GENEL NÜFUS SAYIMI SAYIM KOMİTELERİ VE BÜROLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kanuni Dayanak, Amaç ve Kapsam

 

Kanuni Dayanak

Madde 1- Bu yönetmelik, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesine göre hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2- Sayım günü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan; bütün nüfusun (yabancılar dahil); sayısını, başlıca niteliklerini, coğrafi bölgelere ve idari bölünüşe göre dağılışını tam ve doğru olarak tespitini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 3- Genel Nüfus Sayımlarının başarılı olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla; il ve ilçelerde sayım komitelerinin ve bürolarının kuruluş, görev ve çalışma esaslarını kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

 

Sayım Komiteleri ve Bürolarının Kuruluşu

Madde 4- 1) (Değişik: RG-03/05/1990-20507) Sayım komiteleri

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin değişik “d” fıkrası uyarınca, sonu (0) ile biten yıllarda Genel Nüfus Sayımları yapılır. Bu nedenle, aynı kararnamenin 31. Maddesi gereğince sayımı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın tespit edeceği esaslar içinde hazırlamak, yürütmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak üzere, il ve ilçe merkezlerinde Vali ve Kaymakamların başkanlığında; Bunların seçeceği (Başkan dahil), il merkezlerinde 4, ilçelerde 3 kişilik birer “Genel Nüfus Sayımı il ve ilçe sayım komitesi” kurulur. Bu komiteler; söz konusu kararname maddesi gereğince nüfus sayımının, Enstitünün tespit edeceği esaslar dahilinde hazırlığını yapmak, yürütmek ve bu hususta gerekli bütün tedbirleri alarak uygulamakla görevli ve yükümlüdürler. Sayım komitelerinin, sayım çalışmalarından ve bu çalışmaların yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesinden en büyük mülki idare amirleri sorumludurlar.

Bunun yanında, sayım komitelerine yardımcı olmak amacıyla, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın taşra teşkilatı olan il merkezlerindeki Bölge Müdürleri veya yetkili  bir elemanı il sayım komitesinin üyesi olarak görevli olacak ve diğer ilçe sayım komitelerinin de “Danışmanlığını” yapacaklardır. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın taşra teşkilatı olmayan illerde, sayım komitelerine her bakımdan yardımcı olmak üzere, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nca en az bir eleman görevlendirilir. Bu eleman il ve ilçe sayım komitelerinin “Danışmanlığını” yapar.

2) Sayım büroları

Sayımın bu Yönetmelik ve genelgeler esasları içinde, hazırlanması, uygulanması ve sonuçlandırılmasında, sayım komitelerine sekreterya görevi yapmak üzere, sayım komite başkanlarının seçeceği kişilerden oluşan bir sayım bürosu kurulur.

Sayım komiteleri emrinde görev yapacak olan sayım bürolarının görevleri ve bu bürolarda çalışacak elemanların sayısı, il ve ilçelerin tahmini nüfusları ve iş hacmi dikkate alınarak Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nca hazırlanacak bir genelge ile sayım komitelerine bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sayımın Uygulama Tarihi ve Sokağa Çıkma Yasağı

 

Sayımın Uygulama Tarihi

Madde 5- (Değişik: RG-12/04/2000-24018) sayım, sonu (0) ile biten yıllarda Ekim ayının dördüncü Pazar günü, yurdun her yerinde, aynı günde başlayarak aynı günde bitirilir.

Sokağa Çıkma Yasağı

Madde 6- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi gereğince, sayım günü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, sokağa çıkma yasağı konur.

 

 

İKİNCİ KISIM

SAYIM KOMİTELERİ VE BÜROLARININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Sayımdan Önce Yapılacak İşler

 

Hazırlıkların Vaktinde Yapılması

Madde 7- Genel Nüfus Sayımı, hazırlık çalışmalarından sonuçların alınmasına kadar dikkat ve itina ile yürütülmesi gereken bir çalışmadır. Sayım gününden önce alınması gereken tedbirlerin bir kısmı unutulmuş veya vaktinde alınmamış olursa, sayım günü meydana çıkacak eksikliklerin ve hataların düzeltilmesi imkansız olabilmektedir. Bu sebeple, sayımla ilgili bu Yönetmelik ve genelge hükümlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur.

Yönetmelik ve Genelgelere Aykırı Hareket Edilmemesi

Madde 8- Büyük para, işgücü ve zaman harcamasını gerekli kılan sayımın, başarı ile sonuçlandırılabilmesi için; hazırlıkların yurdun her tarafında, bu Yönetmelik ve genelge esaslarına göre, zamanında ve eksiksiz yapılması şarttır.

Bunun için, bu Yönetmelik ve genelgelerin aynen uygulanması ve hiçbir kimsenin, bu Yönetmelik ve genelgeler dışında şahsi yorumlara ve uygulamalara kendiliklerinden başvurmamaları gereklidir.

Yönetmeliğin İncelenmesi

Madde 9- Mülki idare amirleri ile sayım komitelerinin başkan ve üyeleri bu Yönetmeliği okur ve detaylı olarak incelerler. Gerek bu Yönetmeliğin incelenmesi ve gerekse uygulama sırasında tereddüt edilen hususlar olursa durum derhal Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’na yazı veya en seri araçla bildirilir ve açıklama istenir.

Numaralama Yönetmeliği Hükümlerinin Yerine Getirilmesi

Madde 10- Sayımın sağlıklı biçimde uygulanabilmesi; içinde insan bulunan veya bulunması muhtemel olan ev, apartman, okul, kışla, dükkan, resmi bina, karakol, hamam, cami, kilise, çadır, mağara, kovuk vb. yerlerin sayımdan önce ayrı ayrı numaralanmasına bağlıdır.

Bunun için 20 Nisan 1927 tarih ve “1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun”a dayanılarak hazırlanan ve 21 Mart 1963 tarih ve 11361 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Numaralama Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak, sayımdan önce belediye teşkilatı olan veya olmayan yerlerde; cadde, sokak ad veya numara levhaları ile binalara numara levhalarının takılması sağlanır.

Numaralama İşinin Kontrolü

Madde 11- Numaralama işi, sayım gününe kadar Vali, Kaymakam, Bucak Müdürleri veya görevlendirecekleri kimseler ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın görevlendireceği elemanlar tarafından devamlı olarak kontrol edilerek, hatalı veya noksan görülen hususlar belediye teşkilatı olan yerlerde belediye başkanlıklarına, belediye teşkilatı olmayan yerlerde köy muhtarlıklarına düzelttirilir. Bina numaraları ile sokak ad veya numara levhalarının sayımdan sonra da muhafazası sağlanır.

Sayım Bölgelerinin Teşkili

Madde 12- (Değişik: RG-12/04/2000-24018) Numaralama işi, Numaralama Yönetmeliği’ne uygun olarak tamamlandıktan sonra “Numaralama Yönetmeliği” gereğince belediye teşkilatı olan yerlerde belediyelerce Binalar Cetveli (Form Nüfus 1), belediye teşkilatı olmayan yerlerde köy muhtarlıklarınca Binalar Cetveli (Form Nüfus 2) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın göndereceği genelgelerde belirtildiği şekilde doldurularak sayım komitelerine teslim edildikten sonra sayım komitelerince aşağıdaki esaslara göre sayım bölgeleri teşkil edilir:

1- Sayım bölgeleri teşkilinde; her ilçe (merkez ilçe dahil) müstakil olarak ele alınır.

