COĞRAFİ VERİ İZİNLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerinin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplamasına, üretmesine, paylaşmasına ve satmasına ilişkin faaliyetleri kapsamında Bakanlık tarafından verilecek izinlere (Ek ibare:RG-31/3/2023-32149) ilişkin uygulamalara dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-31/3/2023-32149)

(1) Bu Yönetmelik;

a) 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı listede yer alan coğrafi veri temaları ile bu temalardan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki tüm coğrafi verilerin, kamu tüzel kişileri, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasına ilişkin izinleri,

b) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden temin ettikleri verileri, bu verileri kullanarak ürettikleri yeni coğrafi verileri; toplaması, üretmesi, paylaşması veya satmasına ilişkin izinleri,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 10/2/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans verilenleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi, 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Değişik ibare:RG-31/3/2023-32149) nci maddesi ile 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) Bakanlık elektronik altyapısı: Coğrafi veri izin sürecinin takip edildiği ortamı,

c) Coğrafi veri izin belgesi: Özel hukuk tüzel kişisi veya gerçek kişi bilgilerini, izin başlangıç ve bitiş tarihlerini, çalışılacak bölgenin hangi paftaları kapsadığını ve hangi faaliyetleri yürütebileceğine ilişkin (toplama, üretme, paylaşma ve satma) bilgiler ve izin kapsamındaki coğrafi veriye ilişkin bilgiler, yapılacak iş kapsamında çalıştırılacak personel,  araç, gereç ve yazılım bilgileri ile doğrulama kodu içeren izin belgesi,

ç) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası standartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğu,

d) Coğrafi veri alt teması: Coğrafi veri temasının düzey, ölçek veya konu başlığına göre sınıflandırılmış alt grubu,

e) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) İzne tabi coğrafi veri: Birden fazla konum bilgisi içeren veriyi, dijital bir harita altlığı üzerinde veya adres verisi ile ilişkilendirilebilen verileri, veri tanımlama dokümanlarında belirlenmiş sensörler vasıtası ile araziden çevrim içi veya çevrim dışı toplanan verileri,

f) Uygulama rehberi: Başvuru sahibinin Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden kayıt oluştururken izin süreci ile ilgili idari, mali ve teknik detayları açıklayıcı dokümanı,

g) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (UCBP): Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına entegre elektronik altyapıyı,

ğ) Veri bilgisi: Coğrafi veri hakkındaki tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgileri, meta veriyi,

h) Yabancı gerçek kişi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

ı) Yabancı tüzel kişi: Türkiye’de kurulu olmayan tüzel kişiliğe sahip şirketleri,

i) Yerli gerçek kişi: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi,

j) Yerli tüzel kişi: Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin, Kayıt, Başvuru ve Değerlendirme(1)

İzin yükümlülüğü

MADDE 4/A- (Ek:RG-31/3/2023-32149)

(1) Kamu tüzel kişileri, 7221 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında izin bedelinden muaf olup coğrafi verilere ait veri bilgilerini veri servisleri ile birlikte UCBP’ye kaydetmekle ve güncellemekle yükümlüdür.

(2) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri; bu Yönetmelik kapsamında, kamu kurumları ve kamu tüzel kişileri için yürüttükleri coğrafi veri toplama veya üretmeye yönelik faaliyetleri için herhangi bir bedel olmaksızın izin almakla yükümlüdür. Ancak söz konusu faaliyetleri sonucunda elde edilen verileri ticarete konu etmeleri, kendi uygulamalarında kullanmaları ve paylaşmaları durumunda veri izin bedeli ödemekle yükümlüdür.

Kayıt ve izin başvurusu

MADDE 5 – (1) Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik altyapı üzerinden sisteme kayıt olunarak yapılır.

(2) Kayıt yapılırken gerçek kişi, özel hukuk tüzel kişisi veya kamu tüzel kişisi olduğu belirtilir.

(3) Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden, faaliyette bulunulmak istenen veri/verilerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki hangi tema/alt temalar ile ilgili faaliyetleri içerdiği belirtilir.

(4) Başvuru sahibi, başvurunun yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan ve doğacak hukuki sonuçlardan sorumludur.

(5) Başvuru, faaliyet tarihinden önce yapılır.

