ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörlerin periyodik kontrollerine ve bu kontrollerde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun, asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin, ilgili idarenin ve bina sorumlusunun yükümlülüklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bu Yönetmelik; asansörlerin periyodik kontrollerini ve bu kontrolleri yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idarenin, asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ve bina sorumlusunun yükümlülüklerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında 1/1/1950 tarihinden önce monte edilen ve tarihsel dokusu bulunan asansörleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,

b) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

c) A tipi muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan diğer şartlar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörlerin periyodik kontrol/muayeneleri kapsamında akredite, Türkiye’de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşunu,

ç) Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusunu,

d) Bakanlık: (Mülga ibare:RG-13/9/2022-31952) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi,

f) Hizmet denetimi: Asansör monte edene veya onun yetkili servisine veya A tipi muayene kuruluşuna veya bina sorumlusuna yönelik Bakanlık tarafından yapılan denetimi,

g) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini,

ğ) Komisyon: 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan ve bünyesinde; Bakanlık, Vilayetler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Standardları Enstitüsü ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcilerini bulunduran grubu,

h) KEP: Kayıtlı Elektronik Posta adresini,

ı) KDV: Katma Değer Vergisini,

i) Mevcut asansör: 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü,

j) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayeneyi,

k) TS EN 81 - 80 standardı: Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kurallarını,

l) TS EN ISO/IEC 17020 standardı: Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterleri,

m) Takip kontrolü: Asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetini,

n) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

o) (Ek:RG-13/9/2022-31952) İş günü: Resmî tatil ve hafta sonu günleri dışında kalan, ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan çalışma gününü,

ö) (Ek:RG-13/9/2022-31952) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol: 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında ilk kez piyasaya arz edilen bir asansöre yönelik tescil öncesinde gerçekleştirilen periyodik kontrolü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme, Başvuru ve İdari Tedbirler

Yetkilendirme ve yetki süresi uzatımı

MADDE 5- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bu Yönetmelikte yer alan şartları sağlayan A tipi muayene kuruluşu Bakanlığa başvuru yapar ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilir.

(2) Yetkilendirme veya yetki süresini uzatma talebinde bulunan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık internet sitesinde ilan edilen ücreti Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine öder. Bu Yönetmelikte yer alan şartları sağladığı belirlenen A tipi muayene kuruluşu tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödeme yapılması halinde yetkilendirme işlemi ya da yetki süresini uzatma işlemi sonuçlandırılır.

(3) Yetkilendirme işlemi, yetki süresi verilerek tamamlanır.

(4) Yetkilendirme bilgisi ve süresi, Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(5) Yetki, TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon belgesinin geçerlilik süresi boyunca devam eder, akreditasyon süresi sona eren ve akreditasyonu yenilenmeyen A tipi muayene kuruluşunun yetkisi iptal edilir.

(6) A tipi muayene kuruluşunun asansörler için TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akreditasyonu, elektrik ve hidrolik tahrikli asansörlerin periyodik kontrolünü kapsar. Akreditasyon kapsamı yalnızca elektrik tahrikli veya hidrolik tahrikli asansörler olarak belirlenmiş olan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilmez.

Yetkilendirme ve yetki süresi uzatımı başvurusu(1)

MADDE 6- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Yetkilendirme veya yetki süresini uzatma başvuru işlemleri, A tipi muayene kuruluşunun Bakanlık internet sitesinde ilan edilen başvuru ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenmesiyle sonuçlandırılır.

(2) Yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair başvuru, A tipi muayene kuruluşu tarafından e-Devlet veya Bakanlık internet sitesinden yapılır. Ancak A tipi muayene kuruluşu olarak TÜRKAK’a akredite olan kamu kurum ve kuruluşu, ilgili idare veya ilgili meslek odası fiziki şekilde veya KEP yoluyla başvuru yapar. (1)

(3) Yetkilendirme başvurusunda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler Bakanlığa sunulur:

a) MERSİS numarası.

b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmî karar.

c) Unvan ve adres.

ç) Temsil ve ilzama yetkili kişinin orijinal imza beyannamesi.

d) İnternet sitesi adresi, yetkili kişinin e-posta adresi ve KEP adresi.

e) Akreditasyon numarası.

f) Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve alt limit değeri en az 1.500.000 TL tutarında olan mesleki sorumluluk sigortası poliçesi.

g) Muayene personelinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, mesleği, tecrübe süresi, tam zamanlı veya dış kaynaklı olma durumu ve yetkisini tanımlayan personel listesi, muayene mühendisi başarı belgesi.

ğ) Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı sigorta kayıtları.

h) Vergi kimlik numarası.

ı) İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanından Bakanlık vasıtasıyla alınan bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağına dair taahhütname.

i) Bakanlık veri tabanına uyumun sağlanacağına dair taahhütname.

(4) Yetki süresini uzatma başvurusu, mevcut yetkinin sona ereceği tarihten en az üç işgünü öncesinden yapılır ve söz konusu yetki süresinin belirlenmesinde esas alınan akreditasyon sertifikası Bakanlığa sunulur.

(5) A tipi muayene kuruluşu olarak TÜRKAK’a akredite olan kamu kurum ve kuruluşunun, ilgili idarenin veya ilgili meslek odasının yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair başvurusunda MERSİS numarası aranmaz.

(6) Yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair başvuru; eksik evrak, hatalı evrak veya yanlış bilgi bulunması hâlinde kabul edilmez ve reddedilir. İlk başvuru kayıt tarihi itibarıyla otuz gün içerisinde yapılacak olan yeni başvurudan ayrıca başvuru ücreti alınmaz. Bu sürenin aşılması durumunda yapılacak olan yeni başvuru için birinci fıkrada belirtilen başvuru ücreti, A tipi muayene kuruluşu tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

(7) Başvurunun Bakanlık tarafından kabul edilmesi durumunda, başvuru kabul tarihi itibarıyla otuz gün içerisinde yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödeme yapılmaması hâlinde başvurunun yeniden yapılması gerekir.

İdari tedbirler

MADDE 7 –- (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen A tipi muayene kuruluşuna Bakanlık tarafından gerekli idari tedbir/tedbirler uygulanır.

(2) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Akreditasyon ve mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından iptal edilir:

a) Akreditasyonun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi.

b) Mesleki sorumluluk sigortasının yenilenmemesi, kesintiye uğratılması veya amacına uygun olmaması.”

