HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS

VE DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ

(SHY-65-07)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye hava sahası içinde havacılık bilgi yönetim hizmetlerini yürüten AIM personeline lisans ve derece verilmesine ilişkin gereklilikleri, lisanslarının yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye hava sahası içinde havacılık bilgi yönetim hizmetlerinde görev yapan AIM personelini, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarını ve Genel Müdürlüğü kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 41, 46 ve 95 inci maddeleri ile (Mülga ibare:RG-31/12/2020-31351) (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Değişik ibare:RG-31/12/2020-31351) 437 ve 441 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) AIM: Havacılık Bilgi Yönetimini,

b) AIM birimi: AIS, NOTAM, FIC, RCC, COM, AIS/MAP hizmetlerini sağlayan AIM personelinin çalışma mahallini,

c) AIM ekip sorumlusu: AIS, NOTAM, FIC, RCC, COM ofislerinde çalıştığı ekibin sevk ve idaresinden sorumlu lisanslı ve dereceli AIM şefini veya en az 5 yıl fiili çalışma deneyimi olan lisanslı ve dereceli AIM memurunu,

ç) AIM hizmeti: AIM personeli tarafından havacılık bilgi ve verileri ile haberleşme akışını sağlama ve hava kurtarma koordinasyon hizmetlerini,

d) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) AIM memuru: Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak almış olduğu lisansın ve derece/derecelerin kendisine verdiği yetkiye istinaden AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili AIM biriminde görev yapan lisanslı dereceli memuru,

e) AIM personeli: AIS, AIS/MAP, NOTAM, FIC, RCC ile COM ofislerinde AIM şefi, AIM memuru veya asistan AIM memuru olarak hizmet veren personeli,

f) AIM şefi: AIS, NOTAM, FIC, RCC, COM ve AIS/MAP ofislerindeki her türlü iş ve işlemden, ofisin sevk ve idaresinden sorumlu lisanslı ve dereceli birim yetkilisini,

g) AIS: Havacılık bilgi ve verilerinin sağlanmasını,

ğ) AIS birimi: Havacılık bilgi ve verilerinin sağlandığı ve havacılık bilgi hizmetinin yürütüldüğü birimi,

h) AIS/MAP birimi: Genel Müdürlük adına DHMİ bünyesinde AIS/MAP hizmetini yürüten AIM birimini,

ı) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) AIS/MAP hizmeti: Havacılık bilgi ve verileri ile havacılık haritalarının, Şikago Sözleşmesinin Ek-4 ve Ek-15'i ile ICAO tarafından yayınlanan Doküman 8126, Doküman 10066 ve Doküman 8697'ye göre hazırlanması ve kullanıma sunulması gereken hizmetlerini,

i) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) Asistan AIM memuru: Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak alınan lisansın verdiği yetkiye istinaden AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili AIM biriminde görev yapan lisanslı derecesiz personeli,

j) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

k) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

l) COM: Haberleşme Merkezini,

m) Derece: AIM birimindeki lisanslı personelin, görev yaptığı AIS, NOTAM, FIC, RCC, COM veya AIS/MAP hizmet alanları ile uyumlu olarak sahip olduğu yetki ve sorumluluklarını belirleyen ve bu Yönetmeliğe göre yapılan sınav ile belgelenen uzmanlık alanını,

n) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

o) FIC: Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti sağlamak üzere kurulmuş ve Türkiye hava sahasını ve/veya havalimanlarını kullanmak suretiyle; IFR/VFR olarak gerçekleştirilen GAT kapsamındaki uçuşların verilen permi ve sunulan uçuş planlarına uygunluğunun takibi, gerektiğinde Genel Müdürlük adına permi verilmesi ve hava kurtarma hizmetlerinin koordine edilmesinden sorumlu AIM personelinin çalıştığı Uçuş Bilgi Merkezi birimini,

ö) GAT: Sivil hava trafik kurallarına ve usullerine göre gerçekleştirilen uçuşun tamamı veya bir kısmını,

p) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

r) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

s) Haberleşme merkezi: Uçuş emniyet mesajları ve verilerinin ilgili otoriteler ve adresler arasında aktarılması, işlenmesi ve takibi işlemlerinin yürütüldüğü AIM birimini,

