EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, trafikte seyreden benzin, motorin (dizel) ve gaz yakıtla (LPG, CNG, LNG ve benzeri) çalışan motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerini yapacak olan gerçek veya tüzel kişilere ait ölçüm istasyonlarını ve bunların açılması, işletilmesi, yetkilendirilmesi, ölçüm istasyonlarında bulunacak cihaz, araç/gereç, personel ve bunların niteliklerini, işletme, çalışma ve denetlenmelerine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-23/4/2021-31463)

(1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 4 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Absorpsiyon katsayısı: Duman koyuluğunu gösteren ve egzoz gazı içinden geçen ışığın soğurulması ile ölçülen katsayıyı,

b) Araç muayene istasyonu: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi kapsamında, (Değişik ibare:RG-23/4/2021-31463) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kendi adına araç muayenelerini yapmakla yetkilendirilen işleticilere ait sabit yapıdaki istasyonları,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ç) Denetim yetkilisi: 2872 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre Bakanlık veya il müdürlüğü veya yetki devri yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili personelini,

d) Egzoz gazı: Bir motorlu taşıtın egzoz borusundan çıkan gazı,

e) Egzoz gazı kirleticileri: Egzoz gazında bulunan ve çevreyi kirleten bileşenleri,

f) Egzoz gazı emisyon ölçüm raporu: Trafikte seyreden motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümü sonunda, taşıt emisyonlarının olumlu ya da olumsuz durumunu gösteren belgeyi,

g) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi: Motorlu taşıtların egzoz gazı emisyonlarının teknik şartlara ve mevzuata uygunluğunun ölçülmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması ile bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesi maksadıyla Bakanlık tarafından kontrol edilen yazılım sistemini,

ğ) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi: Özel veya yetkili sabit servis istasyonları, muayene kuruluşları ile araç muayene istasyonu veya seyyar araç muayene istasyonlarına, egzoz gazı emisyon ölçümü yapabilme yetkisi veren ve il müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeyi,

h) Geçici işletme yetki belgesi: Her bir araç muayene istasyonu için (Değişik ibare:RG-23/4/2021-31463) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işleticiye verilen bir yıl süre ile geçerli belgeyi,

ı) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünü,

i) İşletme yetki belgesi: Her bir araç muayene istasyonu için işleticinin geçici işletme yetki belgesini almasını müteakip en geç bir yıl içinde ilgili muayene istasyonunun Türk Akreditasyon Kurumuna akredite ettirilmesi halinde, (Değişik ibare:RG-23/4/2021-31463) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilecek belgeyi,

j) Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanları,

k) Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı/taşıtı,

l) Muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler Standardı kapsamında akredite edilmiş olan kuruluşları,

m) Ölçüm kotası: Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarına, egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemi üzerinden bedeli karşılığında verilen ölçüm yapabilme hakkını,

n) Özel servis: TS 13168 Özel Servisler-Motorlu Araçlar İçin Kurallar Standardı kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almış olanları,

o) Seyyar araç muayene istasyonu: Araç muayene istasyonlarına bağlı olarak hizmet veren ve araç muayene istasyonundan ayrı olarak egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilmiş seyyar yapıdaki istasyonları,

ö) Taşıt sahibi: Taşıt için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi ile ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve taşıt üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilen kişiyi,

p) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) Trafik kolluğu: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının trafik kuruluşlarında görevli kolluğu,

r) TS 13231 Standardı: TS 13231 Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü Yapan Yetkili İstasyonlar İçin Kurallar Standardını,

s) Yetkili servis: TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin Kurallar Standardı kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almış olanları,

ş) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu: Benzin, motorin (dizel) ve gaz yakıtla (LPG, CNG, LNG ve benzeri) çalışan motorların kullanıldığı motorlu taşıtların egzoz gazı kirleticilerini ölçmek üzere il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen istasyonları,

t) (Ek:RG-23/4/2021-31463) EGEDES: Motorlu taşıtların egzoz gazı emisyonlarının denetimlerinin yapılması amacıyla Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile entegre çalışan, mobil plaka tanıma sistemlerinin kullanıldığı ve Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi olarak adlandırılan sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerine İlişkin Hükümler

Egzoz gazı emisyon ölçümleri

MADDE 5 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçümleri; yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonları tarafından yapılır. (Mülga cümle:RG-23/4/2021-31463)  

(2) Benzinli, benzin+lpgli taşıtlarda karbon monoksit (CO), dizel taşıtlarda absorpsiyon katsayısı ölçümleri yapılır.

Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi motorlu taşıtlar ve ölçüm süreleri

MADDE 6 – (1) Motorlu taşıt sahipleri, sahibi bulundukları taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümlerini bu maddede belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarının TS 13231 Standardında belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Taşıtlar, cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine uygun olarak;

a) Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir,

b) Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir,

periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulur.

c) İlk defa egzoz gazı emisyon ölçümü yapılacak taşıtların ölçüm tarihinin belirlenmesinde (Değişik ibare:RG-23/4/2021-31463) araç tescil kayıtlarında yer alan ilk muayene geçerlilik süresi esas alınır.

(3) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri, bu Yönetmelikte ve TS 13231 Standardında tanımlanan ölçüm sürelerine, ölçüm usul ve esaslarına uygun olarak kurumların kendilerine ait egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları ile yapılır. Ölçümler, egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemine kayıt edilmez. Kurumda ölçüm cihazı bulunmaması halinde il müdürlüklerinde veya aynı muafiyete sahip diğer kurumlarla mutabakat sağlanarak ölçüm yapılır.

(4) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) Taşıt sahipliğinin değişmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçümünün geçerlilik süresi değişmez. Ancak taşıtın plakasının değiştirildiği durumda taşıtın yeni plakasına ait araç tescil belgesi fotokopisi ve araç sahibine ait kimlik fotokopisi ile il müdürlüğüne müracaat edilir veya Bakanlıkça belirlenecek e-posta adresine söz konusu belgeler iletilerek gerekli kayıtlar gerçekleştirilir. Bu belgelerin ibraz edilememesi veya taşıt sahibinin talebi halinde ölçüm yenilenir.

(5) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile taşıtın egzoz emisyonlarını etkileyen bir tadilat yapılması (motor tadilatı, şasi tadilatı, yakıt sistemi tadilatı) veya kaza sonucu yetkili kollukça araç muayenesi gerekli görülmesi durumunda, egzoz gazı emisyon ölçümü yenilenir.

(6) (Ek:RG-23/4/2021-31463) Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile taşıt sahibinin talebi doğrultusunda egzoz gazı emisyon ölçümü yenilenebilir. Bu durumda son yapılan ölçüm geçerlidir.

Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi olmayan araçlar

MADDE 7 – (1) İş makineleri, traktörler, iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopetler, elektrikli ve hibrit elektrikli taşıtlar ile hidrojen yakıtlı taşıtlar, havaalanlarında bulunan özel kullanıma haiz plakasız taşıtlar ve model yılı 1979 ve öncesi olan dizel motorlu taşıtlar egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi değildir.

Egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esasları ile sonuçların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (Değişik:RG-23/4/2021-31463)

(1) Taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Egzoz gazı emisyon ölçümü için gelen taşıtın trafik tescil bilgileri ile sisteme kaydı yapılır. Ölçüme ilişkin fotoğraf ve/veya sesli video kaydı ile taşıt sahibine ait iletişim bilgileri sisteme kaydedilir. Verilerin sisteme doğru bir şekilde kaydedilmesinden istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli müştereken sorumludur.

(2) Egzoz gazı emisyon ölçümleri, TS 13231 Standardında tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilir. Ölçümlerin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasından istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli müştereken sorumludur.

(3) Ölçüm sonuçları, TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere uygun olmak zorundadır.

(4) Bakanlık, ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yürütür. Egzoz gazı emisyon ölçümü sonucunda, ölçüm raporunun e-Devlet üzerinden temin edilebileceği taşıt sahibine bildirilir. Raporun basılı olarak verilmemesi tercih edilir, ancak taşıt sahibinin talep etmesi durumunda Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminden ölçüm sonucuna ilişkin rapor verilir.

(5) Taşıtın, egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmaması durumunda, taşıt için gerekli bakım, onarım ve tamirat yaptırılması zorunludur. Egzoz gazı emisyon ölçümünün tekrarlanması amacıyla bir defaya mahsus yedi gün süre verilir. İlgili tarih Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Raporunda belirtilir. Yedi günlük süre sonundan itibaren olumlu egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu alınana kadar taşıt trafiğe açık karayollarında kullanılamaz.

(6) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümü her iki yakıta göre yapılır. Her iki yakıta ait ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere uygun olması zorunludur. Taşıtın mevcut yakıt tipinin tespit edilmesi ölçüm personeli sorumluluğundadır.

