YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ VE YÜKSEKÖĞRETİM

KALİTE KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmesi, bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi ile Yükseköğretim Kalite Kurulu teşkilâtına, çalışma usullerine, yükseköğretim kurumlarındaki kalite komisyonu yapılanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (Değişik:RG-13/7/2023-32247)  

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara değerlendirme programı: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında tam veya koşullu akredite edilen yükseköğretim kurumlarının akreditasyon tarihini izleyen ikinci yılın sonunda Kurul tarafından değerlendirildiği süreci,

b) Ara Değerlendirme Raporu: Ara değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

c) Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,

ç) Başkan: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısını,

e) Değerlendirme süreçleri: Kurul tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme programı, izleme programı, kurumsal akreditasyon programı, ara değerlendirme programı, uluslararası kurumsal akreditasyon programı, ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon programı ve enstitü değerlendirme programı süreçlerini,

f) Dış Değerlendirici: Değerlendirme programlarında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen kişiyi,

g) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalite güvencesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,

ğ) Enstitü değerlendirmesi: Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak  lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan enstitülerin değerlendirilmesi çalışmalarını,

h) Enstitü değerlendirme programı: Kurul tarafından oluşturulan ölçütler çerçevesinde yükseköğretim kurumları bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten ve mezun vermiş enstitülerin dış değerlendirilme sürecini,

ı) Enstitü Değerlendirme Raporu: Enstitü değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen enstitü için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

i) Enstitü ara değerlendirme programı: Enstitü değerlendirme programı kapsamında gümüş (3 yıl) veya altın (6 yıl) etiketi verilen enstitülerin etiket tarihini izleyen üçüncü yılın sonunda Kurul tarafından değerlendirildiği süreci,

j) Enstitü Ara Değerlendirme Raporu: Enstitü ara değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen enstitü için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

k) Genel Sekreter: Yükseköğretim Kalite Kurulu Genel Sekreterini,

l) İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesini kendi içinde değerlendirmesini,

m) İzleme programı: Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarının kalite gelişimlerinin Kurul tarafından değerlendirildiği değerlendirme sürecini,

n) İzleme Raporu: İzleme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için izleme takımı tarafından hazırlanan raporu,

o) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Alana özgü önceden belirlenmiş ölçütlere göre yükseköğretim programlarını değerlendiren ulusal bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarına Kurul tarafından verilen belgeyi,

ö) Kalite Değerlendirme Tanınma Belgesi: Alana özgü önceden belirlenmiş ölçütlere göre yükseköğretim programlarını değerlendiren uluslararası bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarına Kurul tarafından verilen belgeyi,

p) Kurul: Yükseköğretim Kalite Kurulunu,

r) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl bir önceki yıla ilişkin hazırlanan raporu,

s) Kurumsal akreditasyon programı: Yükseköğretim kurumlarının Kurul tarafından; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmet süreçlerindeki planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin nitel ve nicel olarak değerlendirildiği ve bunun neticesinde akreditasyona ilişkin kararın verildiği değerlendirme sürecini,

ş) Kurumsal Akreditasyon Raporu: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

t) Kurumsal dış değerlendirme programı: Mezun vermiş yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin Kurul tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sürecini,

u) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

ü) Ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon programı: Kurul tarafından yurtdışındaki muadilleri ile yapılan protokol gereğince, birlikte oluşturulan ölçütler çerçevesinde yurtdışında faaliyette bulunan yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirilmesi sonucunda dış değerlendirme ve/veya akreditasyona ilişkin kararın verildiği değerlendirme süreçlerini,

v) Ortak Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon Raporları: Ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon programı ve ara değerlendirme süreci sonrası değerlendirilen yükseköğretim kurumları için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporları,

y) Performans Göstergeleri: Yükseköğretim kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,

z) Program Değerlendirmesi: Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,

aa) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,

bb) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini,

cc) Uluslararası kurumsal akreditasyon programı: Kurul tarafından oluşturulan ölçütler çerçevesinde yurtdışında faaliyette bulunan yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirilmesi sonucunda akreditasyona ilişkin kararın verildiği değerlendirme sürecini,

çç) Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Raporu: Uluslararası kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

dd) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu: Kurul tarafından ilgili yıl içinde gerçekleştirilen kalite güvencesi çalışmaları dikkate alınarak her yıl hazırlanan, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer paydaşların bilgisine sunulan raporu,

ee) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

ff) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Yükseköğretim Kalite Kurulunun organları

MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu; Kurul ve Başkandan oluşur.

