ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK

YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden özel tiyatroların projelerine yapılacak nakdi yardıma ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakan Yardımcısı: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısını,

c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

d) Komisyon: Değerlendirme Komisyonunu,

e) (Değişik:RG-18/7/2023-32252) Özel tiyatro: Tiyatro alanında faaliyet gösteren, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılan ve Bakanlıkça oluşturulan sistemde kayıtlı olan gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişileri,

f) Proje: Özel tiyatrolar tarafından sahnelenecek tiyatro oyununu,

g) Sanat sezonu: Her yılın (Değişik ibare:RG-29/4/2021-31469) 15 Ağustos günü ile bir sonraki yılın (Değişik ibare:RG-29/4/2021-31469) 30 Mayıs günü arasındaki dönemi,

ğ) Yardım: Bakanlıkça özel tiyatrolara yapılacak nakdî yardımı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Başvuru

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-5/5/2020-31118) Başvurular, her yıl (Değişik ibare:RG-29/4/2021-31469) 15 Haziran günü başlar; (Değişik ibare:RG-29/4/2021-31469) 15 Temmuz günü sona erer.

(2) Başvurular, e-devlet kapısı üzerinden de erişilebilen sistem aracılığıyla elektronik ortamda yapılır.

(3) Özel tiyatrolar, her sanat sezonu için sadece bir proje ile başvuru yapabilirler.

(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılanlar, profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.

(5) (Mülga:RG-5/5/2020-31118)

(6) Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişiler, geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.

(7) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde çocuk veya gençlik oyunu projesi ile başvuru yapılabilir.

(8) Bakanlık, gerekli hallerde başvuru belgelerini resmî kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaya yetkilidir.

(9) Başvuru için sisteme kaydedilen bilgi ve belgeler beş yıldan az olmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe elektronik ortamda muhafaza edilir.

(10) Özel tiyatrolar, yardım aldıkları projeyi gerçekleştirene kadar yeni bir başvuruda bulunamazlar.

Başvuru belgeleri

MADDE 6 – (1) Başvurular; profesyonel tiyatrolar (Mülga ibare:RG-5/5/2020-31118) (…) ve geleneksel tiyatrolar kategorilerinden birinde ve bütün bilgi ve belgeler tam olarak yapılır. Eksik belge ile yapılan başvurular incelenmeksizin iade edilir.

(2) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Başvuru yapan tüzel kişiliğin unvanı, vergi numarası, tebligat adresi, tüzel kişilik adına başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, telefon-faks-gsm-e posta ve benzeri iletişim bilgileri.

b) Başvurulan projenin adı, yazarı, çevirmeni, türü, yönetmeni, oyuncu sayısı, geçtiği dönem ve mekân bilgileri, yer alan ana karakterler, konusu, tahmini maliyet dökümü, proje metni, projede yer alacakların listesi, proje için talep edilen miktar bilgileri ve başvuru sahibinin son üç yılda ödemiş olduğu vergi ve sigorta prim tutarları ile varsa kendisine ait salona ilişkin bilgiler.

c) Başvuru yapılan proje üzerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan mali haklar varsa, hakkın kullanımına ilişkin hak sahibi ya da mali hakları takip yetkisini verdiği meslek birliğinden izin aldığına ilişkin belge ya da proje üzerinde aynı Kanundan doğan hak yoksa özel tiyatronun bu durumu beyan eden dilekçesi.

ç) Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin adı, adresi, faaliyet konusu (meşgale), işe başlama tarihi ve tescil tarihi bilgilerinin yer aldığı Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) belgeleri.

d) Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış, vergi borçlarının bulunmadığını veya borcun yapılandırılarak ödenmeye devam ettiğini gösterir belge.

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan son bir ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin çalışanlarına ilişkin sigorta prim borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırılarak ödenmeye devam ettiğini gösterir belge.

f) (Mülga:RG-7/4/2021-31447)

g) Başvuru sahibi özel tiyatronun, başvurudan önceki son sanat sezonunda sergilediği oyun veya oyunların adı, yazarı, yönetmeni, sergilendiği yerler ve izleyici sayısı.

