GEÇİCİ VE GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARININ ELLERİNDE BULUNDURDUKLARI RUHSATSIZ SİLAHLARIN TESLİMİ VE RUHSATA BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 4178 sayılı Kanunla eklenen geçici 9. maddesi gereği mülki makamlara teslim edilen tabanca, makineli tabanca veya hafif makineli tüfek sınıfından silahların ve bunlara ait mermilerin teslim alınması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi ile talep halinde bunların ruhsata bağlanmasında uyulacak esas ve usülleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilecek illerde, 29.8.1996 tarih ve 4178 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 4.9.1996 tarihinden önce 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesi hükmüne göre görevlendirilmiş gönüllü korucular ile geçici köy korucularını ve bunlar tarafından teslim edilen tabanca, makineli tabanca veya hafif makineli tüfekler ile tüfek sınıfından diğer silahlar ve mermileri ve koruculara ait olup 4.9.1996 tarihinden önce adli takip konusu edilen ateşli silahlarla mermilerini ve kanunen memnu olan bıçak ve benzerlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden,

a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

c) Ruhsat: Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma veya bulundurma iznini,

d) Ruhsatname: Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma veya bulundurma izin belgesini,

e) Ateşli silah: Mermi veya fişek adı verilen özel şekil ve nitelikteki eczalı maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

f) Tabanca; Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreyi veya tüm uzunluğu 50 santimetreyi geçmeyen dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen ateşli silahları,

g) Makineli tabanca: Şarjör kapasitesi ve hacmi tabancadan fazla olan; yarı ve tam otomatik atış yapabilen, gerektiğinde, her iki atış ayarından bir tanesi mandal vasıtasıyla seçilebilen silahları,

h) Hafif makineli tüfek: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreden fazla, uzun menzil ve delici güce sahip, şarjör kapasitesi yüksek, katlanır veya sabit dipçikli, yarı ve tam otomatik atış yapabilen gerektiğinde, her iki atış ayarından bir tanesi bir mandal vasıtasıyla seçilebilen silahları,

ı) Tüfek sınıfı silah: Ağır makineli tüfek, roketatar, uçaksavar, top ve benzeri silahlar hariç olmak üzere; makineli tabanca, hafif makineli tüfek ile av ve sporda kullanılan yivli-yivsiz tüfekleri,

i) Memnu bıçak ve benzerleri; 6136 sayılı Kanunun 4. maddesinde sayılan ateşsiz silahları,

j) Gönüllü köy korucusu: 442 sayılı kanunun 74. maddesine göre mülki amirlerce atanan korucuları,

k) Geçici köy korucusu: 442 sayılı kanunun 74. maddesine göre Bakanlık onayı ile atanan korucuları,

l) Korucu: 442 sayılı kanunun 74. maddesine göre görevlendirilmiş gönüllü veya geçici köy korucularını,

ifade eder.

Hukuki dayanak

MADDE 4 - Bu Yönetmelik 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 29.8.1996 tarih ve 4178 sayılı Kanunla eklenen geçici 9. maddesine istinaden düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teslim Esas ve Usulleri

Devlet Malı Sayılacak Silahlar

MADDE 5 - Bu Yönetmeliğe göre Devlet Malı sayılarak valilerce İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek silahlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kanuni süresi içinde teslim edilmiş olupta ruhsata bağlanması talep edilmemiş yada uygun görülmemiş silah ve mermiler,

b) Koruculuk görevine son verilmesi nedeniyle ruhsatları iptal edilen silah ve mermiler.

c) (Değişik:R.G.-16/05/2003-25110) Görevleri sona eren korucuların taşıma ruhsatlarının bulundurmaya çevrilmemesi nedeniyle ruhsatları iptal edilen silah ve mermiler.

d) Bakanlar Kurulunca toplatılmasına karar verilen silah ve mermiler.

e) 29.8.1996 tarih ve 4178 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 4.9.1996 tarihinden önce Adli takip konusu edilen ve mahkemelerce müsaderesine hükmedilmiş ateşli silahlarla bunlara ait mermiler ve Kanunen memnu bıçak ve benzerleri,

f) Sahibinin vefatını takip eden altmış gün içinde hukuki durumu uygun kanuni mirasçılarından biri adına ruhsata bağlanması için müracaat edilmemiş olması nedeniyle ruhsatı iptal edilen silah ve mermiler.

g) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer nedenlerle ruhsatı iptal edilen silah ve mermiler.

