KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE İLİŞKİN PROGRAM VE PROJELERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

BÜTÇESİNDE YERALAN ÖDENEKTEN YAPILACAK

YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Kalkınmada Öncelikli İllerdeki İl Özel İdareleri ve Belediyelerin bu Yönetmelikte gösterilen sektörlerdeki projelerini desteklemek; hizmet ve yatırımlarında verimlilik, sürat ve etkinliği sağlamak için Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine konulan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin dağıtım ve kullanımına ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde yer alan ödenekten, Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Tarım, İmalat Sanayii, Turizm ve Diğer Kamu Hizmetleri (Belediye Hizmetleri-Sosyal Alt yapı) sektörlerindeki projelerin desteklenmesi için yapılacak yardımların tahsisi, harcanması ve denetimine dair hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 437 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesinin (f) bendi ve 12 nci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Teşkilat : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

Mahalli İdareler : Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki İl Özel İdareleri ve Belediyelerini,

Belediyeler : Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Belediyeleri,

İl Özel İdareleri : Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki İl Özel İdarelerini,

1. Derecede İller : Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli İlleri,

2. Derecede İller: Kalkınmada İkinci Derecede Öncelikli illeri,

Ortaklık: İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Anonim Şirketlerle Tesis Ettikleri Ortaklıkları,

Ödenek: Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Projeleri Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yeralan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneği’ni,

Müstakil Yatırım : İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kendi Kaynakları ile Yapacakları Yatırımları, Toplam Yatırım : Sabit Sermaye Yatırımları + Azami Bir Yıllık İşletme Sermayesi ihtiyacı toplamını, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Ödenekten Yapılacak Yardımlar

Madde 5 - Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesine konulan Ödenekten Kalkınmada Öncelikli İllerdeki İl Özel İdareleri ve Belediyelerin aşağıda belirtilen yatırımları için yardım yapılır.

a. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar,

b. Kültür ve Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar,

c. Yatırım amacıyla kurulan yeni Anonim şirketlere iştirakler,

d. İmalat sanayiinin gelişmesine katkı sağlayacak yatırım projeleri,

e. Belediye hizmetlerinin etkinliğini arttıracak sosyal ve ekonomik alt yapı yatırımları,

Yardımlarda Öncelik Sırası

Madde 6 - Yardımlar aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılır.

a. Yarım kalmış projeler,

b. Yatırım süresi kısa olan ve süratle üretime geçebilecek projeler,

c. İstihdama katkısı yüksek olan projeler,

d. Acil ihtiyaç duyulan diğer projeler,

Yardımların Tahsisi ve Ödenmesi

Madde 7 - Ödenekten yardım taleplerinde bulunan İl Özel İdaresi ve Belediyeler,

a. İl Özel İdarelerinde İl Daimi Encümeni Kararı, Belediyelerde Belediye Encümeni Kararı,

b. Yardım konusu yatırımın, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdikli proje ve keşif özeti (Tip projelerde tasdik aranmaz),

c. İmalat Sanayii ve turizm projelerinde fizibilite raporu,

d. Turizm sektörü projeleri için Turizm Bakanlığından “Turizm Yatırım Belgesi”,

e. Fizibilite raporu olmayan bütün projelerde yatırım maliyetini gösteren Ek-1’deki tablo,

f. Devam eden projeler için başlangıçtan bugüne kadar yapılmış olan ve bugünden sonra yapılacak olan harcamaları gösterir Ek-2’deki tablo,

g. Ortaklıklarda şirket ana sözleşmesi ve tadillerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

h. Şirketin son tarihli bilançosu,

ı. Sermaye artırımlarında sermayenin son durumunu ve ortaklara dağılımını gösterir genel kurul kararı, veya kararın yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

Gerekçeli bir yazıya bağlanarak merkez ilçe ve merkeze bağlı belediyelerde doğrudan valiliğe, ilçelerde ise kaymakamlık aracılığı ile valiliğe gönderilir.

Valiler kendilerine gelen müracaattaki belgeleri inceleyerek ve varsa eksikliklerini tamamlattırarak uygun buldukları taktirde valilik görüşü ile birlikte Devlet Planlama Teşkilatına intikal ettirirler.

Aynı mahalli idarenin yıl içerisindeki yardım taleplerine ilişkin proje veya ortaklıklarından sadece birisine yardım yapılır.

Yardım yapılan proje tamamıyle bitirilmeden veya ortak olunan şirket faaliyete geçirilmeden diğer yardım talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Anonim Şirketlere Ortak Olan İl Özel İdareleri ve Belediyelere Yapılacak Yardımlar

Madde 8 - Mahalli İdarelerin Şirketlerle tesis ettikleri ortaklıklardan doğan mükellefiyetlerini kendi kaynakları ile yerine getirmeleri esastır. Söz konusu yardım bu mükellefiyetlerini yerine getirmede güçlük çeken İl Özel İdarelerine ve belediyelere ödenek imkanları doğrultusunda yapılır. Yapılan yardım valilik emrine gönderilir.

Yapılan yardım ortaklık payını aşamaz ve şirket sermayesinin Birinci Derecedeki İllerde %40’ını, İkinci Derecedeki İllerde %30’unu geçemez.

Özel İdare ve Belediyelerin Şirketlerde Temsili

Madde 9 - Paydan yardım yapılmak suretiyle ortak olunan şirketlerde, Özel İdareler Vali veya görevlendireceği memurlar tarafından, Belediyeler ise Belediye Başkanı veya görevlendireceği memurlar tarafından temsil edilir.