2- Bir sayım bölgesi, sayım günü bir sayım memurunun en geç sabahın saat: 08.00’inden ortalık kararıncaya kadar ziyaret edebileceği; il, ilçe merkezlerinde ve Belediye Teşkilatı olan veya olmayan bucak ve köylerde (muhtarlıklarda), ortalama hane ile ortalama kişi sayısı göz önüne alınarak Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından tespit edilerek, genelgelerle il ve ilçe sayım komitelerine bildirilir. Ancak, nüfusu 100’ün altında olan bucak ve köyler (muhtarlıklar) mutlaka bir sayım bölgesi olarak kabul edilir. Başka bir sayım bölgesine bağlanamaz.

3- Belediye teşkilatı bulunan ve numaralama işi sokak esasına göre yapılan yerlerde sayım bölgelerinin teşkili, sokaklarda içinde insan bulunan yerlerdeki nüfus esasına göre yapılır. Sayım bölgeleri, bir veya birkaç sokaktaki nüfustan kurulabileceği gibi, eğer bir sokaktaki bina sayısı ve dolayısıyla nüfus, bir sayım bölgesi için belirlenen nüfus miktarından fazla ise, bir sokak üzerinde birden fazla sayım bölgesi kurulabilir.

Küme esasına göre numaralanmış yerlerde sayım bölgeleri, kümedeki nüfusa göre teşkil edilir. Belediye teşkilatı bulunan yerlerde sayım bölgeleri kurulurken muhakkak belediye sınırları içinde kalan, idari bölünüşe ve mahalle esasına uygun bir ayırım yapılır.

4- Belediye teşkilatı bulunmayan bucak ve köylerde (muhtarlıklarda), her muhtarlık ve bağlı meskun yerlerin (kom, oba, mezrea, mahalle vb.) bir bütün olarak ele alınması gerekir. Nüfusun fazla olduğu muhtarlıklarda birden fazla sayım bölgesi teşkil edilebilir.

5- Belediye teşkilatı bulunan veya bulunmayan yerleşim yerlerinde binalar dağınık bir biçimde ise sayım bölgelerinin; sayım memuru tarafından bir günde dolaşılabilecek miktardaki binalardan oluşturulmasına dikkat edilir ve yukarıda belirtilen nüfus miktarına bağlı kalınmayabilir.

6- Bazı bucak ve köyler (muhtarlıklar), kom, oba, divan, mezrea, mahalle ve bunlara benzeyen adlar altında bir takım parçalara ayrılmış durumda olabilir. Dağlık mıntıkalarda, bu köy (muhtarlık) parçalarının, muhtarlık merkezine uzaklığı 5-10 km. hatta daha fazla olanları da vardır. Çok dağınık olan bu gibi köylerin (muhtarlıkların), bütün parçalarının bir günde dolaşılması mümkün olmayacağı için, nüfuslarına bakılmaksızın bu gibi köylerde birden fazla sayım bölgesi teşkil edilmesi gereklidir.

7- Bu Yönetmeliğin 44. Maddesinde belirtilen yerler, yukarıdaki esaslara bağlı kalınmaksızın, sayım bölgesi teşkil edilmeden özel olarak ele alınarak sayıma tabi tutulur.

Sayım Bölgelerine Sıra Numarası Verilmesi

Madde 13- Sayım bölgelerine aşağıda tespit edilen esaslara göre sayım bölgesi sıra numarası verilir:

1) Sayım bölgesi sıra numarası verilmesinde her ilçe (ilin merkez ilçesi dahil) müstakil olarak ele alınır.

a) Önce ilçe merkezinde teşkil edilen sayım bölgelerine bir’den başlayarak ve bölgelerin yakınlıkları dikkate alınarak, merkezin son sayım bölgesine kadar sıra ile numara verilir. Sonra ilçe merkezinin son sayım bölge sıra numarası, ilçe merkezine bağlı ve alfabetik sıraya göre dizilmiş köylerdeki sayım bölgelerinde devam ettirilir ve alfabetik sıraya göre en son köy  (muhtarlık) sayım bölgesinin son sayım bölgesi numarasını alır.

b) İlçe merkezinde ve ilçe merkezine bağlı köylerdeki sayım bölgelerine sıra numarası verme işlemi bitirildikten sonra, ilçeye bağlı alfabetik sıraya göre ilk bucak ve yine alfabetik sıraya göre bu bucağın köylerindeki (muhtarlık) sayım bölgelerinde de sayım bölgesi sıra numarası verilmesi devam ettirilir.

c) Bu işlem, ilçenin diğer bucak ve köylerinde de aynı esaslar içinde yürütülür.

Böylece, bir ilçenin merkezi, merkeze bağlı köyleriyle bucakları ve bucaklara bağlı köylerindeki sayım bölgelerinin tamamı bir’den başlayarak kesintisiz olarak numaralandırılmış olur.

2) Bu Yönetmeliğin 12. maddesinin 7. fıkrasında müstakil olarak sayımı yapılacak yerlere sayım bölgesi sıra numarası verilmez.

Sayım Bölgesi Binalar Cetveli

Madde 14- Kurulacak her sayım bölgesi için, Sayım Bölgesi Binalar Cetveli (Örnek C) bir nüsha olarak hazırlanır. Bu cetvel, belediye teşkilatı olan yerlerde belediyelerin, köylerde muhtarlıkların hazırlamış oldukları Binalar Cetvellerinden (Form Nüfus 1 ve Form Nüfus 2) bu Yönetmeliğin 12. maddesindeki esaslara göre sayım komitelerince düzenlenir. Bu Yönetmeliğin 44. maddesinde  sayım memurunun sayımını yapmayacağı belirtilen binaların numaralarının karşısına, düşünceler sütununa, “SAYIMDA UĞRANILMAYACAKTIR” ibaresi yazılır. Sayımdan evvel sayım komiteleri tarafından bu cetvelin ili, ilçesi, bucağı, köyü (muhtarlığı), sayım memurunun adı ve soyadı, sayım memuruna teslim edilen boş defter sayısı, sayım bölgesi sıra numarası, sayım bölgesinin bulunduğu sokakların (kümelerin) ad veya numaraları, bucak veya köye (muhtarlığa) bağlı meskun yerlerin adı veya adları, bina numaraları, varsa harfli (tali) ve iç kapı numarası, numaralı yerin kullanılış amacı veya ne kapısı olduğu yazılır.

Bu Yönetmeliğin 44. maddesinde belirtilen yerler için, Sayım Bölgesi Binalar Cetveli (Örnek C) düzenlenmez, ayrı bir liste yapılır. Bu listenin sayımı yapılan yerin; ilin, ilçenin, bucağın, köyün (muhtarlığın) adını, sayımı yapılan yerin mahiyetini, bu yer için tayin edilen toplam sayım memur sayısı ile toplam defter sayısını, sayımdan sonra teslim alınacak toplam doldurulmuş defter sayısını, boş defter sayısını ve defterler içindeki toplam nüfus sütunlarını ihtiva etmesi lazımdır.

Sayım Kontrol Cetveli

Madde 15- Vali ve Kaymakamların, sayımı daha iyi takip ve kontrol edebilmeleri ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın da sayımdan sonraki çalışmalarına esas olabilmesi bakımından Sayım Kontrol Cetveli (Örnek D), Sayım Bölgesi Binalar Cetvelinden (Örnek C) yararlanılarak, iki nüsha olarak sayım komitelerince düzenlenir.

