BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞLEM GÖRDÜKTEN SONRA GERİ İTHAL EDİLEN

BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE VE GİYİM EŞYASINA UYGULANAN

EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ YÖNETMELİĞİ*

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, 27/9/1996 tarih ve 96/8703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nin 50-63 üncü fasıllarında yer alan ve hariçte işleme faaliyetleri sonucu elde edilen tekstil ürünlerine ve giyim eşyasına ekonomik etkili hariçte işleme rejiminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu Yönetmelik hükümleri, üçüncü bir ülkede işleme faaliyetleri sonucu elde edilen ve ithalatı gözetime veya miktar kısıtlamasına tabi olan tekstil ürünlerine ve giyim eşyasına, bunlara uygulanan özel önlemlerin mevcut olması halinde uygulanacaktır.

 

İKİNCİ KISIM

TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

Madde 2- Bu Yönetmelikte yer alan:

a) (Değişik: RG-26/07/2000-24121) Hariçte İşleme Faaliyeti: İşlem görmüş ürün şeklinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmek üzere, Gümrük Birliği gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkede işlenmesini ihtiva eden faaliyetleri (bundan sonra işleme faaliyeti olarak anılacaktır),

b) İşlem Görmüş Ürünler: Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (e) bendinde atıfta bulunulan işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünleri,

c) Üçüncü Ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkeler ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,

d) (Değişik: RG-26/07/2000-24121) Eşya: İşleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere, Gümrük Birliği gümrük bölgesinden üçüncü bir ülkeye geçici olarak ihraç edilen eşyayı,

e) (Değişik: RG-26/07/2000-24121) Eşyanın Toplam Değeri:

- Önceden ithal edilen eşya sözkonusu olduğunda, bunların 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre belirlenen gümrük kıymetini,

- Diğer bütün hallerde, fabrika çıkış fiyatını,

f) Benzer Ürünler: EK I’deki listede gösterildiği şekilde aynı kategoride veya aynı kategori grubunda yer alan ve Kurul tarafından değiştirilebilecek ürünleri,

g) Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulup muaf olarak veya gümrük vergileri ödenerek, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyayı,

h) Özel Olmayan Önlem: Tekstil ürünleri ve giyim eşyası ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasını (kota) veya gözetimi,

i) Özel Önlem: Ekonomik etkili hariçte işleme rejimi kapsamında uygulanan miktar kısıtlamasını (hariçte işleme kotası) veya gözetimi,

j) Geleneksel Hak Sahibi: Belirli bir referans döneminde ilgili üçüncü ülkede, aynı kategoride yeralan ürünler için işleme faaliyetlerini gerçekleştiren kişiyi,

k) İzin Belgesi: İşleme faaliyetleri için Genel Müdürlükçe düzenlenen Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Faaliyeti İzin Belgesini,

l) Kısmi İzin Belgesi: Başlangıçta verilen İzin Belgesine istinaden Genel Müdürlükçe bir veya daha fazla sayıda düzenlenebilen izin belgelerini,

m) Verimlilik Oranı: Geçici olarak ihraç edilen belirli miktardaki eşyanın, işlem görmüş ürünler içerisindeki miktarını ve yüzde oranını,

n) Kurul: 30/4/1995 tarih ve 95/6815 sayılı Karar’da belirtilen ”Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu” ile 30/4/1995 tarih ve 95/6816 sayılı Karar’da belirtilen “İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu” nu,

o) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

p) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nü,

r) (Ek: RG-26/07/2000-24121) Üçgen Trafik: Gümrük Birliği bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği bölgesinin diğer parçasında serbest dolaşıma girmesi usulünü,

ifade eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

Hariçte İşleme İzni Şartları

Madde 3- a) Bu Yönetmelik hükümlerinden, Türkiye Gümrük Bölgesinde (Serbest Bölgeler hariç) yerleşik gerçek veya tüzel kişiler ile yürürlükteki mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığı yararlandırılacaktır.

b) Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan kişi:

1) Yapılan başvuru konusu işlem görmüş ürünlere benzer ve aynı imalat safhasında olan ürünleri Türkiye’de imal ediyor olmalıdır,

2) Bu ürünlerin ana üretim işlemlerini, en azından dikme ve birleştirme veya iplikten imal edilen biçimlendirilerek örülmüş giyim eşyası (fully fashion) sözkonusu olduğunda örme işlemlerini Türkiye’deki fabrikasında gerçekleştirmelidir.