Belediyelerin Müstakil Projelerine Ödenekten Yapılacak Yardımlar

Madde 10 - Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki tesis ve yatırımların desteklenmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesine konulan Ödenek son nüfus sayımına göre nüfusu 50000’in altında olan kalkınmada Öncelikli Yöre belediyelerinin müstakilen yapacakları projelerinin desteklenmesi için kullanılır.

Yapılan yardım tutarı Birinci Derecedeki illerde proje keşif tutarının %80’ini, İkinci Derecedeki illerde ise % 60’ını geçemez.

Yatırım tutarının yardım dışında kalan kısmını belediyeler kendi kaynakları ile bitirmek zorundadırlar.

Yardım konusu proje için lüzumlu olan arsayı belediyeler kendi imkanları ile sağlamak zorundadırlar.

İl Özel İdarelerinin Müstakil Projelerine Yapılacak Yardımlar

Madde 11 - Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki İl Özel İdarelerinin müstakilen yapacakları projelerine ödenekten yardım yapılır.

Söz konusu yardım tutarı Birinci Derecedeki İllerde Proje keşif tutarının %60’ını, İkinci Derecedeki illerde ise %40’ını aşamaz.

Valiliğe Gönderilen Yardımın Harcama Usulü

Madde 12 - Devlet Planlama Teşkilatınca uygun görülen şirket ortaklıklarına ve projelere ödenekten yardım yapılması hakkında Müsteşarlık onayı alınır ve yardımın ilgili valilik emrine gönderilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.

Ödenekten yapılan yardımlar en kısa sürede ilgili valilik emrine gönderilir ve Devlet Planlama Teşkilatınca ilgili valiliğe bilgi verilir.

İl Özel idareleri için gönderilen ödenekler (yardımlar) İl Daimi Encümen Kararı ile İl özel İdare bütçesinin ilgili bölüm ve maddelerine, Belediyeler için gönderilen ödenekler (yardımlar) Belediye Encümeni kararı ile Belediye Bütçesinin ilgili bölüm ve maddelerini, gelir ve gider kaydedilir.

Madde 13 - Valilik ve belediyelere gönderilen yardım paraları T.C. Ziraat Bankasında açılacak ayrı bir hesaba yatırılır.

Madde 14 - Bankadan paranın çekilişi, ortaklıklara iştiraklerde genel kurul ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre il daimi encümeni veya belediye encümeni kararlarına istinaden; il özel idareleri veya belediyelerin yaptığı projelerde ise usulüne göre düzenlenmiş hakediş raporlarına dayalı olarak il daimi encümeni veya belediye encümeni kararlarına istinaden, illerde vali ilçelerde ise kaymakamın yazılı onayı ile olur.

Yardımın Tahsis Amacı Dışında Kullanılamayacağı

Madde 15 - Yapılan yardımlar geçici de olsa projesi ve tahsis amacı dışında kullanılamaz.

Yardım ile gerçekleştirilecek işin herhangi bir sebeple gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi veya mecburi sebeplerle uygulanmasının mümkün olmaması, alınan yardımların zorunlu sebepler dışında, alındığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde harcanmasına başlanmaması halinde durum Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir ve verilecek talimata göre hareket edilir.

Denetleme sonucunda veya herhangi bur suretle, yardımın veya mahalli idarelerin anonim şirketlerdeki katılım paylarının amacı dışında kullanıldığının anlaşılması halinde, yapılan yardımın derhal faizi ile birlikte geri alınması için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır ve ayrıca sorumlular hakkında tahkikat yapılır ve yanlış işlemin düzeltilmesine kadar başka yardım yapılmaz.

Yardımların Takibi, Denetimi ve Sonuçları Hakkında Bilgi Verilmesi

Madde 16 - Yapılan yardımların yönetmelik hükümlerine göre amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığı ve yapılması öngörülen yatırımın mali ve fiziki gerçekleşme durumlarının denetimi Mülkiye Müfettişleri ile Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından yapılır.

Valilikler, yatırım ve hizmetin devam ettiği süre içinde altı ayda bir ve işin bitiminde, işin fiziki durumu ve harcaması hakkında Devlet Planlama Teşkilatına bilgi verirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 17 - 15 Aralık 1990 tarih ve 20726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yeralan Ödenekten Kalkınmada Öncelikli İllerdeki İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Yapılacak Yardım ve Ödemelerin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18 - 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesi gereğince incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

Ek Form

 

ÖDENEK FORMU

 

Bu form iktisadi ve mali transferler ödeneğinden yararlanabilecek yatırım konuları için tanzim edilecek ve değerlendirmeye esas teşkil edecektir.

 

I.             YATIRIMCI HAKKINDA BİLGİ

 

a.             Şirketin İsmi:

b.            Şirketin Adresi:

                Telefon

                Teleks

                Faks

 

c.             Şirketin Sermayesi:

 

I.             YATIRIM HAKKINDA BİLGİ

a.             Yatırımın Konusu :

b.            Yatırım Yeri:

c.             Yatırım Kapasitesi:

d.            Yatırım Süresi :

e.             İstihdam:

 

I.             YATIRIM TUTARI (Milyon TL.)

1.             Sabit Yatırım :

a.             Arazi-Arsa:

b.            Bina İnşaat:

c.             Makina ve Teçhizat:

                İthal:

                Yerli:

 

1.             Diğer Harcamalar:

2.             Gümrük Vergi ve Res.:

3.             İşletme Sermayesi İhtiyacı:

 

 

HARCAMA TABLOSU                                                   (Milyon TL.)

_______________________________________________________

1.             Sabit Yatırım                                                         YILLAR               

a.             Arsa                                                                                    

b.            Bina İnşaat                                                                                         

c.             Makina Teçhizat                                                                               

1.             İşletme Sermayesi İhtiyacı                               

TOPLAM YATIRIM İHTİYACI