” ve “Öğretime Başlama” izinlerinin verilmesine ilişkin koşulların yerine getirilmesi durumunda Bakanlıkça kursa, “Kurum Açma” ve “Öğretime Başlama” izinleri verilir.

Bakanlıktan daha önce kurum açma ve öğretime başlama izinlerini alan dil kurslarına, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre program ilâvesi yapılması hâlinde Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla derslerin oluşturulmasına izin verilir.

Görevlendirme

Madde 7- Açılmasına izin verilen kursta; müdür, müdür yardımcısı, öğretmen veya usta öğretici ile diğer personel görevlendirilir. Açılmış olan dil kurslarında program ilâvesi ile ders oluşturulması hâlinde bu dersler için öğretmen veya usta öğretici görevlendirilir.

Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla kurslarda çalışma izni verilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinde belirtilen genel nitelik ve koşulları taşıması gerekir.

Görevlendirilecek diğer personele 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre çalışma izni verilir.

Kayıt-kabul esasları

Madde 8- Kurslara ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine, en az ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan, mezun olan veya orta öğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınır. İlköğretim çağında olduğu hâlde okula devam etmeyenler, kursa alınmaz.

Okul öncesi veya ilköğretim çağındaki engelli çocukların, yaş ve öğrenim durumlarına bakılmaz.

Kurslar arasında kursiyer nakli yapılmaz.

Kayıt-kabulde istenecek belgeler

Madde 9- Kayıt kabulde istenecek belgelerde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim programı

Madde 10- Kursta ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde, Bakanlıkça uygun bulunan öğretim programlar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler 

Denetim

Madde 11- Denetim, Millî Eğitim bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kılık-kıyafet

Madde 12- Kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında; 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik ” hükümleri, kursa ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine devam eden kursiyerler hakkında ise resmî yaygın eğitim kurumlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

Karma öğrenim

Madde 13- Kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde, 14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak karma öğrenim yapılır.

Günlük çalışma saatleri

Madde 14- Kurslar çalışmalarını 7.00 ile 24.00 saatleri arasında sürdürür. Bir ders saati süresi 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok halinde 90 dakika olarak yapılabilir.

Kurslarda resmi bayram günlerinde öğretim yapılamaz.

Diğer hususlar

Madde 15- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 16- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 20/09/2002 tarihli ve 24882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanı yürütür.