YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek YÖK Üstün Başarı Ödülleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi ve üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek bireysel ve kurumsal ödülleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendine ve 7 nci maddesinin (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan/Başkanlık: Yükseköğretim Kurulu Başkanını/Başkanlığını,

b) Komisyon: Başvurularının değerlendirilmesi için ödül verilecek alanlarda temayüz etmiş öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen Ödül Değerlendirme Komisyonunu,

c) Ödül: Plaket ve/veya berattan oluşan YÖK Üstün Başarı Ödüllerini,

ç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödül, Başvuru ve Ödül Değerlendirme Komisyonu

Ödül

MADDE 5 – (1) YÖK Üstün Başarı Ödülleri, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki ana başlık altında verilir.

(2) Bireysel ödüller, Yılın Doktora Tezi Ödülü olup fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında olmak üzere üç doktora tezi için verilir. Bu kategoride, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri değerlendirilir. Başvurular, doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılır. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde doktora tezinin, bilimsel ve yenilikçi yönü, özgün olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınır.

(3) Kurumsal ödüller, Topluma Hizmet Ödülü, Uluslararası İşbirliği Ödülü, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere dört kategoride birer adet verilir. Bu ödüllere başvurular, yükseköğretim kurumları tarafından yapılır.

a) Topluma Hizmet Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan topluma hizmet odaklı proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun topluma hizmet esaslı yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alınır.

b) Uluslararası İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yapmış oldukları sonuç üreten işbirlikleri ödüllendirilir. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, gerçekleştirilen işbirliğinin özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek nitelikleri dikkate alınır.

c) Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda üniversite-sanayi işbirliği alanında tamamlanmış proje ve benzeri faaliyetler ödüllendirilir. Başvurular, yükseköğretim kurumu ve sanayi kurumu/kuruluşu tarafından birlikte yapılır. Sanayi tarafı, projenin yapı ve niteliğine göre bir firma, sektör, sanayi odası veya benzeri kurum/kuruluş olabilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, her iki tarafa da somut ve uzun vadeli yararı olan, diğer yükseköğretim kurumları veya sanayi kuruluşları tarafından da örnek alınabilecek işbirliği modelleri dikkate alınır.

ç) Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda tamamlanmış olan ve yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede yerel kalkınmaya katkı odaklı, sonuç üreten proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel esaslı yerel kalkınmaya yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alınır.

(4) YÖK, Komisyonun önerisi üzerine bu maddede belirlenen alanlar dışında da ödül alanları belirleyebilir.

Başvuru

MADDE 6 – (1) YÖK, her yıl başvuru takvimini resmî internet sitesinden ilan eder. Bu ilanda, başvuru süresi, ödül türü ve alanı dikkate alınarak belirlenen başvuru şartlarına yer verilir.

Ödül Değerlendirme Komisyonu

MADDE 7 – (1) YÖK tarafından her değerlendirme döneminde ödül tür ve alanları dikkate alınarak her bir ödül için Ödül Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) Komisyon üyeleri ve sayıları, her bir ödül için temayüz etmiş öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

(3) Komisyon üyeleri 3 yıl süreyle görev yapar.

(4) Komisyon, ödül tür ve alanlarını dikkate alarak belirleyeceği başvuru şartlarını Başkanlığa sunar.

(5) Komisyon, ödül alacak kişi ve kurumları belirlerken yapacağı değerlendirmede, başvuruda bulunulan alanla ilgili çalışma ve projenin, özgün, bilimsel ve yenilikçi olmasının yanı sıra sonuçlarının ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı diğer katkıları dikkate alır.

(6) Komisyon, değerlendirme sonrasında ödül alacak kişileri, yükseköğretim kurumlarını ve diğer kurumları/kuruluşları belirledikten sonra Başkanlığa sunar. Nihai karar Genel Kurulda verilir.

Ödül takdimi

MADDE 8 – (1) Başvuruların Komisyonlar ve YÖK tarafından değerlendirilmesinden sonra ödüllendirilecek kişiler, yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlar/kuruluşlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmî internet sayfasında ilan edilir. Bu ilanda ödül takdim töreninin yeri ve tarihi de belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.