(6) Bakanlık tarafından elektronik ortamda e-posta adreslerine yapılan bildirimler tebliğ edilmiş kabul edilir.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 6 – (1) Özel hukuk tüzel kişileri Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden aşağıda belirtilen (Değişik ibare:RG-31/3/2023-32149) belge/bilgilerin taratılarak sisteme kaydedilmesi suretiyle Bakanlığa başvuruda bulunur.

a) Başvurunun imza atmaya yetkili kişi tarafından yapıldığına ilişkin belge.

b) Çalışma yapılmak istenen bölge/bölgelerin hangi paftaları kapsadığı.

c) (Mülga:RG-31/3/2023-32149)

ç) Kuruluşun ortaklarının ve yöneticilerinin adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını gösteren ticaret sicil müdürlüğünden alınmış firma genel durum belgesi ve kuruluşun en son durumunu gösteren ticaret sicil kaydı belgesinin sureti.

d) Yabancı özel hukuk tüzel kişilerinin, kurulu olduğu ülkedeki ticari faaliyetine ilişkin belgeler.

e) (Mülga:RG-31/3/2023-32149)

f) Kuruluşun, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik tebligat adresi ve işyeri adresi.

g) (Değişik:RG-31/3/2023-32149) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalıştırılacak personel, araç ve gereç bilgileri ile üreteceği veriye ilişkin bilgi ve 10/2/2021 tarihinden önce alınmış izinlere ilişkin belgeler.

(2) Gerçek kişi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıdadır:

a) Başvuruyu imza atmaya yetkili kişi yapar.

b) Çalışma yapılmak istenen bölge/bölgelerin hangi paftaları kapsadığının Bakanlık elektronik alt yapısı üzerinden gerekli (Değişik ibare:RG-31/3/2023-32149) belge/bilgilerin sisteme kaydedilmesi suretiyle Bakanlığa başvuruda bulunulur.

Güvenlik soruşturması

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi, varsa ortakları ve çalıştıracağı personele ilişkin adli sicil kaydına istinaden Bakanlıkça değerlendirme yapılır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi durumunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

(3) Olumlu sonuçlananların adli sicil kayıtları her yıl yenilenir.

(4) Bakanlık gerek görülmesi halinde ilave belge isteyebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme;

a) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına gerek duyulmayanlar otuz gün içerisinde,

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına gerek duyulanlardan ise işlemin tamamlanmasından sonra,

sonuçlandırılır ve olumlu ya da olumsuz ilgilisine bildirilir.

(2) Değerlendirme sonucu olumlu olanlar, izne konu coğrafi verinin veri bilgisini Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydeder.

(3) Başvurusu olumlu değerlendirilenler, belirlenen izin bedelini Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırır.

(4) Elektronik ortamda düzenlenen onaylı coğrafi veri izin belgesi, başvuru sahibine bildirilir ve Bakanlıkça ilan edilir.

(5) Bakanlık değerlendirme aşamasında başvuru yapan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinden verilerin tamlığının sağlanması amacıyla ilave çalışma veya veri üretimi talep edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzin Süresi, İzin Süresinin Uzatılması, Yenilenmesi, Paylaşımı ve İptali

İzin süresi, izin süresinin uzatılması ve yenilenmesi

MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından verilen izin belgesinin süresi bir yıldır. Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri coğrafi veri izin belgesindeki herhangi bir koşulda (projenin adı, firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalışılacak bölge, personel, araç ve üreteceği veri) değişiklik olmaması kaydıyla belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az on beş gün önce gerekçesi ile birlikte izin süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu durumda Bakanlık talebi on beş gün içinde değerlendirerek izin süresinin yarısını geçmeyecek şekilde süreyi uzatabilir.

(2) İkinci kez uzatma yapılmaz. İkinci kez uzatma başvurusunda bulunanlar veya süresi içinde çalışmasını tamamlayamayanlar yeniden izin başvurusunda bulunmak zorundadır.

(3) Tüzel kişi unvanı ya da ortakların değişmesi durumunda 10 gün içinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi ile değişiklik sistem üzerinden Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın iznin devamına veya iptaline yönelik vereceği karara göre işlem tesis edilir.

Coğrafi veri izin belgesinin iptali

MADDE 10 – (1) Coğrafi veri izin belgesi aşağıdaki durumlarda Bakanlık tarafından iptal edilir.

a) İlgili mevzuata aykırı davranıldığının tespit edilmesi.

b) İzin belgesi başvuru sırasında sistem üzerinden onaylanan taahhütnameye aykırı davranıldığının tespit edilmesi.

c) İzin süresi bitiminden 15 gün önce faaliyetin tamamlanma durumu ve UCBP’ye veri sunumun yapılmaması veya Bakanlığa bilgi verilmemesi.

ç) Ülke menfaatlerini tehdit edecek bir durumun tespit edilmesi.

d) Bakanlık tarafından yapılacak kontroller sonucu başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde değişiklik tespit edilmesi ve bunun 15 gün içerisinde giderilmemesi.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; affa uğramışsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer alması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olması.

