HÜCRESEL SİSTEM ANTEN TESİSLERİ İLE TELSİZ ERİŞİM ŞEBEKELERİNİN

PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının sağlanması, yatırım ve hizmet giderleri ile görüntü ve çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve gelecek teknolojiler için kapasite oluşturulması amacıyla hücresel sistemlere ait anten tesisleri ile telsiz erişim şebekelerinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkân tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; hücresel sistemlere ait her türlü yayının GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin kendilerine tahsis edilen frekanslar kullanılarak belirli emisyon noktalarından yapılmasını teminen anten tesisleri ve telsiz erişim şebekelerinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkân tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idari müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesi, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anten: Bir sistemden aldığı sinyali ortama elektromanyetik dalga şeklinde yayan ve ortamdaki elektromanyetik dalgaları alıp sisteme aktarmaya yarayan elemanı,

b) Anten tesisi: Elektronik haberleşme hizmeti sunumu için kullanılan arazi ve bina gibi yerler dâhil, oda/konteyner, kabinet, kule, direk, kanal ve borular, anten ve anten elemanları, iletim hat ve ekipmanı, iklimlendirme ve enerji kaynakları gibi bileşenlerden oluşan tesisi,

c) Anten tesisi paylaşımı: Anten tesislerinin diğer işletmeciler tarafından da kullanılmasını,

ç) Elektromanyetik yayınım: Herhangi bir kaynaktan doğan elektromanyetik enerjinin dalga şeklinde dışarıya yayılmasını,

d) Emisyon noktası: Her türlü hücresel sisteme ait yayının yapıldığı coğrafi koordinatlarla tanımlanmış yeri,

e) Hücresel sistemler: Baz istasyonları ile belirli bir bölgede radyo frekansları kullanarak haberleşme sağlayan sistemleri,

f) IMT (International Mobile Telecommunications): ITU tavsiye kararları ile belirlenen, IMT-2000 ve IMT-Advanced standartlarını kapsayan mobil elektronik haberleşme standartları ailesini,

g) IMT-2000/UMTS: Üçüncü nesil mobil haberleşme sistemlerini,

ğ) IMT Yetki Belgesi: IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesini,

h) ITU (International Telecommunications Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

ı) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

i) Katılım sözleşmesi: Anten tesisleri ve/veya telsiz erişim şebekelerini kuran ve/veya kullanan işletmeci ile bu anten tesislerini ve/veya telsiz erişim şebekesini paylaşacak diğer işletmeciler arasında Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak kaydı ile yapılan sözleşmeyi,

j) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

l) Telsiz Erişim Şebekesi: Mobil kullanıcıların, mobil terminal cihazları vasıtasıyla, ilgili oldukları şebekenin kapsama alanından faydalanarak telsiz frekans kanalları üzerinden hizmetlere ulaşabilmelerini sağlayan baz istasyonlarını, baz istasyon kontrol istasyonlarını ve bu birimler arasındaki iletim hatlarını içeren sistemi,

m) Telsiz Erişim Şebekesi paylaşımı: Telsiz erişim şebekesinin diğer işletmeciler tarafından da kullanılmasını,

n) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

o) Yayın: Bir verici istasyonunun meydana getirdiği elektromanyetik yayınım veya elektromanyetik yayınım üretimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Tasarım, Kurulum, Paylaşım Esasları, Talebin

Değerlendirilmesi ve Güçlendirme

İlkeler

MADDE 5 – (1) Anten tesisleri ve telsiz erişim şebekelerinin tasarımı, kurulumu ve paylaşımında aşağıdaki ilkelerin gözetilmesi esastır:

a) Her türlü anten tesisi ve telsiz erişim şebekesinin; kaynak israfının önlenmesi, hizmetin yaygınlaştırılması, hizmete erişimin kolaylaştırılması, kent ve yapı estetiği ile çevre gereklerini sağlayacak şekilde tasarlanması, kurulması ve paylaşılması,

b) Kurum tarafından etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması,

c) İşletmeciler tarafından üçüncü taraflarla yapılacak anlaşma veya sözleşmelerde paylaşıma engel teşkil edecek hususlara yer verilmemesi ve mevcut anlaşma veya sözleşmelerde bu tip hükümlerin bulunması durumunda, paylaşım talebinde bulunan işletmeci tarafından talep edilmesi halinde, söz konusu hükümlerin çıkarılması için sözleşmeyi yapan işletmeci tarafından muvafakat verilmesi,

ç) Paylaşım taleplerinin karşılanmasında ayrım gözetilmemesi ancak; milli güvenlik, kamu düzeni gerekleri, doğal afetler ve acil durum ihtiyaçlarına yönelik taleplerin öncelikle karşılanması.

