MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Emlak Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilecek Milli Emlak Uzman ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 125 inci maddesinin birinci fıkrası ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Birim: Milli Emlak Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının görev yaptıkları Bakanlık taşra teşkilatındaki birimleri,

ç) Genel Müdürlük: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Sınav hazırlık komisyonu: Milli Emlak Uzman Yardımcıları için düzenlenecek yarışma sınavı ile ilgili hazırlıkları yapan komisyonu,

f) Sınav kurulu: Milli Emlak Uzman Yardımcılığı istihdamına yönelik çalışmaları yapan kurulu,

g) Uzman: Milli Emlak Uzmanını,

ğ) Uzman Yardımcısı: Milli Emlak Uzman Yardımcısını,

h) Yarışma sınavı: Milli Emlak Uzman Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Yeterlik sınavı: Milli Emlak Uzmanlığı yeterlik sınavını,

i) Yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında sınav kurulu tarafından yazılı ve sözlü şeklinde iki aşamalı olarak yapılır.

(2) Yarışma sınavı; kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilânında belirtilen taban puan esas alınarak, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak üzere katılacak adaylar belirlenmek suretiyle yapılır.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Atamada bulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sayfasında ilân edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri (Ek ibare:RG-15/7/2021-31542) ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,

ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

gerekir.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına başvuru Bakanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak adayın fotoğrafı, nüfus bilgileri, KPSS puanı, yükseköğrenimini bitirdiğine dair belge ve özgeçmişinin de bulunduğu başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır.

(2) Başvuru formunda yer alan belge ve bilgilerin teyidi ilgili kurum ve kuruluşlardan Bakanlıkça yapılır.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 9 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık internet sayfasında ilan eder.

(2) Yarışma sınavının yazılı bölümünün Bakanlıkça yapılması halinde, yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde, kendilerine iade edilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konular arasından yapılır:

a) İktisat Grubu;

1) Mikro iktisat.

2) Makro iktisat.

b) Maliye Grubu;

1) Kamu maliyesi.

2) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku).

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı.

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler).

5) Ticaret hukuku (Başlangıç).

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için sınav konuları, Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatı ile birinci fıkrada belirlenen sınav konuları dikkate alınarak oluşturulur.

(3) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(4) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(3) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları,  sınav kurulunun belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu kurula sunulur. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(4) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(5) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(6) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, sınav kurulu başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(7) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(8) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu başkanına teslim edilir. Sınav kurulu başkanınca, cevap kâğıtlarında adayların adının yazılı bulunduğu kısımları açılarak adayların isimleri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

(2) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın merkez hizmet binasındaki ilân tahtasında asılmak ve Bakanlığın internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca on beş gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu, 657 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir.  Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

 (2) Sınav Kurulu, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığın merkez hizmet binasının ilân tahtası ile internet sayfasında duyurulur. Yarışma sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 15 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav neticesinin yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 16 – (1) Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atanır.

(2) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, Bakan onayı ile en az biri Personel Genel Müdürlüğünden ve en az biri Milli Emlak Genel Müdürlüğünden olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.

(2) Sınav hazırlık komisyonu; yarışma sınavının hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanak ile belirleyip müracaat için belirlenen son günden itibaren on gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

Sınav kurulu

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu; atamaya yetkili amirin uygun göreceği Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği en az Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin başkanlığında Daire Başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile en az bir Çevre ve Şehircilik Uzmanından, Başkan dâhil olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı vasıfları haiz beş kişi yedek üye olarak belirlenir. İhtiyaç halinde, üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, sınav kurulunda asıl üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunun asıl ve yedek üyeleri Bakan tarafından belirlenir.

(3) Sınav kurulu kararlarını oyçokluğu ile alır, oylamada çekimser oy kullanılamaz.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 19 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak.

c) Yarışma sınavı sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre adayların başarı sıralamasını yapmak.