Bu hüküm kapsamındaki bir başvurunun uygunluğunun belirlenmesinde, modellerin ya da örneklerin imalatı veya tasarımı dikkate alınmayacaktır.

c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları haiz kişiler, 5 inci maddede belirtilen esaslara göre Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) dağıtılan miktarlar dahilinde, işleme faaliyetleri kapsamında işlem görmüş ürünleri üçüncü bir ülkede imal ettirmek için başvuruda bulunabilirler.

d) (Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121) İşleme faaliyetleri için geçici olarak ihraç edilen eşya, Türkiye veya Avrupa Birliği menşeli olmalıdır. Bu bent hükümlerine sadece, Türkiye’de üretimi yetersiz olan eşya için Müsteşarlıkça istisna getirilebilir. Bu tür istisnalar, geçici olarak ihracı için izin talep edilen eşyanın toplam değerinin % 14’ünden daha fazla olmamak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda bulunan eşya için tanınabilir. İstisnai hallerde ve ekonomik olarak uygun bulunan durumlarda, istisnanın daha yüksek bir oranda uygulanmasına Kurul tarafından karar verilebilir.

e) Üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek işleme faaliyetleri, EK II’de herbir ürün için belirtilenden daha ileri seviyede olmayacaktır. Bununla birlikte, gerçekleştirilecek işleme faaliyetleri, EK II’de herbir ürün için belirtilenden daha az seviyede olabilir.

f) Müsteşarlık, bu maddenin (b) bendinde belirtilen şartları haiz olmayan kişiler için istisnai uygulama yapabilir.

Bu istisna, hariçte işleme kotasının bir ülke ile ilgili olarak ilk defa tespit edildiği ve önceden uygulanan özel olmayan kotaların belirli miktarlar için yerini aldığı, ancak her iki kotanın uygulanması sonucu toplam ithalatta bir artışa neden olmadığı durumlarda, daha önce hariçte işleme mevzuatı çerçevesinde ithal edilen işlem görmüş ürünlerin miktar sınırına kadar uygulanabilir.

Bu istisna, aynı ülke ve aynı kategori için daha önce hariçte işleme mevzuatı çerçevesinde işleme faaliyetlerinden yararlanan kişilere öncelikle uygulanacaktır.

Hariçte İşleme Kotalarının Tespiti

Madde 4- (Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121)  Birinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel önlemler kapsamında Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithaline izin verilen işlem görmüş ürünlerin yıllık miktarları Kurul tarafından tespit edilir.

Kota Dağıtım Yöntemi

Madde 5- a) Dördüncü maddede belirtilen yıllık miktarlar, 3 üncü maddede tanımlanan muhtemel hak sahipleri arasında, bunların 7 nci madde hükümlerine uygun olarak yaptıkları başvuruları esas alınarak dağıtılacaktır.

b) Bu dağıtım, 3 üncü maddenin (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hak sahibinin sınai faaliyetini sürdürmesini sağlayacak şekilde olacaktır.

c) (Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121) Herbir geleneksel hak sahibi, ilgili kategori ve üçüncü ülkeye ait toplam kotadan, kendi tercihine göre son iki yıldan birinde sözkonusu ülke ve kategoriden işleme faaliyetleri çerçevesinde işlem görmüş ürünler şeklinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalini gerçekleştirdiği toplam miktarlara eşit miktarda pay alacaktır. Seçilen yıla ilişkin üçüncü ülke, miktar ve kategori müteakip yıllar için referans teşkil edecek olup, gerektiğinde bu bendin ikinci ve üçüncü paragrafları ile bu maddenin (d) bendinin beşinci paragrafı hükümlerine uygun olarak ayarlama yapılacaktır.

Geleneksel hak sahipleri, bir önceki paragrafta belirtilen miktarları bu maddenin (d) bendinin dördüncü paragrafında belirtildiği gibi kullanmış olmaları halinde, aynı ülke ve aynı kategori için (d) bendi hükümleri çerçevesinde yapılacak dağıtımlardan yararlanabileceklerdir.