   (2) Coğrafi veri izin belgesi iptal edilen gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, 1 yıl süreyle; ikinci kez iptali gerektirmesi durumunda 2 yıl süreyle izin başvurusunda bulunamaz. İzin belgesi iptal edilmesine rağmen çalışmaya devam edenler izinsiz çalışmış sayılır.

   (3) İzinsiz çalışanlara ilişkin çalıştığı alanlar tespit edilir tutanağa bağlanır ve 7221 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

Coğrafi verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile paylaşımı

MADDE 11 – (Değişik:RG-31/3/2023-32149)

(1) Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, izin kapsamında belirtilen faaliyetlere ilişkin, verilerin kiminle, nasıl ve ne zaman paylaşıldığı bilgisi için, izin süresinin ortasında ve izin süresinin bitmesine on beş gün kala faaliyete ilişkin coğrafi veri ve veri bilgisini güncelleyerek UCBP’ye gelinen aşama ile ilgili rapor sunar.

(2) Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, izin süresinin bitmesine on beş gün kala faaliyete ilişkin coğrafi veri ve veri bilgisini güncelleyerek UCBP ile paylaşır ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa teslim eder. Verilerin paylaşımı servisler ile yapılır. Servislerle yapılmasının mümkün olmaması durumunda veriler Bakanlığa teslim edilir. Söz konusu bilgi ve belgeleri sunamayacak durumda olanlar, UCBP ile veri paylaşımı yapılamaması durumunda gerekçesini Bakanlığa sunar. Bakanlık sunulan gerekçeye istinaden karar verir.

(3) İzin süresinin bitiminden sonra da verilerin UCBP ile paylaşımına devam edilir. Devam edilememesi durumunda veriler Bakanlığa teslim edilir.

(4) Bakanlık bu verileri, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin uygun görüşü dahilinde bedelli veya bedelsiz paylaşır. Doğal afet ve olağanüstü durumlarda Bakanlık, söz konusu verileri gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin görüşü alınmaksızın kullanabilir ve afet ile ilgili kurumlarla afet süreci boyunca görevi kapsamında kullanılmak üzere paylaşabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 12 – (1) Başvuru sahibi, 7221 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak olan izin bedelini ödemekle yükümlüdür. Alınan izin bedeli Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. İzin alınmaması durumunda Bakanlıkça izin bedelinin (Değişik ibare:RG-28/7/2023-32262)(2) 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İdari para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir.

Cezai hükümler

MADDE 12/A- (Ek:RG-31/3/2023-32149)

(1) Coğrafi veri izninin alınmaması durumunda, 7221 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; izin başvurusu için faaliyet sahibine tebliği tarihinden itibaren en az on gün süre verilir. Süresi içinde başvurusunu yapmayanların faaliyetleri durdurulur ve izin bedelinin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Pafta sınır alanının tespit edilememesi halinde idari para cezası için 1000 (bin) adet 1/1000'lik pafta üzerinden hesaplama yapılır.

Çeşitli hükümler

MADDE 13 – (1) Coğrafi veri izin belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, herhangi bir nedenle faaliyetlerini sonlandırmaları ya da ortaklarının değişmesi halinde; bu durumu 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

(2) Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, Bakanlıkça verilen izin belgelerini üçüncü kişilere devredemez.

(3) Başvuru sahibi, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kayıt olması ve izne konu faaliyetlerine ilişkin coğrafi verileri ulusal standartlara uygun olarak UCBP ile paylaşmadığı takdirde bu coğrafi verileri Bakanlığa teslim edilmemiş sayılır.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımından önce üretilmiş verilerin paylaşımı ve satışı da izne tabiidir.

(5) Coğrafi veri izin belgesi ile ilgili tüzel kişi ve/veya sorumlu kişi iletişim bilgileri, çalıştırılacak araç ve personel değişiklikleri için Bakanlıktan onay alınması zorunludur.

(6) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Valiliklerden veya başka kurumlardan alınan izinler geçersizdir.

(7) (Ek:RG-31/3/2023-32149) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin kamu kurumları ve kamu tüzel kişileri için yürüttükleri faaliyetler kapsamında üretecekleri verilere ilişkin yapılacak izin başvuru sürecinin tamamlanması için gerekli önlemleri alır.

Uygulama rehberi

MADDE 14 – (1) Bakanlık, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satışına ilişkin teknik detayları içeren uygulama rehberini hazırlar ve Bakanlık internet sayfasından yayınlar.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren Bakanlık dört ay içerisinde başvuru için gerekli elektronik alt yapıyı hazır hale getirir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-31/3/2023-32149) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

_________

(1)    31/3/2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Kayıt, Başvuru Usul, Esasları ve Değerlendirilmesi” iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)    Bu değişiklik 31/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2021

31391

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

1/8/2021

31555

2.

 31/3/2023

32149 

3.       

28/7/2023

32262