Sekreterya hizmetleri

MADDE 20 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, sınav kurulu ile uzmanlık yeterlik sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığının Süresi, Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılığının süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usûl ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Bakanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Bakanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, milli ve milletlerarası konferans, seminer ve eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

(3) Yetiştirilme döneminde Milli Emlak Uzman Yardımcıları;

a) Mesleğe girmelerini müteakip Genel Müdürlük tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.

b) Mesleki temel eğitimin tamamlanmasından sonra Milli Emlak birimlerinde görevlendirilir. Yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla Milli Emlak birimleri arasında yer değişikliği yapılır.

(4) Milli Emlak Uzman Yardımcılarının yetiştirilme dönemine ilişkin üçüncü fıkrada belirtilen hususlardaki koordinasyon Personel Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

Mesleki temel eğitim

MADDE 22 – (1) Milli Emlak Uzman Yardımcıları, mesleğe girmelerini müteakip bir yıl içerisinde bir aydan az üç aydan çok olmayacak şekilde Genel Müdürlük tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.

(2) Mesleki temel eğitim, konusunda uzman Bakanlık personeli ile gerektiğinde üniversite öğretim üyeleri ve diğer kamu idarelerinden temin edilecek eğiticiler vasıtasıyla yürütülür.

(3) Mesleki temel eğitim konuları ile sınavlar ve buna ilişkin diğer hususlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.

Yeterlik sınavına girebilme şartları

MADDE 23 –  (1) Milli Emlak Uzman Yardımcıları, aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, sınava girecek uzman yardımcısının bulunması halinde, Mayıs ve Kasım aylarında yapılır.

Yeterlik sınavı ve konuları

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı aşağıdaki konulardan yazılı ve sözlü olarak yapılır:

a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlığa ilişkin hükümleri.

b) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.

c) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi  ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

ç) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi  ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun.

d) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç, kişi ve eşya hukuku hükümleri.

e) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

f) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu.

g) 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu.

ğ) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.

h) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu.

ı) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

i) İdare hukukunun temel esasları.

j) 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik.

(2) Sınavda, ilanda yer verilmek şartıyla birinci fıkrada belirtilen konulara ilişkin alt mevzuat düzenlemelerine de yer verilebilir.

(3) Yazılı ve sözlü sınav ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavlardan başarılı sayılmak için her birinden alınan puanın 70’ten düşük olmaması gerekir. Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yeterlik sınavı başarı sırasını oluşturur.

(4) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

Yeterlik sınav komisyonu, görevleri ve değerlendirme

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınav komisyonu, atamaya yetkili amirin uygun göreceği Bakan Yardımcısı veya görevlendireceği en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin başkanlığında, Daire Başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile en az bir Çevre ve Şehircilik Uzmanından olmak üzere,  başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından üç kişi daha yeterlik sınav komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla yeterlik sınav komisyonu kurulabilir.

(2) Yeterlik sınav komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(3) Yeterlik sınav komisyonu, kararlarını oyçokluğu ile alır, oylamada çekimser oy kullanılamaz.

Ek sınav hakkı ve başarısızlık hali

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Uzman kadrolarına atanırlar.

Uzmanlık kıdemi

MADDE 28 – (1) Uzmanlığa aynı tarihte atananların kıdemleri, yeterlik sınavı başarı notuna göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 29 – (1) Uzman yardımcıları bağlı oldukları amirin gözetiminde;

a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b) Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekle,

c) Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekle,

ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,

d) Amirleri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekle,

görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların görev ve sorumlulukları

MADDE 30 – (1) Uzmanlar bağlı oldukları amire bağlı olarak;

a) Mevzuat ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,

b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

c) Meslekî mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmekle,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hâllerde mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmakla,

d) Meslekî konularda gelişmeleri ve yayınları takip etmek, gerekli dokümanı toplamak ve bu konularda gereken çalışma ve incelemelerde bulunmakla,

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,

f) Verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmakla,

görevli ve sorumludurlar.

Yurt dışında eğitim

MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Görev yerlerinin belirlenmesi

MADDE 32 – (1) Uzman ve Uzman Yardımcıları Milli Emlak birimlerinde görevlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 657 sayılı Kanun ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 34 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Mevcut uzman ve uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlıkta görev yapmakta olan uzman yardımcılarının yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin on sekizinci fıkrası gereğince bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/2/2020

31036

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

15/7/2021

31542

2.