Kurul

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu;

a) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç,

b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç,

c) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir,

ç) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,

d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,

e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,

f) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,

ğ) Öğrenci temsilcisi bir

üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.

(2) (a) ve (b) bentleri uyarınca seçilen üyeler, her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, farklı alanlardaki öğretim üyeleri arasından seçilir. (c) bendi uyarınca seçilen üyenin yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış öğretim üyesi şartlarını taşıması gerekir. (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca kurumları temsil edecek üyelerin en az Başkan Yardımcılığı düzeyinde, (d) ve (g) bentleri uyarınca kurumları temsil edecek üyelerin ise en az Genel Sekreter Yardımcılığı düzeyinde olması gerekir. Öğrenci temsilcisi, Kurul tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir.

(3) Kurul üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıması gerekir.

(4) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Kurul üyelerinden öğrenci temsilcisinin görev süresi bir yıl, diğer üyelerin görev süresi dört yıldır. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. Görev süresi biten veya herhangi bir nedenle Kuruldan ayrılan üyenin yerine en geç bir ay içinde ilgili kurum/kuruluş tarafından aynı usulle seçim/görevlendirme yapılır. Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlar.

(5) Kurul, Başkanın belirleyeceği tarihlerde ayda en az bir kez olmak üzere, Başkanın çağrısı veya Kurul üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır.

(6) Kurul, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Üyeler, kurumlarına ilişkin kararların görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.

(7) Geçerli mazereti olmaksızın bir yılda toplam dört toplantıya katılmayanların ve altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olanların görev süreleri dolmadan üyelikleri sonlandırılır.

(8) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ve öğretim elemanları davet edilmeleri durumunda Kurul toplantılarına katılabilirler. Bu suretle davet edilenler, bu görev dolayısıyla öğrendikleri hususların gizliliğine uymakla yükümlüdür. Görevlendirilenlerin yolluk ve zaruri masrafları Kurul bütçesinden karşılanır. Kurul üyeleri dışında davet yoluyla toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun görevleri;

a) Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesine ilişkin ulusal politika ve stratejileri belirlemek ve kamuoyu ile paylaşmak,

b) Yükseköğretim sisteminde kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak,

c) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını teşvik etmek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve bunlara ilişkin kuralları belirlemek,

e) (Değişik:RG-13/7/2023-32247)  Yükseköğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin değerlendirme programları kapsamında değerlendirmesini yapmak, kurumsal akreditasyon programına başvuran yükseköğretim kurumlarının değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirme kapsamında akreditasyon kararını vermek ve bu kararları başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunmak, ihtiyaç durumunda yükseköğretim programlarının değerlendirmesini yapmak,

f) Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı kapsamında yer alan yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini değerlendirmek, izlemek ve buna ilişkin sonuçları Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

g) Dış değerlendirme ve akreditasyonda uygulanacak süreçlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek üzere etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak,

ğ) (Değişik:RG-11/11/2021-31656) Yükseköğretim kurumlarının değerlendirme süreçleri, iç kalite güvencesi çalışmaları ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi süreçlerini değerlendirerek ulusal yükseköğretim alanında kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporunu her yıl hazırlamak, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer paydaşların bilgisine sunmak,

h) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirerek karar vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerini iptal etmek,

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye’yi temsil etmek,

i) Yükseköğretim kalite güvence sistemine ilişkin konularda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kuruluyla işbirliği yapmak,

j) (Değişik:RG-13/7/2023-32247) 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uygulanma düzeyini değerlendirmektir.

(2) Kurul, gerek gördüğü takdirde çalışma usul ve esaslarını belirleyerek komisyonlar kurabilir, danışma kurulları oluşturabilir.

