COĞRAFİ VERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Coğrafi Bilgi Sistemi konularında faaliyet gösteren (Ek ibare:RG-31/3/2023-32149) yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin; Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan coğrafi verilere ilişkin verileri, Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak toplaması, üretmesi, paylaşması, satması, mevcut verileri kullanarak veri madenciliği yapması, yeni veri üretmesi ile ilgili faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı listede yer alan coğrafi veri temaları ile bu temalardan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki tüm coğrafi verileri,

b) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasında belirtilen kurum, kuruluşlar, üniversiteler, yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 7 nci maddesi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (ı) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) Bakanlık elektronik altyapısı: Coğrafi veri lisans sürecinin takip edildiği ortamı,

c) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS): Her türlü coğrafi verinin; üretilmesi, temini, depolanması, işlenmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması için gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütününü,

ç) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Coğrafi veri lisans belgesi (Lisans): Bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlayan yerli veya yabancı gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki verilerin standartlarına uygun şekilde toplanması, üretilmesi, paylaşılması, satışı ile veri madenciliği yapılması ve yeni veri üretilmesi faaliyetleri kapsamında verilen belgeyi,

d) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası standartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğu,

e) Coğrafi veri alt teması: Coğrafi veri temasının düzey, ölçek veya konu başlığına göre sınıflandırılmış alt grubu,

f) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Lisans sözleşmesi: Lisans grupları dikkate alınarak; yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ilişkin bilgilerin, faaliyette bulunulacak sınırların, lisansa konu coğrafi veri ve veri bilgilerinin toplanması, üretilmesi, paylaşımı, satışı, güvenliği, arşivlenmesi, UCBP’ye entegre edilmesi, veri madenciliği ve yeni veri üretimi faaliyetlerine ilişkin usul, esas ve düzenlemelerin ve telif haklarının yer aldığı Bakanlık ile imzalanan sözleşmeyi,

g) Lisanslı kuruluş: Coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satmaya, veri madenciliği yapma ve yeni veri üretmeye ilişkin coğrafi veri lisans belgesine sahip yerli veya yabancı özel hukuk tüzel kişisini,

ğ) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Lisansa tabi coğrafi veri: Konum bilgisi içeren her türlü veriyi, dijital bir harita altlığı üzerinde veya adres verisi ile ilişkilendirilebilen verileri, veri tanımlama dokümanlarında belirlenmiş sensörler vasıtası ile araziden çevrim içi veya çevrim dışı toplanan verileri,

h) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (UCBP): Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına entegre elektronik altyapıyı,

ı) Yabancı tüzel kişi: Türkiye’de kurulu olmayan tüzel kişiliğe sahip şirketleri,

i) Yerli tüzel kişi: Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketleri,

j) (Ek:RG-31/3/2023-32149) A grubu lisans: Verilerin toplanması ve/veya üretilmesi, paylaşımı ve satışı durumunda yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilere verilen, tarafların aralarında lisans sözleşmesi imzaladıkları lisansı,

k) (Ek:RG-31/3/2023-32149) B grubu lisans: Verilerin toplanması durumunda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere verilen, tarafların aralarında lisans sözleşmesi imzaladıkları lisansı,

l) (Ek:RG-31/3/2023-32149) C grubu lisans: Mevcut verilerin kullanılarak veri madenciliği yapılması ve/veya yeni veri üretilmesi ile ilgili faaliyetlere ilişkin olarak verilen ve tarafların aralarında lisans sözleşmesi ile birlikte lisans protokolü de imzaladıkları lisansı,

m) (Ek:RG-31/3/2023-32149) Hasılat payı: Bu Yönetmelik kapsamında yeni veri üretimi ve veri madenciliği yapılarak üretilen veri ve/veya bilgiden elde edilecek gelirin, Bakanlık, veri sorumlusu kurum ve/veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişisi arasında yapılacak protokolde belirlenen payı,

n) (Ek:RG-31/3/2023-32149) Uygulama rehberi: Başvuru sahibinin Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden kayıt oluştururken lisans süreci ile ilgili idari, mali ve teknik detayları açıklayıcı dokümanı,

o) (Ek:RG-31/3/2023-32149) Veri madenciliği: İş birliğine konu paylaşılan büyük ölçekli veriler kullanılarak hem faydalı bilgiye ulaşmak, hem veriler arasındaki ilişkileri ortaya koymak hem de ileriye yönelik doğru tahminlerin bulunmasını mümkün kılarak karar destek mekanizmalarına yardımcı olmak üzere yapılan iş ve işlemlerin tümünü,