(3) Akreditasyonu TÜRKAK tarafından askıya alınan A tipi muayene kuruluşu tarafından altmış gün içerisinde gerekli önlemler alınmamış olması ve dolayısıyla A tipi muayene kuruluşunun sahip olduğu akreditasyonuna ilişkin askı halinin sürmesi durumunda, A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından iptal edilir. Ayrıca geçerli olan akreditasyon belgesini 5 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde Bakanlığa sunmayan A tipi muayene kuruluşunun yetkisi en az otuz gün askıya alınır.

(4) Muayene personeli, kontrol listesi, kontrol sayısı, ölçüm donanımı, rapor, bilgi etiketi, kontrol ücreti, takip kontrolü, asansör kimlik numarası, veri tabanı, verilerin Bakanlık ile paylaşımı, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, protokol duyurusu, (Ek ibare:RG-13/9/2022-31952) protokol, bildirim ve tarama gibi bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartların herhangi birini sağlamayan A tipi muayene kuruluşuna fiilin mahiyetine göre Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır ve/veya yetkisi askıya alınır veya yetkisi iptal edilir.

(5) (Mülga:RG-13/9/2022-31952)

(6) (Mülga:RG-13/9/2022-31952)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Periyodik Kontrol Dönemi ve Yaptırma Sorumluluğu, Periyodik Kontrol Esasları,

Periyodik Kontrol Ücretinin Belirlenmesi, Periyodik Kontrol Sonuçlarının

Değerlendirilmesi, Protokolün Yaptırılmasına İlişkin Tedbirler ve Komisyon

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu

MADDE 8 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

(2) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü tescil başvurusundan önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç on beş gün içerisinde ilgili A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Tescil öncesi ilk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında asansörü piyasaya arz eden ve tescil öncesi ilk periyodik kontrole nezaret eden, asansör monte eden veya onun yetkili servisi, söz konusu periyodik kontrolün yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin bir suretini başvuru aşamasında ilgili A tipi muayene kuruluşuna iletir:

a) AB uygunluk beyanı.

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi.

c) Onaylı asansör avan ve/veya uygulama projesi.

ç) Yük için kalibrasyon doğrulama raporu.

(3) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek olan periyodik kontrol tarihinin belirlenmesinde içinde bulunulan takvim yılında gerçekleştirilen periyodik kontrol tarihi esas alınır. Bina sorumlusunun talebi olması halinde bu tarih erkene alınabilir.

 (4) Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.

Periyodik kontrol esasları

MADDE 9 – (1) İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar. Ayrıca A tipi muayene kuruluşu olarak akredite olan ilgili idare, bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlaması, Bakanlıkça yetkilendirilmesi ve ilgili idare ile protokol imzalaması durumunda periyodik kontrol yapar.

(2) İlgili idare ile protokol imzalayacak olan A tipi muayene kuruluşu, TÜRKAK tarafından akredite edilir. Akreditasyon belgesinin kapsamını tanımlayan muayene alanı, muayene türü ve standart veya şartname bölümlerinde, ulusal mevzuata ve ulusal mevzuatın gerekliliklerine uygun atıf yapılması zorunludur.

(3) İlgili idare, protokol aşamasında A tipi muayene kuruluşunun yeterliliğini değerlendirirken, sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde düzenlenmiş olan (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı teknik yönetici ve (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisi sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın durumu gibi kriterleri göz önünde bulundurur.

(4) Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında protokol imzalanır ve ilgili idare tarafından kamuoyuna duyurulur.

(5) İlgili idare, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde belirleyeceği A tipi muayene kuruluşu ile en az dört yıllık protokol yapar. (Ek cümle:RG-13/9/2022-31952) Protokolde bu Yönetmeliğe aykırı bir hüküm yer alamaz. Bu süre zarfında söz konusu protokolün taraflarca feshedilmesi durumunda, ilgili taraf bu bilgiyi posta yoluyla iadeli taahhütlü veya KEP yolu ile diğer tarafa iletir. 

(6) A tipi muayene kuruluşu, sahip olduğu akreditasyon ile (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliğini yetki süresi boyunca sağlar.

(7) Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansörün birinci takip kontrolünde A tipi muayene kuruluşunca bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilemez. Sonraki takip kontrollerinden ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.

(8) İlgili idarenin bir başka A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalaması durumunda, protokolden önce gerçekleştirilen periyodik kontrolün sonucuna ilişkin birinci takip kontrolü, söz konusu periyodik kontrolü gerçekleştiren ve protokolü sona eren A tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.

(9) Bakanlık tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisinin iptal edilmesi durumunda ise takip kontrolü, ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bu durumda takip kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar ile ücret alınacaksa miktarına ilişkin detaylar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir. Belirlenecek olan takip kontrol ücreti, periyodik kontrol ücretinden fazla olamaz.

(10) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ilgili uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında öngörülen yükte ve beyan hızında gerçekleştirilir. Bu aşamada kullanılacak olan yük, aşağıdaki şartlara uygun olacak şekilde asansör monte eden tarafından temin edilir:

a) Üç yılda bir defa olmak üzere kalibrasyon laboratuvarından izlenebilirliği olan doğrulama raporunun veya belgesinin alınması.

b) Seri numarası ile birlikte model veya tip bilgilerini silinmeyecek şekilde içermesi.

c) Fiziksel özelliklerini kaybetmeyen, kütlesinde değişiklik olmayan malzemeden oluşması ve kolay taşınabilirliği için ergonomik olması.

(11) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım ve onarım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile iş birliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır. Garantisi dolan, garanti uygulamaları dışında kalan veya garanti kapsamında bulunmayan asansörün takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaret eder. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, tescil öncesi ilk periyodik kontrole, yıllık periyodik kontrole ve takip kontrolüne nezaret eden teknik bakım ve onarım personelinin;

a) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareket etmemesini,

b) İşveren bilgilerini de içeren tanıtıcı kimlik belgesini üzerinde taşımasını,

c) Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılık kaydının ilgili A tipi muayene kuruluşuna sunulmasını,

sağlar.

(12) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Periyodik kontrole nezaret etme yükümlülüğü bulunan asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuat kriterlerini sağlamadığının tespiti halinde veya bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi imzalanmamış olduğunun belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne gerekli bildirim A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması, bu belgenin geçerlilik süresinin dolması veya bu belgenin askıya alınması durumunda A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol yapılmaz.