(7) Emisyon kontrol sistemine veya diğer arızalara bağlı olarak ölçümü olumsuz sonuçlanan taşıt sahibine ölçüm personeli tarafından taşıtın hangi sebeplere bağlı olarak ölçümden kaldığı bildirilir. Taşıtın olumlu ölçüm sonucuna ulaşabilmesi için gerekli tamir ve bakım önerileri sunulur. İstasyon tarafından geçici veya kısa süreli emisyon azaltıcı yöntemlerin (emisyon kontrol sisteminin geçici olarak yenisi ile değiştirilmesi, kısa süreli etkiye sahip katkı ve benzeri maddelerin kullandırılması) sunulması veya satılması yasaktır. Tamir ve bakım önerilerinin egzoz emisyonlarının kalıcı bir şekilde azaltılmasını sağlayan yöntemler olması esastır.

(8) Usul ve esaslara uygun olmayacak şekilde gerçekleştirilen ölçümlere bağlı olarak taşıtta meydana gelebilecek hasarlardan istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli müştereken sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi

Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin verilmesi, kullanılması ve yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında bulunması gereken fiziki şartlara ilişkin kriterler

MADDE 9 – (1) (Değişik ibare:RG-23/4/2021-31463) TS 13231 Standardını sağladığını belgeleyen ve egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi araç sınıflarına hizmet veren özel veya yetkili servis istasyonları, muayene kuruluşları ile araç muayene istasyonu veya araç muayene istasyonuna bağlı seyyar araç muayene istasyonlarına aşağıda belirtilen şartları da yerine getirmeleri halinde il müdürlükleri tarafından üç yıl süreli egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilir.

(2) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) Egzoz gazı emisyonu ölçüm istasyonu açmak isteyenler;

a) TS 13231 Standardı Hizmet Yeterlilik Belgesi,

b) Geçici veya daimi işyeri açma ve çalışma ruhsatı,

c) Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim belgeleri,

ç) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının tip onayı ile damgalama ve muayenesine yönelik belgeler,

ile birlikte istasyonun bulunduğu il müdürlüğüne ilgili belgelerin aslı veya verildiği kurumca onaylı sureti veya noter onaylı sureti ile müracaat eder. Belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra belgenin fotokopisi, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir ve sisteme kaydedilir. Belgelerden, ilgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden veya e-Devlet üzerinden elde edilebilenler bu sistemlerden temin edilerek sisteme kaydedilir. İstasyonun yerinde incelenmesi sonucunda gerekli şartları sağlamış olanlar, egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ücretini Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır. Ücretin yatırıldığını gösteren dekontun il müdürlüğüne teslim edildiği tarihten sonraki on beş gün içinde egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenlenir.

(3) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilmesine esas olan bilgi ve belgelerden herhangi birinin değişmesi halinde ilgili il müdürlüğüne on beş gün içerisinde müracaat edilmesi zorunludur.

(4) (Mülga:RG-23/4/2021-31463)

(5) Egzoz gazı emisyon ölçümü yapmak isteyen araç muayene istasyonları ile seyyar araç muayene istasyonları, (Değişik ibare:RG-23/4/2021-31463) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen işletme yetki belgesini alıncaya kadar, geçici işletme yetki belgesi ile işlem yapabilir. Bu durumda geçici işletme yetki belgesinin ilgili kurumca veya noter onaylı bir sureti aranır. Geçici işletme yetkisi iptal edilen ve işletme yetki belgesi alamayan araç muayene istasyonlarının egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi iptal edilir.

(6) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yapılması için, ikinci fıkrada belirtilen belgeler talep edilmez.

(7) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi, yalnızca yetki belgesi üzerinde belirtilen adresteki ölçüm istasyonu için geçerlidir. Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi, istasyondan ayrı olarak tek başına devredilemez.

(8) Araç muayene istasyonuna bağlı olarak çalışan seyyar araç muayene istasyonları, il müdürlüklerince araç muayene istasyonlarından bağımsız olarak ayrıca yetkilendirilir.

(9) Seyyar araç muayene istasyonları dışındaki yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonları seyyar araçlarla egzoz gazı emisyon ölçümü yapamazlar.

(10) Seyyar araç muayene istasyonları, yetkilendirildikleri il sınırları içerisinde yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu bulunmayan (Değişik ibare:RG-23/4/2021-31463) ilçelerde egzoz gazı emisyon ölçümü yaparlar.

(11) Herhangi bir yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu bulunmayan illerde egzoz gazı emisyon ölçümleri personel ve ölçüm cihazı açısından gerekli alt yapıya sahip il müdürlükleri tarafından yapılabilir.

(12) Süresi biten egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgeleri, istasyon yetkilisinin talebi doğrultusunda, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunun teyit edilmesi halinde, bedeli karşılığında yeniden düzenlenir.