 Teslim Edilecek Makamlar

MADDE 6 - Bu Yönetmelik kapsamına giren silah ve mermilerin teslimat işlemleri valiliklerin yönetim ve denetiminde yapılır. Valiler, ilçelerde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamakla kaymakamları görevlendirirler.

Kaymakamlar, bu görevi, polis ve jandarma görevlileri eliyle yürütür.

İlde bu işlemler, valinin belirleyeceği bir vali yardımcısı başkanlığında il emniyet müdürlüğü il jandarma komutanlığı temsilcilerinden teşekkül ettirilmiş bir komisyonca yürütülür.

Emniyet ve Jandarma makamlarına teslim edilen her bir silah ve mermileri için Ek -1 de gösterilen teslim ve tesellüm tutanağından beş nüsha düzenlenir. Bir nüshası teslim eden şahsa verilir. Bir nüshası dosyasında saklanır. Diğer üç nüshası, ait olduğu silah ve mermileri ile birlikte listeye bağlanarak il emniyet müdürlüğüne gönderilir.

İl Emniyet Müdürlüğünde toplanan silah ve mermiler Kanunda öngörülen süre sonuna kadar muhafaza altında tutulur.

Bu şekilde teslim alınan silah ve mermiler bir listeye kaydedilir. Teslim alınmış olupta ruhsata bağlanmamış silah ve mermiler 11. maddede belirtilen müracaat süresinin dolmasından itibaren en geç otuz gün içinde, cinsi, markası, çapı, seri numaraları ve diğer özelliklerinin belirtildiği liste ve her bir silah ve mermileri için düzenlenmiş iki nüsha teslim ve tesellüm tutanağıyla birlikte Genel Müdürlük silah deposuna teslim edilir.

 Teslim Şekli

MADDE 7 - Mülki idare makamlarına yapılan teslimat işlemlerinde aşağıdaki hükümler uygulanır :

a) Her korucu kendi silah ve mermilerini bizzat kendisi teslim eder. Sağlık veya idarece kabul edilebilir diğer zorunlu hallerde başka bir korucu vasıtasıyla teslimat yaptırılabilir. Bu halde, durum teslim ve tesellüm tutanağında belirtilir.

b) Teslim için getirilen silah şarjörü veya haznesi ile fişek yatağı kontrol edilir, boşaltılır ve emniyete alınır.

c) Ek-1 deki teslim ve tesellüm tutanağından beş nüsha dikkatlice doldurularak teslim eden ve teslim alanlar tarafından imzalanır.

d) Teslim eden korucuya teslim ettiği silahlardan tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak üzere en çok iki silah için valiliğe ruhsat talebinde bulunabileceği hatırlatılır.

e) Ruhsat talebinde bulunanların beyanları teslim ve tesellüm tutanağında ayrıca belirtilir.

f) Teslim alınan silah ve mermiler emniyetli bir duruma getirildikten sonra geçici olarak uygun bir depoda muhafaza edilir.

Teslim Sonrası Yapılacak İşlemler

MADDE 8 - İllerden Bakanlığa teslim edilen silah ve mermiler, Bakanlıkta bir müsteşar yardımcısı başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından ikişer yetkilinin katılımı ile oluşturulacak bir komisyonca değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeyle kullanıma elverişli oldukları tesbit edilen silah ve mermilerin Genel Müdürlük ve Jandarma Genel Komutanlığı demirbaşına kaydı sağlanır.