(13) (Değişik:RG-13/9/2022-31952)  Bir sonraki yıllık periyodik kontrole kadar muayene mühendisinin mesleki hatasından kaynaklanan veya yıllık periyodik kontrol, tescil öncesi ilk periyodik kontrol veya takip kontrolü esnasında muayene mühendisinin yanlış uygulamalarından ötürü asansörde oluşabilecek hasarların tazmini A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır. Hasarların tazmininin bu sigorta tarafından karşılanamaması durumunda her türlü sorumluluk A tipi muayene kuruluşuna aittir.

 (14) A tipi muayene kuruluşu, tanzim ettiği periyodik kontrol raporunu ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletir. Bu rapor, A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare, asansör monte eden veya onun yetkili servisi ve bina sorumlusunca muhafaza edilir.

(15) (Değişik cümle:RG-13/9/2022-31952) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, bir önceki takvim yılı içerisinde aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren listeyi her yıl Ocak ayı sonuna kadar fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak ilgili idareye iletir. İlgili idare, bu bilgileri periyodik kontrol için protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşu ile paylaşır.

(16) Asansörde meydana gelecek bir kaza sonrasında bina sorumlusunca periyodik kontrolün tekrar edilmesi sağlanır.

(17) (Değişik:RG-13/9/2022-31952)  Yıllık periyodik kontrol veya takip kontrolü A tipi muayene kuruluşu tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde belirlenen tarihte resen yapılır. Ancak bina sorumlusunun başvurusu olması halinde söz konusu kontroller birinci cümlede belirtilen tarihten önce de yapılabilir. Bu durumda başvuru, A tipi muayene kuruluşu tarafından hazırlanan başvuru formu üzerinden yazılı beyan olarak elden veya A tipi muayene kuruluşunun kendi internet sitesinden elektronik olarak alınır. Başvuru asgari olarak başvuruyu yapanın unvanını veya adını ve soyadını, başvuru tarihini, başvurunun kapsamını ve başvuru konusu asansöre ait adres bilgisini içerir. Başvuruya ilişkin kayıtlar, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar A tipi muayene kuruluşu tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunulur.

(18) (Ek:RG-13/9/2022-31952)  Bakanlık mücbir sebep olarak kabul edilebilecek salgın, deprem, su baskını ve benzeri doğal afet gibi durumlarda; bu Yönetmelikte belirtilen periyodik kontrol ve/veya takip kontrol süresini geçici olarak erteleyebilir veya uzatabilir.

Periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Periyodik kontrol ücretinin hesaplanmasında esas alınacak olan fiyat, Komisyon kararı doğrultusunda EK-1’de belirtilen taban ve tavan fiyat aralığına göre ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir.

(2)  (Değişik:RG-24/12/2021-31699) Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir ve (Mülga ibare:RG-13/9/2022-31952) Bakanlık internet (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) sitesinden ilan edilir.

(3) Periyodik kontrol ücreti, ilgili idare karar organı tarafından belirlenen fiyatın ilgili idare payı ile birlikte KDV hariç toplamına eşittir.

Periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir.

(2) Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(3) Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(4) Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(5) Güvensiz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(6) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörde tespit edilen uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu sürenin bittiği tarih itibarıyla en fazla üç işgünü içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmesine neden olan uygunsuzlukların giderilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.

(7) Güvensiz olarak tanımlanan asansörün altıncı fıkrada belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

(8) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu sürenin bittiği tarih itibarıyla en fazla üç işgünü içerisinde, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmesine neden olan uygunsuzlukların giderilmediği belirlenen asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez ve ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.

(9) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) İlgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci EK-3’teki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Mühür bozma tutanağı düzenlenir ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi kırk beş işgününden fazla olamaz. Mühür bozma tutanağında belirtilen süre içerisinde asansörün düzeltme işleminin tamamlanabilmesine ilişkin yükümlülükler, bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Bu süre zarfında taraflar arasındaki mali sorumluluklar hariç asansörün güvenli hale getirilebilmesine ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf sorumlu tutulur ve Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır. Mühür bozma tutanağında belirtilen sürenin sonunda düzeltme işlemi yapılmayan asansörün yeniden mühürlenmesine ve gerektiği durumlarda tekrar mühür bozma tutanağının düzenlenmesine ilişkin yetki ilgili idaresindedir. Mühür bozma tutanağı ile birlikte gerekli düzeltme işlemi yapılarak var olan uygunsuzlukların giderildiği bildirilen asansöre yeniden periyodik kontrol yapılır.

(10) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Periyodik kontrol raporu onay tarihinden itibaren altmış gün içerisinde bina sorumlusunun müracaatı durumunda mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansöre birinci takip kontrolü ücretsiz yapılır.

(11) (Ek:RG-13/9/2022-31952) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörün takip kontrolü neticesinde kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmediği ikinci takip kontrolünde tespit edilen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Protokolün yaptırılmasına ilişkin tedbirler

MADDE 12 – (1) İlgili idarenin herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol yapmaması veya yapamaması durumunda, Bakanlık gerekli tedbiri alır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumda, ilgili idareye en yakın yerde periyodik kontrol faaliyetlerini sürdüren, yeterli teknik donanıma ve personele sahip olan A tipi muayene kuruluşunun ilgili idare ile protokol yaparak görevlendirilmesi Bakanlık  (Değişik ibare:RG-24/12/2021-31699) Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından sağlanır.

(3) Yetkisi Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre askıya alınan A tipi muayene kuruluşunun protokol imzaladığı ilgili idare sınırları dahilinde talepleri karşılamak üzere tescil öncesi ilk periyodik kontrol, periyodik kontrol ve takip kontrolleri için söz konusu ilgili idare ile bir başka A tipi muayene kuruluşu arasında geçici protokol yapılır. Bu protokol askı süresi boyunca geçerlidir. İlgili idare tarafından geçici protokol yapılmaması veya yapılamaması durumunda bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usul ile geçici görevlendirme Bakanlık tarafından sağlanır.

Komisyon

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik usul ve esasları komisyon tarafından belirlenir.

(2) Komisyon, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

b) Bakanlık  (Değişik ibare:RG-24/12/2021-31699) Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

c) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,

ç) TMMOB Makina Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

d) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

e) Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye,

f) Vilayetler Birliğini temsilen bir üye.

(3) Komisyonun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Komisyon  (Mülga ibare:RG-24/12/2021-31699) Bakanlığın daveti üzerine çalışmalarını yürütür.

b) Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

c) Komisyon başkanlığı, Bakanlık Sanayi Genel Müdürü ya da onun (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) görevlendireceği yönetici tarafından yapılır.