ö) (Ek:RG-31/3/2023-32149) Veri sahibi kurum: Coğrafi veri paylaşım matrisinde yer alan coğrafi verinin üretim, uyumlaştırma, güncelleme, güvenlik ve paylaşımından sorumlu veya ilgili olan kamu kurum ve kuruluşunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

Bakanlığın yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bakanlığın yükümlülükleri aşağıdadır:

a) Başvuruları almak, değerlendirmek ve sonuca ilişkin yazılı veya Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden bildirimde bulunmak.

b) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlayan yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine Lisans vermek.

c) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) İtiraz ve şikâyetlerin otuz gün içinde, gizlilik ilkelerine göre tarafsız ve objektif bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak.

ç) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Lisans sözleşmesini imzalayan yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş yetkin kişiler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtasıyla denetlemek.

d) Coğrafi verinin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satışı, konularında lisans vermek.

e) (Ek:RG-31/3/2023-32149) Denetim için yetkilendirme yapmak.

Lisanslı kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 6- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-31/3/2023-32149)

(1) Yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) A veya B grubu lisans başvurusu durumunda Bakanlık tarafından hazırlanan lisans sözleşmesini imzalamak.

b) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin veriler ile veri bilgisini, sözleşmede belirtilen dönemlerde Bakanlık tarafından belirlenen formatta Bakanlık elektronik alt yapısına kaydetmek.

c) A grubu lisans belgesi ile ilgili; sorumlu kişi iletişim bilgileri ile varsa çalıştırılacak araç ve personel değişikliklerini on beş gün içerisinde ilgili Valiliğe ve Bakanlığa bildirmek.

ç) Verilerin güncelliğini, doğruluğunu, güvenliğini ve gizliliğini sağlamak.

d) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan ve çalışma yaptığı her türlü coğrafi verileri ve veri bilgisi ile birlikte Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak lisans süresi içerisinde UCBP’ye sunmak veya sunulmasını sağlamak.

e) C grubu lisans başvurusu durumunda Bakanlık tarafından hazırlanan lisans sözleşmesi ile birlikte lisans/iş birliği protokolünü de imzalamak.

f) Denetimler esnasında Bakanlık tarafından görevlendirilmiş yetkin kişilere veya yetkilendirilmiş kuruluşlara, lisansa konu veri bilgi ve belgelere ilişkin erişimleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Usul, Esasları ve Değerlendirilmesi

Başvuru

MADDE 7 – (1) Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik altyapı üzerinden sisteme kayıt olunarak yapılır.

(2) Başvuruyu imza atmaya yetkili kişi yapar.

(3) Başvuru, faaliyet tarihinden en az otuz gün önce yapılır.

(4) Bakanlık tarafından elektronik ortamda e-posta adreslerine yapılan bildirimler tebliğ edilmiş kabul edilir.

(5) Başvuru sahibi, başvurunun yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan ve doğacak hukuki sonuçlardan sorumludur.

(6) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Başvuru sahibi, Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin sisteme kaydedilmesi suretiyle Bakanlığa başvuruda bulunur.

a) Faaliyette bulunulmak istenen veri/verilerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde karşılık geldiği tema/alt tema bilgileri ve veri bilgisini belirtmeleri.

b) Çalışma yapacağı coğrafi veri/verilerin neler olduğu, hangi alanları kapsadığı (il, büyükşehir, ülke düzeyinde), coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satış, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularından hangileri ile ilgili çalışma yapacağına ilişkin beyanda bulunmaları.

c) Başvuru tarihinden önceki ay içerisinde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden alınmış sicil tasdiknamesi ile meslek odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren firmalar için ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesini sisteme yüklemeleri.