Kule tasarımına ilişkin teknik özellikler

MADDE 6 – (1) Kulelerin;

a) Kurulacağı bölgeye ait coğrafi yükselti durumu da dikkate alınarak; en az 130 km/saat rüzgâr hızına göre tasarlanması,

b) Buz yükü kalınlığının standart olarak en az 2 cm kabul edilmesi,

c) Diğer işletmecilerden gelecek kule paylaşım talebinin karşılanabilmesi amacıyla, işletmecinin kendine ait antenler için kullanacağı kapasiteye ilave olarak bir veya birden fazla işletmecinin faydalanabileceği en az 3 m² anten alanına sahip olması,

ç) İlave kapasitenin kurulum ve bakım çalışmalarını karşılayacak şekilde tasarlanması

gerekir.

(2) İşletmeci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgâr hızı 130 km/saat’in üzerinde olan yerleşim yerlerinde kuleyi rüzgâr hızına uygun kurmakla yükümlüdür.

Paylaşım tipleri

MADDE 7 – (1) Paylaşım tipleri aşağıda yer almaktadır:

a) Tip 1: Arazi ve/veya bina paylaşımı.

b) Tip 2: Kule veya direk paylaşımı.

c) Tip 3: Kanal ve/veya boruların paylaşımı.

ç) Tip 4: Oda/konteyner ve/veya iklimlendirme sistemlerinin paylaşımı.

d) Tip 5: Anten ve anten elemanlarının paylaşımı.

e) Tip 6: Baz istasyonu paylaşımı.

f) Tip 7: Baz istasyonu kontrol istasyonu paylaşımı.

g) Tip 8: Baz istasyonu ve Baz istasyonu kontrol istasyonu arasındaki iletim hattının paylaşımı.

Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim yerleri için anten tesislerinin kurulması ve paylaşım esasları

MADDE 8 – (1) Nüfusu 10.000 (onbin)’in altında olan yerleşim yerlerinde işletmeci;

a) IMT yetki belgesi verilmesinden önce diğer işletmeciler tarafından kurulmuş anten sistemi bulunması halinde; fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar bulunmadığı durumlarda paylaşım tiplerinden azamisini,

b) IMT yetki belgesi verilmesini müteakip kurulan yeni anten tesisi bulunması halinde kullanılan teknolojinin imkânlarına göre paylaşım tiplerinin tümünü,

uygulamakla yükümlüdür.

(2) Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim yerlerinde IMT yetki belgesi verilmesinden önce işletmeci;

a) Kendisine ait bir anten tesisi var ise kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri karşıladığı takdirde farklı teknolojideki yeni sistemini mevcut anten tesisine kurmakla,

b) Kendisine ait bir anten tesisi var ise bu tesisini anten tesisi kuracak diğer işletmecilerle paylaşmakla,

c) Diğer işletmeciler tarafından kurulmuş bir anten tesisi var ise kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri karşılaması halinde bu tesisi kullanmakla,

yükümlüdür.

(3) Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim yerlerinde işletmeci;

a) Diğer işletmecilere ait IMT yetki belgesi verilmesinden önce kurulmuş anten tesisini kullanamaması durumunda bu durumu gerekçe ve belgeleriyle Kuruma bildirir. Gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilmesi halinde işletmeciye yeni bir anten tesisi kurma izni verilir.

b) Yeni kuracağı anten tesisini, kendisi hariç en az iki işletmeci ile tüm paylaşım tiplerine imkân verecek şekilde kurmakla ve paylaşmakla yükümlüdür.

(4) Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim yerlerinde bina içi anten tesisleri için bu maddede yer alan yükümlülükler aranmaz.

Karayolları, demiryolları ve tüneller için anten tesislerinin kurulması ve paylaşım esasları

MADDE 9 – (1) Otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları, bölünmüş karayolları, tüneller ile konvansiyonel tren hatları kapsaması için IMT yetki belgesi verilmesini müteakip kuracağı yeni anten tesislerinde işletmeci yerleşim yeri nüfusuna bakılmaksızın 8 inci maddede yer alan yükümlülüklere tabidir.