ş) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı: Hava seyrüsefer hizmetlerini sağlamaktan sorumlu kurum, kuruluş ve işletmeleri,

t) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

u) IFR: Aletli uçuş kurallarını,

ü) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) İşbaşı eğitimi: Temel AIM kursu kapsamında yer alan ve çalışma ortamında işbaşı eğitmeni gözetiminde verilen uygulama eğitimini,

v) Lisans: Bu Yönetmeliğe göre onaylanan ve sahibine içerdiği derece ve onaylara göre AIM hizmeti sağlama yetkisi veren belgeyi,

y) NOTAM: Uçuş operasyonu ile ilgili görevlileri; herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına, yöntemine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir değişikliğe ilişkin bilgilendirmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış uyarı yayınını,

z) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

aa) Permi: Türkiye hava sahasını ve/veya havalimanlarını kullanacak hava araçları için Genel Müdürlük veya bu konuda yetkilendirilen DHMİ tarafından verilen sivil, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen diplomatik veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen askeri uçuş izinlerini,

bb) RCC: Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezini,

cc) Stajyer AIM memuru: AIM hizmetlerinde ilk kez istihdam edilen, 17 nci maddede belirtilen niteliklere sahip, henüz lisansı ve derecesi bulunmayan personeli,

çç) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) Temel AIM kursu: AIM birimlerinde görev yapacak personelin uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan müfredata göre alması gereken temel mesleki teorik ve işbaşı eğitimini,

dd) Uzaktan eğitim ve değerlendirme: Bilgisayar teknolojileri kullanılarak sanal ortamda yapılan eğitimi ve değerlendirmeyi,

ee) VFR: Görerek uçuş kurallarını,

ff) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için 2920 sayılı Kanun, (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 31 inci bölümü ve diğer sivil havacılık mevzuatı ile ülkemizin üyesi olduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

Denetim

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, AIM personelinin seçimi, eğitimi, lisans ve derecelerinin verilmesi ile kayıtların muhafazası işlemlerini yürüten hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu denetler.

Lisans verilmesi

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayan ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilecek lisans sınavında başarılı olan AIM personeli için Genel Müdürlük tarafından lisans düzenlenir.

(2) Genel Müdürlük, lisansların düzenlenmesi, yenilenmesi veya iptal edilmesi konularında düzenleme yapmaya yetkilidir.

Derece şartı

MADDE 7 – (1) AIM personelinin mesleğini icra edebilmesi için çalıştığı birimde geçerli derecelerden en az birine sahip olması gerekir.

Temel AIM kursu müfredatı

MADDE 8 – (1) Temel AIM kursu müfredatı, güncellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından Genel Müdürlük tarafından kontrol edilir ve onaylanır.

(2) Genel Müdürlük, temel AIM kursu gereklilikleri ve eğitimcinin yeterlilikleri konularında düzenleme yapmaya yetkilidir.

Sağlık şartının gözetimi

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, lisanslı AIM personelinin sağlık şartlarını 18 inci madde kapsamında denetler.

(2) Sağlık kurulu raporuna itiraz edilmesi veya rapor ile ilgili tereddüt oluşması halinde, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı veya rapor sahibi Genel Müdürlüğe başvurulması veya Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi halinde sağlık kurulu raporu, Genel Müdürlük tarafından tayin edilen sağlık kuruluşu ile koordineli olarak sonuçlandırılır.

Lisansın iptali ve askıya alınması

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcının AIM biriminde görevlendirilmiş bulunan AIM personelinin lisansını, 14 üncü madde doğrultusunda süreli olarak askıya alır veya iptal eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcının Görev ve Sorumlulukları

Hizmet gereklilikleri

MADDE 11 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, (Değişik ibare:RG-31/12/2020-31351) AIM personelinin;

a) Sağlanan hizmete uygun geçerli bir lisansa, derece veya derecelere sahip olmasından,

b) 18 inci maddedeki sağlık şartlarına göre, geçerli sağlık kurulu raporunun bulunmasından,

c) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) Temel AIM kursu ve tazeleme eğitimlerinin verilmesinden, mesleki yeterliliklerinin sürdürülebilmesini teminen gerektiğinde ilave eğitim sağlanmasından ve söz konusu eğitimlere ilişkin kayıtların saklanmasından,

sorumludur.