Bu Yönetmeliğin 12. maddesinin son paragrafında düzenlenmesi istenen listeye, ilçenin tamamı için tespit edilen son sayım bölgesi sıra  numarasından sonra, aynen, Sayım Kontrol Cetveli (Örnek D), ilin merkez ilçesi dahil edilmek suretiyle yazılır.

Sayım ve Kontrol Memurlarının Görevlendirilmesi

Madde 16- Vali ve Kaymakamlar, belirlenen sayım bölgesi kadar ve buna ilave olarak, bu Yönetmeliğin 44. maddesinde belirtilen yerler için, ihtiyaç duyulan sayıda sayım memuru ve ayrıca yeteri kadar yedek sayım memuru ile il ve ilçe merkezleri için, belirlenen sayım memuru sayısının onda biri kadar “Kontrol Memuru”nu görevlendirirler. 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ve bu Yönetmeliğin 36. maddesi gereğince, okur yazar herkes sayım ve kontrol memurluğu görevini geçerli bir özürü bulunmadıkça kabul etmek zorundadır. Ancak, bu Yönetmeliğin 20. maddesinde sayılanlar, sayım ve kontrol memurluğu ile görevlendirilemezler.

Üniversite ve Yüksekokulların bulunduğu yerlerde öncelikle Üniversite öğrencileri olmak üzere; gerek Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve gerekse özel kurumlarda çalışan kimseler görevlendirildikleri sayım ve kontrol memurluğu görevini yapmaktan kaçınamazlar.

Sayım ve kontrol memurluğu görevi verilmiş olanlardan; Devlet Dairelerine, diğer Kamu Kuruluşlarına veya özel kurumlara bağlı kimseleri, bu daire ve kurumların amirleri, sayım işleri için düzenlenen eğitim, toplantı ve diğer çalışma gün ve saatlerinde izinli olarak bırakmak zorundadırlar.

 Görevini özürsüz olarak yapmamış, eğitim veya toplantılara katılmamış, sayım ve kontrol memurları ile sayım ve kontrol memurlarını eğitim ve toplantılara göndermeyen veya görev yapmasına izin vermeyen daire ve kurumların amirleri 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.6.1962 tarih ve 53 Sayılı Kanun ve diğer ilgili Kanun hükümlerine göre cezalandırılırlar.

Sayım ve Kontrol Memurlarının Mahallinden Görevlendirilmesi

Madde 17- Sayım ve kontrol memurlarının mümkün olduğu kadar mahallinden veya o bölgenin özelliklerini bilen kimselerden olmasına dikkat edilir.

Sayım ve Kontrol Memurunun Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 18- Sayımın bir günde uygulanacağı ve oldukça geniş kapsamlı soruları ihtiva etmesi nedeniyle sayım ve kontrol memurluğu görevi verilecek olanların bu görevi en iyi şekilde yapabilecek elemanlardan seçilmesine dikkat ve özen gösterilir.

Öğrencilerin Sayım ve Kontrol Memurluğu

Madde 19- Üniversite, yüksekokul ve liselerin öğrencilerinden sayım ve kontrol memurluğu görevini yapabilecek nitelikte olanlar, sayım komitelerince, sayım ve kontrol memuru olarak görevlendirilirler ve bu öğrenciler, görevli bulunduğu müddet içinde, idarelerince izinli sayılırlar.

Sayım ve Kontrol Memurluğundan İstisna Edilenler

Madde 20- Yurt ölçüsünde önemli bir hizmet olan Genel Nüfus Sayımı işinde okur yazar her vatandaşın görev alması esastır (8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde: 32).

Ancak; yargı, yasama, emniyet ve asayiş hizmetleriyle belediye hizmetleri gibi, devamlılık arz eden kamu hizmetlerinin aksamasına meydan vermemek amacıyla sayım günü görevlerinden ayrılması sakıncalı görülen kimseler, sayımla ilgili görevlerden istisna edilirler.

Köylerde Sayım Memurluğu

Madde 21- Köylerdeki sayım memurluğu için, öncelikle köyün içinden sayım memurluğu yapabilecek nitelikte olan “Devlet Memurları” görevlendirilir. Köyde sayım yapabilecek nitelikte veya yeteri kadar sayım memuru bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerinden sayım memuru görevlendirilebilir ve sayım memurlarının yanına, sayım sırasında o köyün muhtarı, öğretmeni veya ihtiyar heyetinden bir üye katılır. Köylerde kontrol memuru görevlendirilmez.

Sayım ve Kontrol Memurlarının Tespiti, Görevlendirilmesi ve Tebligatın Yapılması

Madde 22- 1-Vali ve Kaymakamlar, Ağustos ayı içinde, sayım ve kontrol memurluğu yapacak olan adayların bir listesini hazırlatırlar. Bu liste bir ön liste olup, sayım ve kontrol memurlarıyla yedek sayım memurları ihtiyacının üstünde tutulur.

2-Sayım ve kontrol memurları, Eylül ayı içinde görevlendirilirler. Görevlendirilmeleri kendilerine bir yazı ile (Örnek B) bildirilir. Bu bildiri 11 Şubat 1959 tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 1 ve 2. maddeleri hükümlerine göre yapılır. Görev bildiriminde ayrıca; yapılacak eğitimin tarihi, yeri, saati ile sayım evrakının sayım komitelerinden teslim alınacağı tarih ve yer de belirtilir.

Üç parçalı olan  Görev  Bildiri Kağıdı’nın (Örnek B), 1. parçası sayım komitelerinde kalır, 2. parçası sayım veya kontrol memuruna imza ettirilerek sayım komitesine iade edilir, 3. parçası ise sayım veya kontrol memuruna verilir.

Yedek Sayım Memurları

Madde 23- Genel Nüfus Sayımı günü, kabul edilebilecek bir özürle görevi başına gelemeyecek veya aynı sebeplerle görevinden ayrılmak zorunda kalacak olan sayım memurlarının yerine, sayım memurluğu görevini yürütmek üzere veya bölgesinde tahminden fazla nüfus çıkan sayım memurlarına yardımcı olmak için, yeteri kadar yedek sayım memuru görevlendirilir. Yedek sayım memurları, sayım günü derhal işe başlayacak şekilde sayım komitesinin uygun göreceği yerlerde hazır bulundurulurlar.

Sayım ve Kontrol Memurlarının Eğitimleri

Madde 24- Genel Nüfus Sayımının başarı ile uygulanabilmesi, sayım ve kontrol memurlarının çok iyi yetişmiş olmalarına bağlıdır.

Bu amaçla, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nca bildirilecek tarihlerde il ve ilçe merkezlerinde sayım ve kontrol memurlarını yetiştirmek üzere, eğitimler düzenlenir. İl ve ilçe merkezlerinde düzenlenecek bu kurslardaki eğitimin Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nca tespit edilecek esaslara göre yürütülmesinden Vali ve Kaymakamlar sorumludurlar.

Eğitim sırasında sayım ve kontrol memurlarına:

a) Sayım ve Kontrol Memuru El Kitabı (soru kağıdı açıklaması),

b) Soru kağıdının doldurulmuş birer örneği,

verilir. Sayım ve kontrol memurları bu dokümanları, sayım uygulaması sonuna kadar yanlarında bulundururlar.