Buna ilaveten, belirli bir üçüncü ülke ve kategori için bu bendin birinci paragrafı kapsamında kendisine ayrılan miktarları kullanmamayı seçen bir geleneksel hak sahibi, başka bir kategori ve üçüncü ülkeden eşdeğer bir miktar için, (d) bendinin birinci paragrafında belirtilen ilk gelen ilk alır yöntemine göre, başvuruda bulunabilecektir. Kullanımından vazgeçilen miktarlar, 6 ncı madde kapsamında dağıtılacak miktarlara ilave edilecektir.

Eşdeğer miktarların hesaplanmasında 95/6815 sayılı Karar’a istinaden çıkarılan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin I No.lu EK’inde yeralan çevrim tablosu kullanılacaktır.

d) Bu maddenin (c) bendi kapsamı dışındaki başvuruların karşılanması için ayrılan miktarlar, Müsteşarlık (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından, başvuru sırası dikkate alınarak (ilk gelen ilk alır yöntemi) dağıtılacaktır. Başvuruların değerlendirilmesinde, genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

Dağıtımlardan sadece, bir önceki yılda Türkiye’de üretimini sürdürdüğünü ispat eden imalatçılar yararlanabilecektir. Bu imalatçılar, üçüncü ülkede gerçekleştirilen işleme faaliyetinin toplam değeri, kendilerinin Türkiye’deki üretimine ait değerin % 50’sini aşmayan işlem görmüş ürünler için başvuruda bulunabilirler.

İlgili başvurulara ait Türkiye’deki üretim değeri, bir önceki yılda başvuru sahibinin fabrikasında veya onun adına başka üretici tarafından Türkiye’de üretilmiş olan ve EK II’deki listede yeralan ürünlerin, özellikle başvuru sahibi adına üretim yapan üretici aynı dönem ve aynı ürün için bir izin talebinde bulunmadığı takdirde, KDV hariç fabrika çıkış fiatı esas alınarak hesaplanır.

(Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121) Herbir kategori ve ilgili üçüncü ülke için dağıtım, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) tespit edilecek azami miktarları aşmayan başvurular bazında yapılacaktır. Bu Yönetmelik kapsamında önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin en az % 50’sinin başvuru sahibi tarafından Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmiş olması veya önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin miktarının en az % 80’ine karşılık gelen eşyanın fiilen ihraç edilmiş olması şartıyla, aynı kategori ve aynı üçüncü ülke için yeniden başvuruda bulunulabilecektir.

Bir önceki yılda bu bent kapsamında işleme faaliyetlerini gerçekleştirmesine izin verilen imalatçıların herbiri, (c) bendi kapsamında dağıtılan işlem görmüş ürünlere ait miktarlardan yararlanacaktır. Bir önceki yılda gerçekleştirilen işleme faaliyetleri nedeniyle bir imalatçının Türkiye’deki üretiminde düşüş olması halinde, bu miktarlar nisbi olarak azaltılacaktır.

Kullanılmayan Kotaların Yeniden Dağıtımı

Madde 6- Beşinci madde kapsamında izin alan hak sahipleri tarafından İzin Belgesinde belirtilen toplam miktarların tamamen veya kısmen kullanılmaması durumunda, kullanılmayan miktarlar kotaya ilave edilir ve aynı maddenin (d) bendinde belirtilen yönteme göre yeniden dağıtılır.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen amaç doğrultusunda, kullanılmayan ya da kısmen kullanılan tüm İzin Belgeleri, kullanılmayacaklarının kesinleşmesini müteakip, kullanım sürelerinin bitimi beklenmeden belge sahibi tarafından Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilecektir.

Bu madde kapsamında “kullanılmayan miktarlar”, 6 (altı) ay veya Müsteşarlık tarafından süresinin uzatılması durumunda 9 (dokuz) ay içinde kullanılmayan İzin Belgelerine ait miktarlar anlamındadır. Bu miktarlar, İzin Belgesinde belirtilen ve geçici ihraç işlemleri tamamlanmamış olan hammaddelere karşılık gelen işlem görmüş ürünlere ait miktarlardır.