ğ) Çocuk ve gençlik oyunu projeleri için projenin uygunluğuna dair bir pedagog veya psikolog tarafından diploma numarası belirtilerek hazırlanmış raporun aslı ile raporu hazırlayan pedagog veya psikolog tarafından sayfaları imzalanmış oyun metni.

h) (Değişik:RG-18/7/2023-32252) Bir önceki sanat sezonunda aşağıda sayılan meslek kodlarından bir veya birkaçında asgari 45 gün süreyle en az bir kişi olmak şartıyla çalıştırdığı tüm personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek çalışanın meslek kodu ve çalışma gün sayısının da görülebildiği belge veya belgeler.

1) 2641.06 Tiyatro Eleştirmeni ve Dramaturg.

2) 2641.07 Dramatik Metin Yazarı.

3) 2641.11 Oyun Yazarı.

4) 2653.01 Dans Sanatçısı/Dansçı.

5) 2653.02 Koreograf.

6) 2654.04 Yapımcı-Tiyatro.

7) 2654.21 Yönetmen.

8) 2655.02 Anlatıcı.

9) 2655.05 Tiyatro Oyuncusu.

10) 2655.06 Pandomim Oyuncusu.

11) 2659.01 Karagöz Sanatçısı.

12) 2659.02 Kukla Yapımcısı ve Oynatıcısı.

13) 2659.11 Stand-up Komedyeni.

(3) (Mülga:RG-5/5/2020-31118)

(4) Geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapmak için ikinci fıkranın (a) bendinde, proje metni hariç olmak üzere (b), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler (Mülga ibare:RG-5/5/2020-31118) (…) gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme komisyonu

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-29/4/2021-31469) Bakanlıkça hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağını belirlemek üzere; Bakan Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden Bakan onayı ile belirlenecek birer temsilci ile tiyatro alanından bireysel başvurular dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek dört kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden müteşekkil bir Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) (Ek:RG-29/4/2021-31469)(1) Komisyon üyelerinin görev süreleri bir yıl ile sınırlı olup Bakanlıkça uygun görülmesi halinde tekrar görevlendirilebilirler.

(3) (Ek:RG-29/4/2021-31469)(1) Komisyon üyeleri değerlendirme yaptıkları projelerde herhangi bir unvanla yer alamazlar. Aksi halde değerlendirme yaptığı projede herhangi bir unvanla yer alan komisyon üyesinin tekrar görevlendirmesi yapılmamak üzere üyeliği sonlandırılır ve ilgili projenin sahibi özel tiyatro için bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yaptırımlar uygulanır.

(4) Değerlendirme Komisyonu, her yıl Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır, hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağına bütçe imkânlarını da gözeterek gerekçesi ile birlikte karar verir.

(5) Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, tiyatro alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, Değerlendirme Komisyonuna yazılı veya sözlü görüş sunabilirler.

(6) Değerlendirme Komisyonu kararı Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Değerlendirme ölçütleri

MADDE 8 – (1) Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatroların projelerini aşağıdaki ölçütleri birlikte göz önünde bulundurarak değerlendirir:

a) Başvuru sahibi özel tiyatronun varsa daha önce aldığı yardımları Yönetmelik ve Bakanlık ile yaptığı protokole uygun kullanıp kullanmadığı ve yardım aldığı projeleri gerçekleştirip gerçekleştirmediği.

b) Başvurulan projenin tiyatro sanatına sağlayacağı katkı.

c) Başvuru sahibi özel tiyatro tarafından gerçekleştirilen oyunların sanat seviyesi ve sahnelenmesindeki başarı düzeyi.

ç) Projenin Türk oyun yazarlarına ait bir eser olması.

d) Tiyatro edebiyatına yeni oyunlar kazandırılması amacıyla başvurulan projenin yeni bir proje olması, daha önce başvuru sahibi veya diğer özel tiyatrolar tarafından sahnelenip sahnelenmediği.

e) Başvuru sahibi özel tiyatronun bir önceki sanat sezonunda sahnelediği oyunlar ile özellikle birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin performansı.

f) (Ek:RG-5/5/2020-31118) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvurular için başvuru sahibinin sigortalı çalıştırdığı personel sayısı.

g) (Ek:RG-29/4/2021-31469) Başvuru sahibi özel tiyatronun salonu bulunup bulunmadığı, varsa kapasitesi.

ğ) (Ek:RG-29/4/2021-31469) Projede görev alacak icracı ve yaratıcı sayısı.