Eğitimde, soru kağıdının doldurulmasına ilişkin uygulama yapılır.

Sayım ve Kontrol Memurlarına Dokümanların Teslimi

Madde 25- Sayım ve kontrol memurları, Görev Bildiri Kağıdında (Örnek B) belirtilen gün ve yerde aşağıdaki dokümanları imza karşılığı teslim alırlar.

1- Sayım memurlarının teslim alacağı dokümanlar:

a) Sayım defterleri (Örnek A),

b) Sayım Bölgesi Binalar Cetveli (Örnek C),

c) Sayım belgelerini koymaya mahsus naylon muhafaza,

d) Sayım memurlarını tanıtmaya mahsus “Sayım Memuru Rozeti”,

2- Kontrol memurlarının teslim alacağı dokümanlar:

a) Kendisine bağlı sayım bölgeleri ve bölgelere tayin edilen sayım memurlarının ad ve adreslerini gösterir liste (Örnek K),

b) Kontrol memurlarını tanıtmaya mahsus “Kontrol Memuru Rozeti”

Takip ve Kontrol

Madde 26- Mülki idare amirleri, sayım komiteleri veya görevlendirecekleri kimseler, sayımdan önce; sayım ve kontrol memurları ve diğer görevlilere verilecek eğitim ve yapılacak bütün toplantılarda bu memurların hazır bulunup bulunmadıklarını takip ve kontrol ederler, bulunmayanların eğitim ve toplantılara katılmalarını sağlarlar.

Sayımın Amacının Halka Açıklanması

Madde 27- Sayımın amacı, sayım ve kontrol memurlarının görevleri, soru kağıdının kapsamı, mahalli gazetelerde ve çeşitli yayın organlarında, yayınlar yapmak suretiyle geniş bir şekilde halka açıklanır. Özellikle nüfus sayımının bir istatistik çalışması olduğu, ülkemizin kalkınması için alınacak kararların, yapılacak plan ve program çalışmalarında kullanılacağını ve kişisel bilgilerin resmi veya özel hiçbir kimseye veya makama verilmeyeceğinin kanun gereği yasak olduğu belirtilir. Nüfus Sayımının tanıtılması için yapılacak propaganda çalışmalarının halka iletilmesinde mülki idare amirleri ve sayım komiteleri görevlidirler.

Sayım Günü Sokağa Çıkma Yasağının Halka Duyurulması

Madde 28- Vali ve Kaymakamlar tarafından sayım günü sabahın erken saatlerinden itibaren sayımın bittiği ilan edilinceye kadar hiç kimsenin bulunduğu yeri terk etmemesi gerektiği, sayımdan önce halka duyurulur ve bunun sağlanması için gerekli tedbirler alınır. Sokağa çıkma yasağının 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesinin amir hükmü olduğu, zaman aralıklarıyla, çeşitli yayın organlarıyla ilan edilir.

Sokağa çıkma yasağının hangi saatte başlayacağı ve hangi saatte sona ereceği, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından tespit ve ilan edilir.

Sayım Sırasında Herhangi Bir Nedenle Yazılmayanlar Hakkında Duyuru

Madde 29- Sayım günü herhangi bir sebeple sayım dışı kalmış ve yazılmayan kimselerin, sayımın bittiği ilan edilir edilmez; Vali Kaymakam ve Bucak Müdürü ile köylerde Muhtarlara haber vermeleri gerektiği halka önceden duyurulur. Müracaat için telefon numaraları önceden ilan edilir.

Sayım Günü Sokağa Çıkma Yasağı Dışında Tutulacak ve İzin Verilecekler

Maddi 30- Demiryolları, posta, telgraf ve telefon, itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlileri ile çalışmalarının aksatılmaması zorunlu olan kamu hizmet kurumlarının mensupları ve sayım günü işleri başında bulunmaları gereken su, elektrik havagazı ve çalışmalarına devam etmesi gerekli bulunan benzeri diğer kuruluş ve işletmelerin memur ve işçilerine bağlı bulundukları kurum amirinin, sayımdan en az on beş gün önce yapacağı müracaat üzerine, sayım günü sayımın başlamasından önce işleri başında bulunmak üzere evlerinden çıkmalarına Vali ve Kaymakamlar tarafından izin verilir.

Sayım günü, sayım sırasında sokağa çıkmalarına izin verilen kimseler için, şahsa mahsus olmak üzere, izin kağıdı (Örnek F) verilir.

Sayım Günü İçin Alınacak Tedbirler

Madde 31- Sayım günü vuku bulacak ölüm, doğum ve ani hastalıklar için, mahallinde yeterli sayıda doktor, ebe ve benzeri görevliler sayım sona erinceye kadar hazır bulundurulur. Ayrıca, her semt için bir nöbetçi eczane de açık tutulur.

Sayım günü halkın yiyeceksiz kalmaması için, ihtiyaçlar sayım gününden önce temin edilir. Bütün bu tedbirler yayın organlarıyla halka duyurulur.

Göçebelerin Sayımı

Madde 32- Yılın hiçbir mevsiminde sabit veya geçici ikametgahları olmayan ve tamamen göçebe halinde yaşayan nüfusun nasıl yazılacağı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nca ayrıca bildirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sayım Gününde Yapılacak İşler

 

Sayımın Başlama Saati:

Madde 33- Genel Nüfus Sayımı, Türkiye’nin her tarafında en geç saat: 08.00’de başlar.

Sayımın Uygulama Şekli

Madde 34- Nüfus Sayımı, sayım memurları tarafından; içinde insan bulunan ve bulunması muhtemel bütün yerler dolaşılarak, nüfusun birer birer yazılması suretiyle yapılır. Sayımın uygulaması “SAYIM ve KONTROL MEMURU EL KİTABI”nda açıklanır.

Sayım Sırasında Sokağa Çıkma Yasağına Uyulması

Madde 35- Sayım günü, sayım ve kontrol memurları ve izin kağıdı (Örnek F) ile sokağa çıkmalarına izin verilen kimseler ve sayım işinin yürütülmesiyle görevli memurlardan başka, hiçbir kimsenin sayımın sonuna kadar bulunduğu yerden çıkmasına izin verilmez. Küçük çocukların sokağa çıkmalarından velileri sorumlu tutulur.

Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde  Kararname ile 13.6.1962 tarih ve 53 Sayılı Kanun Hükümleri uygulanır.

Sayım ve Kontrol Memurlarının Görevlerine Vaktinde Başlamaları

Madde 36- Sayım ve kontrol memurlarının sayımın başlama saatinde ve sayım süresince görevleri başında hazır olup olmadıklarını, mülki idare amirleri devamlı olarak kontrol ederler ve ettirirler. Bu kontroller sırasında, görev başına gelmemiş olan sayım memurlarının yerine yedek sayım memurları gönderilir.

Köy muhtarları da köylerine ait sayım memurlarının görev başına gelip gelmediğini araştırarak, gelmemişse bağlı bulunduğu mülki idare amirine derhal haber vermekle yükümlüdürler. Görevi başına belli bir özüre dayanmaksızın gelmeyen sayım ve kontrol memurları, 8.6.1984 tarih ve 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.6.1962 tarih ve 53 sayılı Kanunun 31. maddesine ve diğer ilgili kanun hükümlerine göre cezalandırılırlar.