Nüfusu 10.000 ve üzeri yerleşim yerleri için anten tesislerinin kurulması ve paylaşım esasları

MADDE 10 – (1) Nüfusu 10.000 ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde işletmeci, ilgili mevzuat ve imtiyaz sözleşmeleri ile IMT Yetki Belgesi hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla; fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar bulunmadığı durumlarda paylaşım tiplerinden azamisini uygulamakla yükümlüdür.

(2) Nüfusu 10.000 ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde işletmeci;

a) Kendisine ait bir anten tesisi var ise kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri karşıladığı takdirde farklı teknolojideki yeni sistemini mevcut anten tesisine kurmakla,

b) Kendisine ait bir anten tesisi var ise bu tesisini anten tesisi kuracak diğer işletmecilerle paylaşmakla,

c) Diğer işletmeciler tarafından kurulmuş bir anten tesisi var ise kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri karşılaması halinde bu tesisi kullanmakla,

yükümlüdür.

(3) Nüfusu 10.000 ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde yeni anten tesisi kuracak işletmeci;

a) Fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar nedeniyle diğer işletmecilere ait mevcut anten tesisini kullanamaması durumunda bu durumu gerekçe ve belgeleriyle Kuruma bildirir. Gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir anten tesisi kurma izni verilir. 

b) Yetkilendirmesi kapsamında yer alan diğer elektronik haberleşme hizmetlerini de dikkate alarak kuracağı kule tipi anten tesisini, 6 ncı maddeyi de gözeterek Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 paylaşımına imkân verecek şekilde, kendisi hariç en az bir işletmecinin daha faydalanabileceği kapasitede tasarlamakla ve kurmakla yükümlüdür.

(4) Nüfusu 10.000 ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde; bina içi/üzeri/yan duvarı, bina üzeri direk, minare, çevreye uyum kapsamında değerlendirilen tesisler ile elektrik ve aydınlatma direği gibi yerlere kurulan anten tesislerinin paylaşımı zorunlu değildir.

(5) Yerleşim yeri nüfusunun, anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesi kurulumu amacıyla Kuruma müracaat tarihini müteakiben 10.000’in altına inmesi durumunda, söz konusu yerleşim yerindeki anten tesisi sahibi işletmeci, mevcut anten tesisinin paylaşımına yönelik gelen her bir talepte, kapasite artırımına yönelik tüm masraflar talep eden işletmeci tarafından karşılanmak kaydıyla, paylaşım tiplerinin tümünü uygulamakla yükümlüdür.

Paylaşım talebinin değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesi paylaşım talebinde bulunan işletmeci başvurusunda asgari olarak talebin maksadını, kullanılacak teknoloji ve frekans bantları ile cihazların özelliklerini bildirir. Talepte bulunulan işletmeci talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde bu talebe ilişkin cevabını talep eden tarafa iletmekle yükümlüdür.

(2) Paylaşım talebinde bulunulan işletmeci bu talebi; fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar nedeniyle karşılayamaması durumunda ret gerekçelerini talep sahibi işletmeciye bildirmek suretiyle reddedebilir. Bina içi anten tesisleri hariç olmak üzere nüfusu 10.000’in altında olan tüm yerleşim yerlerinde ve otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları, bölünmüş karayolları, tüneller ile konvansiyonel tren hatlarında IMT yetki belgesi verilmesini müteakip kurulan anten tesisleri için paylaşım talebi reddedilemez.

(3) Paylaşım talebinin kapasite yetersizliği nedeniyle reddedilmesi durumunda, talep sahibi işletmeci varsa güçlendirme talebini anten tesisi sahibi işletmeciye bildirmekle yükümlüdür. Talepte bulunulan işletmeci talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde bu talebe ilişkin cevabını talep eden işletmeciye iletmekle yükümlüdür.

(4) Anten tesisinin güçlendirilmesinin mümkün görülmediği durumlarda işletmeci, ret gerekçelerini talep sahibi işletmeciye bildirmek suretiyle bu talebi reddedebilir.

(5) Paylaşım talebinde bulunulan işletmecinin talep sahibine olumlu görüşünü yazılı olarak bildirmesini müteakip; talep sahibi tarafından yerin kullanımı veya kiralanmasına yönelik izinler ve Kurumdan güvenlik sertifikası alınarak talepte bulunulan tarafa bildirilir.

