TANITICI BAYRAKLARIN KULLANMA İZNİNE VE

TESCİL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK

 

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

  

Amaç

                Madde 1- Bu Yönetmelik, tanıtıcı bayrakların kullanma iznine ve tescil işlemlerine dair esas ve usulleri belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

                Madde 2- Bu Yönetmelik:

                a) Türk Silahlı Kuvvetlerine, eğitim kurumlarına, spor kulüplerine, izci ve yavrukurt kuruluşlarına ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara ait olanlar dışında kalan,

b) Ticari, turistik, reklam vb. gibi maksatlarla imal edilen veya kullanılan,

Tanıtıcı bayrakların kullanma iznini ve tescil işlemlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 25/1/1985 gün ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Türk Bayrağı Tüzüğünün 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanıtıcı Bayraklar

Madde 4- Tanıtıcı bayraklar, boyu eninin birbuçuk katı olan ve üzerinde hakiki şahıslar ile resmi ya da özel kurum ve kuruluşların tescil edilmiş yazıları, resimleri, işaretleri, rumuz ve amblemleri bulunan bayraklardır.

Tanıtıcı Bayrakların Kullanılması

Madde 5- Tanıtıcı bayraklar, ait oldukları kurum ve kuruluşların binaları önüne çekilebilir, bunların düzenledikleri tören ve toplantılarda kullanılabilir. Ayrıca bunların üst görevlilerinin makam odalarında çalışma masalarının sol gerisine konulabilir.

Türkiye Kızılay Derneği’nin tanıtıcı bayrağı sağlık kuruluşlarının direklerine çekilebilir.

Tanıtıcı bayrak çeken kuruluşlarda en az iki direk bulunur.

Bina ön yüzüne göre sağdaki direğe Türk Bayrağı, soldaki direğe tanıtıcı bayrak çekilir. Tanıtıcı bayrakların çekildiği direklerin tepesine ay-yıldız konulmaz.

Bu durumlarda, tanıtıcı bayrakların ebadı Türk Bayrağının ebadından büyük, direkleri Türk Bayrağının direğinden yüksek olamaz.

Tescilli Amblemler

Madde 6- Markalar Kanununa göre izin alınarak tescil edilen markalar, özel işaret ve amblemler tanıtıcı bayrak olarak kullanılabilir.

Ancak bunların da Yönetmeliğe göre tescil işlemlerine tabi tutulmaları mecburidir. Halen kullanılmakta olanlar için Yönetmeliğin geçici maddesi uygulanır.

Yapım ve Kullanma Yasağı

Madde 7- Bu Yönetmelik kapsamına giren tanıtıcı bayraklar İçişleri Bakanlığınca izin verilip tescil edilmedikçe kullanılamazlar.

1615 sayılı Gümrük Kanununun 163 üncü maddesinde yer alan Gümrük bayrağı bu Yönetmeliğin hükümlerine tabi değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme Esasları

İnceleme Sırasında Uyulacak Esaslar

Madde 8-

A- Şekli, amacı ve kullanım biçimi itibariyle;

a) Anayasa’ yı, kanunları ve nizamları ihlal edici veya bunlara saygıyı azaltıcı etki yapan,

b) Milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunmasında ve sağlanmasında menfi etki yaratan,

c) Dini ve dini duyguları veya dince kutsal sayılan değerleri istismar eden, küçük düşüren veya bu etkiyi uyandıran,

 

d) Bölge, sınıf, din, mezhep veya ırk ayrımını körükleyici, devlet ve millet bütünlüğünü bozucu, bölücü, yıkıcı veya milli duyguları incitici etki yapan,

e) Genel ahlak ve adaba aykırı olan veya bu etkiyi uyandıran,

f) Tarihi eser ve anıtların, güzel sanat eserlerinin kıymet ve itibarını düşüren veya bu etkiyi yapan,

g) Askerlik onurunu kırıcı ve aleyhinde propaganda yapıcı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygınlığını zedeleyici veya yurt savunmasına zarar verici etki yapan,

h)Güvenlik kuvvetlerinin itibarını zedeleyici ve aleyhinde propaganda yapıcı, ülkenin

huzur ve güvenliğine zarar verici etki yapan,

i)Ülkemiz ve milli çıkarlarımız aleyhinde olacak şekilde yabancı devletlerin

propagandasını yapan,

j)Dost ve müttefik devletlerle münasebetlerimizi zedeleyici etki yapan,

k)Suç işlemeye teşvik edici etki yapan,

l)Türkiye aleyhinde propaganda yapılmasına fırsat verebilecek tarzda üzerlerinde

her türlü zemine işlenmiş ya da işlenebilen yazı, resim, özel işaret, rumuz ve amblemler bulunan,

B- Üzerinde kapatılmış bir sendikanın, konfederasyonun veya 2908 sayılı Dernekler Kanununun 76 ncı maddesine göre mahkemece kapatılmasına karar verilen bir dernek veya bir kuruluşun amblem, rumuz ve benzeri işaretlerini taşıyan.

