DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM

KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans, lisansüstü programlar ve bunların niteliği ile öğrenci sayıları, yükseköğretim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak öğretim elemanı norm kadrolarını ve bunların kullanımına ilişkin esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, devlet yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari kadro sayısı: Yükseköğretim kurumlarında bir programda (Değişik ibare:RG-28/4/2020-31112) eğitim-öğretime başlamak ve devam edebilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısını,

b) Norm dışı kadro: Bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen norm kadro sayısı dışında kalan ve ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olduğunu gerekçeli olarak belirttiği öğretim elemanı kadrosunu,

c) Norm kadro: Yükseköğretim kurumlarında bir bölüm, anabilim/anasanat dalı veya programda eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerin sürdürülebilmesi için bu Yönetmelik çerçevesinde sayısı belirlenen öğretim elemanı kadrosunu,

ç) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Norm Kadroların Belirlenmesi ve Kullanılması

Norm kadroların belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Yükseköğretim kurumları, norm kadro planlamalarını bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde yapar. Norm kadrolar, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenci alan birimler ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimlere ve bünyesinde anabilim/anasanat dalı bulunan enstitülere tahsis edilir. Fakülte veya bölüme öğrenci alan lisans programlarında toplam öğretim üyesi kadrosu, asgari kadro sayısından az olamaz.

(2) Yükseköğretim kurumları, asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapabilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma kapsamında belirlenen yükseköğretim kurumları, ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimleri için asgari kadro sayısının üç katına kadar; Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumları ise dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilir. Araştırma Üniversiteleri tarafından planlama yapılırken önlisans ve lisans programlarındaki öğrenci sayısı, lisansüstü programlardaki öğrenci ve mezun sayısı, programların yürütülmesindeki ders ağırlıkları, araştırma ve geliştirme ile hizmet sunumu gibi akademik faaliyetler çerçevesinde değerlendirilecek hususlar dikkate alınır. (Değişik cümle:RG-3/3/2022-31767) Bu fıkra kapsamında asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile birim yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından planlanır.

(3) (Değişik cümle:RG-3/3/2022-31767) Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilir. Bu talep, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri, (Değişik ibare:RG-28/4/2020-31112) doktora ve dengi programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Fakülte veya bölüm lisans programı için norm kadrolar, üniversiteler tarafından anabilim/anasanat dalı çeşitliliği göz önünde bulundurularak fakülte veya bölümü oluşturan anabilim/anasanat dallarının her birine bir öğretim üyesi düşecek şekilde planlanır. (Değişik cümle:RG-3/3/2022-31767) Anabilim/anasanat dalları dikkate alınarak belirlenen norm kadro sayısı, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili fakülte ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından bölüm veya fakülte düzeyinde iki katına kadar artırılabilir.

(5) (Değişik:RG-28/4/2020-31112) Anabilim/anasanat dalı ve programa öğrenci alan önlisans ve lisans programları ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimler için öğretim elemanı norm kadro sayısı, anabilim/anasanat dalı ve (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) bölüm kurulu ile ilgili birim yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından asgari kadro sayısının iki katına kadar belirlenebilir.

(6) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere, fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması yapılamaz. (Değişik cümle:RG-3/3/2022-31767) Yukarıda belirtilen özellikli ve uygulamalı alanlara ilişkin öğretim görevlisi kadro talepleri, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu şekilde fakültelere ders vermek üzere tahsis edilen öğretim görevlisi kadroları ilgili birimin norm kadrosundan sayılır.

(7) Cumhurbaşkanı kararıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına tahsis edilir. (Değişik cümle:RG-3/3/2022-31767) Bunun dışındaki araştırma görevlisi kadroları, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca anabilim dallarına tahsis edilir. (Mülga cümle:RG-28/4/2020-31112) (…)

(8) (Değişik:RG-28/4/2020-31112) (Mülga:RG-3/3/2022-31767)

Norm kadroların kullanılması

MADDE 5 – (1) Kadrolara atamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ve ilgili yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış akademik yükseltme ve atama ölçütleri uyarınca yapılır.

(2) (Değişik:RG-28/4/2020-31112) Asgari kadrolar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen norm dışı kadroların kullanımı rektör tarafından gerçekleştirilir. Öğrencisi bulunan birimlerin asgari kadrolarında boşalma olması halinde asgari kadro sayısını temin için uygun kadroya ilk ilanda yer verilir.

(3) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından kullanılabilir.

(4) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4’ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları ile araştırma üniversiteleri ve meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.

(5) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen zorunlu ortak dersleri vermek ve üniversiteye ait uygulama alanlarında görev yapmak üzere öğrenci sayısı, eğitim ve öğretimin niteliği ile ilişkilendirilmek kaydıyla üniversite yönetim kurulunun (Mülga ibare:RG-3/3/2022-31767) görüşü ve rektörün talebi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla rektörlüğe bağlı birimlerde öğretim görevlisi kadrolarına atama yapılabilir.

(6) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından yapılır. Atama izin sayılarının, asgari kadroların kullanımı için birimlere tahsisi, ilgili birim yöneticisinin görüşü alınarak rektör tarafından gerçekleştirilir.

(7) Kadrolara ataması yapılan öğretim elemanı bilgisi ilgili yükseköğretim kurumu tarafından en geç bir hafta içinde YÖKSİS’e kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hususlar

MADDE 6 – (1) Yasal düzenlemeler nedeniyle veya mahkeme kararları uyarınca kadro kullanımı gerektiren atamalarda; 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalarda; 2547 sayılı Kanunun 30 uncu ve 36 ncı maddelerine göre sözleşmeli statüde çalıştırılacak öğretim üyeleri ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında (Ek ibare:RG-3/3/2022-31767) doktor öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında; devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda; bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli statüsünde çalıştırılmak üzere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Birim birleştirme, kapatma ve yeniden yapılandırma hali

MADDE 7 – (1) Birim birleştirme, kapatma ve yeniden yapılandırma halinde ilgili birimde görev yapan öğretim elemanlarının kadroları yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararı ve rektörün teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen birimlere tahsis edilir; bu birimlerdeki boş ve saklı kadrolar ise doğrudan rektörlüğe aktarılır.

(2) Araştırma Üniversitesi veya Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması kapsamında belirlenen bir yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu kararıyla bu vasfını kaybetmesi halinde, mevcut öğretim elemanları bulundukları kadrolarda görev yapmaya devam eder.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

MADDE 8 – (1) Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin norm kadrolarının planlanması ve kullanılması, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir bölüm, anabilim/anasanat dalı veya meslek yüksekokulu programındaki norm kadro fazlası öğretim elemanları bulundukları kadrolarda görev yapmaya devam eder. Boş ve saklı öğretim elemanı kadroları ise rektörlüğe aktarılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına atama işlemleri bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca sonuçlandırılır. Bu kadrolara atananlar norm kadro fazlası oluşturması durumunda dahi bulundukları kadrolarda görev yapmaya devam ederler.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2018

30583

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

2/11/2019

30936

2.

28/4/2020 

31112 

3.       

3/3/2022

31767