Başkan ve Başkan Yardımcısı

MADDE 7 – (1) Kurul tarafından kurul üyeleri arasından dört yıl süre ile bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâllerde Başkan Yardımcısı, Başkana vekâlet eder.

(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı sürekli görev yaparlar ve bu görevlerde bulundukları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar; görev süreleri bittiğinde veya süresinden önce ayrıldıklarında başka bir işleme gerek kalmaksızın görevlerine geri dönerler. Görev sürelerinin bitimini müteakip asli görevlerine başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren asli kadrolarına ilişkin aylıklarını almaya başlarlar.

(4) Başkan ve Başkan Yardımcısı, görevleri süresince, Cumhurbaşkanınca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz çalışamazlar, görev alamazlar.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Kurulun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurulun genel yönetim ve temsili ile kanun, yönetmelik hükümleri ve Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.

(2) Başkanın görevleri;

a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bilgi vermek,

b) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak yıllık bütçeyi ve malî tabloları hazırlamak ve ilgili kurumlara göndermek,

c) Genel Sekreter ve şube müdürlerinin atamasını yapmak,

ç) Genel Sekreterin önerisi üzerine personelin atamasını yapmak,

d) Personelin görev ve yetki alanı ile hizmet birimlerini ve görev yerini belirlemek,

e) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını sağlamak,

f) İdari birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak, hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmektir.

Kurul üyelerinin mali hakları

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanına Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili, Başkan Yardımcısına Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Sekreterine Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri için mali ve sosyal haklar kapsamında öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir ve emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Emekli olanların ise emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur. Başkan ve Başkan Yardımcısı hariç Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Kurul üyelerine ödenecek huzur hakkı, her toplantı için devlet memur aylıkları kat sayısının (4000) rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, bir yılda on ikiden fazla huzur hakkı ödenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükseköğretim Kalite Kurulunun İdari Teşkilatı

Genel Sekreterlik

MADDE 10 – (1) Genel Sekreterlik; Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Birimi, Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi ile Yönetim Hizmetleri Biriminden oluşur.

Genel Sekreter

MADDE 11 – (1) Genel Sekreter, Yükseköğretim Kalite Kurulu idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Başkana karşı sorumludur. Genel Sekreterin en az lisans diplomasına sahip olması şarttır.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Genel Sekreterin görevleri;

a) Birimlerde çalışan tüm personelin görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet vermelerini ve hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

b) Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve Kurula ait hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

c) Birimlerde görevlendirilecek personel hakkında, Kurul Başkanına öneride bulunmak,

ç) Kurul toplantılarında oylamaya katılmaksızın raportörlük yapmak,

d) Kurul kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak,

e) Başkan tarafından hazırlanan Kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını ve buna ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

f) Kurul kararlarının ilgililere duyurulmasını sağlamak,

g) Kurulun her türlü yönetim hizmetlerini ve ihtiyaçlarını sağlamak,

ğ) Mevzuat çalışmalarını yapmak,

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Birimi

MADDE 13 – (1) Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Biriminin görevleri;

a) Kurul tarafından belirlenen dış değerlendirmede uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları uygulamak,

b) (Değişik ibare:RG-11/11/2021-31656) Değerlendirme süreçlerinde uygulanacak yöntem ve araçlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bilgilendirilmesine yönelik dokümanları hazırlamak,

c) Yükseköğretim kurumlarının her yıl hazırladıkları iç değerlendirme raporlarının zamanında toplanmasını sağlamak,

ç) Yükseköğretim kurumlarının (Değişik ibare:RG-11/11/2021-31656) değerlendirme süreçlerine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

d) Kurul tarafından belirlenen; bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi sürecine ilişkin ilkeleri ve kuralları uygulamak,

e) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde yetkilendirilmek üzere Kurula müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin müracaatlarını incelemek ve ön değerlendirme raporlarını hazırlamak,

f) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyetlerini izlemek, gerekli gördüğü durumlarda bilgi almak ve gerektiğinde uyarılmaları veya tescillerinin iptali için Kurula öneride bulunmak,

g) Faaliyet alanıyla ilgili raporu her yılın sonunda hazırlamak,

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi

MADDE 14 – (1) Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Biriminin görevleri;

a) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,

b) (Değişik:RG-13/7/2023-32247) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uygulanmasını sağlamak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirilmesine yönelik Kurula öneride bulunmak,