(13) Yetkili istasyonda (Ek ibare:RG-23/4/2021-31463) mahkeme kararları dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle isim değişikliği yapılması, işyerinin başkasına satılması, kiralanması, el değiştirmesi veya devredilmesi, işyerinin başka yere taşınması gibi hallerde bedeli karşılığında yeni egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenlenir. Ancak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sokak, cadde, mahalle ve benzeri isim değişiklikleri yapılması halinde yeni belge talep edilmez, ücret alınmadan yetki belgesi yenilenir.

(14) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin tahrip olması, kaybolması veya çalınması durumunda, yetki belgesi, aynı tarih ve sayı ile yeniden düzenlenir ve belge bedeli alınmaz.

(15) Geçici süreli işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olanlar bu ruhsatı yenilemedikleri takdirde, verilen egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ruhsatın geçerli olduğu süre sonunda iptal edilir.

(16) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yetki belgesi verilen, yetki belgesi yenilenen, faaliyeti durdurulan ve yetki belgesi iptal edilen istasyonların işlemleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden yürütülür.

(17) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonları TS 13231 Standardında belirtilen hususlara ilave olarak aşağıda belirtilen fiziki şartları sağlamak zorundadır:

a) İstasyonun uygun bir yerinde okunabilecek şekilde “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kameralı Sistemle Kayıt Altına Alınmaktadır.” ibaresini bulundurmak,

b) Ölçüm alanında okunabilecek şekilde TS 13231 Standardı EK-A’yı uygun bir yere asmak,

c) EK-1’de şablonu yer alan “Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu” ibaresinin yer aldığı tabelayı istasyon dışında motorlu taşıt sahiplerinin görebileceği bir yere koymak/asmak ve egzoz gazı emisyon ölçümlerine yönelik olarak bu ibarenin dışında, herhangi bir ifade içeren tabela, ilan, reklam veya afiş bulundurmamak,

ç) Cadde ve sokaklar ile istasyon dışındaki herhangi bir yere egzoz gazı emisyon ölçümü yapıldığına dair yazı, resim, ilan veya yön levhaları koymamak.

(18) (Ek:RG-23/4/2021-31463) Bakanlık, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden, ölçüm hizmetinin verileceği gün ve saatlerle ilgili düzenleme ve değişiklik yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücretler

Egzoz gazı emisyon ölçüm ve yetki belgesi ücretleri

MADDE 10 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm ve yetki belgesi bedelleri, her yılın Aralık ayında Bakanlıkça belirlenir ve döner sermaye birim fiyat listesi ile ilan edilir.

(2) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ücretleri Bakanlığın döner sermaye işletmesi müdürlüğünün ilgili hesaplarına yatırılır. Yatırılan ücretlerin tamamı Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilir.

(3) Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerinin Bakanlıkça belirlenen oran ve miktarlardaki kısmı Bakanlığın döner sermaye işletmesi müdürlüğünün ilgili hesaplarına yatırılır. Yatırılan miktar Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilir.

(4) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) İstasyon yetkilisi, Bakanlıkça belirlenen ölçüm ücretleri baz alınarak kullanmak istediği miktardaki ölçüm kotası için gerekli bedeli peşin olarak döner sermaye işletmesi müdürlüğünün ilgili hesaplarına öder, ödemeye ilişkin referans numarasını kullanarak ölçüm kotası yükleme işlemini Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden kendisi gerçekleştirir.

(5) İl müdürlükleri ödeme dekontuna istinaden fatura düzenleyerek, yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonuna gönderir.

(6) Her yıl ölçüm bedellerinin Bakanlıkça yeniden belirlenmesi nedeniyle işlem görmemiş ölçüm kotalarının takip eden yılda kullanılabilmesi için, yeni ücretler dikkate alınarak kalan kotalar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemince otomatik olarak hesaplanır.

(7) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminde ölçüm için yeterli kotaya sahip olmayan istasyonların ölçüm işlemleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi tarafından durdurulur.

(8) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak ödenir. Ücret ödenmeden ölçüme başlanmaz. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri bir aylık süre içerisinde aynı istasyonda ilk ölçümden sonra yapılacak en fazla bir ölçüm için ücret ödemez. Ücretsiz ölçüm tekrarı için verilen süre, taşıtın trafikte serbest olarak dolaşabileceği anlamına gelmez. Ücretsiz ölçüm tekrarı için verilen sürenin resmî tatil gününe denk gelmesi durumunda son tarih olarak tatil gününü takip eden ilk iş günü esas alınır. Ücretsiz ölçüm tekrarı ile ilgili son tarih, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Raporunda belirtilir. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri başka bir yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda ölçüm yaptırmak istedikleri takdirde yeniden ücret ödemek zorundadır.