ç) Komisyonun sekreterlik hizmetleri, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirilen A Tipi Muayene Kuruluşunun Yükümlülükleri

Protokol

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare ile protokol yapar. Protokol, imza beyannamesi Bakanlığa sunulan ve A tipi muayene kuruluşu adına yasal olarak temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler veya kamu kurumu statüsündeki kuruluşlarda ise resmî olarak yetki devri yapılan kişi/kişiler tarafından imzalanır. İlgili idare adına protokol;

a) Belediye için belediye başkanı veya belediye başkanının görevlendireceği yönetici tarafından,

b) İl özel idaresi için vali veya valinin görevlendireceği yönetici tarafından,

c) İlçe özel idaresi için kaymakam veya kaymakamın görevlendireceği yönetici tarafından,

imzalanır.

(2) İlgili idarenin Bakanlık tarafından yetkilendirilen herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol yapmaması veya yapamaması durumunda, ilgili idarenin bulunduğu bölgede faaliyetlerini sürdürebilecek olan yeterli teknik donanıma ve personele sahip herhangi bir A tipi muayene kuruluşunun söz konusu ilgili idare ile protokol yaparak görevlendirilmesi Bakanlık  (Değişik ibare:RG-24/12/2021-31699) Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından sağlanır.

(3) A tipi muayene kuruluşu tarafından, protokol imzalanan ilgili idarenin adı, protokol tarihi ve protokol süresine ilişkin bilgileri en güncel hali ile kendi internet sitesinin ana sayfasından kamuoyuna duyurulur.

(4) Yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşuna dair bilgi Bakanlık internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Ayrıca Bakanlık bu bilgiyi yazılı olarak ilgili idareye iletir ve yetkisi iptal edilen kuruluşun yapmış olduğu protokol ilgili idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

(5) (Ek:RG-13/9/2022-31952) Protokolün asgari olarak içerdiği hususlar aşağıdadır:

a) İmzacıların adı, soyadı ve unvanı.

b) İmza tarihi.

c) Yürürlük tarihi ve geçerlilik süresi.

ç) Tarafların iletişim bilgileri ve KEP adresleri.

d) Belirlenen ilgili idare payı oranı ve ödeme periyodu.

e) Periyodik kontrol ücretine ilişkin bilgiler.

f) Fesih şartları.

g) Mühürleme için bildiriminin yapılacağı yerin adresi ve iletişim bilgisi.

Muayene personeli

MADDE 15 – (1) A tipi muayene kuruluşu, asansör periyodik kontrollerinde görevlendirmek üzere gerekli yetkinliğe ve tecrübeye sahip yeterli sayıda teknik yöneticiyi ve (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisini bünyesinde bulundurmak zorundadır.

(2) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) A tipi muayene kuruluşu yetki süresi içerisinde en az biri teknik yönetici olmak üzere asgari altı muayene personelini tam zamanlı olarak istihdam eder. Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personeli, bir başka A tipi muayene kuruluşunca veya farklı bir işveren tarafından eşzamanlı olarak istihdam edilemez veya herhangi bir iş kolunda işveren olarak faaliyet gösteremez. Birinci cümlede belirtilen personel yeter sayısının A tipi muayene kuruluşu tarafından sürekliliğinin sağlanması zorunludur. A tipi muayene kuruluşu; iş sözleşmesi feshedilen personelin yerine, işten çıkış tarihi itibarıyla yirmi işgünü içerisinde yeni personeli tam zamanlı olarak istihdam etmek zorundadır. Muayene personelinin sigortalı işe giriş bildirgesinde yer alan meslek adının ve kodunun, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen mesleklere uygun olması A tipi muayene kuruluşu tarafından sağlanır.

(3) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Teknik yöneticinin makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması, tam zamanlı olarak istihdam edilmesi ve aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekir:

a) Asansör ile ilgili olarak en az üç yıllık muayene tecrübesinin bulunması.

b) Asansör ile ilgili en az beş yıllık sektör tecrübesinin bulunması.

c) Asansör ile ilgili mevzuat uygulamalarına yönelik en az beş yıllık kamu tecrübesinin bulunması.

(4) (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisinin makina veya elektrik veya elektronik veya elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması gerekir. İlk kez (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisi olarak görevlendirilecek olan adayın en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım şartını sağlaması zorunludur.

(5) (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisinin ilgili meslek odaları veya bu kapsamda TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olan personel belgelendirme kuruluşlarınca belgelendirilmesi zorunludur. Söz konusu belge beş yılda bir yenilenir. Belgesi bulunmayan veya belgesi geçerli olmayan (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisi, A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrolde görevlendirilemez.

(6) A tipi muayene kuruluşu protokol imzaladığı ilgili idare sayısı ve buna bağlı olarak ilgili idare sınırları içerisindeki asansör sayısı dikkate alınarak, aralığı EK-4’te belirlenmiş olan en az sayıdaki muayene personelini atama yazısı ile birlikte asansör periyodik kontrolünde görevlendirir.

(7) Mevcut işgücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda sözleşme ile görevlendirilecek olan dış kaynaklı (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisi tam gün sigortalı olarak çalıştırılır. Dış kaynaklı (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisi sözleşme süresi boyunca sadece bir A tipi muayene kuruluşuna hizmet verir. Aksi bir durumda sorumluluk, A tipi muayene kuruluşundadır.

(8) A tipi muayene kuruluşu, asansör periyodik kontrolünde görevlendireceği muayene personeline tanıtıcı kimlik belgesi düzenler ve periyodik kontrol aşamasında amacına uygun olarak kullanmasını sağlar.

(9) Asansör periyodik kontrolüne iştirak eden muayene personeli için iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda A tipi muayene kuruluşu tarafından alınır.

(10) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) A tipi muayene kuruluşu; genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere ticari temsilcisini ve ticari vekilini teknik yönetici veya muayene mühendisi olarak görevlendiremez.

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda en az bir defa yapılır.

(2) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında henüz piyasaya arz edilmeyen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılmaz.

(3) (Mülga:RG-13/9/2022-31952)

(4) Asansörlerin periyodik kontrolü, EK-5 veya EK-6’da yer alan kontrol listeleri A tipi muayene kuruluşunca esas alınarak yapılır.