ç) Yabancı gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi için, kurulu olduğu ülkedeki ticari faaliyetine ilişkin belgelerin asılları ve noter onaylı çevirileri veya ülkemizde faaliyetlerini yürütecekleri kişi/firmalarla yapılmış sözleşmeleri hukuki olarak kanıtlayacak noter onaylı belgeleri sisteme yüklemeleri.

d) Kuruluşun, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik tebligat adresini belirtmeleri.

e) Firma ve sorumlu kişi bilgileri, doğrudan arazide veri toplama ve üretme konularında çalıştırılacak personel (Adı soyadı, T.C. kimlik numarası), araç bilgileri ve üreteceği veriye ilişkin bilgileri sisteme girmeleri.

f) A grubu lisans başvurusunda Ülke düzeyinde faaliyet gösterecek olan yerli kuruluşlarda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen CBS Uzmanı belgesine sahip en az bir personel, büyükşehir ve il düzeyinde faaliyet gösterecek olanların CBS Uzmanı veya CBS Operatörü belgelerinden birine sahip personelden en az birini çalıştırdığına dair belge sunmaları.

g) A grubu lisans başvurusunda Ülke düzeyinde faaliyet gösterecek olan yabancı kuruluşlarda, coğrafi bilgi sistemleri alanlarından birinden mezun olmuş ya da coğrafi bilgi sistemleri konularında eğitim almış personel çalıştırdığına dair belge.

ğ) B grubu lisans başvurusunda; CBS Uzmanı veya CBS Operatörü belgelerinden birine sahip personel çalıştırdığına dair belge.

h) C grubu lisans başvurusunda; CBS Uzmanı veya CBS Operatörü ya da coğrafi bilgi sistemleri alanlarından birinden mezun olmuş ya da coğrafi bilgi sistemleri konularında eğitim almış personel çalıştırdığına dair belge.

 (7) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Başvuruda herhangi bir bilgi ve belgenin eksik olması halinde eksik olan belge/belgelerin üç ay içerisinde tamamlanması koşuluyla Bakanlıkça lisans verilebilir ve belgenin tamamlatılması sağlanır. Belge tamamlanmazsa başvuru geçersiz sayılır.

(8) Başvurular, en az bir il sınırı bütününü kapsayacak şekilde yapılır.

(9) (Ek:RG-31/3/2023-32149) Yapılacak ilk lisans başvurularında altıncı fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan belge şartı aranmaz.

(10) (Ek:RG-31/3/2023-32149) B grubu lisans için başvuruda bulunanlar, Bakanlık tarafından başvuru muhteviyatı değerlendirilerek yapılacak inceleme neticesinde faaliyete ilişkin istenen belgeleri sunmakla yükümlüdür.

Başvurusunun değerlendirilmesi ve sözleşme yapılması

MADDE 8 – (1) Başvuru değerlendirme kriterleri aşağıdadır:

a) Başvuruda ibraz edilen belgelerin uygunluğu.

b) Beyan edilen faaliyet alanını gösteren belgenin değerlendirilmesi.

c) Gerekli görülen durumlarda sorumlu/ilgili kurumlardan görüş alma.

ç) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinde belirtilen verilerin gizlilik durumları ile yetki durumu.

d) Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen CBS Uzmanı ve CBS Operatörü meslek belgesine sahip en az birer personeli çalıştırıldığına dair belge.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; affa uğramışsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer almaması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olmaması.

(2) Bakanlık tarafından gerek görülmesi durumunda ek belge istenebilir.

(3) Değerlendirme Bakanlık tarafından on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.

(4) Değerlendirme sonucu ilgilisine bildirilir.

(5) Değerlendirmenin uygun görülmesi hâlinde lisans sözleşmesi imzalanır ve Lisans Belgesi düzenlenir.

(6) Lisans belge ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yatırılmasını takiben elektronik ortamda düzenlenen onaylı coğrafi veri lisans belgesi, başvuru sahibine bildirilir.