(6)  Bildirimin yapılmasını müteakip, 10 iş günü içerisinde işletmeciler arasında katılım sözleşmesi imzalanır. Talepte bulunan tarafın bu süre içerisinde katılım sözleşmesini imzalamaması durumunda talep geçerliliğini yitirir.

(7) Katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe 10 iş günü içerisinde talepte bulunulan işletmeci anten tesisini ve/veya telsiz erişim şebekesini paylaşıma hazır hale getirir.

(8) Katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, 30 iş günü içinde kurulum yapılmaması halinde paylaşım talebi geçerliliğini yitirir.

(9) Paylaşım talebinin geçerliliğini yitirmesi durumunda, söz konusu talep için tesis sahibi işletmecinin varsa uğradığı mali kayıp, yapılacak katılım sözleşmesi hükümleri kapsamında talep sahibinden tazmin edilebilir.

(10) Talebin geçersiz hale gelmesi durumunda, daha önce söz konusu paylaşım talebi nedeniyle reddedilen diğer talepler tekrar değerlendirmeye alınır. 

(11) Her bir anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesi için paylaşım talebinin birden çok olması durumunda talepler müracaat sırasına göre değerlendirilir.

Anten tesisinde güçlendirme ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Talep edilen kapasitenin karşılanamadığı ve hedeflenen kapsama alanını sağlayacak yeni bir emisyon noktasının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda işletmeci, anten tesisi sahibinin mevcut anten tesisine ait kule ve direklerini güçlendirmek suretiyle paylaşır.

(2) Anten tesisine ait kule ve direklerin güçlendirilmesi suretiyle paylaşılmasını talep eden işletmeci, güçlendirmeye ilişkin tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür.

(3) Anten tesisine katılacak olan işletmeci anten tesisi sahibine güçlendirme isteğini bildirir. Katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, bu bildirimin ardından 10 iş günü içerisinde anten tesisi sahibinin tesisini güçlendirme çalışmaları için hazır hale getirmesini müteakip paylaşıma katılacak işletmeci 60 iş günü içerisinde gerekli güçlendirme faaliyetini tamamlar.

(4) Güçlendirmeyi talep eden işletmeci, anten tesisinin güçlendirilmesi esnasında diğer işletmecilerin hizmetlerini aksatmadan sürdürmelerini sağlamakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Emisyon noktasının seçimi

MADDE 13 – (1) Hücresel sistemlere ait yayınlar, işletmeciler tarafından etüt ve inceleme yapılarak belirlenen emisyon noktalarından ve belirlenmiş teknik özelliklere uygun olarak yapılır.

Katılım sözleşmesi

MADDE 14 – (1) Katılım sözleşmesi asgari olarak anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesinin paylaşımına, idamesine ve varsa güçlendirilmesine ilişkin koşulları ve tarafların sorumluluklarını içerir.

(2) Kurum tarafından talep edilmesi halinde işletmeciler arasında imzalanan katılım sözleşmesinin bir sureti Kuruma gönderilir.

(3) İşletmeciler, paylaşım yapılan sahalarda paylaşım sırasında veya ayrılma durumunda oluşabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi ve/veya hizmet kalitesi sorunlarının çözüm sürecine ilişkin hususlara katılım sözleşmesinde yer vermekle yükümlüdür.

Masrafların paylaşımı ve ücretler

MADDE 15 – (1) Anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesinin kurulması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin ücretler aşağıdaki ilkelere göre belirlenir:

a) Masrafların paylaşımı ve ücretler, Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak üzere serbestçe belirlenir.

b) İşletmeciler tarafından mutabık kalınmak suretiyle belirlenen masrafların paylaşım şekli ve ücrete ilişkin hususlara katılım sözleşmesinde yer verilir.

c) Anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesi paylaşım taleplerinin karşılanabilmesi için kapasite artırımı veya mevcut kapasitenin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla yapılan masraflar, katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe paylaşım talebinde bulunan işletmeci tarafından karşılanır.

Paylaşımdan ayrılma durumu

MADDE 16 – (1) Paylaşım yapan işletmecilerden herhangi birinin ayrılmak istemesi durumunda ayrılmak isteyen taraf zorunlu haller dışında diğer işletmecileri en az 90 gün önceden haberdar eder.