(5) Periyodik kontrol neticesinde EK-7’de yer alan formata uygun rapor A tipi muayene kuruluşunca düzenlenir.

(6) Periyodik kontrol neticesinde EK-8’de yer alan formata uygun bilgi etiketi A tipi muayene kuruluşunca asansöre iliştirilir.

(7) Periyodik kontrol, bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen A tipi muayene kuruluşunca yapılır.

(8) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında onaylanmış kuruluş yetkisi de bulunan A tipi muayene kuruluşu, asansörün uygunluk değerlendirmesinde görevlendirmiş olduğu personeli, söz konusu asansörün periyodik kontrolünde (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisi olarak görevlendiremez.

(9) Periyodik kontrol tarihi, bina sorumlusuna ve/veya asansör monte edene veya onun yetkili servisine, kontrol tarihinden en az üç gün önce kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla A tipi muayene kuruluşunca bildirilir.

(10) 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen asansörde beyan yükü ve/veya beyan hızı ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde, bu asansörün periyodik kontrolünde TS EN 81-80 standardı gereklilikleri A tipi muayene kuruluşunca aranır.

(11) 15/8/2004 ile 1/9/2017 tarihleri arasında piyasaya arz edilen asansörde beyan yükü ve/veya beyan hızı ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde, bu asansörün periyodik kontrolünde piyasaya arz edildiği tarihte yürürlükte bulunan uyumlaştırılmış standart gereklilikleri A tipi muayene kuruluşunca aranır.

(12) A tipi muayene kuruluşu, periyodik kontrolde asansörler için ulusal imar mevzuatında belirtilen (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) ölçü ve kriterleri de esas alır.

Kontrol listeleri

MADDE 17 – (1) Asansör periyodik kontrolünde, EK-5 veya EK-6’da yer alan kontrol listeleri A tipi muayene kuruluşunca kullanılır.

(2) Muayene elemanları için birinci fıkrada belirtilen kontrol listeleri kapsamında uygulamaya ilişkin talimat A tipi muayene kuruluşunca hazırlanır ve muayene elemanlarının erişimi sağlanır.

(3) Muayene elemanlarının kontrol listelerine tam ve doğru bilgi girmeleri A tipi muayene kuruluşunca sağlanır.

Kontrol sayısı

MADDE 18 – (Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Muayene mühendisi, bir tam gün içerisinde en fazla altı asansörün yıllık periyodik kontrolünü veya bir tam gün içerisinde en fazla on iki asansörün takip kontrolünü yapar.

(2) Muayene mühendisi, birinci fıkrada belirtilen yıllık periyodik kontrol sayısı üzerinden bir tam gün içerisinde tamamlayamadığı yıllık periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı sayıda asansörün takip kontrolünü yapar.

(3) Muayene mühendisi, aynı mahallede olmak üzere bir tam gün içerisinde en fazla üç asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya ilave olarak en fazla iki asansörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi, farklı mahallelerde olmak üzere bir tam gün içerisinde en fazla iki asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya ilave olarak en fazla iki asansörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi birinci ve ikinci cümlelerde belirtilen yıllık periyodik kontrol sayısı üzerinden bir tam gün içerisinde tamamlayamadığı yıllık periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı sayıda asansörün takip kontrolünü yapar.

Teçhizat

MADDE 19 – (1) (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisinin gerekli olan ölçüm donanımı ile birlikte asansör periyodik kontrolüne iştirak etmesi A tipi muayene kuruluşunca sağlanır.

(2) Aşağıda listelenmiş olan ölçüm donanımının tamamı, asansör periyodik kontrolünde kullanılmak üzere her bir (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisine A tipi muayene kuruluşunca zimmet edilir:

a) Lüksmetre,

b) Takometre,

c) Pensampermetre/Pensmultimetre,

ç) Kuvvet ölçer,

d) Şeritmetre,

e) Kumpas,

f) Üçgen anahtar,

g) Alçak gerilim dedektörü ve el feneri,

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar,

h) Küresel yer belirleme sistemine uyumlu ve Bakanlık (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) veri tabanına veri gönderebilecek özellikte tablet veya benzeri mobil elektronik cihaz.

Kontrol raporu

MADDE 20 – (Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Rapor; EK-7’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde yıllık periyodik kontrol, tescil öncesi ilk periyodik kontrol veya takip kontrol tarihinde muayene mühendisi tarafından elektronik ortamda çevrimiçi (online) olarak oluşturulur, onaylanır ve aynı tarihte teknik yönetici imzasına sunulur.

(2) Rapor; yıllık periyodik kontrol, tescil öncesi ilk periyodik kontrol veya takip kontrol tarihini takip eden en geç üç işgünü içerisinde sorumlu teknik yönetici tarafından imzalanır.

(3) Rapor, tek bir asansör için düzenlenir.

(4) Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre ait rapor, teknik yönetici tarafından imzalandığı tarihi takip eden ilk işgününde bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(5) Hafif kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre ait rapor, teknik yönetici tarafından imzalandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(6) Bina sorumlusunun atanmadığı veya atanamadığı durumlarda rapor, bütün kat maliklerine veya kat malikinin/maliklerinin bağlı bulunduğu muhtarlığa A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(7) Rapor; A tipi muayene kuruluşu tarafından adi posta, e-posta, elden teslim veya kısa mesaj ile bilgilendirmek suretiyle kendi internet sitesinden ilgili taraflara erişim sağlanarak iletilir. İletime dair bütün bilgiler, Bakanlığa ispatlanmak üzere dokümante edilir ve en az bir yıl saklanır.

(8) Rapor muayene mühendisi tarafından onaylanır ve teknik yöneticiye sunulur.

(9) Rapor, teknik yönetici tarafından 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olacak şekilde imzalanır.

(10) Rapor, bir sonraki takvim yılında gerçekleştirilecek olan periyodik kontrol tarihine kadar saklanır.

Asansör kimlik etiketi

MADDE 21- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Periyodik kontrole ilk kez tabi tutulacak olan her asansör için bir defaya mahsus asansör kimlik etiketi, periyodik kontrol aşamasından önce A tipi muayene kuruluşunca EK-9’a uygun olacak şekilde oluşturulur ve dördüncü fıkrada belirtilen yerlere iliştirilir.

(2) Etiketin boyutunun 85x50 mm ve zemininin gri renkli olması sağlanır. Etiketin üzerinde yer alan asansör kimlik numarası ve 32 haneli tanımlamayı oluşturan rakamlar ve harfler; Arial yazı tipinde, 28 karakter boyutunda ve gri zemin üzerine siyah renkli olarak yazılır.