İzin Başvurusu

Madde 7- a) Hariçte işleme faaliyeti için izin başvurusu, 3 üncü maddedeki şartları haiz kişi tarafından, EK III’de örneği yeralan başvuru formu ve soru formunda belirtilen bilgiler eksiksiz doldurularak Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılır.

Başvuruya ayrıca, EK III’de örneği yeralan taahhütname ile başvuru sahibine ait imza sirküleri (Noter tasdikli) ve işleme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği üçüncü ülkede sözkonusu faaliyetleri gerçekleştirmeyi taahhüt eden kişi ile yapılmış sözleşme veya Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) eşdeğer olarak kabul edilebilecek herhangi bir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti eklenecektir.

Başvuru sahibi, Müsteşarlıkça talep edilen hususlara ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmaya ihtiyaç duyması halinde, buna ait bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyebilir.

Başvurunun değerlendirilmesi için ihtiyaç olması halinde, Genel Müdürlükçe ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

b) Birden fazla ülke ve /veya kategori için izin talebinde bulunulması halinde, herbir ülke ve kategori için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

c) Aynı kota döneminde bir kategori ve belirli bir üçüncü ülke için İzin Belgesi almış olan başvuru sahibi, yeni bir talepte bulunması halinde, Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) yapacağı başvuruda, önceden aldığı İzin Belgesine atıfta bulunacaktır.

d) (Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121)  Başvuru sahibi, geçici olarak ihraç edilen eşyanın ve Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin miktarlarının Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) kontrol edilmesine imkan sağlayan stok kayıtlarını tutmakla mükelleftir.

Başvurunun İncelenmesi

Madde 8- Başvurular üzerine yapılan inceleme sonucunda, başvuru sırasında ibrazı gerekli bilgi ve belgelerin doğru olmadığının veya eksik olduğunun ya da izin verilmesi için gerekli bütün hususları içermediğinin tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlükçe, ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

Üçüncü madde hükümlerinin yerine getirildiğinin belirlenebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgelerin sağlanmasının mümkün olmadığının tespit edildiği durumlarda, başvuru Genel Müdürlükçe reddedilebilir.

Başvuru, işleme faaliyeti izninin verilmesi için gerekli şartlardan birinin yerine getirilmemesi halinde de Genel Müdürlükçe reddedilir.

İzin Belgesinin Düzenlenmesi, İptal Edilmesi

Madde 9- a) İzin Belgesi, bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren başvuru sahipleri adına düzenlenir.

b) (Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121)  İzin Belgesi sadece, geçici olarak ihraç edilen eşyanın Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olduğu durumlarda verilecektir.

c) İzin Belgesinde, gerçekleştirilecek işleme faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki hususlar belirtilecektir:

1) (Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121)  Şayet mevcut ise, gerçekleştirilecek işleme faaliyeti veya faaliyetlerine ilişkin teknik veriler; veri mevcut değil ise aynı tür işlemler için eldeki veriler esas alınarak belirlenen verimlilik oranına göre hesaplanan ihraç edilecek eşyanın ve Gümrük Birliği gümrük bölgesine  geri ithal edilecek işlem görmüş ürünlerin miktarları,

2) İşlem görmüş ürünlerin içindeki geçici olarak ihraç edilen eşyanın belirlenmesine ait yöntemler,

3) (Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121) İşleme faaliyeti veya faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli zamana göre belirlenen Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalat için süre.

d) Herhangi bir yıl içerisinde gerçekleştirilen işleme faaliyetleri nedeniyle başvuru sahibinin firmasındaki istihdam seviyesinin önemli ölçüde düştüğünün tespit edildiği durumlarda, Genel Müdürlükçe, müteakip yılda bu başvuru sahibi tarafından bu Yönetmelik kapsamında talep edilebilen miktarlarda aynı şekilde indirim yapılacaktır.

e) İzin Belgeleri, yapılan başvurular üzerine Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) EK IV’deki forma uygun olarak düzenlenir.

Herbir işlem görmüş ürün kategorisi ve üçüncü ülke için ayrı İzin Belgesi düzenlenir.