(7) Bakanlık tarafından verilen lisans belgesinin süresi bir yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Veri Madenciliği, Veriden Yeni Veri Üretimi ile Hasılat Paylaşımı, Lisansın Yenilenmesi, Lisansın Kapsamı, Lisansın Askıya Alınması ve İptali(1)

Veri madenciliği ve yeni veri üretimi

MADDE 8/A- (Ek:RG-31/3/2023-32149)

(1) İş birliği yapılacak, yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yürütülecek çalışmalarda kullanılacak verilerle ilgili veri sahibi kurumun görüşü alınır.

(2) Tüm veri madenciliği ve yeni veri üretimi faaliyetleri Bakanlığın oluşturacağı sistem üzerinden yürütülür.

(3) Yürütülecek çalışma Bakanlık personeli ile ortak yürütülür.

(4) Çalışma süresince Bakanlıkça kullanılacak personel eğitimi, takım, yazılım, donanım, lisans gibi giderler yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından karşılanır.

(5) Veri madenciliği ve yeni veri üretimi aşamasında yapılan tüm iş ve işlemler ve sonuç ürünlerinin fikri hakları Bakanlığa aittir.

(6) İş birliği yapılacak yerli veya yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin üretilen veriyi kullanım hakkı sürelidir. Bu süre Bakanlıkça belirlenir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler için veri paylaşımı Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre yapılır.

(8) Üniversitelerle yapılacak veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularındaki faaliyetlere ilişkin şartlar protokol ile belirlenir.

(9) İş birliği neticesinde elde edilen yeni veri ve veri madenciliğinden elde edilen ürünler;

a) UCBP ile süresiz ve ücretsiz paylaşılır.

b) Üretim ve paylaşıma ilişkin haklar iş birliği protokolünde belirlenir.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile UCBP üzerinden süresiz ve bedelsiz paylaşılır.

Hasılat paylaşımı

MADDE 8/B- (Ek:RG-31/3/2023-32149)

(1) Veri madenciliği yapılarak veya yeni veri üretimi ile üretilen veri ve/veya bilgiden elde edilecek gelir 26/12/1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 1 hükümlerine göre “60 Brüt Satışlar” içinde işletme faaliyetine uygun ayrı bir hesapta izlenir.

(2) Hasılat paylaşımında;

a) Elde edilen gelir Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesine, veri üreticisi kurumun ilgili hesabına iş birliği protokolü esaslarına göre belirlenen dönem ve oranlarda yatırılır.

b) Elde edilecek yeni verinin UCBP üzerinden satılması durumunda elde edilecek gelir, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ve ilgili kamu kurumunun ve gerçek/özel hukuk tüzel kişilerinin hesaplarına yatırılır.

(3) Özel kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile yapılacak veri paylaşımı, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularındaki iş birlikleri kapsamında yapılan iş ve işlemler neticesinde elde edilen veri; üçüncü şahıslar ile UCBP üzerinden ve Bakanlık tarafından belirlenen Bakanlık birim fiyat listesinde her yıl yayımlanan bedel karşılığında paylaşılır.

(4) Protokolün kapsadığı dönemde veri madenciliği yapılarak üretilen veri ve/veya bilgiden elde edilen brüt geliri gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık veya geçici gelir/kurumlar vergisi beyanname ekinde verilen gelir tabloları 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınan serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirlere onaylatılarak, hasılat payı ödemesini müteakip Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ve/veya veri üreticisi kuruma ibraz edilir.

Lisansın yenileme ve kapsam değişikliği

MADDE 9 – (1) (Değişik ibare:RG-31/3/2023-32149) Yerli veya yabancı özel hukuk tüzel kişileri, coğrafi veri lisans başvurusunda ibraz ettiği belgeleri sunar. Belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce gerekçesi ile birlikte başvuru yapar. Bu durumda talep on beş gün içinde değerlendirilir. Olumlu değerlendirilenlerin, lisans bedelini yatırdığına dair onay verilmesi üzerine lisansı yenilenir. Olumlu değerlendirilmeyenlerin lisansı iptal edilir.