(3) Asansör kimlik numarası için İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılan Ulusal Adres Veri Tabanında binalara/yapılara verilen bina numarası, A tipi muayene kuruluşunca esas alınır. Binada/yapıda birden fazla asansör bulunması durumunda, her bir asansöre bina/yapı içindeki toplam asansör sayısına göre verilen sıra numarası, bina numarasına ilave edilerek asansör kimlik numarası oluşturulur.

(4) Etiketin biri asansör kabininin içerisinde kumanda butonu hizasında kabin tabanından en az 160 cm yüksekliğe kolayca sökülemeyecek şekilde iliştirilir. İkinci etiket ise o asansöre ait olan kumanda panosunun iki yan kenarından herhangi birine veya makina dairesiz asansörde kumanda panosuna ait olan kapağın iç tarafına 90x60 mm boyutlarında olacak şekilde bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi bulunan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından kalıcı olarak monte edilen metal plaka üzerine iliştirilir.

(5) Asansör kimlik numarasının oluşumunda kullanılacak olan bina numarasına Bakanlık aracılığıyla erişim sağlanır.

(6) 32 haneli tanımlama Bakanlık tarafından oluşturulur ve A tipi muayene kuruluşuna sağlanır.

(7) Bina/yapı numarası alınamayan zorunlu durumlarda etiket üzerinde sadece 32 haneli tanımlama ve karekod yer alır.

Bilgi etiketi

MADDE 22 – (1) EK-8’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde yeşil veya mavi veya sarı veya kırmızı renkli zemin üzerine gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı, en az 16x8 cm boyutunda ve çıkartma kuşe etiket şeklinde hazırlanmış olan bilgi etiketi periyodik kontrolü yapılan her asansöre A tipi muayene kuruluşunca iliştirilir.

(2) Bilgi etiketi, kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda panelinin etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı kasasının üzerine A tipi muayene kuruluşunca iliştirilir.

(3) Kırmızı renkli bilgi etiketi, güvensiz asansöre iliştirilir.

(4) Sarı renkli bilgi etiketi, kusurlu asansöre iliştirilir.

(5) Mavi renkli bilgi etiketi, hafif kusurlu asansöre iliştirilir.

(6) Yeşil renkli bilgi etiketi, (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) kusursuz asansöre iliştirilir.

(7) Üçüncü taraf kişi/kişilerin bilgi etiketini sahte olarak düzenlemesine veya amacına uygun olmayacak şekilde kullanılmasına karşı kare olarak basılabilen iki boyutlu barkodun, harflerden ve sayılardan oluşturulan doğrulama kodunun veya benzeri çözümlerin bilgi etiketi içerisinde belirtilen doğrulama alanında yer alması A tipi muayene kuruluşunca sağlanır. A tipi muayene kuruluşu sahte bilgi etiketi düzenlediğini ve bu etiketi asansöre iliştirdiğini tespit ettiği kişiyi/kişileri yetkili makamlara ihbar eder.

Periyodik kontrol ücretinin tahsili

MADDE 23 – (1) Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.

(2) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ücreti ise asansör yaptırıcısından periyodik kontrol ücretinin üç katı olacak şekilde KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.

(3) İlgili idare tarafından talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi durumunda EK-1’de yer alan taban ve tavan fiyat aralığında ilgili idarece belirlenen fiyatın azami % 10’unu protokol yapılan ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca aktarılır.

(4) (Ek:RG-13/9/2022-31952) İlgili idare payının alınıp alınmayacağı ve ilgili idare payı alınacaksa miktarı protokolde açıkça belirtilir. İlgili idare; protokol aşamasında veya protokol süresi boyunca, ilgili idare payının dışında A tipi muayene kuruluşundan ayrıca ayni veya nakdi taleplerde bulunamaz ve A tipi muayene kuruluşu söz konusu talepleri karşılamaz. İlgili idare payı, periyodik kontrol hizmetine binaen düzenlenen fatura tarihinden sonra protokolde belirtilen periyotta ilgili idareye aktarılır.

(5) (Ek:RG-13/9/2022-31952) Periyodik kontrol ücretinin tespitinde ve tahsil edilmesinde periyodik kontrolün gerçekleştirildiği takvim yılı içerisinde geçerli olan ve Bakanlık tarafından ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınır.

(6) (Ek:RG-13/9/2022-31952) Periyodik kontrol sonucunda A tipi muayene kuruluşu tarafından düzenlenen faturada asansörün adresi ve asansör kimlik numarası yer alır. Birden fazla asansör periyodik kontrol hizmeti için tek fatura düzenlenmesi durumunda, farklı her asansör periyodik kontrol hizmeti için birinci cümlede belirtilen bilgilerin söz konusu faturada ayrıca yer alması sağlanır. Bu fatura, 213 sayılı Kanuna uygun olacak şekilde düzenlenir.

(7) (Ek:RG-13/9/2022-31952) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumları dışında kalan tüm resmî Devlet okullarındaki asansörlerin tescil öncesi ilk periyodik kontrolleri hariç olmak üzere, yıllık periyodik ve takip kontrollerinden ücret talep edilemez.

Takip kontrolü

MADDE 24 – (1) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra A tipi muayene kuruluşunca yapılır.

(2) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren yüz yirmi gün sonra A tipi muayene kuruluşunca yapılır.

(3) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, birinci veya ikinci fıkralarda belirtilen süreler dolmadan bina sorumlusunun takip kontrolüne ilişkin başvuruda bulunması halinde en fazla on işgünü içerisinde takip kontrolü yapılır. Başvurunun alınması ve başvuru kayıtlarının muhafaza edilmesine ilişkin olarak 9 uncu maddenin on yedinci fıkrasında belirtilen gereklilikler yerine getirilir.

(4) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde yapılacak takip kontrolünde mümkün olduğunca söz konusu asansörün son periyodik kontrolünü gerçekleştiren (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) muayene mühendisinin görevlendirilmesi sağlanır.

(5) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün birinci takip kontrolünde bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilemez. Bina sorumlusu ve/veya sözleşme yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle gerçekleştirilecek olan ikinci veya sonraki takip kontrollerinden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar ile ücret alınacaksa miktarına ilişkin detaylar ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir. Takip kontrol ücreti, periyodik kontrol ücretinden fazla olamaz.