ç) Kurulun basılı, yazılı ve görsel materyallerini hazırlamak, resmi yayın organlarının ya da süreli yayınlarının hazırlanması ve yayımı ile ilgili çalışmaları yapmak,

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Yönetim Hizmetleri Birimi

MADDE 15 – (1) Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri;

a) Kurul personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) İnşaatla ilgili teknik hizmetleri yürütmek; bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri işleri yapmak veya yaptırmak,

c) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yapmak veya yaptırmak,

ç) Kurula ait bilgi ve belge yönetimini sağlamak,

d) Evrak kayıt ve yazı işlerini yürütmek,

e) Kurul hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak,

f) Yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,

g) Basım ve grafik işlerini yapmak veya yaptırmak,

ğ) Kurulun hukuki konularda danışmanlığını yapmak veya yaptırmak; Kurulun ilgili olduğu davaları ve icra takiplerini takip etmek,

h) Stratejik plan çalışmalarını ve izleme sürecini koordine etmek,

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun Oluşturulması,

Görev ve Yetkileri

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu

MADDE 16 – (1) Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunu oluşturur.

(2) Komisyonun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı yapar.

(3) (Değişik:RG-13/7/2023-32247) Komisyon, yükseköğretim kurumunun akademik ve idari yapılanmasıyla uyumlu ve kalite güvencesi sisteminin temel bileşenlerini yansıtacak bir şekilde kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla yükseköğretim kurumları senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca oluşturulur. Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak üzere farklı bilim alanlarını ve idari birimleri temsilen akademik ve idari personel ile öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumunun genel sekreteri, kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumları senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında ise yönetim kurullarınca belirlenir. Belirlenen komisyon üyeleri yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. Komisyon üyesi öğrenci temsilcisi, yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.

(4) Komisyonun büro ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun strateji geliştirme daire başkanlığı veya ilgili birimi tarafından yürütülür.

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun görevleri

MADDE 17 – (1) Yükseköğretim Kalite Komisyonunun görevleri;

a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu kurumun resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) (Değişik ibare:RG-11/11/2021-31656) Değerlendirme süreçleri için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,

ç) Kurulun (Değişik ibare:RG-11/11/2021-31656) değerlendirme süreçleri sırasındaki çalışmalarına destek vermektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurumlarında İç ve Dış Kalite Güvencesi Sistemi

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin oluşturulması

MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işletilmesi ile kurumsal ve program iç ve dış değerlendirme süreçlerinin Kurul tarafından oluşturulacak uygulama esasları doğrultusunda yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) (Ek:RG-13/7/2023-32247) Yükseköğretim kurumları, iç kalite güvencesi sistemini Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kullanıcı Kılavuzu ile uyumlu olarak oluşturmak ve yürütmekten sorumludur.

Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi

MADDE 19 – (1) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, bu raporları hazırlama yükümlülüğü bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumları ise vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ve kalite güvence sistemleriyle bütünleşik olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.

(2) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değerlendirme raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Kurul tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler.

(3) Kurum iç değerlendirme raporları ilgili yükseköğretim kurumunun ve Kurulun resmi internet sayfasından yayımlanır.

Kurum iç değerlendirme raporlarının kapsamı

MADDE 20 – (1) Yükseköğretim Kurumları, iç değerlendirme raporlarını periyodik olarak her yıl hazırlar ve iç kalite güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer verir.

(2) Yükseköğretim Kurumunun iç değerlendirme raporunda, kurumdaki kalite güvencesi süreçlerinin nasıl tanımlandığı ve işletildiği, öğretim programlarında hedeflenen yeterliliklere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı, performans göstergelerinin nasıl izlendiği ve sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamaların bulunması ve bu bilgilerin kanıtlarla desteklenmesi gerekir.