(2) Çalışma yapacağı coğrafi veri/verilerin neler olduğu, hangi alanları kapsadığı (il, büyükşehir, Ülke düzeyinde), Bakanlık ile coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satışı, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularından hangileri ile ilgili çalışma yapacağına ilişkin kapsamda oluşan değişiklikleri bildirir.

(3) Lisans yenilenirken bir önceki yılın iş deneyim belgesi ile lisans sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği dikkate alınır.

Lisansın askıya alınması

MADDE 10 – (1) Lisanslı kuruluşların lisansının askıya alınma nedenleri şunlardır:

a) Lisans sözleşmesindeki genel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

b) Başvuru sürecinde istenilen, kişilerin yeterliliklerini gösterir belgelerle ilgili değişikliklerin sisteme işlenmemesi.

c) Lisanslı kuruluş personelinin, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara aykırı hareket etmesi.

ç) Lisans sözleşmesinin, kamuoyuna yanlış yansıtılması, mevzuatta belirtilen yükümlülüklere ve kurallara aykırı kullanılması.

d) Sözleşme süreci içinde yapılan denetimlerde, başvuranların uygunluk şartlarını yitirdiğinin tespit edilmesi.

e) Çalışacağı bildirilen personelin dışında başka personelin, faaliyete dâhil edildiklerinin tespit edilmesi.

f) Lisans sahibinin askıya alınma talebinde bulunması.

g) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa sunulması gereken raporun verilmemiş olması.

(2) Askıya alınan lisansı etkin hale getirmek için, ilgiliye altmış gün süre verilir.

(3) Askıya alınma talebinde bulunan lisans sahibinin, lisans süresi içerisinde başvurması durumunda lisansı devam ettirilir.

(4) Askıya alınan süre sözleşme süresinden düşülmez.

Lisansın iptal edilmesi

MADDE 11 – (1) Lisanslanan kuruluşların lisansının iptal edilme nedenleri aşağıdadır:

a) Sözleşmeye aykırı hareket edilmesi.

b) Askıya alınan lisanslara dair eksikliklerin, belirlenen sürelerde giderilmemesi.

c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer alması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olması.

ç) Milli ve manevi değerlerin, kurum ve kuruluşlar ile kişilerin saygınlığını azaltıcı ve itibarını zedeleyici beyan ve davranışta bulunulması.

d) Yazılı basın veya medya iletişiminde yanlış beyanda bulunulması.

e) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Lisans sözleşmesi süresince lisans konusu faaliyete ilişkin dokümanların ve teçhizat, tesis ve basılı materyalin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklere aykırı biçimde kullanılması.

f) Lisanslı kuruluş hakkında bilinçli olarak eksik veya yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi.

g) Lisanslı kuruluşun başvuru sırasında bildirdiği personele ait belgeler üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi.

ğ) Lisans sözleşmesi ve imza altına alınmış belgelerde eksik veya yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi.

h) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa sunulması gereken raporun verilmemiş olması.

ı) Lisanslı kuruluşun iptal talebinde bulunması.

i) Lisanslı kuruluşların, başvuru esnasında belirttiği şartları taşımadığının ortaya çıkması veya aranan şartlara ilişkin sonradan uyumsuzluklar ortaya çıkması.

j) Askıya alınan lisansın etkin hale getirilmesi için verilen altmış günlük süre içerisinde uygunsuzluğun ortadan kaldırılmaması.

(2) Lisansları iptal edilen kuruluşların yeni lisans başvurusu, iptal tarihinden itibaren bir yıl geçmeden değerlendirmeye alınmaz.

(3) Lisans iptal talebinde bulunanların ve lisansları iptal edilenlerin ödedikleri yıllık lisans bedelinin tamamı veya bir kısmı iade olunmaz.

(4) Lisans süresi bitiminde belge geçerliliğini yitirir.