Sayım ve Kontrol Memurlarının İşlerini Geciktirmemeleri

Madde 37- Sayım ve kontrol memurlarının sayım yaptıkları yerlerde sohbet etmeleri, yemek yemeleri ve herhangi bir ikram kabul etmeleri ve görevlerinin gecikmesine sebep olabilecek her ne suretle olursa olsun, bir harekette bulunmaları yasaktır.

Sayım Günü Görevli Olanların Yazılması

Madde 38- Önceden tespit edilen yerlerde hazır bulundurulan yedek sayım memurları (Sayım ve kontrol memurları hariç), sayım dolayısıyla görevlendirilmiş doktorlar, ebeler ve diğer görevlilerin sayım dışında bırakılmamaları için, bunların sayımı, Vali ve Kaymakamlar tarafından görevlendirilen özel sayım memurları tarafından bulundukları yerde yapılır.

Bu gibi görevliler için, doldurulan defterlerin kapağına sayımı yapılan yerin bağlı bulunduğu il, ilçe, bucak, köy (muhtarlık) ve mahalle adı mutlaka yazılır ve defter kapağına not (açıklama) yazılır.

Bir Sayım Bölgesine Dahil Edilemeyen Yerlerdeki Nüfusun Yazılması

Madde 39- Sayım memurlarının Sayım Bölgesi Binalar Cetvellerine (Örnek C) göre, sayımını yapacakları yerler dışında; köprü altı, ağaç kovuğu, cami avlusu, park, bahçe gibi yerlerde veya hareket halinde olmayan taşıtlar içinde veya yollar üzerinde bulunan kimselerin de sayım dışında  kalmamaları için, mülki idare amirleri ve köy muhtarları, sayım günü bu gibi kimseleri güvenlik kuvvetleriyle araştırarak, bulundukları yerleri önceden tespit ettirerek ayrı bir sayım defterine yazdırırlar ve bu kimseler, sayım sonuna kadar belli bir yerde alıkonulurlar.

Bu defterlerin kapağına; sayımı yapılan yerin bağlı bulunduğu il, ilçe, bucak, köy (muhtarlık) ve mahalle adı mutlaka yazılır ve not (açıklama) yazılır.

Karayolu Durak veya Terminallerinde ve Karayollarında Hareket Halinde Olan Taşıtlardaki Nüfusun Sayımının Yapılması

Madde 40- Karayolu durak veya terminallerinin her biri müstakil olarak ele alınır. Bu yerlerde sayım günü çalışan veya bulunan nüfus ile gelip giden yolcu nüfusun yazılması, bu Yönetmeliğin 45. maddesinde tespit edilen esaslara göre aşağıdaki şekilde yapılır:

1- Sayım başladıktan sonra, karayolu durak ve terminallerindeki çalışan veya bulunan tüm nüfusun sayımı, özel olarak görevlendirilen sayım memurları tarafından yapılır. Buralarda görevli sayım memurları sayımın başlamasından bitimine kadar görev yerinde devamlı olarak bulunurlar.

2- Sayım başladıktan sonra hiçbir kara taşıtının sefere çıkmasına müsaade edilemez. Ancak tarifeli seferler, yolcularının sayımı yapıldıktan sonra Vali ve Kaymakamlıklardan gerekli izin alınarak yapılabilir.

3- Sayım gününden veya sayımın başlamasından önce yola çıkmış olan taşıtlardaki tüm nüfusun sayımı, ulaştıkları ilk durak veya terminal mahallinin bulunduğu il, ilçe, bucak veya köylerde (muhtarlıklarda) yapılır. Bu durak veya terminallerde taşıtlardan inen nüfusun, sayım sonuna kadar bulundukları yeri terk etmelerine müsaade edilmemesi esastır. ancak, Vali ve Kaymakamlar alacakları tedbirlerle bu gibilerin evlerine gidebilmelerini sağlayabilirler.

4- (Değişik: RG-03/05/1990-20507) Sayımı yapılan ve yolcularının tamamı veya bir kısmı ile yola devam edecek olan taşıtlardan, sadece ŞEHİRLERARASI TARİFELİ YOLCU OTOBÜSLERİ ve MİNÜBÜSLERİ ile YÜK ve TIR KAMYONLARINA Vali ve Kaymakamlar tarafından imzalanmış SAYIMI YAPILMIŞTIR belgesi verilerek yola devam izni verilir.

5- Karayolu durak ve terminallerinde sayımı yapılan nüfusun yazıldığı defterlerin kapağına, sayımın yapıldığı yerin bağlı olduğu; il, ilçe, bucak ve köyün (muhtarlığın) adı mutlaka yazılır ve not (açıklama) yazılır.

Tren ve Tren İstasyonlarındaki Yolcu ve Diğer Nüfusun Sayımının Yapılması

Madde 41- Tren ve tren istasyonlarındaki yolcu ve diğer nüfusun yazılması bu Yönetmeliğin 45. maddesinde tespit edilen esaslara göre aşağıdaki şekilde yapılır:

1- Sayım başladıktan sonra, tren istasyonlarındaki yolcu ve diğer tüm nüfusun sayımı, özel olarak görevlendirilmiş sayım memurları tarafından yapılır. Buralarda görevli sayım memurları, sayımın başlamasından bitimine kadar görev yerinde devamlı olarak bulunurlar.

2- Sayımdan önce yola çıkmış olan yük trenlerindeki nüfusun sayımı; sayım günü saat: 08:00’den sonra Devlet Demir Yolları İdaresi’nce tespit olunan su istasyonlarında, önceden özel olarak gönderilmiş bulunan sayım memurları tarafından yapılır.

3- Yolcu ve muhtelit (yolcu-yük) trenlerindeki nüfusun sayımı; saat: 08:00’den sonra varılan ilk istasyonda, trene bindirilecek yeteri kadar sayım memurları tarafından yapılır. Sayım tamamlanınca, şeftrene, sayım memuru tarafından trendeki nüfusun yazıldığına dair Vali ve Kaymakamlar tarafından tasdik edilmiş “SAYIMI YAPILMIŞTIR” ibaresini taşıyan bir belge verilir. Seyrü seferin aksamaması için Vali ve Kaymakamlarca gerekli tedbirler alınır.

4- Sayım başladıktan sonra, trenin ulaştığı ilk istasyonda, istasyon şefi, şeftren trendeki yolcuların sayımlarının yapılmış olduğuna dair “SAYIMI YAPILMIŞTIR” belgesini ister, bu belge ibraz edildiği takdirde, trenin hareketine izin verilir. Sayım başladıktan sonra bu trene binecek yolcuların, trene binmeden önce istasyonda sayımlarının yapılmış olması şarttır. İstasyonun bulunduğu yerde sayım henüz bitmemiş ise bu trenden inen yolcular, sayım bitinceye kadar istasyonda bekletilir. Ancak bu gibi yolcuların tren istasyonlarında veya trende, sayımın bitimine kadar bekletilmeyip evlerine ulaşmaları Vali veya Kaymakamların alacağı tedbirlerle sağlanabilir.

5- Sayım günü, sayımın başlamasından sonra yola çıkacak yolcu ve yük trenleri ile muhtelit (yolcu-yük) trenlerinin içlerindeki nüfusun sayımı, hareketlerinden önce yapılır. Bunun için, Vali ve Kaymakamlar sayım günü tren tarifeleri hakkında önceden bilgi alarak gerekli tedbirleri alırlar.