(2) Paylaşım yapan işletmecilerden birinin ayrılmak zorunda kalması durumunda uygulanacak usuller ve bu duruma neden olabilecek zorunluluklar katılım sözleşmesinde açık olarak belirtilir.

(3) Paylaşım yapan işletmecilerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması durumunda oluşacak masraflar ayrılan işletmeci tarafından karşılanır. Gerekli görülmesi halinde bu duruma ilişkin usul ve yöntem katılım sözleşmesinde belirtilir.

İhtilafın sonlandırılması

MADDE 17 – (1) İşletmeci tarafından 11 inci madde çerçevesinde yapılan bir paylaşım talebinin aynı maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında öngörülen nedenlerle reddedilmesi veya talep tarihinden itibaren azami iki ay içerisinde taraflar arasında anlaşma tesis edilememesi ya da katılım sözleşmesi kapsamında bir ihtilafın vuku bulması durumunda, ilgili taraf mevcut ihtilafın giderilmesi amacıyla Kuruma başvurabilir.

(2) Kurum, söz konusu ihtilafın giderilmesi için; gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan talep etmeye, taraflar arasındaki anlaşmazlık noktalarının tespiti ve giderilmesine yönelik toplantılar tertip etmeye, geçici ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere, kamu menfaati açısından gerekli gördüğü diğer tedbirleri almaya veya uzlaştırma talebini reddetmeye yetkilidir.

(3) Taraflar arasındaki ihtilafın giderilmesi mümkün olmazsa, Kurum katılım sözleşmesinin ihtilaf konusu olan hüküm, koşul ve ücretlerini, istisnai haller hariç olmak üzere iki ay içerisinde belirlemeye yetkilidir.

(4) Uzlaştırma talebinin içeriğinin kapsamlı bir çalışma ve bilgi toplama süreci gerektirmesi ve Kurumun gerekli gördüğü diğer istisnai hallerde bu süre en fazla iki ay daha uzatılabilir.

(5) Belirlenen hüküm, koşul ve ücretlerin işletmeciler tarafından, mevzuat ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde aksi kararlaştırılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.

Bilgilerin aleni hale getirilmesi

MADDE 18 – (1) Kurum, işletmecilere; anten tesisleri ve/veya telsiz erişim şebekelerinin kurulumu, kullanımı ile paylaşımına ilişkin hususlarda belirli bilgileri aleni hale getirmeye, referans katılım sözleşmesi hazırlama ve gerekmesi halinde onaylanmak suretiyle yayımlama yükümlülüğü getirmeye ve bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut sistem ve tesislerde yapılacak değişiklikler

MADDE 19 – (1) İşletmecinin mevcut anten tesisini bulunduğu yerden başka bir yere taşıması veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan anten tesisini yenilemesi durumunda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Anten tesisi bildirimleri

MADDE 20 – (1) İşletmeci, diğer işletmeci/işletmeciler ile paylaştıkları anten tesislerine ve/veya telsiz erişim şebekelerine ilişkin bilgileri, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Kurum tarafından belirlenen yöntem ve formatta Kuruma göndermekle yükümlüdür.

(2) İşletmeci, anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesinin ilk kurulumunda, paylaşımında ve yapılacak her revizyondan sonra Kurumun ilgili düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.

(3) İşletmeci, anten tesisi kurulumu başvurusunda paylaşıma ilişkin bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen yöntem ve formatta Kuruma bildirir.

(4) Bu Yönetmelikte geçen nüfus bilgileri için, anten tesisi kurulumu amacıyla Kuruma müracaat tarihi itibariyle TÜİK tarafından yayımlanan en son resmi nüfus verileri esas alınır.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, taraflara tebliğ tarihinden itibaren başlar.

İdari müeyyideler

MADDE 21 – (1) Kurum bu Yönetmelik hükümlerine uyulmasını denetleyebilir. İşletmecilerin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi durumunda, 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-2/2/2018-30320)

IMT yetki belgesi verilmesi sonrası kurulan anten tesisleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bina içi anten tesisleri hariç olmak üzere nüfusu 10.000’in altında olan tüm yerleşim yerlerinde ve otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları, bölünmüş karayolları, tüneller ile konvansiyonel tren hatlarında; IMT yetki belgesinin verildiği tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar geçen sürede kurulan yeni anten tesisi bu Yönetmeliğin yayımını müteakip en geç bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/12/2016

29910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

2/2/2018

30320

2

3