SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERDE DAHA İYİ TIBBİ HİZMET VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; seyir halindeki gemilerde daha iyi tıbbi hizmet verilmesi için gerekli asgari sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; seyir halindeki gemilerde daha iyi tıbbi hizmet verilmesi için gerekli asgari sağlık ve güvenlik koşullarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — (Değişik:RG-17/8/2019-30861)

Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 47 ncimaddesine, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 653 üncü ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: (Değişik ibare:RG-17/8/2019-30861) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

c) Gemi: Denizlerde kürekten başka bir aygıtla seyreden veya körfezlerde balıkçılık yapan özel veya kamunun sahip olduğu herhangi bir gemiyi (aşağıdakiler hariç;

Ülke iç (nehir, göl, baraj gölü ve benzeri) sularında seyreden gemiler,

Harp gemileri,

Gezinti botları; ticari amaçla kullanılmayan profesyonel gemiadamlarının çalışmadığı botlar,

Liman içinde çalışan, limanlardaki dar alanlarda, rıhtım, iskele ve mendirekler arasında, gemileri yanaştırma, kaldırma, kıçtan kara etme ve döndürme manevralarında kullanılan, manevraya tepki zamanı az, çekme kuvvetleri yüksek liman içi römorkörler),

d) Gemi Kategorileri: EK- I de yer alan gemi tasnifini,

e) Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini,

f) Gemi Sahibi: Geminin kayıtlı olduğu kişi, ancak gemi intikal yolu ile başka birine geçmişse veya kayıtlı olduğu sahibinden başka gerçek veya tüzel kişiler tarafından anlaşmalara göre kısmen veya tamamen işletiliyorsa o durumda gemiyi kiralayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Tıbbi Malzemeler: EK-II de belirtilen ve geniş kapsamlı olmayan listede yer alan ilaçlar, tıbbi araç- gereç ve antidotları,

h) Antidot: EK-III deki tehlikeli maddeler listesinde yer alan bir veya daha fazla maddenin doğrudan veya dolaylı zararlı etki yada etkilerini önlemek veya tedavi etmek için kullanılan maddeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları

İlaçlar, Tıbbi Araç Gereç, Revir ve Doktor

Madde 5 — Gemi sahibi;

a) Gemilerde;

1) Geminin kategorisine ve kalite yönünden tabloya göre en az EK-II nin Bölüm (A) ve (B)’sindeki özellikleri taşıyan tıbbi malzemelerin bulundurulmasını,

2) Seferin niteliğine, özellikle iletişim kurulacak limanlar, gidilecek yer ve seyir süresi dikkate alınarak, seyir süresince yapılacak işlerin türlerine, kargonun özelliklerine ve gemiadamı sayısına bağlı olarak, ilaçların ve tıbbi araç gereçlerin teminini,

3) Bulundurulacak tıbbi malzemeler içerisinde yer alan ilaçlar ve tıbbi araç gereçlerin EK-IV’ ün gemi kategorisine göre düzenlenmiş (1), (2) ve (3) üncü Kısımlarında II-Tıbbi Malzemeler başlığı altında yer alan (A) ve (B) Bölümünü kapsayan malzeme ile donatılmasını,

b) Her gemide;

1) Her bir can salı ve can filikası için, en az EK-II’nin C kategorisindeki gemiler kapsamında yer alan Bölüm (A) ve (B)’deki tıbbi malzeme ve ilaçların konulduğu su geçirmez bir ilaç sandığı bulundurulmasını,

2) Bu sandıkların içinde yer alacak ilaçlar ve tıbbi araç gereçlerin bu maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen kontrol listesindeki gibi olmasını,

c) Beşyüz (500) grostondan büyük, onbeş (15) veya onbeş (15)’den fazla gemiadamı çalıştırılan ve üç günden uzun süren yolculuğa çıkan gemilerde; tıbbi tedavinin hijyenik koşullarda ve yeterli malzeme ile yapılabilmesi için, bir revir bulundurulmasını,

d) (Değişik:RG-20/08/2005-25912) Yüz (100) veya yüz (100)’den fazla kişi bulunan ve üç günden uzun sürecek uluslararası seyir halindeki gemilerde, tıbbi tedavi için doktor bulundurulmasını,

sağlar.

Antidotlar

Madde 6 — Gemi sahibi;

a) EK-III’te listesi verilen tehlikeli maddelerden herhangi birini taşıyan gemilerde; en azından EK-I’nin (C) Bölümünde verilen antidotları içeren tıbbi malzemeler bulundurmasını,

b) Taşıdığı tehlikeli maddenin yapısının önceden bilinemediği durumlarda feribotların, en az EK-II’nin (C) Bölümünde belirtilen antidotları kapsayan tıbbi malzemeyi (Bununla birlikte kural olarak iki saatten az süreli olan düzenli geçişlerde, normal geçiş süresinin aşılmaması halinde, çok acil bulundurulması gereken antidotlarla sınırlandırılabilir.) bulundurmasını,

c) Antidotlarla ilgili olarak gemide bulundurulan tıbbi malzemelerin neleri ihtiva ettiği, EK-IV’ün (1), (2) ve (3)’üncü Kısımlarının tamamında, II-Tıbbi Malzemeler başlığı altında yer alan (C) Bölümünde belirtilen genel çerçeveyi karşılayacak şekilde kontrol edilmek üzere hazırlanacak listede ayrıntılı olarak gösterilmesini,

sağlar.