C- Üzerinde Devletimiz tarafından tanınmamış veya siyasi münasebetlerimizin kesilmesine karar verilmiş devlet, millet veya toplumların dili ve alfabesi ile yazılmış yazılar bulunan,

Tanıtıcı bayrakların kullanılmalarına izin verilemez ve tescil edilemezler.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müracaat, İzin ve Tescil İşlemleri

 

Müracaat

Madde 9- Tanıtıcı bayrak kullanma izni ve tescili talebinde bulunacak olan hakiki şahıslar ikametgahlarının, hükmi şahıslar merkezlerinin, tesislerle ilgili taleplerde ise tesisin,

Bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine bir dilekçe ile müracaat ederler.

Dilekçeye aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir.

a) Müracaat eden hakiki şahısların tasdikli nüfus cüzdanı sureti, hakiki ve hükmi şahıslarla tesislerin adresleri,

b) Tanıtıcı bayrağın üzerindeki işaretlerin anlamı ile hangi maksatla kullanılacağına dair açıklama,

c) Üç adet tanıtıcı bayrak.

İnceleme Kurulu

Madde 10- Tanıtıcı bayrak kullanma izni ve tescili talepleri illerde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında hukuk işleri müdürü, jandarma alay komutanı, emniyet müdürü, milli eğitim gençlik ve spor müdürü, sanayi ve ticaret müdürü, kültür ve turizm müdüründen teşekkül eden bir komisyon tarafından 8 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde incelenir, kullanılmasında ve tescilinde mahzur bulunup bulunmadığına karar verilir.

İçişleri Bakanlığına Gönderilecek Evrak

Madde 11- Valiliklerce yaptırılan inceleme sonunda kullanılmasında ve tescilinde mahzur bulunmadığına karar verilen tanıtıcı bayraklarla ilgili dosya, valiliklerce bir yazı ekinde İçişleri Bakanlığına gönderilir. Valiliğin görüşü ile ildeki inceleme kurulunun kararı da buna eklenir.

İzin ve Tescil

Madde 12- Valiliklerce İçişleri Bakanlığına gönderilen tanıtıcı bayrak dosyaları üzerinde İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucunda dosyada bir noksanlık görülmediği takdirde kullanma ve tescil izni için Bakanlık Makamının onayına sunulur.

Bu suretle kullanılmasına ve tesciline izin verilen tanıtıcı bayrağa ait Bakanlık onayının aslı ile bir adet tanıtıcı bayrak İller İdaresi Genel Müdürlüğünde muhafaza edilerek dosya valiliğine gönderilir.

Kullanma ve tescil müsaadesi verilen tanıtıcı bayraklar İller İdaresi Genel Müdürlüğünce onay sırasına göre bir deftere kaydedilir.

Kayıt İşlemi

Madde 13- İçişleri Bakanlığınca verilen kullanma ve tescil kararları ilgili valiliklerce de bu konuda açılacak bir deftere sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilir ve talep sahibine durum bir yazı ile tebliğ edilir.  

 

İtiraz

Madde 14- Talebi reddedilenler tarafından bu karar aleyhine tebliğ tarihinden başlayarak en çok 60 gün içinde itiraz sebeplerini açıkça belirten bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığına itiraz edilebilir.

Bir hak sahibi olduklarını iddia eden üçüncü şahıslar tarafından yapılan itirazlarda süre aranmaz.

İtiraz Üzerine Yapılacak İşlem

Madde 15- İçişleri Bakanlığınca verilen kullanma izin ve tescil kararına karşı herhangi bir sebeple yapılan itiraz üzerine İller İdaresi Genel Müdürlüğünce itiraz dilekçesi ve eklerinde ortaya konan bilgilere ve gerekli görüldüğü takdirde valilikler ve diğer ilgililerle yazışma yapmak suretiyle elde edilen ek bilgi ve belgelere dayanılarak düzenlenen dosya itiraz komisyonuna sevk edilir.

İtiraz Komisyonu

Madde 16- Bu şekilde yeniden hazırlanan dosya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği temsilcilerinin katılmasıyla teşekkül edecek komisyonda son defa incelenerek bir karar verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yetki Devri

Madde 17- İçişleri Bakanlığı, bu Yönetmelikle kendisine verilen görev ve yetkileri valiliklere devredebilir.

Madde 18- Mülkiye Müfettişleri il teftişleri sırasında 13 üncü madde hükmüne uyulup uyulmadığını da denetlerler.

Cezai Müeyyide Uygulanması

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller güvenlik kuvvetlerince derhal önlenir ve tescil edilmemiş tanıtıcı bayraklar toplanarak valiliklere teslim edilir. Bayrak sahipleri istendiğinde tescil belgesini veya tasdikli suretini güvenlik yetkililerine göstermekle mükelleftir.

Bu fiilleri işleyenler hakkında 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır.

 

Geçici Hükümler

Geçici Madde- Bu Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımını takip eden 6 aylık süre içinde halen kullanılmakta olan tanıtıcı bayraklar sahipleri tarafından bu Yönetmelik esaslarına uygun şekilde tescil ettirilir.

Bu süre içinde tescil işlemlerini tamamlatmayanlar ile talepleri reddedildiği halde reddedilmiş tanıtıcı bayrakları kullanmaya veya kullandırmaya devam edenler hakkında 19 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.