İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, İletişim Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İletişim Başkanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapan personelden, 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Alt görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Başkan: İletişim Başkanını,

d) Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

e) Birim: Kararname ile düzenlenen hizmet birimlerini,

f) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara, aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi esas alınarak hesaplanacak süreyi,

ı) İş günü: 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günleri hariç olmak üzere diğer günleri,

i) Kararname: 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Personel: Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

l) Unvan: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

m) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

n) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

o) Uzman: Yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarına tabi olan iletişim uzmanı dışındaki uzman unvanlı personeli,

ö) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

p) (Değişik:RG-4/8/2022-31913) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube Müdürü.

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Eğitim uzmanı, (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) sivil savunma uzmanı, uzman.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu:

1) Ayniyat saymanı.

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, şoför, matbaacı.

e) Yardımcı hizmetler grubu:

1) Aşçı, bekçi ve hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mühendis, mütercim, programcı, tercüman, fotoğrafçı, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 6- (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Başkanlıkta en az 1 yıl çalışmış bulunmak.

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) (Değişik:RG-4/8/2022-31913) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl ya da şef, mühendis, ayniyat saymanı, çözümleyici ve programcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, (Mülga ibare:RG-4/8/2022-31913) fotoğrafçı, (Mülga ibare:RG-4/8/2022-31913) şoför, matbaacı veya teknisyen olarak ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) Şoför, hizmetli ve avukat kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakülteleri bölümlerinden veya pedagojik formasyon belgesine sahip olmak kaydıyla fen-edebiyat fakülteleri bölümlerinden mezun olmak,

2) Şef, çözümleyici veya ayniyat saymanı kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl ya da memur, redaktör, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

d) Sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef, çözümleyici veya ayniyat saymanı kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl ya da memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) (Değişik:RG-4/8/2022-31913) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) (Mülga:RG-4/8/2022-31913)

4) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, (Mülga ibare:RG-4/8/2022-31913) fotoğrafçı, (Mülga ibare:RG-4/8/2022-31913) şoför veya matbaacı unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

g) Redaktör kadrosuna atanabilmek için;

1) İletişim fakültesi veya fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanların birinde yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak,

2) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

ğ) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için,

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek ya da bilgisayar eğitimi aldığına dair Millî Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

h) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

ı) Memur (Mülga ibare:RG-4/8/2022-31913)  kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık gerekli sürücü belgesine sahip olmak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

j) (Ek:RG-4/8/2022-31913) Matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim seviyesinde olmak üzere ilgili bölümden mezun olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda ÖSYM, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. (Mülga cümle:RG-4/8/2022-31913)

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, istatistikçi, grafiker ve kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk bölümlerden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için,

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Geçerlilik süresi dolmamış, YDS’de en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

d) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte ve yüksekokulların veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olarak tekniker unvanını elde etmiş olmak,

f) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Lise veya dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 10- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi (Mülga ibare:RG-4/8/2022-31913) ve niteliklerine göre başvuru şartları ile sınava ilişkin konu başlıkları, yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce Başkanlık personeline duyurulur.

Başvuru ve değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin görevde yükselme sınavına katılmaları mümkündür.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuru yapacak personel, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birisi için bağlı olduğu hizmet birimine başvurabilir. Başvuru dilekçeleri birim amirleri tarafından son müracaat tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) on iş günü içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından en geç on iş günü içerisinde incelenir ve sınava katılıp katılamayacakları Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği kapsamındaki görevlere ilişkin sınavlara, aday memurlar hariç sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

Yazılı sınav

MADDE 12- (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavı, Başkanlık tarafından da yapılabilir. Sınavın Başkanlıkça yapılmaması halinde;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Yazılı sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel sözlü sınavda, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14- (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar başarılı olanlar arasından atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırası belirlenir.

(2) Sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 15- (1) (Değişik:RG-4/8/2022-31913) Sınav kurulu; Başkanın ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenen toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Sınav kurulu başkanı olarak görevlendirilmediği durumlarda, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı sınav kurulunun asıl üyesidir. Birden fazla üyelik aynı kişide birleşemez. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınava katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) sınav kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(4) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(6) Sınav kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve yapılan itirazların sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütür.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16- (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(4) Sınav salonuna, sınava alınan personel ve sınavda görevli gözetmenler ile sınav kurulu üyelerinden başkası giremez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17- (1) Yazılı sınav sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) beş iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) on iş günü içerisinde itiraz sahiplerine ve Başkanlığa bildirilir.

(2) Görevde yükselme sınavının Başkanlık tarafından yapılması halinde sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sınav kurulu inceler ve birinci fıkradaki usul çerçevesinde sonuçlandırır.

(3) Nihai sınav sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) beş iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) on iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları (Değişik ibare:RG-4/8/2022-31913) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

(4) Yapılan sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular, sınava katılan tüm adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.

Atanma

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre altı ay içerisinde atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) (Ek:RG-4/8/2022-31913) Görevde yükselme sınav ilanında belirtilmek kaydı ile adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir. Bu durumda adayların, başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak, ilgili personelin isteği ve atanacak kadro için aranan öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olmak ve toplam hizmet süresi gibi nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olmak ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimi yapmış olanlar, öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olma ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevlere ya da daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri unvanlı kadroya yapılacak olan atamalarda sınav şartı aranmaz.

e) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere atanabilirler.

 

Engellilerin sınavları

MADDE 20- (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca asaleten görev yapmış olmak suretiyle ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24- (1) 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla, iki veya üç yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İletişim Başkanı yürütür.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/8/2020

31204

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

4/8/2022

31913

2.