(3) Bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanacak iç değerlendirme raporu;

a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlediği ve kurumun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini,

b) Kurumun misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerini,

c) Kurumun misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemini,

ç) (Değişik:RG-11/11/2021-31656) Önceki değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini,

kapsar.

Değerlendirme süreçleri

MADDE 21 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-11/11/2021-31656)

(1) Yükseköğretim kurumları ilk mezun verdikleri eğitim ve öğretim yılını izleyen en geç beşinci yıl içerisinde kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilir. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi Kurul tarafından hazırlanır ve ilân edilir.

(2) Kurumsal dış değerlendirme programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.

(3) Dış değerlendiriciler; dış değerlendirici başvurusu bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasından Kurul tarafından seçilir. Dış değerlendirici olarak görev alanlar saha ziyareti sürecinde kurumlarında izinli sayılır.

(4) Yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi, 20 nci maddede belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Kurul tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumları, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yıl Kurul tarafından izleme programına dahil edilir.

(6) Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen yükseköğretim kurumları bu değerlendirmeyi izleyen en geç beşinci yıl Kurul tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programına başvuru yaparlar. İzleme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmeyen yükseköğretim kurumları kurumsal akreditasyon programına başvuramaz.

(7) Kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, ilgili yılda başvuruları bulunanlar arasından Kurul tarafından seçilir. Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarından, değerlendirmeyi izleyen beş yıl içerisinde kurumsal akreditasyon programına başvuru yapmayanlar Kurul tarafından doğrudan kurumsal akreditasyon programına dahil edilir.

(8) Kurumsal akreditasyon programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti, kurumsal akreditasyon raporunun hazırlanması ve Kurul tarafından akreditasyon kararının verilmesi aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar. Kurumsal akreditasyon programına ilişkin değerlendirme ölçütleri ve esasları Kurul tarafından belirlenir.

(9) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına yönelik akreditasyon kararı; beş yıl süreyle tam akreditasyon, iki yıl süreyle koşullu akreditasyon ve akreditasyonun reddi kararı olarak Kurul tarafından belirlenen ölçütler kapsamında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu dikkate alınarak Kurul tarafından verilir.

(10) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyonun reddi kararı verilen yükseköğretim kurumları bu kararı izleyen en erken iki yıl sonra tekrar kurumsal akreditasyon programına başvuru yapar.

(11) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen kurumlar kurumsal dış değerlendirme programından muaf olurlar.

(12) (Değişik:RG-13/7/2023-32247) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında iki yıl süreyle koşullu akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına bu iki yılın sonunda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Beş yıl süreyle tam akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına akreditasyonu izleyen en erken ikinci yılda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Ara değerlendirme neticesinde yükseköğretim kurumları için verilecek akreditasyon kararında Değerlendirme Programları Kılavuzu dikkate alınır.

(13) (Değişik:RG-13/7/2023-32247) Kurumsal akreditasyon programına veya ortak kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon programına ilişkin beş yıl süreyle tam akreditasyon ve iki yıl süreyle koşullu akreditasyon kararları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

(14) (Ek:RG-13/7/2023-32247) Ortak kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon programı, Kurul ile yurtdışındaki muadili tarafından onaylanan yönerge ve kılavuzlar kapsamında yürütülür.

(15) (Ek:RG-13/7/2023-32247) Kurumsal Akreditasyon programı ve ara değerlendirme programı kapsamına alınarak tam veya koşullu akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının mücbir sebeplerle dış değerlendirilmesinin yapılamadığı durumlarda en fazla bir yıla kadar Kurul kararıyla akreditasyon kararı uzatılabilir.

(16) (Ek:RG-13/7/2023-32247) Enstitü değerlendirme programına tam kurumsal akreditasyona sahip yükseköğretim kurumlarının enstitüleri çağrı üzerine başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında değerlendirmeye alınacak enstitü sayısı Kurulun iş yüküne göre belirlenir. Değerlendirme sonucunda üç yıllık gümüş ve altı yıllık altın etiketi verilir. Gümüş ve altın etiketi verilen enstitüler, üçüncü yılın sonunda enstitü ara değerlendirme programına alınır.

