TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmelikte sayılan görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, (Değişik ibare:RG-17/8/2019-30861) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta veya grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdürlük: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürünü,

d) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür, Şube müdürü,

2) Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur, şoför,

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, programcı, kaptan, sağlık teknikeri, tekniker, sağlık teknisyeni, teknisyen, mütercim, sağlık memuru, hemşire, ebe, laborant.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tâbi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için bu maddede belirtilen şartları taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür ve Şube müdürü, kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) Araştırmacı, sağlık memuru, ebe, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı ve şef kadrolarında en az üç yıl, veri hazırlama ve kontrol İşletmeni, bilgisayar işletmeni, tekniker, teknisyen ve memur kadrolarında ise en az beş yıl bulunmuş olmak,

3) Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur ve şoför kadrolarında en az üç yıl bulunmuş olmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlükte Avukat olarak en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Araştırmacı, şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur ve şoför kadrolarında en az üç yıl bulunmuş olmak,

d) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur ve şoför kadrolarında en az üç yıl bulunmuş olmak,

e) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı, bilgisayar operatörlüğü ile alakalı sertifika sahibi olmak veya mezun olduğu okullardan en az iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

f) Memur kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında en az iki yıl bulunmuş olmak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az üç yıllık (B), (D), (E) sınıfı sürücü belgelerinden en az birine sahip olmak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında en az iki yıl bulunmuş olmak,

ğ) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Gemi adamı ehliyetine sahip olmak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında en az iki yıl bulunmuş olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır;

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli yüksekokulların, mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

d) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kaptan ehliyetine sahip olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Sağlık teknikeri, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

g) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ya da bu düzeye denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuru ve Duyuru

Duyuru

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları ve sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az kırkbeş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ve ilan panolarında duyurulur.

Başvuru

MADDE 10 – (1) Yapılan duyuru üzerine ilanda belirtilen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru formu ile birlikte son başvuru tarihine kadar şartlarını taşıdığı kadrolardan sadece biri için görevli oldukları birimler aracılığıyla başvuru yaparlar. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Son başvuru ile sınav tarihi arasındaki süre otuz günden az olamaz.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin de sınava katılması mümkündür.

(3) Aday memur statüsünde olanlar ile Genel Müdürlük personeli olmayanlar başvuru yapamazlar.

(4) Birim amirleri, başvuru formlarını ekleriyle birlikte bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen ilk üç iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve ekleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca sınav kuruluna tevdi edilir. Sınav kurulunca yapılacak inceleme sonucu, başvuruların kabulü veya reddine ilişkin listeler ayrı ayrı Genel Müdürlük internet sitesinde ve ilan panolarından ilan edilir. Başvuruları kabul edilmeyen aday listelerinde, başvuruların kabul edilmeme sebepleri belirtilir.

(2) Sınav kurulunca başvuruları kabul edilmeyen personel, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde görevli oldukları birimleri aracılığıyla sınav kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar sınav kurulunca on iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Görevde yükselme sınavı ve şekli

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme sınavının yazılı kısmı Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına (Mülga ibare:RG-17/8/2019-30861) (…) veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

(3) Bu sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir ve listeler Genel Müdürlük internet sitesinden ve ilan panolarından ilan edilir.

(4) Sınav soruları eğitim konularının ağırlığı ile orantılı olarak hazırlanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir. Bu unvanları, en az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarılarına göre söz konusu kadrolara atamaları gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Bu sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir ve listeler Genel Müdürlük internet sitesinden ve ilan panolarından ilan edilir.

(4) Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu

MADDE 15 – (1) Yaptırılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları işlemlerini yürütmek üzere sınav kurulu oluşturulur. Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcılarından birinin başkanlığında; daimi üye İnsan Kaynakları Daire Başkanı ile genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve birim sorumluları arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek diğer üyelerle birlikte toplam beş asıl üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(2) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının görevde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sınavına katıldıklarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Kurulun sekretarya işleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınav konularının tespiti ile soruların hazırlanması ve sınavın Genel Müdürlükçe yapılmasını sağlamak veya sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş ile protokol yapmak,

b) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda başarı listesi düzenlemek,

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

ç) Sınavlara ilişkin itirazları inceleyip, karara bağlamak,

d) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçları ve başarı sıralaması

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Genel Müdürlük internet sitesinden ve ilan panolarından ilan eder.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilerek, Genel Müdürlük internet sitesinde ve ilan panolarında ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacaklardan en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ve ilan panolarında ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacak itirazlar, sınav kuruluna itiraz süresi sonunda tevdi edilir. Yapılan itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 19 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Bu hususların sınav sonrasında tespit edilmesi durumunda sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, ilgili kişi/kişiler hakkında hukuki işlem ve disiplin işlemi yapılır.

(4) Mücbir sebep hallerinde sınavlar ertelenebilir.

(5) Sınav yapıldıktan sonra, sınav sorularının çalındığının tespit edilmesi halinde sınav geçersiz sayılır.

Atanma şekli

MADDE 20 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içerisinde atanır. Genel Müdürlükçe atanmaya hak kazanan personelden tercih alınması halinde başarı puanı esas alınarak personelin tercihlerine göre atama yapılır. Tercihine atanamayan personel görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi atamaların tamamının yapılmasından sonra boş kalan kadrolardan birisine atanır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından feragat edilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memuriyetten çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 17 nci maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı arşivinde saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubu içinde kalmak üzere sınav yapılmaksızın, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranılan şartları taşımak kaydıyla aynı veya alt düzey görevlere atanılabilir. Ayrıca aynı grup içerisinde üst düzey görevlere yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve ilgili alanda doktora öğrenimini bitiren personel; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olması ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşıması kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmaksızın atanabilir.

d) Avukat kadrosunda çalışanlar hukuk müşaviri kadrosuna sınavsız atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıması koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya bu unvanın bulunduğu gruptaki ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Engellilerin sınavı

MADDE 25 – (1) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumdaki engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 6/7/2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/6/2017

30091

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

17/8/2019

30861

2.