BASIN İLÂN KURUMU İLÂN

PORTALI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Basın İlân Kurumu aracılığıyla gazetelerde yayınlatılan resmî ilan ve reklam veya elektronik ortamda yayını zorunlu resmî ilanlar ile özel ilan ve reklamların Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Basın İlân Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde ilan ve reklamların yayınına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 2 nci ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Kurul: Basın İlân Kurumu Genel Kurulunu,

b) Genel Müdürlük: Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünü,

c) İçerik: İlan portalında yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam, görsel ve işitsel imgeleri,

ç) İlan portalı: Basın İlân Kurumuna ait “ilan.gov.tr” alan adından ve buna bağlı alt alan adlarından oluşan dijital ortamda ilan ve reklam yayın hizmetlerinin sunulduğu internet sitesini,

d) İlan veren: Kurum aracılığıyla resmî ilan ve reklam ile özel ilan ve reklam yayınlattıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,

e) Kullanıcı: Kurumun ilan portalına erişen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kurum: Basın İlân Kurumunu,

g) Üye: İlan portalından üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları dahilinde yararlanan kullanıcıyı,

ğ) Yönetim Kurulu: Basın İlân Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlan Portalında Resmî İlanların Yayınına İlişkin Esaslar

Gazetelerde yayımı zorunlu resmî ilanlar

MADDE 5 – (1) Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Kurum aracılığıyla 195 sayılı Kanun ile 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine göre gazetelerde yayımlatılan resmî ilanlar, ilan portalında da yayınlanır.

(2) İlan portalında birinci fıkra kapsamında yayınlanan ilanlar için ayrıca ücret alınmaz.

Elektronik ortamda yayını zorunlu resmî ilanlar

MADDE 6 – (1) Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince ilan portalında yayınlanması zorunlu kılınan resmî ilanlar, ilan portalının yanı sıra resmî ilan yayınlama hakkını haiz günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ve aynı gazetelerin internet sitelerinde üçüncü fıkra kapsamında belirlenen tarifeye göre Kurum aracılığıyla yayınlatılır.

(2) İlan portalında yayınlanması zorunlu kılınan resmî ilanların yayınına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) İlan portalında yayını zorunlu resmî ilanların fiyat tarifesi, 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen usule göre Resmi İlan Fiyat Tarifesiyle belirlenir.

Resmî ilanların yayını

MADDE 7 – (1) Gazetelerin internet siteleri ile ilan portalında yayınlanan resmî ilanlar, bu ilanların yayınını zorunlu kılan mevzuat hükümleri ve ilanın mahiyeti dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihe kadar duyurulur.

(2) İlan portalında yayınlanan resmî ilanlar, ilan veren tarafından gönderilen ilanın içeriğine ve kapsamına uygun şekilde kamuoyuna duyurulur.

(3) Resmî ilanın içeriklerinde yer alan bilgilerin doğruluğundan ilan veren sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlan Portalında Özel İlan ve Reklamların Yayınına İlişkin Esaslar

Özel ilan ve reklamların yayını

MADDE 8 – (1) Özel ilan ve reklamlar ilan portalında yayınlatılabilir. Özel ilan ve reklamların yayınına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) İlan portalında yayınlanacak özel ilan ve reklamların fiyat tarifesi, Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu, bu fiyatları %30’a kadar artırmaya veya azaltmaya ilişkin Genel Müdüre yetki verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kullanım koşulları

MADDE 9 – (1) İlan portalının kullanım koşulları, Genel Müdürlükçe belirlenir ve ilan portalı üzerinden duyurulur.

Telif hakları

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlükçe açıkça izin verilen durumlar dışında, Kurumun telif hakları kapsamında ilan portalında yayınlanan ilan ve reklamlar ile oluşturulan içerikleri üçüncü şahıslar çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletemez veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 195 sayılı Kanun, ilgili yıla ait Resmi İlan Fiyat Tarifesi, 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliği, Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik, Kurum Genel Kurul kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlan portalında yayını zorunlu resmî ilan fiyatlarının, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Resmi İlan Fiyat Tarifesiyle yeniden belirlenmesine kadar Kurum Genel Kurulunun 29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25/5/2018 tarihli ve 209 sayılı Kararının uygulamasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.