Değerlendirme raporları

MADDE 22 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-11/11/2021-31656)

(1) Kurumsal dış değerlendirme programına dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.

(2) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

(3) Kurumsal akreditasyon programına dahil olan her yükseköğretim kurumu için değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal akreditasyon raporu hazırlanır.

(4) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu; kurumda yürütülen eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve gelişmeye açık alanlarını kapsar.

(5) İzleme programına dahil olan her yükseköğretim kurumu için değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir izleme raporu hazırlanır.

(6) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan izleme raporu; ilgili yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu dikkate alınarak, yükseköğretim kurumunun kalite gelişim sürecini kapsar.

(7) Ara değerlendirmeye dahil olan her yükseköğretim kurumu için değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir ara değerlendirme raporu hazırlanır.

(8) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan ara değerlendirme raporu; ilgili yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu dikkate alınarak, yükseköğretim kurumunun kalite gelişim sürecini kapsar.

(9) Değerlendirme süreçlerine ilişkin raporların içerik ve şablonları Kurul tarafından belirlenir

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu

MADDE 23 – (1) Kurul tarafından ilgili yıl içerisinde değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına ait (Değişik ibare:RG-11/11/2021-31656) değerlendirme raporlarına dayanılarak hazırlanan, karşılaşılan sorunlar ve kalite iyileştirme süreci ile ilgili önerileri içeren ve yükseköğretim kalite güvencesi çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu, her yıl Kurul tarafından hazırlanarak başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili tüm paydaş kurum ve kuruluşlara sunulur.

(2) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu, Kurul web sayfasından yayımlanır.

Kurum iç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması

MADDE 24 – (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılan iç ve dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık kurum iç değerlendirme raporları ve (Değişik ibare:RG-11/11/2021-31656) değerlendirme süreçlerine ilişkin değerlendirme raporları ilgili yükseköğretim kurumlarının ve Kurulun resmi internet sayfalarında yayımlanır.

Kalite güvencesi ve iyileştirme çalışmaları kapsamındaki harcamalar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, yükseköğretim kurumlarının bütçelerine ilgili konuda tahsis edilecek ödenekle karşılanır. Vakıf yükseköğretim kurumları da bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmalar için bütçesinde yeterli ödenek ayırır.

ALTINCI BÖLÜM

Program Akreditasyonu, Akreditasyon Kuruluşlarının

Yetkilendirilmesi ve Tanınması

Program akreditasyonu

MADDE 26 – (1) Yükseköğretim kurumlarında program akreditasyonuna yönelik dış değerlendirme hizmeti, Kurul tarafından program akreditasyonu alanında yetkilendirilmiş veya Kurul tarafından tanınan bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarınca gerçekleştirilir.

(2) (Ek:RG-11/11/2021-31656) Kurul tarafından kabul edilen program akreditasyonları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınma süreci

MADDE 27 – (1) Program akreditasyonunun Kurul tarafından kabul edilmesi için akreditasyon hizmeti veren ulusal bağımsız akreditasyon kuruluşlarının Kurul tarafından yetkilendirilerek Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almış olması, uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarının ise Kurul tarafından tanınması gerekir.

(2) Ulusal bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(3) Uluslararası bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınma süreçlerine dair usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurulun mali yapısı

MADDE 28 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun hizmetlerinde ihtiyaç duyulan tüm giderler Kurul bütçesinden karşılanır.

Kurulun gelirleri

MADDE 29 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun gelirleri şunlardır:

a) Hazine yardımları,

b) Faaliyet gelirleri,

c) Her türlü bağış ve yardımlar,

ç) Diğer gelirler.

Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına ilişkin kurumsal akreditasyon uygulaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-11/11/2021-31656)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarının kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınmalarına ilişkin 21 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen süreler 1/1/2022 tarihinden itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2018

30604

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

11/11/2021

31656

2.       

 13/7/2023

32247