İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İletişim Başkanlığında görevli memurların disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, İletişim Başkanlığında görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin kurulları

MADDE 4- (1) İletişim Başkanlığı personeli hakkında disiplin konularında karar vermek üzere disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu oluşturulur. Kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları, savunma hakkı, disiplin cezalarına itiraz ve diğer hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Disiplin kurulları İletişim Başkanının oluru ile oluşturulur.

(3) Kurulların başkan ve üyelerinin, kurul çalışmaları sırasında görevleri başında bulunmamaları halinde yerlerine vekilleri katılır.

Disiplin ve üst disiplin amirleri

MADDE 5- (1) Başkan, İletişim Başkanlığında görevli tüm personelin en üst disiplin amiridir.

(2) İletişim Başkanlığında görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Sıralı Disiplin Amirleri Cetveli’nde gösterilmiştir.

(3) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki cetvelde belirtilen sıralı disiplin amirliklerinden biri, atama yapılmamış olması nedeniyle boş bulunduğu takdirde, müteakip disiplin amiri boş bulunan disiplin amirinin yerine kaim olur.

(4) Birim amirinin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki cetvelde gösterilen daha üst bir amire doğrudan bağlanması halinde disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7- (1) 30/9/2000 tarihli ve 24186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İletişim Başkanı yürütür.


 

Ek-1

SIRALI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

SIRA NO

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A-MERKEZ TEŞKİLATI

   1

BAŞKANLIK MAKAMI

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

Başkanlık Makamında Görevli Diğer Personel

Başkan

-

Başkan Yardımcılığı Makamında Görevli Personel

Başkan Yardımcısı

Başkan

   2

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü

Başkan

-

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

Başkan

   3

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

İlgili Başkan Yardımcısı

Başkan

Diğer Personel

İlgili Daire Başkanı

İlgili Başkan Yardımcısı

   4

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri

İlgili Başkan Yardımcısı

Başkan

Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

İlgili Başkan Yardımcısı

   5

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürü

İlgili Daire Başkanı

İlgili Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

İşletme Müdürü

İlgili Daire Başkanı

B- DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI

   1

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Müdürü

İlgili Başkan Yardımcısı

Başkan

Şube Müdürü

Bölge Müdürü

İlgili Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Bölge Müdürü

C- YURT DIŞI TEŞKİLATI

   1

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ

Basın Müşaviri

Misyon Şefi

Başkan

Ataşe

Misyon Şefi

Başkan

Ataşe Yardımcısı

Ataşe

Misyon Şefi

Diğer Personel

Basın Müşaviri

Misyon Şefi