Sorumluluklar

Madde 7 — Gemi sahibi;

a) Gemideki;

1) Tıbbi malzemelerin temini ve ikmalinin kendi sorumluluğunda olmasını, gemiadamlarına hiçbir maddi külfet yüklenmemesini,

2) Tıbbi malzemelerin kullanımı kaptanın sorumluluğunda olup, bu sorumluluğa halel getirmeyecek şekilde, gemiadamlarının yetkilerini de göz önüne alarak, anılan malzemelerin kullanımı ve muhafazası hususunda bir veya daha fazla güverte sınıfı zabit/ yardımcı zabitin görevlendirilmesini,

b) Tıbbi malzemelerin uygun koşullarda muhafazasını ve biten ilaçların erzak temini sırasında öncelikli ve mümkün olduğunca çabuk ikmal edilmesini ve yerine konulmasını,

c) Kaptanın tıbbi görüş almasından sonra, acil durum saptaması halinde, gemide bulunmayan gerekli ilaçların, tıbbi araç gereçler ve antidotların mümkün olan en kısa sürede temin edilmesini,

sağlar.

Bilgilendirme ve Eğitim

Madde 8 — Gemi sahibi;

a) Gemilerde tıbbi malzemelerin kullanımına ilişkin Bakanlıkça uygun görülmüş olan kılavuz kitapçıklar ve EK-II Bölüm (C) de gerekli görülen antidotların kullanım talimatlarının her zaman hazır bulundurulmasını,

b) Denizcilik eğitimi alan ve gemide çalışan herkese bir kaza ya da tıbbi aciliyet gerektiren durumlarda derhal alınacak tıbbi ve acil önlemler ile ilgili temel eğitim alınmasını,

c) Kaptan ve sağlıkla görevli gemiadamlarının bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinin ikinci alt bendine göre alacakları eğitimin en az beş yılda bir olmak üzere, periyodik olarak yenilenmesini, alınan eğitimde gemilerin kategorilerine bağlı özel risklerin de göz önünde tutulmasını ve EK- V de yer alan hususlara uygun olmasını,

sağlayacak tedbirleri alır.

Radyo ile Tıbbi Konsültasyon

Madde 9 — Bakanlık;

a) Gemiadamlarına daha iyi acil tedavi sağlayabilmek için;

1) Radyo ile ücretsiz tıbbi tavsiyelerde bulunacak bir veya daha fazla merkezler belirler.

2) Bu merkezlerde hizmet verecek bazı doktorların, seyir halindeki gemilerin özel koşulları ile ilgili eğitim görmelerini sağlar.

b) Radyo konsültasyonu ile verilen tavsiyelerin daha yararlı olması için, ilgili gemiadamlarının rızasıyla sağlık kayıtları bu merkezlerde tutulur. Bu tür kayıtların gizliliği esastır.

Denetim

Madde 10 — Genel Müdürlük;

a) Gemilerin yıllık denetiminin yapılmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla;

1) Tıbbi malzemelerin bu Yönetmeliğin asgari gereklerini yerine getirecek nitelikte olmasını,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (3) nolu alt bendinde öngörülen malzeme kontrol listeleri ile bu Yönetmeliğin asgari gerekli gördüğü tıbbi malzemelerin uyum içinde olmasını,

3) Tıbbi malzemelerin doğru muhafaza edilmesini,

4) İlaçların kullanım sürelerine dikkat edilmesini,

5) Cankurtaran sallarındaki tıbbi malzemelerin denetiminin, bu salların yıllık bakımı yapılırken gerçekleştirilmesini,

denetler ve belgelendirir.

b) Yönetmelikte yer alan diğer maddelerdeki hükümlerin yerine getirilmesi için gerekli denetimi yapar.

c) Bu denetimleri, istisnai durumlarda beş aya kadar erteleyebilir.

Cezai Müeyyideler

Madde 11 — Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykırı harekette bulunan gemi sahipleri hakkında 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Avrupa Birliğine Uyum

Madde 12 — Bu Yönetmelik, 92/29/EEC sayılı "Gemilerde Daha İyi Tıbbi Tedavi Geliştirilmesi İçin Asgari Güvenlik ve Sağlık Gereksinimleri" hakkındaki Konsey Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Uygulama Esasları

Madde 13 — Bu Yönetmelikte belirtilen hususlarda uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 1 yıl içerisinde Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ve tebliğlerle düzenlenir.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/6/2002

24794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

17/8/2019

30861

2.       

 

 

 

 

EK-I

GEMİ KATEGORİLERİ

 

a) A Kategorisine tabi gemi: Seyir süresi limitsiz olan, denizlerde seyreden veya balıkçılık yapan gemiler.

b) B Kategorisine tabi gemi: Yeterli tıbbi malzeme ile en yakın limandan yüzelli deniz milinden az yolculuk yapan, denizlerde seyreden veya balıkçılık yapan gemiler.

En yakın limandan yeterli tıbbi malzeme ile yüzyetmişbeş (175) deniz milinden daha az yolculuk yapan ve helikopter kurtarma hizmetleri menzilinde balıkçılık yapan veya seyreden gemiler bu kategoriye dahil edilebilir.

c) C Kategorisine tabi gemi: Liman gemileri, botlar ve kaptan köşkü haricinde yaşam mahalli bulunmayan veya kıyıya çok yakın seyreden tekneler.