İzin Belgesi 2 nüsha olarak düzenlenecek ve “ASIL NÜSHA” ibaresini taşıyan 1 No.lu nüsha başvuru sahibine verilecektir. “MÜSTEŞARLIKTA KALACAK NÜSHA” ibaresini taşıyan 2 No.lu nüsha Müsteşarlıkta kalacaktır.

(Ek: RG-26/07/2000-24121) Üçgen trafik sözkonusu olduğunda İzin Belgesi üç nüsha olarak düzenlenecek ve "ASIL NÜSHA" ibaresini taşıyan 1 No.lu nüsha başvuru sahibine verilecektir. "MÜSTEŞARLIKTA KALACAK NÜSHA" ibaresini taşıyan 2 No.lu nüsha Müsteşarlıkta kalacaktır. "GÜMRÜK İDARESİ" ibaresini taşıyan 3 No.lu nüsha ilgili gümrük idaresine gönderilecektir.

İzin Belgesinde değişiklik yapılmasına ilişkin başvurular, Genel Müdürlük tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır.

f) İzin Belgesinin verilmesi için gerekli şartlardan birinin İzin Belgesi sahibi tarafından yerine getirilmediğinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) verilen İzin Belgesi iptal edilir.

Kısmi İzin Belgesi Düzenlenmesi

Madde 10- İzin Belgesi sahibinin talebi ve sözkonusu İzin Belgesinin 1 No.lu nüshasının ibrazı halinde, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bir veya daha fazla sayıda Kısmi İzin Belgesi düzenlenebilir.

Genel Müdürlük, başlangıçta verilmiş İzin Belgelerinin 1 ve 2 No.lu nüshalarından Kısmi İzin Belgelerine ait miktarları düşecektir. Bu durumda, sözkonusu miktarlar Kısmi İzin Belgesinin 1 ve 2 No.lu nüshalarına işlenecek ve bu belgeler üzerinde başlangıçta verilmiş İzin Belgesinin numarası belirtilecektir.

Bir veya daha fazla sayıda Kısmi İzin Belgesi düzenlenmesinin başlangıçta verilmiş İzin Belgesini yürürlükten kaldırması halinde, bu İzin Belgesinin 1 No.lu nüshası Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) alıkonulacaktır.

Kısmi İzin Belgeleri üzerinde, “KISMİ İZİN BELGESİ” ibaresini taşıyacak ve başlangıçta verilmiş İzin Belgesi için geçerli olan kurallara tabi olacaktır.

Onikinci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bir Kısmi İzin Belgesinin düzenlenmesi, İzin Belgesi sahibi için, müteakip Kısmi İzin Belgelerinin düzenlenmesi hakkını doğurmaz.

(Ek: RG-26/07/2000-24121) Üçgen trafik sözkonusu olduğunda Müsteşarlık tarafından ilgili gümrük idaresine bilgi verilecektir.

İzin Belgelerinin Devri

Madde 11- İzin Belgeleri üçüncü şahıslara devredilemez.

İzin Belgelerinin Kaybı

Madde 12- İzin Belgesinin kaybolması halinde, İzin Belgesi sahibinin başvurusu üzerine Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bunun yerine geçecek bir İzin Belgesi düzenlenebilir. Bu durumda, İzin Belgesi sahibinden, İzin Belgesinin bulunması halinde kullanılmayacağına ve Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edileceğine dair taahhütname alınır.

Kaybolanın yerine düzenlenen belge, kaybolan belgede yeralan bilgi ve kayıtları içerecektir. Bu belge, kaybolan belgedeki mevcut miktarlara uygun miktarda eşya için düzenlenecektir. Bu miktarın belge sahibi tarafından kanıtlanamadığı hallerde, kaybolan belgenin yerine geçecek belge düzenlenmeyebilir.

Kaybolanın yerine düzenlenen İzin Belgesi ve Kısmi İzin Belgeleri, “KAYBINDAN DOLAYI YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR” ibaresini taşıyacak ve kaybolan belge için geçerli olan kurallara tabi olacaktır.

Kaybolan belgenin yerine düzenlenen belgenin kaybolması halinde, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) uygun görülecek istisnai haller hariç, yeniden belge düzenlenmeyecektir.

