ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan memurlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, (Mülga ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)(…)  ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte geçen tanımı,

b) Üst görev: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte geçen tanımı,

c) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Bakan: (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı,

d) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

e) Birim: (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

f) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

h) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalar için, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

j) Kurul: Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarını yürütmek için oluşturulan sınav kurullarını,

k) Ortaöğretim: İlköğretimle yükseköğretim arasında yer alan, lise ve dengi teknik ve/veya meslek okulları dönemini,

l) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere diğer günleri,

m) Denizcilikle ilgili birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesindeki hizmet birimleri bölümünde denizcilikle ilgili görevleri tanımlananlar ile aynı kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Liman Başkanlıkları ve Denizdibi Tarama Başmühendisliklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, gemi sicil müdürü,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı, uzman, sivil savunma uzmanı.

ç) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Denizcilik sörvey mühendisi,

3) Uzman (teknik),

4) Sürveyan.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

e) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

f) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, kaptan, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, hemşire, mütercim, programcı, diyetisyen, biyolog, tekniker, teknisyen, teknik ressam.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere en az üç yıl Bakanlıkta çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki genel şartları taşıması kaydı ile aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır.

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Denizcilik sörvey mühendisi, araştırmacı, uzman, uzman (teknik), sivil savunma uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, kaptan, mütercim, tekniker ile en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen kadrolarda asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, teknik ressam, sürveyan, koruma ve güvenlik görevlisi ve gemi adamı kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

b) Gemi sicil müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakülteleri ile denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Denizcilikle ilgili birimlerde; denizcilik sörvey mühendisi, araştırmacı, uzman, uzman (teknik), sivil savunma uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, kaptan, mütercim, tekniker ile en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen kadrolarda asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Denizcilikle ilgili birimlerde; memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, teknik ressam, sürveyan, koruma ve güvenlik görevlisi ve gemi adamı kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az on yıl hizmet süresine sahip olmak, 

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şoför,  teknisyen, teknik ressam, sürveyan, gemi adamı ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

d) Araştırmacı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, programcı, kaptan kadrolarında asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az üç yıl,

3) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, sürveyan,  gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi veya teknik ressam kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle mühendis kadrosunda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

f) Denizcilik sörvey mühendisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya yurt içi ve yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) (Değişik:RG-25/3/2023-32143) Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olup denizcilik alanında bir yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az bir yıl çalıştığını görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak ile belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak,

3) Renk körlüğü olmamak ((Değişik ibare:RG-25/3/2023-32143) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde atıfta bulunulan Gemiadamları Sağlık Yönergesi) ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi) sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

4) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (Değişik ibare:RG-25/3/2023-32143) (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

5) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

g) Uzman (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, programcı, tekniker, ayniyat saymanı, kaptan kadrolarında asil olarak son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, gemi adamı, sürveyan veya teknik ressam kadrolarında son başvuru tarihi itibariyle toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

ğ) Sürveyan kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

ı) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az bir dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

i) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bitirdiği okulun ders müfredatında en az bir dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek ya da bilgisayar eğitimi aldığına dair Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak.

3) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

j) Memur, gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Kaptan ehliyetine sahip olmak,

c) Mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, biyolog, diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

g) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda öngörülen eğitim durumuna ilişkin şartları taşımak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Genel Esaslar

Sınav kurulları

MADDE 9 – (1) Yazılı sınav kurulu; (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakan Yardımcısının, başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile diğer birimlerden Daire Başkanı ve üstü görevlerde bulunanlardan başkan dâhil olmak üzere beş üyeden teşekkül eder. Sözlü sınav kurulu/kurulları; (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakan Yardımcısının,  başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcisi ile Bakanlık birimlerinden Daire Başkanı ve üstü görevlerde bulunanlardan başkan dâhil olmak üzere beş üyeden teşekkül eder. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir.

(2) Sınav kurulu üyeleri, sınavlara alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katılacağı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında görev alamazlar. Bu durumdaki asil üyelerin yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sözlü sınav değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

(5) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(6) Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Sınav kurullarının görevleri

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav kurulu, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavlarının; yapılması veya yaptırılması, başvuruların incelenmesi ve kabul edilenlerin duyurulması, yazılı sınav sorularının konu başlıkları ve soru sayısının belirlenmesi, hazırlanması veya hazırlatılması, yazılı sınavların duyurulması, başvuruları kabul edilmeyenlere ve yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılması ile yazılı sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(2) Sözlü sınav kurulu, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sözlü sınavlarının yapılması, değerlendirmesi ve nihai başarı sıralamasının ilan edilmesi ve itirazlarının sonuçlandırılması ile sözlü sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Başvuru esasları

MADDE 11 – (1) Yönetmelikte belirtilen gerekli şartları taşıyan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenler, sınav duyurusunu müteakip duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadroların yalnızca birisi için sınav başvuru formunu doldurarak görev yaptıkları birimlere verirler. Birden fazla sınav için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılır.

(2) İlanda belirtilen unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları ilk olarak adayların görev yaptıkları birimlerce kontrol edilir.