(2) Değerlendirme Komisyonu tarafından her sanat sezonunda ek ölçütler belirlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapılabilecek Yardım Miktarı ve Teminat, Yardımların Duyurulması,

Protokol, Yardımın Gönderilme Şekli

Yapılabilecek yardım miktarı ve teminat

MADDE 9 – (1) Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları toplam tahmini maliyetin (Değişik ibare:RG-5/5/2020-31118) %70’ine kadar yardım yapılabilir. Yardım tutarları profesyonel tiyatrolar için yıllık (Değişik ibare:RG-5/5/2020-31118) 150.000 TL, (Mülga ibare:RG-5/5/2020-31118) (…) ve geleneksel tiyatrolar için yıllık (Değişik ibare:RG-5/5/2020-31118) 30.000 TL’yi geçemez. Söz konusu yardım tutarları, her yıl Ocak ayında bir önceki yılın yıllık Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranında güncellenir.

(2) Başvuru sahibinin bu desteği alabilmesi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan değerlerden herhangi birini teminat olarak göstermesi ve/veya muteber bir şahsı müteselsil kefil olarak göstermesi gereklidir.

Yardımların duyurulması

MADDE 10 – (1) Değerlendirme Komisyonu kararının Bakan tarafından onaylanmasından sonra yardım alan ve alamayan özel tiyatrolara, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda bilgi verilir, ayrıca başvuru sahiplerine yazılı tebligat yapılmaz.

Protokol

MADDE 11 – (1) Projesine yardım almaya hak kazanan özel tiyatrolar ile Bakanlık arasında aşağıdaki hususları içeren bir protokol imzalanır:

a) Taraflar.

b) Teminatın türü ve/veya müteselsil kefil.

c) Yardımın hangi sanat sezonunda ve hangi projede kullanılacağı.

ç) Yükümlülükler.

d) Protokolde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler.

e) Gerekli diğer hususlar.

Yardımın gönderilme şekli

MADDE 12 – (1) Yardım, protokolün imzalanmasını müteakip özel tiyatronun banka hesabına yatırılır. Yardım üzerinden gerekli vergi, resim ve harç Bakanlıkça kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımın Kullanılması, Denetlenmesi, Özel Tiyatroların Yükümlülükleri,

Yardımın İadesi ve Geri Alınması

Yardımın kullanılması ve denetlenmesi

MADDE 13 – (1) Yardım, sadece Komisyon tarafından uygun görülen projede kullanılacak olup, belirtilen proje dışında farklı bir projede veya başka amaçla kullanılamaz.

(2) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

Özel tiyatroların yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Özel tiyatrolar;

a) Profesyonel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az (Değişik ibare:RG-29/4/2021-31469) 15 kez, (Mülga ibare:RG-5/5/2020-31118) (…) geleneksel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az (Değişik ibare:RG-29/4/2021-31469) 10 kez sergilemekle ve projenin her sergilenmesini resmi kurumların birinden veya projenin sahnelendiği mekânın yetkilisinden alınacak tutanaklar ile belgelendirmekle,

b) Yardım alınan projeye ilişkin afiş, broşür gibi her türlü basılı malzemede ve yazılı veya görsel medyada yer alacak gazete ilanları gibi her türlü reklam ve tanıtım materyallerinde diğer sponsorların isim ve logolarından önce ve rahatlıkla okunur biçimde "Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla" ibaresine yer vermekle,

c) Alınan yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin harcama belgelerini 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak alınan fatura veya fatura yerine geçen vesikalarla yapmakla ve bu vesikaları il kültür ve turizm müdürlüklerine vermekle,

ç) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen tutanakların asılları ile (b) bendinde belirtilen basılı malzeme ve materyallerin birer örneklerini ve projenin sahnelenmesi esnasında çekilmiş projenin tamamının bulunduğu video kaydı ile dijital fotoğrafların bulunduğu CD/DVD/dijital bellekleri ve (c) bendinde belirtilen harcama belgelerini her yıl (Değişik ibare:RG-29/4/2021-31469) 5 Haziran tarihi mesai bitimine kadar bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne iletmekle,

yükümlüdür.