AIM hizmetleri eğitimi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, personelin mesleki temel eğitimi, eğitim müfredatı, eğitim süresi, eğitmen ve kursiyerlerin yetki ve sorumlulukları ile eğitim süresince veya bitiminde yapılacak ölçme ve değerlendirme usul ve esasları ile işbaşı eğitiminin gereklilikleri Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

(2) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, verdiği teorik eğitimlerde, sınava girecek personelin takibinin sağlanabileceği bir sistem tesis edilmesi halinde derece sınavlarında uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanabilir.

(3) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak AIM lisans sınavına girecek personel için Genel Müdürlükten sınav talebinde bulunur.

Yeterlilik düzeyinin tespiti ve kayıtların muhafazası

MADDE 13 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı AIM personelinin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla derece sınavına tabi tutulmasından Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

(2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, sınav sonuçlarının kayıt altına alınarak en az beş yıl süre ile muhafaza edilmesinden Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

Görevden el çektirme yetkisi

MADDE 14 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, AIM lisanslı personelinin aşağıda belirtilen durumlarda hizmete devam etmesine izin vermez:

a) 18 inci maddede belirtilen sağlık koşullarına haiz olunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenememesi.

b) Üçüncü ve son hakkı olan derece edinme veya yenileme sınavında başarısız olunması.

c) Görevin ifasına yönelik olarak ihmalkârlık, sorumsuzluk, dikkatsizlik ve/veya mesleki kusur sonucu can ve mal emniyetinin ihlal edildiğinin oluşturulacak komisyonca tespit edilmesi.

ç) Görev disiplinine uyulmaması, lisans ve derece almaktan kaçınılması.

(2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen durumlarda, ispatlayıcı belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurarak kişinin sahip olduğu AIM lisansının askıya alınmasını veya iptal edilmesini talep eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisanslı AIM Personelinin Görev ve Sorumlulukları

AIM personelinin sorumluluğu

MADDE 15 – (1) AIM lisanslı personelin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Geçerli bir AIM lisansına ve 18 inci maddede yer alan sağlık şartlarına uygun sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

b) Lisansında işlenmiş derecelerin verdiği yetkilere uygun şekilde hizmeti yerine getirmek.

c) Mesleki yeterlilik konusunda kuşku oluşması durumunda, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından kendisine bildirilen usullere uymak.

ç) Sahip olduğu derece veya derecelerin verdiği yetkiyi kullanmak.

d) AIM hizmeti vermesine engel olabilecek her türlü sağlık sorununu AIM ekip sorumlusuna bildirmek.

e) AIM hizmetinin ifasına ilişkin yaşanılan ve hava seyrüsefer emniyetine etki eden her türlü olayı görev rapor formlarına kaydetmek ve üstlerini durumdan haberdar etmek.

(2) AIM personelinin sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda 14 üncü madde kapsamında gerekli işlemler yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Aranılan Nitelikler ve Sağlık Şartları

Başvuru

MADDE 16 – (1) Stajyer AIM memuru adayı aşağıdaki şartları sağlar:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramamış olmak; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belgelemek.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, İngilizce YDS’den en az D düzeyinde puan almış olmak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

d) Yüksekokulların en az 4 yıllık bölümlerinden veya Fakülte mezunu olmak.

e) En az 70 veya üstü olmak üzere ilan edilecek KPSS taban puanını almış olduğunu belgelemek.

(2) Bu maddede yer alan şartlara ilaveten başvuru sırasında aranılan nitelikler hizmet sağlayıcılar tarafından ayrı bir düzenleme ile belirlenir.

(3) DHMİ dışında hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları tarafından alınacak personelde birinci fıkranın (e) bendi hükmü uygulanmayabilir.

AIM lisansına ilişkin şartlar

MADDE 17 – (1) Stajyer AIM memuru olarak istihdam edilen kişi, temel AIM kursunu başarıyla (Değişik ibare:RG-31/12/2020-31351) tamamlamasını takiben girilen lisans sınavında başarılı olması halinde AIM lisansı almaya hak kazanır ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı personelin istihdamını Asistan AIM Memuru unvanı ile yapar.