(9) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunun faaliyetinin sonlandırılması halinde kullanılmamış ölçüm kotasına ilişkin bedeller istasyon yetkilisine iade edilir.

(10) Yetki belgesi iptal edilen istasyonlara ait Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinde kullanılmamış olan ölçüm kotalarına ait bedeller iade edilir.

(11) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümü her iki yakıta göre yapılır ve tek bir ölçüm ücreti alınır.

(12) Bakanlıkça belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinden farklı bir ücret talep edilemez. Ölçüm bedelinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Cihazı

Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı kriterleri

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları Bakanlıkça belirlenen ve TS 13231 standardında tanımlanan esaslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. Cihazların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan mevzuat kapsamında muayenelerinin yaptırılarak damgalattırılması gerekir.

(2) Bu Yönetmelikle görev verilen kurum ve kuruluşların yetkilileri ve denetim personelince talep edilmesi halinde cihazlara ilişkin bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

(3) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları sadece yetki belgesinin düzenlendiği yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda ölçüm için kullanılabilir. Bu Yönetmelikte verilen izinler dışında egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarıyla istasyon dışında ölçüm yapılması yasaktır.

(4) (Ek:RG-23/4/2021-31463) Bakanlığa/il müdürlüğüne ulaşan şikayetler, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilen tespitler veya Bakanlığın/il müdürlüğünün göreceği lüzum üzerine, il müdürlüğünde bulunan ve ilgili mevzuat kapsamında muayene işlemleri tamamlanmış egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı ile istasyonlara denetim yapılabilir.

(5) (Ek:RG-23/4/2021-31463) Bakanlık, bir cihazın teknik özellikleri, yazılımı, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemine uyumu ve benzeri konularda tespit ettiği uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla cihaz üreticisine/distribütörüne durumu resmî yazı ile bildirir. Cihaz üreticisi/distribütörü uygunsuzlukların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Uyarı kapsamında gerekli önlemlerin alınmaması durumuna bağlı olarak Bakanlık belirli bir marka veya model cihazın, egzoz gazı emisyon ölçümünde kullanımının durdurulması konusunda yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Personeli

Egzoz gazı emisyon ölçüm personeli kriterleri ve çalışma esasları

MADDE 12 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında en az bir istasyon yetkilisi bulunur. Araç muayene istasyonlarının istasyon yetkilileri aynı zamanda kendisine bağlı olan seyyar araç muayene istasyonlarının da yetkilisi olarak görevlendirilebilir.

(2) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçümü için, en az iki ölçüm personeli çalıştırılması zorunludur. Araç muayene istasyonuna bağlı olan seyyar araç muayene istasyonlarında da ayrıca en az iki ölçüm personeli çalıştırılması zorunludur. Gerekli durumlarda sabit ve ona bağlı seyyar istasyon personelleri dönüşümlü olarak çalıştırılabilir.

(3) Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılan personelin;

a) En az mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının motor teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi, kimya, kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve alanlarından veya ilgili kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan mezun olması veya,

b) Yüksekokulların mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması veya,

c) En az lise mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen motor teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi, kimya, kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve alanlarından veya ilgili kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan en az ustalık veya dördüncü seviye mesleki yeterlilik belgesi almış olması,

gereklidir.

(4) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bu maddenin (Değişik ibare:RG-23/4/2021-31463) üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen mesleklerde veya egzozculuk, egzoz bakım ve onarım, egzoz imalatı ve montajı mesleklerinde meslek kursu bitirme belgesi almış kişiler, yetkili veya özel servislerde en az 5 yıl çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmesi halinde egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak görevlendirilebilir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak görevlendirileceklerin ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda eğitim almaları ve bu eğitimi Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi ile belgelendirmeleri gerekir. Söz konusu eğitimler, Bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ve koordinasyonu içerisinde bu Bakanlıklar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.           

(6) Egzoz gazı emisyon ölçüm personeli, egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür. (Ek cümle:RG-23/4/2021-31463) İstasyon yetkilisi ve ölçüm personeli, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden ölçüm usul ve esasları ile diğer konularda gerçekleştirilen duyurulara uymak zorundadır.

(7) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında görevli istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili olarak kendilerine verilen şifre, kullanıcı kodu ve benzeri bilgileri başkalarına kullandıramaz. Bu bilgilerin kötüye kullanımından kaynaklı sonuçlardan idari ve cezai olarak doğrudan sorumludurlar.