İzin Belgelerinin Süresi

Madde 13- Eşyanın geçici ihracat işlemlerinin tamamlanması için Genel Müdürlükçe belirlenecek olan süre, İzin Belgelerinde belirtilecektir. Bu süre 6 (altı) ayı aşamaz. Bununla birlikte, izin sahibinin talebi üzerine bu süre, Genel Müdürlükçe 3 (üç) aya kadar uzatılabilir.

(Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121) İşlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalatında gerekli olan süre, Genel Müdürlükçe, eşyanın işlenmesi için gerekli olan süre dikkate alınarak tespit edilir. Bu süre, geçici ihracat işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren hesaplanacaktır. İzin Belgesi sahibinin makul sebepler göstererek yapacağı başvuru üzerine bu süre, Genel Müdürlükçe uzatılabilir.

Eşyanın Geçici İhracı

Madde 14- Gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla, İzin Belgesi ile 3 üncü maddenin (d) bendi hükümlerinin amacı doğrultusunda, geçici olarak ihraç edilecek eşyanın menşeine ilişkin belge geçici ihracat esnasında ilgili gümrük idaresine ibraz edilecektir.

İzin Belgesinde belirtilen değer ve miktardaki eşyanın, belgede belirtilen süre içerisinde geçici olarak ihracına ilgili gümrük idarelerince izin verilir.

İşlem Görmüş Ürünlerin Geri İthalatı

Madde 15- (Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121)  İzin Belgesinde belirtilen koşullara uyulması ve ithalat esnasında talep edilen diğer gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi halinde, işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithaline ilgili gümrük idarelerince izin verilir.

Müsteşarlık (İthalat Genel Müdürlüğü), işlem görmüş ürünlerin geri ithaline, 3 üncü maddenin (e) bendi hükümleri çerçevesinde, İzin Belgesinde şart koşulan tüm işleme faaliyetlerinin yerine getirilmemiş olması halinde de izin verebilir.

İzin Belgelerinin Kapatılması

Madde 16- (Değişik: RG-26/07/2000-24121)

İşlem görmüş ürünler Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edildiğinde, İzin Belgelerinin kapatılması amacıyla belge sahibi, işleme faaliyetinin İzin Belgesinde belirtilen üçüncü ülkede yapılmış olduğunu kanıtlayan belge ile birlikte İzin Belgesinin ve Gümrük Beyannamelerinin suretlerini işlem görmüş ürünlerin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip istisnai durumlar hariç en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) gönderecektir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

DİĞER HÜKÜMLER

 

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idareleri, durumu acilen Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceklerdir.

Madde 18- İzin Belgeleri ve Kısmi İzin Belgelerine ilişkin başvurular ve eki belgelerin birer sureti ile İzin Belgelerinin bir sureti, başvuru sahibi tarafından, İzin Belgelerinin düzenlendiği takvim yılının sonundan itibaren en az üç yıl saklanacaktır.

İstatistikler

Madde 19- (Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121) İzin Belgeleri kapsamı geçici ihraç eşyasının ihracatına ve işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalatına ait miktarlar, 12’li G.T.İ.P., bu G.T.İ.P.’na ait ölçü birimi ve varsa özel ölçü birimi ile yer aldığı kategori bazında, bunların ihracatının veya geri ithalatının gerçekleştirildiği ayı izleyen ayın ilk 15 (onbeş) iş günü içerisinde, ilgili gümrük idareleri tarafından Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirilir.

Tebliğ

Madde 20- Bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik Tebliğler çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

*Yönetmelik başlığı 26/07/2000 tarihli Resmi Gazete’de değiştirilmiştir.


 

EK I

 

Kategori Grupları

 

Aynı imalat safhasında olan benzer ürünler, aşağıda gösterildiği şekilde aynı kategoride veya aynı kategori gurubunda yeralan ürünlerdir.

Grup 1 (dış giyim)

Kategoriler: 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 68, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 83, 156, 157, 159, 161.

Grup 2 (iç giyim)

Kategoriler: 4, 5, 12, 13, 18, 24, 26, 28, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 83, 86,

157, 161.

Grup 3 (diğer ürünler)

Kategoriler: 10, 12, 68, 70, 72, 78, 83, 85, 87, 91.