(2) AIM personelinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bir lisansa ve 21 inci maddede belirtilen derece gruplarından birine sahip olması gerekir.

(3) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından verilen işbaşı eğitimi sürecinde sınav yapılmaz.

(4) İş başı eğitimi sürecinde yapılan değerlendirme usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

(5) (Ek:RG-31/12/2020-31351) Lisans başvurusunda bulunanlar, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan şartı yerine getirdiklerini belgelendirmekle yükümlüdür.

Sağlık şartları

MADDE 18 – (1) Lisans başvurusunda bulunanlar, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan şartı belgelendirirler. Stajyer AIM memurunun işe ilk girişte almış olduğu sağlık kurulu raporu, lisans sınavına girdiği tarihten itibaren en az (Değişik ibare:RG-31/12/2020-31351) 12 ay süreyle geçerli olmak zorundadır.

(2) Sağlık raporlarının geçerliliği ile ilgili olarak hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından tereddüt oluşması halinde, ilgili şahıs veya hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı Genel Müdürlük tarafından tayin edilen sağlık kuruluşundan yeni rapor alınmasını teminen Genel Müdürlüğe başvurur.

(3) Hava Trafik Kontrol Merkezi ve havaalanlarında aktif olarak çalışan lisanslı AIM personelinin, alınan son rapordaki koşulları taşıyor olması kaydıyla 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile uyumlu olarak alınan sağlık raporu 3 yılda bir yenilenir.

ALTINCI BÖLÜM

Komisyonlar, Sınavlar ve Dereceler

AIM lisans sınav komisyonu

MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) Stajyer AIM memurlarının lisans sınavını yapmak üzere, Genel Müdür onayı ile biri başkan en az üç üyeden oluşan lisans sınav komisyonu kurulur. Sınav komisyonu, Genel Müdürlük temsilcilerinden iki; DHMİ'den en az beş yıllık AIM memuru lisansına sahip bir üyeden oluşur.

(2) Genel Müdürlük, sınav komisyonu başkanını Genel Müdürlük temsilcileri arasından atar.

(3) (Değişik:RG-31/12/2020-31351) Sınavlar, Genel Müdürlükte veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülen mahalde komisyon tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır. Sınavda başarılı olanlar için lisans düzenlenir. Lisans veriliş tarihi olarak sınav tarihi esas alınır.

(4) Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon oylamasında çekimser oy kullanılmaz.

Lisans sınavı

MADDE 20 – (1) Lisans sınavının ilkinde başarılı olamayana, aynı yıl içerisinde dörder ay ara ile iki sınav hakkı daha verilir. Belge ile ispat edilen mücbir haller dışında birbirini takip eden her üç sınava da girmeyen ya da yapılan üçüncü ve son lisans sınavında da başarılı olamayan kişi lisans sınavına bir daha giremez. Bu durumdaki stajyer AIM memuruna hava seyrüsefer hizmet sağlayıcının ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

(2) Lisans sınavı sonuçlarının Genel Müdürlük tarafından açıklanmasını müteakip yedi iş günü içinde hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıya yazılı olarak itiraz edilebilir. Yapılan itiraz hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından sınav komisyonuna iletilir. İtiraz 15 iş günü içinde değerlendirilerek neticesi itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

AIM personelinin sahip olabileceği dereceler

MADDE 21 – (1) AIM personelinin lisansına işlenecek özel şartlar, ayrıcalıklar ve sınırlamalar konusundaki yetkileri belirten dereceler aşağıda belirtilmiştir:

a) AIS/FIC/COM derecesi.

b) AIS/MAP derecesi.

(2) Her bir AIM personelinin lisansında birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen dereceye sahip olması gerekir.

(3) AIS/MAP hizmetlerinde görev yapan AIM personelinin birinci fıkrada belirtilen her iki derece grubuna da sahip olması gerekir.

(4) AIS/MAP derecesi için sınava alınacak kişiler için AIS/FIC/COM derece grubuna son üç yıldır kesintisiz sahip olma şartı aranır.

