YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulunda çalışan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kalite Kurulunda görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1’de yer alan cetvelde gösterilmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kalite Kurulunda görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

Ek-1

 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

PERSONELİN GÖREV UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Genel Sekreter

Başkan

-

Diğer Personel

Genel Sekreter

Başkan