(3) Gerekli şartlara haiz olduğu tespit edilen adayların sınav başvuru formları görev yaptığı birimin amiri tarafından onaylanır. Onay işleminden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(4) Onaylanan formlar sınav başvuru tarihi süresince personelin görevli olduğu birimde muhafaza edilir. Başvuru bitim tarihini takip eden mesai gününden sonraki beş iş günü içerisinde toplu olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(5) Onaylanan sınav başvurularının incelenmesi sonucunda, başvuruları kabul edilenlere ilişkin liste ilan edilir.

(6) Başvuruları kabul edilmeyenler listenin açıklandığı tarihten sonraki iki iş günü içerisinde görev yaptıkları birimleri aracılığıyla yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş iş günü içerisinde karara bağlanır ve verilen karar gerekçesiyle birlikte ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(7) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan kurum personelinin başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(8) Başvurular ilanda belirtilecek esaslara göre elektronik ortamda da yapılabilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel

MADDE 12 – (1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen durumda olanlar, o dönemki görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılamazlar:

a) Aday memur olanlar,

b) Görevden uzaklaştırılanlar, tutuklu veya hükümlü bulunanlar,

c) Kurum personeli olmayanlar,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,

d) Bu Yönetmelikte aranılan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.

Yazılı sınavların duyurulması

MADDE 13 – (1) Bakanlıktaki mevcut boş kadrolar arasından hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, ihtiyaçlar doğrultusunda Bakan Onayı ile belirlenen kadrolara görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı yapılmasına karar verilebilir.

(2) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, başvuru şartları, tarihleri ve yeri, yazılı sınavda sorulacak soruların konu başlıkları, soru sayısı, sınav tarihi ve sınav ücreti ile diğer hususlar yazılı sınavın yapılacağı tarihten en az 45 gün önce yazılı ve/veya elektronik ortamda ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1)  Yazılı sınav, sınav kurulunun kararı doğrultusunda Bakanlıkça yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya diğer yükseköğretim kurumlarından herhangi birine düzenlenecek olan protokol ile yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavın birinci fıkrada belirtilen kurumlara yaptırılması durumunda sınav giderlerine ilişkin hususlar atamaya yetkili amirin onayıyla tespit edilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavlarda başarılı olmak için en az altmış puan almak şarttır.

(4) En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır.

(5) İlan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınmak üzere sınav sonuç listesi yazılı ve/veya elektronik ortamda ilan edilir.

(6) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Sözlü sınav

MADDE 15 − (1)  Yazılı sınavda başarılı olan personelden, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulur. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konularında, sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıkları da esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve yazılı ve/veya elektronik ortamda ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, son başvuru tarihi itibariyle sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacaklardan en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

İtiraz

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde ilgililerce görev yaptıkları birimler aracılığıyla yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç on beş iş günü içinde yazılı sınav için oluşturulan ilgili sınav kurulu tarafından incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir ve sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

(2) Sözlü sınava ait itirazlar ise nihai başarı sıralaması sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde ilgililerce görev yaptıkları birimler aracılığıyla yazılı olarak yapılır ve en geç beş iş günü içinde sözlü sınav için oluşturulan ilgili sınav kurulu tarafından sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(2) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, ilgili kişi/kişiler hakkında kanuni ve idari işlem yapılır.

(4) Mücbir sebep hallerinde sınavlar ertelenebilir.

(5) Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının tespit edilmesi halinde sınav geçersiz sayılır.

(6) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiilleri işlemeleri halinde 5 (beş) yıl, üçüncü fıkrasında belirtilen fiilleri işlemeleri halinde Bakanlıkça bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bundan sonraki sınavlara katılamazlar.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanmaya ilişkin genel esaslar

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listelerinin kesinleşmesine müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanına göre en geç üç ay içinde atanır.

(2) Sınav ilanında belirtilmek kaydı ile adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir. Tercihlerin alınması durumunda, tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler her dönem için o dönemin sınav ilanında belirtilir. Bu durumda adayların, başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.

(3) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.

(4) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre hizmet ve ihtiyaçlar doğrultusunda atama yapılabilir.

(5) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı neticesinde sınavı kazananlar, atama onay tarihinden itibaren en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde mazeretini sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler hariç olmak üzere feragat dilekçesi verilmesine bakılmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamazlar.

(8) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlardan atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(9) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere asaleten atanamazlar.

(10) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, ilgili unvanın sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.

(11) Sınav sonucunda alınan puanlar başarı notunu teşkil eder tek başına atama için yeterli değildir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava ve dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda bu Yönetmelik hükümlerine göre yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurum personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış alanlar, sözlü sınavda yüz puan üzerinden yetmiş alanlar başarılı sayılır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, personel; istekleri halinde ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, alt görevlere ve alt görev içindeki diğer görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilir.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan unvanları kazananların hakları ilgili mevzuata göre asaleten görev yapmak suretiyle saklıdır.

Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıması koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya bu unvanın bulunduğu gruptaki ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

(3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınır.

Engellilerin sınavı

MADDE 25 – (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 6/3/2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi gereğince 18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

 ___

(1)    15/1/2019 tarihli ve 30656 (Mükerrer)  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin başlığı ‘Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.