Derece alabilmek için gerekli şartlar

MADDE 22 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından istihdam edilen ve lisans almış olan ancak bir derecesi bulunmayıp derece sınavına ilk defa girecek olan asistan AIM memurları, 24 üncü maddeye istinaden sahip olduğu derecesi yenilenecek AIM memurları ve 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dereceye haiz iken (b) bendinde belirtilen dereceyi almak üzere sınav müracaatında bulunan AIM memurları için aşağıdaki şartlar aranır:

a) AIS/FIC/COM ve/veya AIS/MAP derece grubuna sahip bir AIM şefi veya en az 3 yıl deneyimli bir AIM memuru gözetiminde; talep edilen her bir derece grubu için sınava başvuru tarihi itibari ile son altı ay içinde en az 300 saat çalışmış olmak.

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı sağlamak.

c) Sağlık kurulu raporunu derece sınavından önce ibraz etmek.

ç) 21 inci maddede belirtilen derece konularından yapılacak sınavlarda en az 70 puan alarak başarılı olmak.

Eğitim konuları

MADDE 23 – (1) Eğitim konuları, 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar ile uyumlu olarak Genel Müdürlük tarafından yapılacak düzenleme ile belirlenir ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan eğitim el kitabında derecelere ilişkin işbaşı ve tazeleme eğitim konuları yer alır.

Derece sınavları, derecelerin geçerlilik süresi ve yenilenmesi

MADDE 24 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından en az üç üyeden oluşan AIM derece edinme sınav komisyonu kurulur. Genel Müdürlük, personelini derece yenileme sınav komisyonuna üye olarak atayabilir.

(2) İlk defa derece alacaklar veya derecesini yenileyecekler için yapılan sınavda, sınav komisyonu üyeleri en az 10 yıl mesleki deneyime haiz AIM lisanslı kişiler arasından seçilir.

(3) Komisyon üyeliğinde yeterli sayı sağlanamadığında, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı başka bir hizmet sağlayıcından komisyona üye verilmesini veya sınav yapılmasını talep eder. Üye veya sınav talep edilen hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı, bu talebi karşılamakla yükümlüdür.

(4) Derecelerin geçerlilik süresi üç yıldır.

(5) 21 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen derece grupları için ayrı ayrı sınav yapılır.

(6) Her bir derece grubu için 1 takvim yılı veya birbirini takip eden 12 ay içinde aralarındaki süre dört aydan az olmamak kaydı ile toplam üç sınav yapılır.

(7) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı, derece sınavında başarısız olanlara yönelik üçüncü ve son sınav hakkı öncesinde bir aylık tazeleme eğitimi verir.

(8) Mücbir sebep dolayısıyla sınava giremediğini belgeleyemeyen kişi, girmediği her bir sınav için başarısız sayılır. Mücbir sebebi ispatlayan kişilerin derece sınavına girme hakkı saklı kalır ve sebebin ortadan kalkmasını müteakip iki ay içinde de sınava alınır.

(9) Yapılan üçüncü ve son sınavda da başarısız olan personelin lisansının iptali için hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur. Genel Müdürlük tarafından lisansın iptal edildiği hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıya bildirilir. Bu durumdaki personel temel AIM kursuna ve sınava bir daha alınmaz ve kendisine lisans verilmez. Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısının ilgili mevzuatı çerçevesinde, görevde yükselme mahiyetinde olmayan herhangi bir pozisyonda istihdam edilir.

(10) Derece sınavı sonucuna itiraz edecek kişiler sonuçların açıklanmasını müteakip yedi iş günü içinde hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısına yazılı olarak başvurur. İtiraz 15 iş günü içinde sınav komisyonunca değerlendirilir ve neticesi itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

(11) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından verilen eğitim hizmetleri ve AIM hizmetleri ile ilgili geçici görevlendirmeler dışında, kesintisiz olarak en az 360 gün aktif AIM hizmetinden uzak kalan AIM personelinin derecesi iptal edilir, tazeleme eğitimine alınır ve sonrasında derece yenileme sınavına alınır.