Denetim

MADDE 12 – (1) Denetimlere ilişkin hususlar şunlardır:

a) Bakanlık tarafından görevlendirilmiş yetkin kişilerce veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılır.

b) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Denetim işlemlerine ilişkin yazışmalar, il müdürlükleri ile kuruluş yetkilendirme işlemleri, denetim için görevlendirilen kişilere ait işlemler gibi sekretarya işleri Bakanlıkta izin ve lisans işlerinden sorumlu birim tarafından organize edilir.

c) Haberli veya habersiz yapılabilir.

ç) (Ek:RG-31/3/2023-32149) İhbar ve şikâyet üzerine veya resen yapılır.

d) (Ek:RG-31/3/2023-32149) Bakanlık denetim yetkisini çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerine devredebilir.

(2) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Oluşturulacak denetim tutanakları denetim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Bakanlık elektronik altyapısına yüklenir.

(3) (Ek:RG-31/3/2023-32149) Denetim esnasında; gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi tarafından, denetim görevlilerine lisans kapsamında yürütülen faaliyete ilişkin her türlü bilgi ve belgeye erişim yetkisi verilir.

Şikâyet ve itirazlar

MADDE 13 – (1) Şikâyet ve itirazlar Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden yapılır.

(2) Şikâyet ve itiraza ilişkin nihai karar ilgililerin elektronik posta adreslerine bildirilir.

Cezai hükümler

MADDE 13/A- (Ek:RG-31/3/2023-32149)

(1) Lisansın iptal edilmesi durumunda gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri izin almadan faaliyette bulunmuş sayılır ve bu kapsamda, 7221 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; başvuru için faaliyet sahibine tebliği tarihinden itibaren en az on gün süre verilir. Süresi içinde başvurusunu yapmayanların faaliyetleri durdurulur ve izin bedelinin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Pafta sınır alanının tespit edilememesi halinde idari para cezası için 1000 (bin) adet 1/1000'lik pafta üzerinden hesaplama yapılır.

(2) C grubu lisans faaliyetlerinde veri üreticisi kurum tarafından verilerin güncel, kaliteli olarak verilmesi ve sürekliliğinin sağlanması esastır. Veri üreticisi kurumun lisans protokolüne aykırı hareket etmesi durumunda, kuruma on gün süre verilir, on gün sonunda aykırılık düzeltilmez ise protokole aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatına göre adli ve idari yaptırım uygulanır. Ayrıca en az genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. Diğer personel hakkındaki disipline yönelik tedbirler saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Belge bedeli

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Lisans verilmesi, yenilenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen bedeller Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Birim Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır.

(2) Coğrafi veri lisans belgesi için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

Sınıflama tablosu

MADDE 14/A- (Ek:RG-31/3/2023-32149)

(1) A, B ve C tipi lisanslara tabi olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin Bakanlıkça belirlenen Coğrafi Veri Lisans Veri Temaları Sınıflama Tablosu Ek-1’de yer almaktadır.

(2) İhtiyaç duyulması durumunda Coğrafi Veri Lisans Veri Temaları Sınıflama Tablosunda yapılacak güncellemeler Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde itibaren Bakanlık dört ay içerisinde başvuru için gerekli elektronik alt yapıyı hazır hale getirir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek:RG-31/3/2023-32149)

(1) 7 nci maddenin altıncı fıkrasının (f), (g) ve (ğ) bentleri 1/1/2025 tarihine kadar uygulanmaz.

(2) 1/1/2025 tarihine kadar gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, CBS Uzmanı ve CBS Operatörü istihdam etmemesi durumunda; lisans başvurusu sırasında veya lisansı aldıktan sonra, otuz gün içerisinde görevlendireceği en az bir personeline Bakanlık tarafından verilecek coğrafi bilgi sistemi ve bu Yönetmeliğe ilişkin eğitimleri aldırmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendi 1/6/2022 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-31/3/2023-32149) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

_____

(1)    31/3/2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Lisansın Yenilenmesi, Kapsamı, Askıya Alınması ve İptali” iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Eki için tıklayınız

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2021

31391

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

1/8/2021

31555

2.       

 31/3/2023

32149