(8) Bu maddede tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde, Egzoz Gazı Emisyon Takip Sistemi üzerinde bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

(9) (Ek:RG-23/4/2021-31463) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda, ölçüm personeli sayısının bire düşmesi halinde, ikinci ölçüm personelinin görevlendirilmesi için bir yıl içerisinde bir defaya mahsus bir aylık süre verilir. Bu süre içerisinde ikinci ölçüm personeli görevlendirilmemesi durumunda istasyon faaliyeti personel sayısı tamamlanana kadar geçici olarak durdurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırımlar

Taşıtların denetimi

MADDE 13 – (Değişik:RG-23/4/2021-31463)

(1) 2872 sayılı Kanun uyarınca, motorlu taşıt sahipleri, sahibi bulundukları taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümlerini bu Yönetmelikte belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarının TS 13231 Standardında belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Denetimler;

a) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden il müdürlüğü personeli tarafından,

b) EGEDES ile il müdürlüğü personeli tarafından,

c) Trafik kolluğunun denetim noktalarında trafik kolluğu ve il müdürlüğü personeli ile müşterek,

yapılır. Trafik kolluğu olmadan karayolunda araç durdurularak denetim yapılamaz.

(3) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden il müdürlüğü personeli tarafından, taşıt tescil plakası veya taşıt şasi numarası ile sorgulama yapılır.

(4) EGEDES ile il müdürlüğü personeli tarafından sabit halde veya seyir halinde denetim yapılır.

(5) EGEDES ile sabit denetimlerde, denetim aracı karayolunda yol kullanıcıları tarafından rahatlıkla görülebilecek yer, konum ve pozisyonda trafik akışını etkilemeyecek ve tehlikeye düşürmeyecek şekilde konuşlanır. Viraj, kavşak, köprü ve tünel gibi görüşün azaldığı yerler, kaplamanın daraldığı ya da trafik işaretlemeleri ile geçmenin yasaklandığı yol kesimleri ve yol zemininin karlı veya buzlu olduğu durumlar ile görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda zorunluluk olmadıkça sabit denetim yapılmaz.

(6) EGEDES ile seyir halindeki denetimlerde, mobil plaka tanıma sistemi cihazı, denetim aracına her türlü güvenlik önlemi alınarak monte edilir. Karayolu üzerinde veya kamuya açık alanlarda hareketli veya sabit olan, duraklama veya park halindeki motorlu taşıtlar dahil olmak üzere egzoz gazı emisyon denetimleri yapılır.

(7) Denetimlerde;

a) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların tespit edilmesi,

b) EGEDES üzerinden geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların tespit edilmesi,

c) Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğunun tespit edilmesi,

ç) Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunsa bile taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sisteminin standartlara uygun olmadığının tespit edilmesi,

 durumlarında; Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir, taşıt sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır. İdari yaptırım, taşıtın durdurulmasına gerek olmadığı durumlarda, taşıtın tescil plakası üzerinden ilgili kurum tarafından sağlanan araç veri tabanında bulunan kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

(8) Denetimlerde; taşıtın geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunduğu halde egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda, geçerli olan egzoz gazı emisyon ölçümü iptal edilir. Taşıt sahibine ücreti karşılığında egzoz gazı emisyon ölçümünü yenilemesi için yedi gün süre verilir. Ölçümün olumsuz sonuçlanması durumunda 8 inci maddenin beşinci fıkrasına göre yedi gün daha süre verilir. Bu süre sonunda ölçümün yenilenmemesi halinde, Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir; taşıt sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır. İdari yaptırım, taşıtın tescil plakası üzerinden ilgili kurum tarafından sağlanan araç veri tabanında bulunan kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

(9) Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden düzenlenir ve seri numarası sistem tarafından otomatik olarak atanır.

(10) Trafik kolluğu tarafından, kendi mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, taşıtın geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmadığının tespit edilmesi durumunda; tespit tarihi, saati, adresi ile taşıtın plakası, şasi numarası resmi yazı ile il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerekli incelemeleri gerçekleştirerek bu madde hükümleri kapsamında idari yaptırım uygular.

(11) Bu Yönetmelik gereğince 2872 sayılı Kanuna göre uygulanacak idari para cezalarına ilişkin olarak; ihlalin tespiti ve tutanakların düzenlenmesinde bu Yönetmelik hükümleri; cezanın verilmesi, tahsili ve takibinde 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(12) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşıtların ölçümün yapıldığına dair ölçüm raporunun taşıtta bulundurulması esastır.

Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarının denetimi

MADDE 14 – (Değişik:RG-23/4/2021-31463)

(1) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarının TS 13231 Standardına uygunluğu Türk Standardları Enstitüsü yetkililerince denetlenir. Yapılacak denetimlerde Standartta belirlenen kurallara uygun olmayan ve/veya belgesi iptal edilen istasyonların bilgileri resmî yazı ile denetimi gerçekleştiren kurum tarafından aynı gün içerisinde il müdürlüğüne bildirilir. Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar il müdürlüğünce Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

(2) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerince ilgili mevzuat kapsamında yapılan denetimlerde, uygun olmadığı tespit edilerek kullanımdan men edilen cihazların; imalatçısı, markası, modeli, tipi, seri numarası ile birlikte cihazın kullanıldığı istasyon ve adres bilgisi, aynı gün veya denetimin mesai saatleri dışında olması durumunda ertesi gün elektronik ortamda, üç iş günü içerisinde de resmî yazı ile denetimi gerçekleştiren kurum tarafından il müdürlüğüne bildirilir. Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar il müdürlüğünce Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen uygunsuzluklar kapsamında, ilgili istasyona 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır.  Uygunsuzluğun giderildiğine ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş belgelerin ve para cezasının ödendiğine dair belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmesi halinde Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinde bu istasyonların ölçüm yapmalarına yeniden izin verilir.

(4) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilen istasyonlar bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Bakanlıkça/il müdürlüğünce denetlenir. Denetimler, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden ve/veya yerinde inceleme şeklinde gerçekleştirilir. Bakanlık, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden tespit ettiği uygunsuzluklar veya şüphe ettiği durumlarla ilgili olarak il müdürlüğüne istasyonun incelenmesi hususunda görüş verebilir.

(5) Yapılan denetimlerde; TS 13231 Standardında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmadığı halde Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinde taşıtın ölçümünün yapılmış gibi gösterilmesinin tespit edilmesi durumunda il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir; Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve ilgili personel hiçbir şekilde başka bir istasyonda görevlendirilmez.

(6) Yapılan denetimlerde; istasyon yetkilisi veya ölçüm personeli tarafından, ölçüm yapılan taşıtlara ve sahiplerine ilişkin bilgilerin başka amaçla kullanılması, ölçüm yapılan taşıtlar dışındaki taşıt ve kişisel bilgilerin sorgulanması durumlarından herhangi birinin tespiti halinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve ilgili personel hiçbir şekilde başka bir istasyonda görevlendirilmez. Bu kapsamda yetki belgesi iptal edilen istasyonun araç muayene istasyonu olması durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bilgi verilir.

(7) Yapılan denetimlerde;

a) Ölçüm cihazlarına egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde müdahalede bulunulması,

b) İmalatında katalitik dönüştürücü bulunan taşıtın ölçümünün katalitik dönüştürücü yok olarak gerçekleştirilmesi,

c) İmalatında katalitik dönüştürücü bulunan taşıtın ölçümünün rölantide ve yüksek rölantide yapılmaması,

ç) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda her iki yakıta göre de egzoz gazı emisyon ölçümünün yapılmaması,

d) Dizel motorlu taşıtta yüksüz rölantiden kesme hızına kadar gaza basılmadan ölçüm yapılması,

e) Ölçüm cihazı hortumunun üreticinin belirlediği ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen standartlara ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde aykırı olması,

f) Ölçümü olumsuz sonuçlanan taşıt için 8 inci maddede belirtilen geçici emisyon azaltıcı yöntemlerin uygulanması,

g) Bakanlıkça belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinden farklı ücret alınması,

ğ) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi bulunan sabit istasyon tarafından seyyar araçla ölçüm yapıldığı/yaptırıldığı ve/veya egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinde belirtilen adresten farklı bir adreste ölçüm yapılması,

durumlarından herhangi birinin birinci tespitinde ölçüm istasyonunun faaliyeti il müdürlüğünce bir ay süre ile geçici olarak durdurulur, ikinci tespitinde ölçüm istasyonunun yetki belgesi il müdürlüğünce iptal edilir ve altı ay süre ile yeniden yetki belgesi düzenlenmez, üçüncü tespitinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir. Her bir tespitte, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir. Para cezalarının ödendiğine ilişkin belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmemesi durumunda istasyonun ölçüm faaliyetine başlamasına müsaade edilmez. Fiil tekrarlarında idari para cezası uygulanırken 2872 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınır.