(12) Genel Müdürlük bünyesinde ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcının operasyonel olmayan AIM ile ilgili idari birimlerinde görevli AIM personelinin sahip olduğu dereceler görev süreleri boyunca geçerli olarak kabul edilir.

Sınav şekli ve değerlendirme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte ön görülen lisans ve derece sınavları yazılı veya elektronik ortamda yapılır. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan başarılı sayılır.

(2) Lisans veya derece sınavlarında kopya veren veya çeken ile verme veya çekme girişiminde bulunan kişi veya kişiler sınav salonundan çıkartılır. Durum, sınav komisyonu tarafından tutulan bir tutanakla belirlenir. Kopya nedeniyle sınav kâğıdı alınan personel sınavda başarısız sayılır. İlgililer hakkında Genel Müdürlük tarafından gerekli idari/cezai işlem yapılır.

Derecelerin iptali

MADDE 26 – (1) AIM personelinin ihmalkârlık, sorumsuzluk, dikkatsizlik veya mesleki kusuru sonucu can ve mal emniyetini tehlikeye attığının ve/veya ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Genel Müdürlük ve olası müsebbipleri bu durumdan yazı ile haberdar edilir.

(2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen durumu araştırmak üzere üç üyeden oluşan olay inceleme komisyonu kurar. Komisyon yeterlilik sayısının sağlanmaması durumunda diğer hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısından komisyona üye talep edilir. Talep edilen hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, bu talebi karşılamakla yükümlüdür. Komisyonun inceleme sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(3) Can ve mal emniyetinin tehlikeye atıldığının komisyonca tespit edildiği durumda, ilgili AIM personelinin kusurunun gerçekleştiği hizmet birimine ait derecesi hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından düşürülür.

(4) Komisyon inceleme sonucuna göre derecesi düşürülecek personelden, AIS/FIC/COM ve AIS/MAP derece gruplarından her ikisine birden sahip olanların hizmet kusuruyla ilgili derecesi düşer, diğer derecesi ise geçerliliğini korur. Derecesi düşürülen süre içerisinde söz konusu AIM memuru, düşürülen derecesine ilişkin olarak çalıştığı birimde eğitime tabi tutulur.

(5) Derecesi/dereceleri düşürülen AIM şefi en az bir ay süre ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan görevini yerine getiremez. Derecesi/dereceleri düşürülen AIM memuru en az bir ay süre ile asistan AIM memuru olarak istihdam edilir. Bu durumdakilerin sınavları 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

(6) Yapılan üçüncü ve son derece sınavında başarısız olan AIM personelinin lisans iptal edilme talebi diğer tüm belgeler ile birlikte hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.

(7) AIS/MAP derecesi düşürülen AIM personelinin müteakip derece sınavları 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır. Yapılan üçüncü ve son sınavda da başarısız olan kişi haiz olduğu, geçerliliğini koruyan AIS/FIC/COM derece grubuna uygun AIM biriminde görevini sürdürür. Bu durumda olan kişi AIS/MAP derece sınavına alınmaz.

Tayin, atama ve geçici görevlendirme

MADDE 27 – (1) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dereceler için bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerini daimi görev mahallinde doldurmaksızın herhangi bir nedenle bir başka havalimanına tayin edilen asistan AIM memuru, alacağı derece/derecelerin gerektirdiği çalışma sürelerinin kalan kısmını yeni görev yerinde tamamlar.

(2) 360 günden daha uzun süre çalışmaya ara veren AIM personelinin alacağı derece/derecelerin gerektirdiği çalışma süresini en baştan tamamlaması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut AIM personelinin durumu

MADDE 28 – (Mülga:RG-31/12/2020-31351)

Lisans sınav komisyonu geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-31/12/2020-31351)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıllık süre içerisinde, lisans sınav komisyonunda görevlendirilmek üzere beş yıllık AIM memuru lisansına sahip personel bulunmaması durumunda en az üç yıllık AIM memuru lisansına sahip personel arasından görevlendirme yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

 

Tarihi

Sayısı

 

 

14/6/2017

30096

 

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

 

 

Tarihi

Sayısı

 

 

1.       

15/1/2019

30656 Mükerrer

 

 

2.       

31/12/2020

31351