AFET VE ACİL DURUM ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ İLE

İL AFET VE ACİL DURUM ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİNİN KURULUŞU,

GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde görev yapan afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekiplerinin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde görev yapan afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekiplerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 32 nci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 54 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arama kurtarma personeli: Arama ve kurtarma teknisyeni ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü ve il ekibi kadrolarında bulunan diğer personeli,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

ç) Birlik müdürlüğü: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğünü,

d) Birlik müdürü: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürünü,

e) Birim: Birlik müdürlüklerinde arama ve kurtarmaya ilişkin görevleri yerine getirmek için oluşturulan idari yapıyı,

f) Birim amiri: Birlik müdürlüklerinde arama ve kurtarmaya ilişkin görevleri yerine getirmek için oluşturulan idari yapının yöneticisini,

g) İl ekibi: İl afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibini,

ğ) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

h) İntikal planı: Afet ve acil durum haberinin alınması, personelin toplanması, araç gereç ve malzemenin yüklenmesi ve görev yerine yapılacak intikale yönelik, farklı ulaşım alternatifleri göz önünde bulundurularak hazırlanan planı,

ı) Olay bölgesi: Birden fazla olay yerini kapsayan bölgeyi,

i) Olay yeri: Arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirilen yeri,

j) Sorumluluk bölgesi: Birlik müdürlüklerinin arama ve kurtarma faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmekten sorumlu olduğu il gruplarını,

k) Şube müdürü: İl afet ve acil durum yönetim merkezi şube müdürünü,

l) Vardiya: 24 saati kapsayacak şekilde belirlenen çalışma düzenini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Birlik müdürlükleri ve il ekipleri

MADDE 5 – (1) Birlik müdürlüğü; birlik müdürü, birim amirlikleri ve ekiplerden oluşur.

(2) Birlik müdürlükleri ile il ekiplerinin teşkilat yapısı ve görevleri Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

(3) İl ekipleri, şube müdürüne bağlı olarak çalışır.

(4) Birlik müdürlükleri ve il ekiplerinin kadro işlemleri; 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(5) Başkanlıkça birlik müdürlükleri ve il ekibi personelinden karma arama ve kurtarma ekipleri oluşturulabilir. Bu ekiplerin kuruluşu, göreve hazır hale getirilmesi ve görevlendirilmesi Başkanlıkça yapılır.

Birlik müdürlükleri ve il ekiplerinin görevleri

MADDE 6 – (1) Birlik müdürlükleri ve il ekiplerinin görevleri şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerini yürütmek.

b) Afet ve acil durumlarda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri teknolojik kirlenmelerin tespit, teşhis ve arındırma hizmetlerini yürütmek.

c) Ulusal yardım ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılmak.

ç) Yurt dışı ve yurt içinden arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan askeri, kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arama ve kurtarma ekiplerinin olay yeri koordinasyonunu yapmak.

d) Arama ve kurtarma hizmetlerinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilere yönelik arama ve kurtarma eğitimlerini planlamak ve yapmak.

e) İlinde ve sorumluluk bölgesinde planlanan arama ve kurtarma tatbikatlarına katılmak.

f) Görev verilmesi halinde yurt dışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara katılmak.

g) Arama, kurtarma ve insani yardım konularında yapılacak eğitimlerin tatbiki bölümlerine imkanlar ölçüsünde yardımcı olmak.

ğ) Afet ve acil durum hallerinde olay yerine hızlı bir şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak.

h) Katıldıkları görevlere ilişkin belge ve rapor hazırlamak.

ı) Gerçekleştirilen arama ve kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgileri Başkanlıkça altyapısı oluşturulan veri tabanına girmek.

i) Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan yerel düzey arama ve kurtarma çalışma grubu planını hazırlamak ve uygulamak.

j) Sıralı amirleri tarafından görev alanına giren konularda verilecek diğer görevleri yapmak.

Birlik müdürünün görevleri

MADDE 7 – (1) Birlik müdürü; mevzuat ve verilecek talimatlar doğrultusunda birlik müdürlüğünün yönetiminden sorumlu olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Birim amirliklerini oluşturarak bunların donatımını, eğitimini ve denetimini yaptırmak.

b) Yıllık çalışma planını hazırlamak.

c) Yıllık ödenek ihtiyacını belirlemek.