6- Trenlerdeki nüfusun sayımı, trenin hareketine kadar bitmediği takdirde, sayım memuru trene binerek sayıma devam eder.

7- Tren ve tren istasyonlarındaki yolcu ve diğer nüfusun yazıldıkları defterlerin kapağına; sayımın yapıldığı istasyonun veya sayım memurunun trene bindiği istasyonun bağlı bulunduğu il, ilçe, bucak ve köyün (muhtarlığın) adı mutlaka yazılır ve ayrıca not (açıklama) yazılır.

Deniz ve Hava Limanları ve İskelelerindeki Yolcu ve Diğer Nüfusun Sayımının Yapılması

Madde 42-A) Deniz limanları ve iskeleleri ile tesislerinde bulunanlar ve deniz taşıtlarının içindeki nüfusun sayımının yapılması:

Deniz limanlarında, iskelelerinde ve tesislerinde ve içinde insan bulunan deniz taşıtlarında, yüzer havuz ve tamirhanelerdeki nüfusun sayımları, bu Yönetmeliğin 45. maddesinde tespit edilen esaslara göre aşağıdaki şekilde yapılır:

1- Sayım başladıktan sonra deniz  limanları, iskele ve tesislerinde ve içinde insan bulunan deniz taşıtlarında yüzer havuz ve tamirhanelerde ve diğer yerlerdeki tüm nüfusun sayımı, özel olarak görevlendirilecek sayım memurları tarafından yapılır. Buralarda görevli sayım memurları sayımın başlamasından bitimine kadar görev yerlerinde devamlı olarak bulunurlar.

2- Dış ülkelerden gelen Türk ve yabancı deniz taşıtlarında bulunanların sayımı: Sayım günü varacakları ilk Türk Limanında yapılır. Türkçe bilmeyenlerin sayımı için, lisan bilen sayım memurları hazır bulundurulur. Bu şekilde sayımı yapılan nüfustan, deniz taşıtını terk edenler, sayım bitinceye kadar münasip bir yerde bekletilirler (deniz taşıtında bulunup da varılan limanda gümrük işlemine tabi olmayan transit yolcuların ve görevlilerin sayımları yapılmaz). Sayımı yapılan bu gibi yolcuların evlerine ulaşması için, Vali ve Kaymakamlarca gerekli tedbirler alınır.

3- Sayım günü, sayımın başlamasından sonra sefere çıkmasına izin verilen tarifeli yolcu ve yük gemileri, ancak içinde bulunan yolcu ve personellerin sayımları görevlendirilecek özel sayım memurlarınca yapıldıktan sonra hareket edebilirler.

4- Deniz liman ve iskelelerindeki yolcu ve görevlilerin yazıldığı sayım defterlerinin kapağına, sayımın yapıldığı yerin bağlı olduğu il, ilçe, bucak ve köyün (muhtarlığın) adı mutlaka yazılır ve ayrıca not (açıklama) yazılır.

B) Hava limanlarında ve tesislerinde bulunanlar ile inen ve binen yolcuların (transit yolcular hariç) sayımlarının yapılması:

Sayım günü hava limanlarında ve tesislerinde bulunanlar ile inen ve kalkan uçaklardaki yolcuların ve uçak görevlilerinin (transit yolcular hariç) sayımı bu Yönetmeliğin 45.maddesinde tespit edilen esaslara göre aşağıdaki şekilde yapılır:

1- Sayım başladıktan sonra hava limanlarında ve tesislerinde bulunanların sayımı, özel olarak görevlendirilecek olan sayım memurları tarafından yapılır. Buralarda görevli sayım memurları, sayımın başlamasından bitimine kadar görev yerlerinde devamlı olarak bulunurlar.

2- Sayım günü sayımın başlamasından sonra sefere konulacak tarifeli uçakların yolcu ve personelinin sayımı, uçağın hareketinden önce yapılır ve uçağın kaptanına sayımı yapıldığına ait belge verilir.

3- Sayım günü, saat 24.00’e kadar hava limanlarına gelen sayımı yapılmamış uçaklardaki nüfusun sayımı, vardıkları ilk hava limanında yapılır. Bu yolculardan, gümrük işlemleri yaptırmayan transit yolcuların sayımları yapılmaz.

4- Hava limanlarında yolcu ve görevlilerin yazıldığı sayım defterlerinin kapağına, sayımın yapıldığı yerin bağlı olduğu il, ilçe, bucak ve köyün (muhtarlığın) adı mutlaka yazılır ve ayrıca not (açıklama) yazılır.

Sayım Günü Hareketlerine Müsaade Edilmeyecek Taşıt Araçları

Madde 43- Sayımdan bir gün evvel yükünü almış olup da sayım günü yola çıkacak vapurlar ile sayımın başlama saatinden evvel sefere konulmuş veya o gün için sefere konulacak olan yolcu ve yük trenleri ve sayım günü hareket edecek olan uçaklar, sayımın başlamasından evvel sefere çıkmış bulunan şehirlerarası tarifeli yolcu otobüsleri, minibüsleri ile yük ve TIR kamyonlarından başka hiçbir nakil vasıtasının, sayımın devamı müddetince hareketlerine müsaade edilmez. Sayımın başlamasından bitimine kadar banliyö trenleri ve şehir hattı vapurlarının hareketlerine de müsaade edilmez.

Özel Olarak Sayımı Yapılacak Yerler

Madde 44- Özel olarak sayıma tabi tutulacak yerler aşağıda belirtilmiştir.

1- Silahlı kuvvetler, jandarma ve polislerin bulunduğu kışla, karakol ve müesseseler ile askeri üsler (yabancı üsler dahil) ve sivil memurların girmesine müsaade edilmeyen askeri bölgelerdeki lojmanlar,

2- Resmi (askeri ve sivil) ve özel bütün hastane, sanatoryum, doğumevi, sağlık merkezi, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

3- Resmi (askeri ve sivil) ve özel bütün yatılı üniversite, yüksekokul ve okullar ve öğrenci yurtları, (Yatılı olmayan öğretim kurumlarında sayım günü bulunan nüfus, ait olduğu bölgelerin sayım memurları tarafından yazılacaktır.)

4- Askeri ve sivil ceza ve tevkif evleri,

5- Bu Yönetmeliğin 38, 39, 40, 41 ve 42. maddelerinde belirtilen yerler,

6- Sayım komiteleri tarafından özel sayım memurlarınca sayılmaları uygun görülen, sayım günü çalışmalarına müsaade edilmiş fabrika ve büyük iş yerleri,

7- Elçilikler, maslahatgüzarlıklar, ataşelikler ve konsolosluklar,

Yukarıda yedi fıkrada sayılan yerlerdeki sayım bu Yönetmeliğin 38, 39, 40, 41, 42, 45 ve 46. maddelerinde açıklanan şekilde yapılır ve bu yerlere ait sayım defterlerinin üzerine “ÖZEL SAYIM” ibaresi konulur.