 

EK II

Azami işlem seviyelerine ilişkin liste

 

Kategoriler itibariyle işlem görmüş ürünler (1)

Azami işlem seviyesi

Kategoriler: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87, 91, 156, 157, 159, 161

Soldaki sütunda belirtilen kategorilerde yeralan ürünlerin, dokunmuş veya örülmüş kumaşlardan imalatı (2)

(1) (Değişik: RG-26/07/2000-24121) Kategori tanımları, 26 Aralık 1997 tarih ve 23212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 1 A numaralı ekinde gösterilmiştir.

(2) Ancak, herhangi bir yılda hariçte işleme faaliyetleri kapsamında geçici olarak ihracına izin verilen iplik miktarı, Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen türden özel düzenlemeler kapsamında bir önceki yılda izin verilen toplam geçici ihracat miktarının ağırlık olarak % 7’sini geçmiyor ise, biçimlendirilerek örülmüş giyim eşyasının (fully fashion) iplikten imal işlemi de, bu Yönetmeliğe göre bir işleme faaliyeti olarak sayılabilir.

 


EK-III-1

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

A

1. Başvuru sahibi

Vergi numarası

2. Başvuru tarihi ve numarası

 

Tel: Fax:

 

 

3. Denetimci Gümrük İdaresi

4. Geçici ihracat izninin son günü

 

 

5. Geri ithalat süresi


 

6. Verimlilik oranı/hesaplama yöntemi

EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME FAALİYETİ

BAŞVURU FORMU

(TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN)

 

 

7. Menşe (işlem görmüş ürün)

8. İşlemin gerçekleştirileceği ülke

 

9. Geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin tanımı

10. Kategori

11. G.T.İ.P.

12. Miktar (1)

13. Değer (2)

 

 

 

 

 

 

 

14. Geçici ihracat eşyasının tanımı

15. Eşyanın menşei (3)

16. G.T.İ.P.

17. Miktar (1)

18. Değer

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. İşleme faaliyetlerinin türü

 

20. Yetkili makam tarafından kullanılacaktır

 

 

21. Önceki iznin numarası

 

22. Geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin

belirlenmesine ilişkin önerilen yöntem

23. Yetkili makam tarafından kullanılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ağırlık ve ilgili ölçü birimi ,

(2) Kumaşın/ipliğin işleme değeri,

(3) (Değişik: RG-26/07/2000-24121) Geçici olarak ihraç edilecek eşya Türk menşeli olmayan eşyayı içeriyor ise, bu eşyanın menşeine ilişkin belgeler başvuruya eklenecektir.


 

EK III (2)

SORU FORMU ÖRNEĞİ

                  EVET HAYIR

BU SORULAR HER BAŞVURUDA CEVAPLANDIRILACAKTIR

24)

İlgili kategori ve ülke için geleneksel hak sahibi olarak mı başvuruda bulunuyorsunuz ?

(eğer böyle ise, doğrulayacak belgeyi ekleyiniz veya önceki yazışmalara atıfta bulununuz)

 

 

 

 

veya

 

 

 

25)

Bu başvuru ilgili kategori ve ülke için yeni bir başvuru mudur ?

(Değişik ibare: RG-26/07/2000-24121) (eğer böyle ise, doğrulayacak belgeyi ekleyiniz veya önceki yazışmalara, işlemin yapıldığı üçüncü ülkedeki üretimin değerinin önceki yıl Gümrük Birliği gümrük bölgesi’nde gerçekleştirdiğiniz üretiminizin değerinin % 50’sini aşmayacağını belirtecek şekilde atıfta bulununuz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26)

İlgili kategori ve üçüncü ülke için müteakip bir izin başvurusunda mı bulunuyorsunuz ?

(eğer böyle ise, önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin en az % 50’sinin Türkiye’ye geri ithalinin gerçekleştirildiğini veya önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin miktarının en az % 80’ine karşılık gelen eşyanın fiilen ihraç edildiğini ispat eden belgeleri ekleyiniz)

(bu soruyu, eğer 25 No.lu soruya cevap verdiyseniz cavaplayınız)

 

 

 

BU SORULAR YILDA BİR DEFA CEVAPLANDIRILACAKTIR

27)

Geri ithal edilecek olan ürünlerle benzer ve imalatın aynı safhasında olan ürünleri Türkiye’de kendi fabrikanızda imal ediyor musunuz ?