ç) Genel bütçe ve acil yardım ödeneği harcamaları kapsamında kendilerine verilen görevleri yapmak.

d) İhtiyaçların zamanında giderilmesine yönelik iş ve işlemleri takip etmek.

e) Bağımsız bir binada hizmet vermesi halinde hizmet binası ve tesislerinin iç ve dış güvenliğinin yapılmasını sağlamak.

f) Kullandığı bina ve tesislerin bakımını ve temizliğini yaptırmak.

g) Mevzuata uygun olarak personelin disiplin amirliğini yapmak.

ğ) Personelin ödül, ceza ve izinleri için teklifte bulunmak.

h) Arama ve kurtarma alanında görev yapan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Sıralı amirleri tarafından görev alanına giren konularda verilecek diğer görevleri yapmak.

Şube müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Şube müdürü; diğer görevlerinin dışında arama ve kurtarmaya ilişkin 6 ncı maddede yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

Ortak hükümler

MADDE 9 – (1) Birlik müdürü ve şube müdürü aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Arama ve kurtarma personelinin beden ve ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

b) Arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan taşıt, araç ve gereçlerinin bakımını ve temizliğini yaptırarak her an kullanılabilir halde bulundurulmasını sağlamak.

c) Arama ve kurtarma personelinin sağlık birimleri tarafından belirtilen periyodik aşılarının yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ç) Personelin göreve hazırlıklı bulunması amacıyla bilgi ve becerileri ile fiziki yeterliklerini arttırmak için haftalık, aylık ve yıllık programlar hazırlatmak ve uygulatmak.

d) Yerel düzey arama ve kurtarma çalışma grubu planlarının hazırlanmasını sağlamak.

(2) Birlik müdürlüğü bulunmayan illerde yerel düzey arama ve kurtarma çalışma grubu planları, sorumluluk bölgesinde yer aldığı birlik müdürlüğü ile koordineli şekilde hazırlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma şekli

MADDE 10 – (1) Arama kurtarma hizmetleri 24 saat kesintisiz olarak yürütülür. Arama kurtarma personeli vardiyalar halinde çalışır.

(2) Vardiyalarda görev verilmeyen arama kurtarma personeli birlik müdürlüğünün ve il ekibinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere günlük çalışma saatleri içerisinde görev yapar.

(3) Arama ve kurtarma personeli, afet ve acil durumlar ile tatbikatlarda ihtiyaç duyulması halinde mesai dışında göreve çağrılır.

Göreve sevk

MADDE 11 – (1) Birlik müdürlüğü ve il ekibinin il içi görevlendirmesi il müdürlüğünce, il dışı görevlendirmesi Başkanlıkça, yurt dışı görevlendirmesi ise Bakanlıkça yapılır.

(2) Acil durumlarda birlik müdürlüğünün il içinde görevlendirmesi birlik müdürünce, il ekibinin il içinde görevlendirmesi ise şube müdürünce yapılabilir. Yapılan görevlendirmelere ilişkin il valisi ve il afet ve acil durum yönetimi merkezine bilgi verilir.

Olay bölgesinde koordinasyon

MADDE 12 – (1) Olay, birlik müdürlüğünün görev yaptığı ilde meydana gelmiş ise; yurt içi ve yurt dışından arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan askeri, kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını birlik müdürü koordine eder.

(2) Olay, birlik müdürlüğünün sorumluluk bölgesinde meydana gelmiş ise;

a) Birlik müdürlüğü olay yeri veya bölgesine ulaşıncaya kadar arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu şube müdürü tarafından yapılır.

b) Sorumlu birlik müdürlüğü olay yeri veya bölgesine ulaştığında arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu birlik müdürü tarafından yapılır. Yapılan koordinasyon şube müdürünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

c) Bölgeden sorumlu birlik müdürlüğünün olay yeri veya bölgesinde bulunmaması halinde ilk gelen birlik müdürü koordinasyonu şube müdüründen devralır. Bölgeden sorumlu birlik müdürü olay bölgesine ulaştığında görevi devreder.

(3) Arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu sorumlu mülki amirin gözetiminde gerçekleştirilir.

(4) Birlik müdürlüklerinin sorumluluk bölgeleri ile olay yeri veya bölgesinin yönetimine ilişkin hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Çalışma süresi

MADDE 13 – (1) Arama ve kurtarma faaliyetlerinde süre olarak aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetleri için çalışma süresi en fazla on beş gündür. Valiliğin teklifi Başkanlığın onayı ile bu süre uzatılabilir.

b) Göreve ara verilmesini gerektiren zorunlu hallerde geçen zaman (a) bendinde belirtilen süreye dahil değildir.

c) Afetlerde çalışma süresi Başkanlık tarafından belirlenir.