Özel Olarak Sayıma Tabi Tutulacak Yerlerdeki Nüfusun Sayımı

Madde 45- Vali ve Kaymakamlar, bu Yönetmeliğin 44. maddesinde belirtilen özel olarak sayıma tabi tutulacak yerleri, sayım gününden çok önce tespit ederler. Daha sonra bu yerlerin komutan, amir ve müdürleri ile aşağıdaki esaslar ve ilgili maddelerdeki; açıklamaları göz önünde bulundurarak, bu yerlerdeki nüfusun sayımı hakkında prensipleri tespit ederler. (Bu Yönetmeliğin 44. maddesinde yer alan 7. fıkra hariç).

1- Sayımı özel olarak yapılacak yerlerdeki nüfusun sayılması için; komutan, amir ve müdürler kendi kuruluşları içinden yeteri kadar sayım ve kontrol memuru tespit ederek, isim ve adresleriyle, illerde Valilere, ilçelerde Kaymakamlara bildirirler ve gerekli onayı alırlar. Bu gibi yerlerde yeteri kadar sayım ve kontrol memuru bulunmadığı takdirde, Vali ve Kaymakamlar sayım ve kontrol memuru ihtiyacını karşılarlar.

2- Komutan, amir ve müdürleri tarafından bu Yönetmeliğin 44. maddesinde yazılı yerlerdeki nüfusun sayımını yapacak olan sayım memurlarının tespiti, en geç Ağustos ayı sonuna kadar yapılır.

3- Komutan, amir ve müdürler; Vali ve Kaymakamlara sayım ve kontrol memuru olarak bildirdikleri kişilerin tamamının, sayım komitelerince tespit edilecek gün ve yerlerde yapılacak, nüfus sayımı ile ilgili eğitim ve toplantılara katılmalarını sağlarlar.

4- Vali ve Kaymakamlar; bu gibi yerlerin komutan, amir ve müdürleri ile sayım gününden en az 20 gün önce temas sağlayarak bu yerlerin sayım defteri ihtiyacını tespit ederler.

5- Bu yerlerde sayım yapılması için, gerekli sayım defterlerini Vali ve Kaymakamlar, sayımdan en geç 10 gün önce bu yerlerin komutan amir ve müdürlerine teslim edilmesini sağlarlar. Komutan, amir ve kurum müdürleri sayım defterlerini, sayımdan önce sayım ve kontrol memurlarına teslim ederler.

6- Komutan, amir ve müdürler, bu Yönetmeliğin 44. maddesinde belirtilen yerlerde doldurulan sayım defterlerinin kapağına, o yerlerin bağlı bulunduğu ilen, ilçenin, bucağın, köyün (muhtarlığın) ve mahalle adının sayım memurlarınca yazılmasını sağlarlar.

Komutan, amir ve müdürler; bir sayım memuruna, farklı idari birimler içindeki (il, ilçe, bucak ve köy “muhtarlık”) yerlerin sayımı verildiği takdirde, bu farklı idari birimlerdeki yerlerin (il, ilçe, bucak ve köy “muhtarlık”) her biri için, ayrı bir sayım defteri doldurulmasını sağlarlar ve bu defterlerin kapağına, sayım yapılan yerin bağlı olduğu il, ilçe,  bucak, köy (muhtarlık) ve mahalle adının yazılmasını temin ederler.

7- Bu yerlerde, sayımın tamamlanmasından sonra komutan, amir ve müdürler kendi yerlerine ait sayım defterlerini toplarlar ve gerekli kontrolleri yaptıktan sonra topluca, Vali ve Kaymakamlara teslim ederler.

8- Bu yönetmeliğin 44. maddesinde belirtilen yerlerin komutan, amir ve müdürleri kendi yerlerinde bulunan nüfusun tamamının sayılması için, her türlü tedbirleri alırlar.

Elçilik, Maslahatgüzarlık, Ataşelik ve Konsolosluklardaki Nüfusun Sayımının Yapılması

Madde 46-  Elçilik, maslahatgüzarlık, ataşelik ve konsolosluk vb. binalarda sayım günü, bulunan nüfusun sayılması için; Valiler, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile temas ederek, sayımdan bir gün önce yeteri sayıda sayım defterleri ile İngilizce hazırlanmış Örnek Soru Kağıdını, illerinde bulunan, bu gibi yerlerin en üst düzeydeki yetkili ve görevlisine teslim ettirerek, o günkü nüfusun yazılmasını ve aynı gün akşamına kadar sayım komitelerine teslim edilmesini sağlarlar.

Bu konuda Valiler, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı yetkilileri ile işbirliği yaparlar.

Yedek Sayım Memurlarının Gerekli Olduğunda Görevlendirilmesi

Madde 47- Bazı bölgelerde nüfusun tahminden fazla çıkması sebebiyle veya başka sebeplerle sayımın geç biteceği anlaşılması halinde, mülki idare amirleri bu gibi yerlerde sayımın zamanında bitirilmesi için yedek sayım memuru görevlendirirler.

Yedek sayım memurları için, karakollarda, okullarda, sayım bürolarında ve gereken diğer yerlerde yeteri sayıda sayım defterleri bulundurulur.

Bazı Semt ve Bölgelerde Sayımın Gecikmesi

Madde 48- Özellikle büyük şehirlerde bir semtin veya bir kaç bölgenin sayımı; sayımın sonuna doğru herhangi bir sebeple gecikeceği anlaşılırsa, mülki idare amirleri lüzum gördükleri takdirde, sayım işinin sonuna kadar semtin diğer bölgelerle irtibatını polis, jandarma ve diğer zabıta görevlileri ile keserek, sayımı yapılmış olan diğer bölgelerdeki kişilerin sokağa çıkmalarına izin verebilirler.

Sayım Uygulama Gününün Değiştirilmeyeceği

Madde 49-  Sayım günü; havanın yağmurlu, karlı, sisli veya fırtınalı olması gibi sebeplerle veya başka sebeplerle sayımın yapılması başka bir güne bırakılamaz. Ancak, tehlikeli bir şekilde büyüyen yangın, sel veya deprem gibi felaketler olursa o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından, sayım o yerde ertesi güne bırakılır ve durum derhal en seri vasıta ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’na bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sayımdan Sonra Yapılacak İşler

 

Sayımın Sona Erdiğinin İlanı
Madde 50- İl, ilçe ve bucak merkezlerinde sayım sona erdikten sonra, bizzat mülki idare amirlerinin emriyle; çeşitli araçlardan (Radyo, TV, hoparlör, top, siren vb.) faydalanılarak sayımın bittiği ilan edilir. Sayımın sona erdiğinin ne şekilde bildirileceği önceden halka duyurulur.

Köylerde sayımın bittiği, sayım memurlarının haber vermesi üzerine muhtar veya vekili tarafından uygun görülecek şekilde halka duyurulur ve hiçbir kimsenin hava kararıncaya kadar muhtarlık sınırları dışına çıkmasına müsaade edilmez.

Sayım Defterlerinin ve İlgili Evrakın Kontrol Edilerek Teslim Alınması

Madde 51- Vali ve Kaymakamların görevlendirecekleri kimselere, sayım defterleri, sayım ve kontrol memurlarınca aşağıda belirtilen şekilde teslim edilir:

a) İl ve İlçe Merkezlerinde sayımı bitirilen sayım memurları, Sayım Defterleri (Örnek A) ile Sayım Bölgesi Binalar Cetveli (Örnek C) üzerindeki gerekli kontrolü yaptıktan sonra, daha önce belirlenen, kontrol memuru ile tespit edilen toplanma mahalline gelerek, Sayım Defterleri (Örnek A) ile Sayım Bölgesi Binalar Cetvelini (Örnek C) kontrol memuruna teslim ederler.