 

 

 

 

 

 

 

 

28)

Benzer ürünlerin ana üretim işlemlerini, en azından dikme ve birleştirme veya iplikten imal edilen biçimlendirilerek örülmüş giyim eşyası (fully fashion) sözkonusu olduğunda örme işlemlerini Türkiye’deki kendi fabrikanızda mı gerçekleştiriyorsunuz?

 

 

 

 

 

 

 

 

29)

Ürün çeşidi ve bunların üretim miktarları açısından Türkiye’deki tekstil ürünleri imalat faaliyetinizi sürdürmektemisiniz ?

 

 

 

 

(eğer değil ise, sebeplerini belirtiniz veya daha önce belirttiyseniz buna ilişkin yazınızın tarih ve sayısını bildiriniz)

 

 

 

30)

İstihdam düzeyinizde azalma oldu mu?

(eğer oldu ise, sebeplerini belirtiniz ve istatistikleri ekleyiniz, eğer gerekli ise önceki yazışmalara atıfta bulununuz)

 

 

 

 

 

 

 

 

31)

Aynı kota dönemi içinde bir başka izin başvurusunda bulundunuz mu?

(eğer bulunduysanız bir kopyasını ekleyiniz veya önceki yazışmalara atıfta bulununuz)

 

 

 

 

 

 

 

 

32)

Bir önceki yıla ait Türkiye üretiminizin değerine, adınıza yaptırdığınız imalat (fason imalat) dahil mi ?

( eğer böyle ise ve buna dair henüz bir bilgi vermediyseniz fason imalatçıların aynı miktarlar için başvurmayacaklarına dair beyanlarını ekleyiniz )

(bu soruyu, eğer 25 No.lu soruya cevap verdiyseniz cevaplayınız)

 

 

 

 


 

EK III (3)

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Faaliyeti İzin Belgesi almak için yaptığımız başvuruda ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu; İzin Belgesi kapsamı eşyanın geçici ihracatını ve işlem görmüş ürünlerin geri ithalatını belgede belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştireceğimizi ve bunun kontrolünün sağlanması amacıyla talep edilecek bilgi ve belgeler ile geçici ihraç eşyasına ve işlem görmüş ürünlere ait örnekleri Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ibraz edeceğimizi; İzin Belgesini üçüncü şahıslara devretmeyeceğimizi; İzin belgesi kapsamı geçici ihraç eşyasının ve geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin miktarlarının Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) kontrolüne imkan sağlayan stok kayıtlarını tutacağımızı ve bunları üç yıl süreyle muhafaza edeceğimizi ayrıca, İzin Belgesi’nin aslını süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

FİRMA ÜNVANI

FİRMA YETKİLİSİNİN

ADI, SOYADI VE İMZASI

 

 

DAMGA PULU

 

 


 

EK IV

 

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

1

1. İzin sahibi

Vergi numarası

2. Başvuru tarihi ve numarası

 

Tel: Fax:

 

 

3. Denetimci Gümrük İdaresi

4. Geçici ihracat izninin son günü

 

 

5. Geri ithalat süresi


 

6. Verimlilik oranı/hesaplama yöntemi

EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME FAALİYETİ İZİN BELGESİ

(TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN)

 

 

7. Menşe (işlem görmüş ürün)

8. İşlemin gerçekleştirileceği ülke

 

9. Geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin tanımı

10. Kategori

11. G.T.İ.P.

12. Miktar

13. Değer

 

 

 

 

 

 

 

14. Geçici ihracat eşyasının tanımı

15. Eşyanın menşei

16. G.T.İ.P.

17. Miktar

18. Değer

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. İşleme faaliyetlerinin türü

 

20. Yetkili makam tarafından kullanılacaktır

 

 

 

 

22. Geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin

belirlenmesine ilişkin yöntem

23. Düzenleyen makam

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNÖNÜ BULVARI EMEK/ANKARA

TEL: 0 312 212 88 00 FAX: 0 312 212 87 65

İmza Mühür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Ek: RG-26/07/2000-24121)

 

 


 

(Ek: RG-26/07/2000-24121)