ÖZEL TİYATROLARIN KAYIT İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel sektör ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek üzere özel tiyatroların Bakanlıkça oluşturulan sisteme kayıt edilmesine dair işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; özel tiyatroların kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

c) Özel tiyatro: Tiyatro alanında faaliyet gösteren, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılan özel hukuk tüzel kişileri ile Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişileri,

ç) Sistem: Kültür ve sanat alanlarında faaliyet gösteren özel tiyatroların kayıt altına alınacağı sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Başvuruları ve Kayıt Usulü

Kayıt işlemi

MADDE 5 – (1) Özel tiyatroların Bakanlıkça tutulacak Sisteme kaydedilmeleri esastır.

(2) Özel tiyatrolar, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanan formu doldurarak, istenen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe kayıt başvurusunda bulunurlar. Genel Müdürlüğün internet sitesinde belirtilmesi halinde başvurular elektronik ortamda yapılır.

(3) Gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak ibraz eden özel tiyatroların kayıt işlemi gerçekleştirilir.

(4) Gerekli bilgi ve belgeleri eksik teslim eden veya yapılan inceleme neticesinde özel tiyatro niteliği taşımadığı tespit edilen başvuru sahiplerinin kayıt talepleri reddedilir ve durum ilgililere yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Eksik bilgi ve belgelerini tamamlayanlar tekrar başvuru yapabilir.

(5) (Değişik:RG-8/7/2021-31535) Sisteme kayıt ve kayıt yenileme işlemleri her yıl 15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında yapılır. Kayıt yenileme işlemi, ikinci fıkrada belirtilen usulle yapılır. Kaydını yenilemeyenlerin kayıtları Sistemden silinir.

Başvuru belgeleri

MADDE 6 – (1) Özel tiyatroların kayıt başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün internet sitesinden veya Sistemden temin edilecek başvuru formu.

b) Ticaret odasından son bir ay içerisinde alınmış; başvuru sahibinin adı, adresi, faaliyet konusu, işe başlama tarihi ve tescil tarihi bilgilerinin yer aldığı Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet Belgesi belgeleri.

c) (Mülga:RG-7/4/2021-31447)

ç) Mülkiyeti kendisine ait mekânı tiyatro salonu olarak kullanan özel tiyatrolar için bu mekânın tapu örneği, bir yıldan az olmamak kaydıyla kiralamış olduğu mekânı tiyatro salonu olarak kullanan özel tiyatrolar için kira sözleşmesi örneği.

d) Özel tiyatronun çalıştırdığı sigortalı personel bilgileri.

(2) Geleneksel tiyatrolar ise Genel Müdürlüğün internet sitesinden veya Sistemden temin edilecek başvuru formu ve Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sanatçı Tanıtım Kartının bir örneği ile başvuru yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Belgelendirme

Denetim

MADDE 7 – (1) Bakanlık, özel tiyatroların ibraz ettiği belgelerin doğruluğunun ve başvuruda bulunan özel tiyatroların gerçekten ilgili alanda faaliyet gösterip göstermediğinin inceleme ve denetimini yapmaya yetkilidir.

(2) Özel tiyatroların, inceleme ve denetleme kapsamında Bakanlıkça kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, bu talebin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 işgünü içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde teslim etmeleri zorunludur.

(3) Bakanlıkça istenen belgeleri geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde göndermeyen, yapılan inceleme ve denetim neticesinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunduğu anlaşılan ya da ilgili alanda faaliyet göstermediği tespit edilen özel tiyatroların kayıtları Sistemden silinir ve belgeleri Bakanlıkça iptal edilir.

Belgelendirme

MADDE 8 – (1) Başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz sunarak kaydı yapılan özel tiyatrolara Bakanlıkça hazırlanan bir belge verilir.

(2) Tiyatro salonu bulunan özel tiyatrolar bu belgeyi salona gelenlerin görebileceği bir yerde bulundururlar, salonu bulunmayanlar ise istendiğinde ibraz etmek üzere muhafaza ederler.

(3) Belgenin kaybolması ya da herhangi bir nedenle zarar görmesi halinde ilgili özel tiyatronun, durumu beyan eden dilekçesi ile talep etmesi üzerine belge tekrar düzenlenerek ilgiliye verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8/12/2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik uyarınca 2020-2021 sanat sezonunda profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım talebinde bulunan özel tiyatrolar 2020 yılı için bu Yönetmelik kapsamında Sisteme kaydedilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2020

31135

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

7/4/2021

31447

2.       

 8/7/2021

31535