(6) İlgili idarenin bir başka A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalaması durumunda, protokolden önce gerçekleştirilen periyodik kontrolün sonucuna ilişkin birinci takip kontrolü, söz konusu periyodik kontrolü gerçekleştiren ve protokolü sona eren A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.

(7) Bakanlık tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisinin iptal edilmesi durumunda ise takip kontrolü, ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bu durumda takip kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.

(8) Takip kontrolü tarihinin belirlenmesinde periyodik kontrol raporunun ilgili taraflara iletilmek üzere gerekli işlemin başlatıldığı tarih A tipi muayene kuruluşunca esas alınır.

(9) (Mülga:RG-13/9/2022-31952)

Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin belirlenmesi

MADDE 25 – (1) Periyodik kontrolde mevcut asansörün güvenlik seviyesinin belirlenebilmesi için TS EN 81-80 standardında belirtilen tehlikeli durumlar A tipi muayene kuruluşunca esas alınır.

(2) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) 1/1/1950 tarihinden önce monte edilen, tarihsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörün güvenlik seviyesinin iyi mühendislik uygulamalarına göre belirlenmesinde 2863 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı esas alınır.

Güvensiz veya kusurlu olduğu tespit edilen asansörlerin bildirimi

MADDE 26 – (1) Güvensizlikten dolayı kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün kullandırılmaması ve altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi, ilgili idare adına bina sorumlusuna A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(2) Kusurlu olarak tanımlanan ve sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün yüz yirmi gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi, ilgili idare adına bina sorumlusuna A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(3) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Takip kontrolü neticesinde; periyodik kontrolde asansöre iliştirilen kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi durumunda herhangi bir değişiklik olmayan asansöre ait olan adres, kimlik numarası ve kontrol tarihi bilgileri, bu asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilmesini sağlamak üzere, söz konusu takip kontrolü raporu onay tarihini izleyen beş işgünü içerisinde fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca iletilir. Tescil öncesi ilk periyodik kontrole yönelik yürütülen işlemler birinci cümlede belirtilen bildirimin dışında tutulur.

Veri tabanı

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve Bakanlık veri tabanı ile entegre edileceği bir veri tabanı, A tipi muayene kuruluşu tarafından oluşturulur ve protokol süresi boyunca ilgili idareye de açık tutulur. Protokolün herhangi bir nedenle sona ermesi ve ilgili idare tarafından talep edilmesi halinde; protokolün tarafı A tipi muayene kuruluşu, periyodik kontrolünü gerçekleştirdiği asansörlere ilişkin asansör kimlik numarasını, asansör kimlik numarası ile eşleşen 32 haneli tanımlamayı, periyodik kontrol tarihini ve adres bilgisini talep tarihini takip eden en fazla beş işgünü içerisinde ilgili idareye fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak sağlamakla yükümlüdür. Buna ilaveten bir önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen periyodik kontroller baz alınarak, protokolün sonlanma tarihine kadar periyodik kontrolü gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen asansörlere ilişkin kimlik ve adres bilgileri de ikinci cümlede belirtilen zaman içerisinde protokolü sona eren A tipi muayene kuruluşu tarafından ilgili idareye iletilir.

(2) Periyodik kontrol raporu onay tarihi itibarıyla her bir asansörün periyodik kontrolüne ilişkin bilgilerin tamamının veri tabanında yer alması A tipi muayene kuruluşunca sağlanır.

Verilerin Bakanlık ile paylaşımı

MADDE 28 – (1) Asansör periyodik kontrol listelerinde yer alan bilgilerin aktarılacağı veri tabanının, Bakanlık veri tabanı ile uyumlu olması A tipi muayene kuruluşunca sağlanır.

(2) Bakanlık veri tabanı ile uyumlu duruma getirilen A tipi muayene kuruluşu veri tabanındaki verilerin sürekli bir şekilde Bakanlık veri tabanına aktarılması sağlanır. Periyodik kontrol raporunun onayı ile birlikte söz konusu veri üç gün içerisinde Bakanlık veri tabanına aktarılır. Bakanlık veri tabanına aktarılan veri A tipi muayene kuruluşunca düzeltilemez. 

(3) Periyodik kontrolüne bina sorumlusunca izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik kontrolüne nezaret edilmeyen asansör için EK-5 veya EK-6’da yer alan kontrol listelerinin asansör kimlik bilgisi, periyodik kontrole izin vermeme durumu veya periyodik kontrole nezaret etmeme durumu bölümleri doldurularak Bakanlık veri tabanına A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(4) Yürütülen periyodik kontrol faaliyetlerine ilişkin tüm istatistiki bilgiler her yıl Ocak ayı sonuna kadar EK-10’da yer alan içeriğe uygun bir şekilde yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

Bildirim

MADDE 29 – (Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Periyodik kontrole nezaret eden veya nezaret etmekle yükümlü olan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuatında belirtilen şartları sağlamadığının tespit edilmesi durumunda; denetim için kontrol tarihini takip eden on işgünü içerisinde asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne A tipi muayene kuruluşunca fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak bildirilir.

(2) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi muayene kuruluşunca kontrol tarihini izleyen beş işgünü içerisinde ilgili idareye fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak bildirilir.

(3) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamadığı tespit edilen bina sorumlusuna ilişkin bilgi, gerekli idari tedbir için kontrol tarihini izleyen on işgünü içerisinde asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak iletilir.

(4) A tipi muayene kuruluşu merkez adresi ile ilgili değişikliği on beş işgünü içerisinde Bakanlığa bildirir.

(5) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünde; söz konusu asansörün uygunluk değerlendirme yönteminin asansör monte eden tarafından yanlış seçildiğinin A tipi muayene kuruluşunca tespit edilmesi durumunda, kontrolü takip eden on işgünü içerisinde piyasa gözetimi ve denetimi için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne bu asansöre ait olan uygunluk belgesi ve AB uygunluk beyanı ile asansör monte edene ilişkin bilgiler fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak iletilir.

İş güvenliği

MADDE 30 – (1) A tipi muayene kuruluşu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak üzere ortak sağlık güvenlik birimi veya iş güvenlik uzmanı ile faaliyet konusu kapsamında sözleşme yapar.

Eşgüdüm ve işbirliği

MADDE 31 – (1) A tipi muayene kuruluşu, Asansör periyodik kontrolünde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve diğer A tipi muayene kuruluşları arasında gerekli işbirliğinin oluşturulabilmesi amacıyla Bakanlık koordinasyonunda düzenlenecek olan eşgüdüm toplantısına katılım sağlar.