(2) Yardım aldıkları projeyi sağlık, vefat, doğal afet ve benzeri mücbir sebeplerden ötürü ilgili sanat sezonunda gerçekleştiremeyen özel tiyatrolar, projelerini bir sonraki sanat sezonunda gerçekleştirmeyi talep edebilir. Bu özel tiyatrolar taleplerini, projenin gerçekleştirilememe nedenini ispat eden belgelerle birlikte sunacakları bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletirler. Genel Müdürlük, bu talebi Değerlendirme Komisyonuna sunar ve özel tiyatronun talebi Komisyon tarafından karara bağlanır. Erteleme talebi, yalnızca bir sanat sezonu ile sınırlıdır. Erteleme talebinde bulunan özel tiyatrolar yeni başvuru yapamazlar.

(3) (Ek:RG-29/4/2021-31469)(2)  Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari oyun sergileme sayıları; pandemi, doğal afet, toplumsal olaylar gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde Ülke çapında ya da bölgesel olarak Bakan onayı ile belirlenir.

(4) Yardım aldıkları projenin sadece adını değiştirmek isteyen özel tiyatrolar, bu hususa ilişkin taleplerini bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletirler. Genel Müdürlük, özel tiyatronun talebini Bakan onayına sunar; sonucunu özel tiyatroya ve ilgili il kültür ve turizm müdürlüğüne bildirir.

Yardımın iadesi ve geri alınması

MADDE 15 – (1) Herhangi bir nedenle aldığı yardımı iade etmek isteyen özel tiyatro, Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile başvuru yaparak yardımı, yardımın yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Bakanlığa iade edebilir. Yardımı iade eden özel tiyatronun, iade işlemleri ve geri ödemelerin tamamlanmasına kadar ve tamamlanmasından sonraki ilk sanat sezonuna yönelik başvuruları kabul edilmez.

(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği özel tiyatrolar tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine gönderilen belgeler ve materyaller, il kültür ve turizm müdürlüklerince görevlendirilecek en az üç personel tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda her özel tiyatro için ayrı ayrı olmak kaydıyla Ek-1’de yer alan rapor hazırlanarak inceleyen personel tarafından imza altına alınır ve bu raporlar en geç (Değişik ibare:RG-29/4/2021-31469) 1 Temmuz tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletilir. Özel tiyatrolar tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine gönderilen belgeler, il kültür ve turizm müdürlüklerince beş yıl süreyle muhafaza edilir. İl kültür ve turizm müdürlüklerince Genel Müdürlüğe gönderilen raporlarda, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği ya da eksik yerine getirdiği, yardımı amacına uygun olarak harcamadığı, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belge ve materyalleri sunmadığı ya da eksik yahut süresi dışında sunduğu tespit edilmiş olan özel tiyatrolardan, kendilerine verilen yardım yasal faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir. Yardımın geri alınması için hakkında yasal takip başlatılan özel tiyatrolar, bu Yönetmelik kapsamında yapılan yardımlardan ilgili sanat sezonunu takip eden beş sanat sezonu boyunca yararlandırılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan başvurular bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-5/5/2020-31118)

(1) Bakanlıkça 2020 yılında tüm dünyada yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı ile sınırlı kalmak kaydıyla; Bakanlıktan almış olduğu yardıma ilişkin yükümlülüklerini 2019-2020 sanat sezonunda yerine getirmesi gerekli özel tiyatroların bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yardım alınan projenin asgari sergilenme sayıları ile bu hususu kanıtlayan belgeleri, (ç) bendinde belirtildiği şekilde il kültür ve turizm müdürlüklerine sunacakları belgeler arasında talep edilmez. Bu özel tiyatroların her biri için (ç) bendinde belirtilen video kaydı sunulmak kaydıyla pandemi ilanının yapıldığı 11 Mart 2020 tarihine kadar projeyi sergiledikleri sayı asgari sayı olarak kabul edilir.

Sisteme kayıt

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-5/5/2020-31118)

(1) 2020 yılında 2020-2021 sanat sezonu için profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapan özel tiyatrolar Bakanlıkça oluşturulan sisteme kaydedilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

       ________

(1)    29/4/2021 tarihli ve 31469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2)    29/4/2021 tarihli ve 31469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiş ve mevcut fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/12/2018

30619

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

5/5/2020

31118

2.

7/4/2021 

31447 

3.       

29/4/2021 

31469 

4.

18/7/2023

32252

 

Eki için tıklayınız.