CAMİ YAPTIRACAK VEYA ONARACAK DERNEKLERE VE KÖYLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç ve kapsam

Madde   1 Dernekler Kanunu gereğince kurulmuş olup, faaliyetleri arasında cami yapımı veya onarımı bulunan dernekler ile camilerini yaptıracak veya onaracak köylere, yeni cami yapımı veya mevcut camilerin onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü  bütçesine konulan ödeneğin dağıtımı ile harcama ve denetimi bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

 

Müracaat şekli

Madde   2 - Yeni cami yapımı veya onarımı nedeniyle yardım isteğinde bulunacak dernek başkanlıkları ve köy ihtiyar heyetlerince, iki nüsha yardım isteme formu doldurulur. Keşif raporu varsa bu forma eklenir. İl veya ilçenin en büyük mülkî amirliğine verilen müracaat formları,  incelenerek onayladıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

Yardım isteme formlarında bulunacak bilgiler

Madde   3 Yardım isteme formlarında aşağıda belirtilen bilgiler bulunur.

a) Caminin bulunduğu il, ilçe, bucak, köy, mahalle veya semt; adı ve en yakın camiye uzaklığı, caminin tabii afetlerden hasar görüp görmediği, görmüş ise hasarın mahiyeti ve derecesi, yapım yılı veya başlama tarihi,

b) Yardımın cami yapımı ya da küçük,  acil onarımlar veya çevre düzenlemesi ile çatı kaplaması için kullanılacağı, 

c) Daha önce yardım alınmış ise miktarı ve tarihi,

d) Derneklerde taahhüt beyanı, dernek başkanı ile iki üyenin adı, soyadı, imzaları ve dernek mühürü, istenen yardım miktarı ve mahalli müftü ve mülkî amirliğin tasdiki,

e) Köylerde köy muhtarının adı, soyadı, imzası ve köy mühürü, istenen yardım miktarı ve mahalli müftü ve mülkî amirliğin tasdiki,

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yardım verilmesi gerekli görülenler ve isteklerin değerlendirilmesi

Madde   4 – Yapılan yardım istekleri;

a) Cami yapımı için köyde veya mahallede cami bulunmaması, camisi bulunan komşu köy ve mahalle camilerinin uzak olması,

b) Köyde bir tek cami bulunması,  bunun deprem, yangın, sel baskını gibi tabiî âfetler ve yılların tahribatı sebebi ile ibadeti engelleyecek durumda bulunması,

c) İstenilen yardımın niteliği ( küçük,  acil onarımlar, yeni inşaat veya çevre düzenlemesi ile çatı kaplaması gibi),

hususları dikkate alınmak suretiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek yardım yapılır.

Yasama Organınca bütçeye belirli camiler için konulan ödeneklerin dağıtımında ve ödenmesinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

 

Ödeme usulü

Madde   5 -  Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit edilen yardımlar;

a) Derneklerin fiilen faaliyet gösterdiklerine dair mülkî idare amirliğinden alacakları bir belge ve kanunlarda öngörülen resmi makbuzları,

b) Köy ihtiyar heyetlerinin mülkî idare amirliğinden alacakları en az bir azası ve muhtarın imzasının tasdik edildiği imza sirkülerini ve köy tahsilat makbuzlarını,

Mahalli Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri halinde ödenir.

 

Denetim usulü

Madde  6 - Derneklere ve köy ihtiyar heyetlerine, cami yapımı, küçük ve acil onarım veya çevre düzenlemesi için  yapılan yardımlar, bu yardımın amacı dışında  kullanılamaz.

Bu Yönetmelik gereğince yapılan yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, valilik ve kaymakamlıklarca, gerektiğinde de Vakıflar Genel Müdürlüğünce kontrol edilir.

Bu kontrol neticesi,  verilen yardımı camiye harcamadığı tespit edilen dernek yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile köy ihtiyar heyeti azaları ve muhtarlar hakkında düzenlenen rapor gerekli işlem yapılmak üzere mahalli cumhuriyet savcılığına gönderilir.

Cami yapımı veya onarımı için aldığı yardımı, amacı dışında kullandığı tespit edilen derneklerden ve köy ihtiyar heyetlerinden yardım tutarı geri alınır. Bu derneklere ve köylere daha sonra aynı amaçla yardım yapılmaz.

 

Kaldırılan yönetmelikler

Madde  7 -  17/07/1980 tarih ve 17050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Camii İnşa Edecek veya Onaracak Derneklere Yapılan Yardım Hakkındaki Yönetmelik ile 14/02/1975 tarih ve15149 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonu Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde  8 -  Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 9 -  Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.