Silah ve mermilerin kurumlara ne şekilde dağıtılacağına ve imha edilecek olanlara komisyon karar verir.

Kullanıma elverişli olmayan silah ve mermilerle kanunen memnu bıçak ve benzerleri imha edilmek üzere tutanakla Makina Kimya Enstitüsü Kurumu Hurda İşletmesi Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatnamesi

 

Silah Ruhsatnamesi Verilebilecek Olanlar

MADDE 9 - Bu Yönetmeliğe göre silah taşıma ve bulundurma ruhsatnamesi verilebilmesi için;

a) 4178 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesine göre görevlendirilmiş gönüllü köy korucusu veya geçici köy korucusu olmak,

b) Teslim ettiği silahlardan tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak üzere en çok iki silah için, süresi içinde, taşıma veya bulundurma ruhsatı talebinde bulunmuş olmak.

c) İçişleri Bakanının 24.10.1986 tarihli onayı ile yürürlüğe konulan Geçici Köy Korucuları Yönetmeliğinin 7. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara haiz olmak.

d) Silah taşıma ve bulundurmaya bedenen ve ruhen engel hali olmamak.

e) 18 yaşını doldurmuş olmak.

gerekir.

Ruhsatname Düzenlenirken İstenecek Belgeler

MADDE 10 -Valilikçe ruhsatname düzenlenirken aşağıdaki belgeler istenir.

a) 4.9.1996 tarihinde önce koruculuk yaptığına ve halen bu görevde bulunduğuna dair kaymakamlıkça verilmiş görev belgesi,

b) Koruculuk hüviyetini gösteren korucu cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgah belgesi,

d) Nüfus cüzdanı örneği,

e) Silah taşıma ve bulundurmaya bedenen ve ruhen engel hali olmadığına dair doktor raporu,

f) Her bir silah için iki adet fotoğraf.

g) (Ek: 14 Ekim 1999, sayı: 23846) 24.10.1986 tarihli Geçici Köy Korucuları Yönetmeliğinin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (4), (5), (6) ve (7) nci bentlerinde belirtilen hallerden birine girmediğine dair ikamet yeri kolluğunca düzenlenmiş tahkikat tutanağı ve mahalli savcılıktan alınmış Adli Sicil Belgesi.

Müracaat Şekli ve Süresi

MADDE 11 - (Değişik: 19.2.1998 gün ve23263) Bu yönetmelik kapsamına giren silah ve mermileri mülki idare makamlarına teslim eden gönüllü veya geçici köy korucuları, teslimat sırasında, teslim ettikleri silahlardan ruhsata bağlatmak istediği tabanca ve tüfek sınıfından birer adet silahı teslim alan görevliye bildirirler. Teslim alan görevli bu beyanı tutanağa geçirir.

Korucular, kanuni teslim süresi olan doksan günlük süre içinde bir dilekçeyle ikamet ettikleri yerin en büyük mülki idare amirliği kanalıyla veya doğrudan valiliğe müracaat etmek zorundadırlar. Aksi halde ruhsat için talep yapılmamış sayılır. Müracaat dilekçesine 10.maddede belirtilen belgeler eklenir.

Ruhsatname düzenleme işlemleri, il emniyet müdürlüğünce yürütülür.

Taşıma Ruhsatlı Silahların Taşınabileceği Yerler

                MADDE 12 –  (Değişik:R.G.-29/1/2008-26771)

                Taşıma ruhsatnamesi düzenlenen silahlardan;

                a) Tüfek sınıfından olanlar, birden çok ili kapsayan güvenlik kuvvetleri ile birlikte icra edilen operasyon görevlerindeki kullanımlar hariç, il mülki sınırları içinde kırsal alanda,

                b) Tabanca sınıfından olanlar, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde sayılan yerler hariç, her yerde taşınabilir.