Fazla çalışma

MADDE 14 – (1) Vardiya dışında görevlendirilerek haftalık çalışma saatini aşan arama kurtarma personelinin fazla çalışması kayıt altına alınır. Fazla çalışması kayıt altına alınan personele fazla çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

MADDE 15 – (1) Arama ve kurtarma teknisyenlerinin birlik müdürlüğü ve il ekibi dışında görevlendirilmesinde Başkanlığın görüşü alınır.

(2) Sağlık sebebi dışında yapılan görevlendirmeler ilin arama kurtarma teknisyeni dolu kadro sayısının yüzde onunu geçemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İntikal Planı, Haberleşme ve Lojistik

İntikal planı

MADDE 16 – (1) Birlik müdürlükleri ve il ekipleri kendi intikal planını hazırlar ve güncel tutar.

(2) İl ekiplerinin intikal planları sorumlu birlik müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanır.

(3) Birlik müdürlükleri, yurt içi ve yurt dışı afet ve acil durumlar için kendi intikal planını hazırlar.

(4) Birlik müdürlükleri, sorumluluk bölgesi dışında meydana gelecek afet ve acil durumlarla ilgili bölgesel intikal planı hazırlar. Bu plana, sorumluluk bölgesinde bulunan iller dahil edilir.

(5) İllere ait intikal planları valilikçe, bölgesel intikal planları ise Başkanlıkça onaylanır.

(6) Birlik müdürlüğü ile sorumluluk bölgesinde yer alan il ekiplerinin katılımı ile yılda bir defa intikal planları değerlendirme toplantısı yapılır.

(7) Başkanlıkça, birlik müdürlüklerinin katılımı ile yılda bir defa intikal planları ulusal değerlendirme toplantısı yapılır.

(8) İntikal planının hazırlanmasına ilişkin hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Haberleşme

MADDE 17 – (1) Birlik müdürlüklerinde afet ve acil durum haberlerinin alınması, ilgililere ulaştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla 24 saat esasına göre çalışan bir haber merkezi oluşturulur.

(2) Olay bölgesinde de arama ve kurtarma hizmetlerine ilişkin haberleşmeyi sağlayacak seyyar merkez kurulur.

(3) Haber merkezlerinin standardına ilişkin hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(4) İl ekiplerinin haberleşmeye yönelik faaliyetleri il afet ve acil durum yönetim merkezi aracılığı ile yürütülür.

Lojistik

MADDE 18 – (1) Birlik müdürlükleri ile il ekipleri görevlendirildikleri olay yerinde en az 10 gün kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli planlamayı yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Donatım, Tahsis ve Kıyafet

Donatım

MADDE 19 – (1) Birlik müdürlükleri ile il ekiplerinin araç ve malzeme listesi Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Birlik müdürlükleri ve il ekiplerinin envanterinde bulunan araç ve malzemeler arama ve kurtarma hizmetleri dışında kullanılamaz.

Tahsis

MADDE 20 – (1) Arama ve kurtarma hizmetlerine tahsisli taşınır ve taşınmazların devir ve kiralama işlemlerinde Başkanlığın görüşü alınır.

Kıyafet

MADDE 21 – (1) Birlik müdürlükleri ve il ekibi personeli, 10/5/2017 tarihli ve 30062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen kıyafeti giyer, tanıtma ve rütbe işaretlerini taşır, Başkanlıkça dizayn edilen kıyafet dışında başka bir kıyafet giyemez.

(2) Durumları itibarıyla asli görevini ifa etmeyen personel için birinci fıkrada belirtilen şart aranmaz.

(3) Başkanlık, birinci fıkrada belirtilen harici kıyafet dışında arama ve kurtarma türlerine göre farklı kıyafet tasarlayabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yatırım ve projeler

MADDE 22 – (1) İl müdürlüklerince arama ve kurtarmaya yönelik gerçekleştirilecek yurt içi veya yurt dışı yatırım ve projeler ile ilgili Başkanlığın görüşü alınır.

İzleme ve kontrol

MADDE 23 – (1) Birlik müdürlükleri ve il ekiplerine bu Yönetmelik kapsamında verilen görevler, Başkanlıkça izlenir ve kontrol edilir.

Düzenleme ve görev

MADDE 24 – (1) Başkanlık, arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik düzenleme yapabilir.

(2) Bu Yönetmelikte Başkanlığa verilen görevler Müdahale Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 21/7/2000 tarihli ve 24116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.