Tarama

MADDE 32 – (1) A tipi muayene kuruluşu, protokol imzaladığı ilgili idarenin sınırları dahilinde tarama yaparak asansörlerin adresleri ile sayısını belirler ve ilgili idare ile paylaşır.

Diğer hususlar

MADDE 33 – (1) Periyodik kontrol aşamasında asansör üzerinde A tipi muayene kuruluşunca yapılacak deneyler, tekrarlamadan kaynaklanan aşırı yıpranma veya asansörün güvenliğini azaltacak gerilimlere sebep olmayacak şekilde yapılır.

(2) Periyodik kontrolde asansör güvenlik tertibatı ve tampon gibi donanımlarda A tipi muayene kuruluşunca yapılacak olan deneyler, konu ile ilgili standartlarda belirtildiği üzere taşıyıcı boşken ve düşük hızda yapılır.

(3) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Bir defaya mahsus tescil öncesi ilk periyodik kontrolde gerçekleştirilecek olan muayene ve deneyler, ilgili uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında öngörülen yükte ve beyan hızında A tipi muayene kuruluşunca gerçekleştirilir. Ancak Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında söz konusu asansörün son kontrolü, birim doğrulama veya son muayene gibi uygunluk değerlendirme yöntemlerinden biriyle onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış ise tescil öncesi ilk periyodik kontrol yüksüz ve düşük hızda yapılır. Birinci cümlede belirtilen yükte ve beyan hızında muayene ve deneyleri tamamlanmayan asansörün takip kontrolü veya bir sonraki takvim yılına ait olan periyodik kontrolü, tescil öncesi ilk periyodik kontrol gerekliliklerine göre sonuçlandırılır. Kontrol kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deneyler neticesinde o asansörde yer alan asansör güvenlik aksamının, makinanın, kılavuz rayın, kabinin, halatın, bağlantı elemanlarının kontrol sonrasında hasar görüp görmediği A tipi muayene kuruluşu adına hareket eden muayene mühendisi tarafından değerlendirilir ve raporun açıklama bölümüne gerekli bilgi yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bina Sorumlusunun Yükümlülüğü ve Hizmet Denetimi

Bina sorumlusunun yükümlülüğü

MADDE 34 – (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırır.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlar.

Hizmet denetimi

MADDE 35 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun, bu Yönetmelik usul ve esaslarına uygun faaliyet sürdürüp sürdürmediğine dair hizmet denetimi, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü ve  (Değişik ibare:RG-24/12/2021-31699) Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda (Mülga ibare:RG-13/9/2022-31952) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile gerektiğinde müştereken yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun, asansörün periyodik kontrolüne ilişkin bu Yönetmelik gerekliliklerini yerine getirip getirmediğine yönelik asansörün mahallindeki hizmet denetimi, asansörün bulunduğu ildeki (Mülga ibare:RG-13/9/2022-31952) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

(3) Hizmet denetiminde belirlenen uygunsuzluklar için Bakanlık tarafından gerekli idari tedbir uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Şikâyet

MADDE 36 – (1) A tipi muayene kuruluşlarının, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamındaki akreditasyonuna aykırı faaliyetlerine ilişkin şikâyetler değerlendirilmek üzere Bakanlık tarafından TÜRKAK'a iletilir.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 37 – (Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen bina sorumlusuna, asansör monte edene veya onun yetkili servisine Bakanlık tarafından 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır. Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine 11 inci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen mavi renkli bilgi etiketine esas olan uygunsuzlukların giderilmesini sağlamadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen A tipi muayene kuruluşuna Bakanlık tarafından 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre idari para cezası uygulanır ve/veya 7 nci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen durumların oluşması halinde A tipi muayene kuruluşunun Bakanlık tarafından yetkisi askıya alınır veya iptal edilir.

(3) Bakanlık tarafından yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşunun yapmış olduğu protokol ilgili idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri

MADDE 38 – (1) 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Kişisel verilerin korunması

EK MADDE 1- (Ek:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuatında yer alan usul ve esaslara uygun hareket edilir.

Atıflar

EK MADDE 2- (Ek:RG-13/9/2022-31952)

(1) Diğer mevzuatta muayene elemanına yapılan atıflar, bu Yönetmelikte belirtilen muayene mühendisine yapılmış sayılır.

Mesleki sorumluluk sigortası

GEÇİCİ MADDE 1- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Mevcut yetkisi devam eden A tipi muayene kuruluşları için bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ve değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçeleri 1/1/2024 tarihine kadar geçerli sayılır.

KEP adresi

GEÇİCİ MADDE 2- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu en geç 1/1/2023 tarihine kadar KEP adresini alır ve Bakanlığa bildirir.

Yük ile ilgili şartlar

GEÇİCİ MADDE 3- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) 9 uncu maddenin onuncu fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen gereklilikler 1/7/2023 tarihine kadar aranmaz.

Elektronik imza

GEÇİCİ MADDE 4- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) 20 nci maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü 1/7/2023 tarihine kadar aranmaz.

Bilgi etiketi

GEÇİCİ MADDE 5- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bu Yönetmeliğin EK-8’inde yapılan değişikliklere uygun bilgi etiketinin kullanımı şartı 1/1/2023 tarihine kadar aranmaz.

Kontrol listesi ve rapor

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bu Yönetmeliğin EK-5, EK-6 ve EK-7’sinde yapılan değişiklikler 1/1/2023 tarihine kadar uygulanmaz.

Uygunsuzluk tanımı

GEÇİCİ MADDE 7- (Ek:RG-13/9/2022-31952)

(1) Bu Yönetmeliğin EK-5/A, EK-5/B, EK-6/A ve EK-6/B’sinde yer alan 4.2 numaralı satırlarında yapılan değişiklikler 1/7/2023 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi yayımı tarihinden dört ay sonra,

b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinden dört ay sonra,

c) EK-5, EK-6 ve EK-7’si yayımı tarihinden dört ay sonra,

ç) EK-8’i yayımı tarihinden altı ay sonra,

d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Mülga ibare:RG-13/9/2022-31952) Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 ______________________

(1) 14/9/2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzeltme ile bu maddede yer alan “ilgili idareye veya ilgili meslek odasına” ibaresi “ilgili idare veya ilgili meslek odası” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2018

30411

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

24/12/2021

31699

2.       

13/9/2022 

 31952