Ruhsatnamelerin ve Geçerlilik Süresi

MADDE 13 - (Başlığıyla birlikte değişik: R.G-16/05/ 2003-25110)

Görevde bulunan koruculara verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatnameleri süre kaydına tabi tutulmaz. Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını taşımaya devam edip etmedikleri hususu her beş yılda bir araştırılır.

Görevleri sona eren koruculara bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen bulundurma ruhsatnamelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Ruhsatnameler, beş yılda bir verilişindeki usul ve esaslara göre yenilenir. Sürenin bitimini müteakip altı ay içinde yenileme işlemini yaptırmayanların ruhsatnameleri iptal edilir."

Harç ve Menşei Araştırması

MADDE 14 - Bu Yönetmeliğe göre verilen ruhsatlardan harç alınmaz; silah ve mermilerin menşei araştırılmaz.

Devir ve Satış Yasağı

MADDE 15 -Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar veraset yolu ile intikal dışında, hiçbir şekilde devir veya hibe edilemez, satılamaz.

Silah sahibinin vefatı halinde varislerden durumu 21.3.1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun biri adına devri ve o kişi adına ruhsat verilebilmesi için, silah sahibinin vefatını takip eden altmış gün içinde müracaat edilmesi zorunludur. Sağlık veya idarece kabul edilebilir zorunlu haller dışında, belirtilen süre içinde müracaat edilmemesi halinde silahlara ait ruhsatlar iptal edilir.

Sağlık sorunu veya müracaatı engelleyen zorunlu diğer hallerin ortadan kalkmasından itibaren müracaat süresi yeniden işlemeye başlar.

Taşıma Ruhsatının Bulundurulmaya Çevrilmesi

MADDE 16 -(Değişik R.G.:-16/05/ 2003-25110)

17 nci maddede sayılan hallere girmeyen korucuların bu Yönetmelik kapsamındaki silahları için verilen taşıma ruhsatnameleri, görevlerinin sona ermesi halinde bulundurmaya çevrilebilir .

MADDE 17 - (Başlığıyla birlikte değişik ilk cümle:RG-16/05/2003-25110) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname aldıktan sonra, aşağıda belirtilen hallerden birine giren korucuların ateşli silah taşıma ve bulundurma ruhsatnameleri iptal edilir.

a) 24.10.1986 tarihli Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği’nin 22. maddesinde belirtilen nedenlerle görevine son verilmiş olmak.

b) Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının 4, 5, 6, 7, 9. ncu bentlerinde belirtilen hallerden birine girmek,

c) 21.3.1991 tarih ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen hallerden birine girmek.

d) Ruhsatlı silahı 12. maddede belirtilen yasaklamaya aykırı olarak bulunduğu il mülki sınırları dışına çıkarmak.

e) (Değişik:R.G-16/05- 2003-25110) Mirasçılara intikal eden silahların, hukuki durumu uygun kanuni mirasçılardan biri adına ruhsata bağlanması için ruhsat sahibinin vefatını takip eden altmış gün içinde müracaat edilmemiş olmak.

f) (Ek: R.G-16/05/2003-25110) 16 ncı madde gereğince taşıma ruhsatnameleri bulundurmaya çevrilmemiş olmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Silahların Toplatılması

MADDE 18 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname verilen silahların gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulunca toplatılmasına karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin İkinci Bölümünde belirtilen hükümler uygulanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19 - Kayıt, tescil esas ve usulleri ile bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda 21.3.1991 tarih ve 9/1779 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ruhsatnamelerde, ruhsat veriliş sebebi ve kanuni dayanak da gösterilir.

Genel Müdürlük silah deposuna teslim edilen tabancalar ile tüfek sınıfı silahlardan av ve sporda kullanılan yivli veya yivsiz tüfekler hakkında, 14.6.1989 tarihli ve 20195 sayılı Resmi Gazete’de yayımı ile yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğünce Standart Dışı Bırakılan Silahların Satışına Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.