Kontrol memurları, Sayım Defterlerini (Örnek A), üzerindeki ve içindeki bütün bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulup doldurulmadığını, Sayım Bölgesi Binalar Cetveli (Örnek C) ile kontrol ederler, sayım defterlerinin içindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde, bu hataları sayım memuruna düzelttirip, kendisine ait olan bölümü de doldurarak teslim alırlar.  Teslim aldıkları bu defterleri daha önce sayım komitelerince belirlenen, teslim alma yerlerinde (resmi ve özel eğitim kurumlarında vb.) Sayım Komitelerine teslim ederler.

b) Bucak ve Köy Sayım Defterleri (Örnek A), sayım bittikten sonra, sayım memurları mahallinden görevlendirilmiş ise topluca, bucak müdürü veya köy muhtarı tarafından, sayım memurları merkezden görevlendirilmiş ise, sayım memurlarınca, Sayım Bölgesi Binalar Cetvelleri (Örnek C) ile birlikte sayım komitelerine teslim edilir.

Vali ve Kaymakamların görevlendirecekleri kimseler tarafından, Sayım Defterleri (Örnek A) üzerindeki bütün bilgilerin tam ve doğru doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, sayım ve kontrol memurlarından aşağıdaki şekilde teslim alınır:

Sayım Defterleri (Örnek A) ile Sayım Bölgesi Binalar Cetvelinin (Örnek C) üzerinde yazılı bulunan sayım bölgesi sıra numarası, teslim edilen doldurulmuş ve boş defter sayısı gibi müşterek bilgiler birbiriyle karşılaştırılır. Uygunluğuna kanaat getirildikten sonra bu bilgileri bir defa da Sayım Kontrol Cetvelinin (Örnek D) ilgili sütunlarındaki sayım  bölgesi sıra numarası, sayım bölgesinin bulunduğu il, ilçe, bucak, köy (muhtarlık) ve mahallenin adı, sayım bölgesinin bulunduğu sokakların (kümelerin) adı veya numaraları veya bucak veya köye (muhtarlığa) bağlı meskun yerlerin adları, sayım memurunun adı ve soyadı, boş defter sayısını gösterir bilgilerle kontrol edilir. Bu cetvelin 7. sütununa doldurulmuş defter sayısı, 8.sütünuna da nüfus sayısı yazılır.

İl ve ilçe merkezlerinde; defter ve yukarıda sözü geçen diğer evrakı teslim etmekte geciken sayım memurları derhal aratılıp buldurularak defterleri ve evrakı hemen teslim alınır. Özürsüz olarak görevinin bitmesinden en geç bir saat sonra, defterleri ve diğer evrakları teslim etmeyen sayım memurları, 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.6.1962 tarih ve 53 Sayılı Kanunun 31. maddesine göre cezalandırılırlar.

Köylerde, defterlerin tümü toplanıp mümkün olan en çabuk şekilde sayım komitesine yollanmasından muhtarlar sorumludur. Bu yönetmeliğin 44. maddesinde belirtilen yerlerdeki sayım defterlerinin teslimi 45 ve 46. maddelerde de belirtilen esaslara göre yapılır.

Nüfus Miktarının Bildirilmesi

Madde 52- Sayım defterleri tamamen teslim alındıktan sonra, herhangi bir sebeple yazılmamış nüfus bulunup bulunmadığı, sayım günü ve ertesi gün araştırılıp, sayıma dahil olmadıkları anlaşılan kimselerle, yazılmadıklarını ilgili makamlara bildirenlere sayımları yapılır ve yazıldıkları defterin üzerine “ÖZEL SAYIM” ibaresi konularak defter içindeki nüfusun sayısı, defterin üzerine yazılır.

Sayım Komitelerince sayım ve kontrol memurlarından teslim alınan defterler üzerindeki tespit edilen nüfusları bir an önce Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’na bildirmek amacıyla aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Valiler, il merkezine (merkez ilçe) ait nüfusu bir kalem ve merkez ilçesine bağlı bucak ve köylerin (muhtarlığın) nüfusu toplamını da ayrı bir kalem halinde,

b) Kaymakamlar, ilçe merkezine ait nüfusu bir kalem, ilçeye bağlı bucak ve köylerin (muhtarlıkların) nüfus toplamını da ayrı bir kalem halinde, olmak üzere telgrafla (Örnek E1), sayım günü hariç en geç iki gün içinde, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’na bildirirler.

c) Bu maddenin a ve b fıkralarına göre bildirilecek nüfus toplamına, 44. maddede belirtilen yerlere ait nüfus, mutlaka söz konusu fıkralardaki ayırım esasına göre dahil edilir.

Sayım Defterlerinin ve Diğer Evrakın Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’na Gönderilmesi

Madde 53- Sayım komitelerince Sayım Defterleri (Örnek A), Sayım Bölgesi Binalar Cetveli (Örnek C) ve Sayım Kontrol Cetveli (Örnek D) ile karşılaştırılıp kontrol edildikten sonra (Bak Madde 51) aşağıdaki esaslara göre Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’na gönderilir:

1- İl, ilçe bucak ve köylere (muhtarlıklara) ait defterler sayım bölgesi sıra numaralarına göre sıralandıktan sonra il veya ilçe merkezlerine ait defterler ayrı, köylere ait defterler ayrı sandıklara Sayım Bölgesi Binalar Cetvelleri (Örnek C) ile birlikte konulur.

2- Sayım Kontrol Cetvelleri (Örnek D) ile sayım defterlerinin kontrolünden sonra tespit edilen nüfusu bildirmeye mahsus “Nüfus Sayısı Bildiri Kağıdı” (Örnek E2), özel olarak hazırlanan zarflara (Örnek H) konulur.

1 ve 2. fıkrada belirtilen sayım evrakı, sayımı takip eden 5 gün içinde PTT veya en seri araçla Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’na gönderilir.

Kalite Kontrolü Anketi

Madde 54- Sayım uygulamasından sonra, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, örnekleme metodu ile bir “Kalite Kontrolü Anketi” yapar.

Vali ve Kaymakamlar bu anket için Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nca gönderilecek genelge esaslarına göre hareket ederler.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 55- Nüfus sayımlarında geçerli bir özre dayanmaksızın sayım ve kontrol memurluğu görevini yapmaktan kaçınanlar, sayım işleri hakkında tespit olunan esaslara aykırı hareket edenler ve sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermeyenler veyahut bilerek gerçeğe aykırı cevap verenler daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 8.6.1984 tarih ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.6.1962 tarih ve 53 Sayılı Kanun Hükümlerine göre cezalandırılırlar.

Madde 56- Sayım işleri için Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nca gönderilecek her türlü basılı dokümanın, sayımdan başka işlerde kullanılması yasaktır.

Madde 57- Vali ve Kaymakamlar, il ve ilçelerinde bu Yönetmelik hükümlerini gereği gibi uygulamakla yetkili ve sorumludurlar.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Vali ve Kaymakamlar tarafından verilecek görev ve emirleri, bütün kamu kuruluşlarının amirleri ile personeli ve diğer ilgililer yerine getirmekle yükümlüdürler.

Madde 58- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 59- (Değişik: RG-03/05/1990-20507) Bu yönetmelik hükümlerini, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.