(8) Yapılan denetimlerde;

a) Ölçüm fotoğraflarının ve/veya sesli video kayıtlarının Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olmaması,

b) Bakanlıkça belirlenen ve ölçümlerde kullanılması gereken ekipmanlar olmadan ölçüm yapılması,

c) İstasyon yetkilisinin veya egzoz gazı emisyon ölçümünde görevlendirilen personelin Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerindeki yetkilerini başkalarına kullandırması,

ç) İstasyona yetki verilmesine esas olan bilgi ve belgelerden herhangi birinin iptal edildiği halde durumun il müdürlüğüne bildirilmemesi ve ölçüme devam edilmesi,

d) Egzoz gazı emisyon ölçümü yapan personelin sayı veya niteliklerinde Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulmaması,

e) Sistemsel arıza bulunmadığı halde, birden çok kez taşıt bilgilerinin sorgulandıktan sonra ölçüm yapılmaması, ölçüme başladıktan sonra ölçümün iptal edilmesi,

f) Ölçüme gelen taşıta ait bilgilerin veya taşıt sahibi bilgilerinin, birden çok kez yanlış ve yanıltıcı şekilde sisteme kaydedilmesi,

durumlarından herhangi birinin birinci tespitinde ölçüm istasyonunun faaliyeti il müdürlüğünce geçici olarak durdurulur, ikinci tespitinde ölçüm istasyonunun yetki belgesi il müdürlüğünce iptal edilir ve üç ay süre ile yeniden yetki belgesi düzenlenmez, üçüncü ve müteakip tespitlerde ölçüm istasyonunun yetki belgesi il müdürlüğünce iptal edilir ve bir yıl süre ile yeniden yetki belgesi düzenlenmez. Her bir tespitte, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir. Para cezalarının ödendiğine ilişkin belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmemesi durumunda istasyonun ölçüm faaliyetine başlamasına müsaade edilmez. Fiil tekrarlarında idari para cezası uygulanırken 2872 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınır.

(9) Yapılan denetimlerde;

a) Ek-1’de şablonu yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu” ibaresinin yer aldığı tabelanın asılmaması, bu tabela dışında ifadeler asılması,

b) Ölçüm bedelinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmaması,

c) TS 13231 Standardı Ek-A’nın uygun bir yere asılmaması,

ç) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmaması,

d) “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kameralı Sistemle Kayıt Altına Alınmaktadır” ibaresinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmaması,

e) Bu maddede tanımlanmayan ancak bu Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülüklere uyulmaması,

durumlarından herhangi birinin tespitinde ölçüm istasyonunun faaliyeti il müdürlüğünce geçici olarak durdurulur, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir, para cezasının ödendiğine ilişkin belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmesi ve kusurun düzeltildiğinin belgelenmesi halinde istasyonların ölçüm yapmalarına yeniden izin verilir. Fiil tekrarlarında idari para cezası uygulanırken 2872 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 15 – (Mülga:RG-23/4/2021-31463)

Bilgilendirme, bilgi paylaşımı ve kurumlar arası işbirliği

MADDE 16 – (1) Trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak maksadıyla emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri Bakanlık tarafından tespit edilerek, kirliliğin zararları, ölçüm yapılmasının önemi ve ölçüm yaptırılmaması halinde uygulanacak müeyyideler konusunda (Değişik ibare:RG-23/4/2021-31463) kısa mesaj, e-posta, mektup, radyo ve televizyon yayınları yolu ile uyarılabilirler.

(2) (Değişik:RG-23/4/2021-31463) Bu Yönetmelikle belirlenmiş hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilgili kurumlardan talep edilen bilgi ve belgelerin istenilen sürelerde gönderilmesi ve gerekli işbirliğinin sağlanması esastır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 30/11/2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliğinin;

a) 12 nci maddesi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2018 tarihinde,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi olmayan araç sınıflarına hizmet veren özel veya yetkili servisler

GEÇİCİ MADDE 1 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-23/4/2021-31463)

(1) Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi olmayan araç sınıflarına hizmet veren egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesine sahip özel veya yetkili servisler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde TS 13231 belgesini 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında yenilememesi halinde ölçüm faaliyeti şartlar sağlanana kadar il müdürlüğünce geçici olarak durdurulur.

Yeni belge başvuruları

GEÇİCİ MADDE 2 – (Mülga:RG-23/4/2021-31463)

İşlem görmemiş pul ve ruhsatlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (Mülga:RG-23/4/2021-31463)  

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise 1/1/2018 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/3/2017

30004

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

23/4/2021

31463

2.