RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı; elektrik enerjisi üretiminde rüzgar enerjisinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak, rüzgar kaynağına dayalı olarak yapılan önlisans veya lisanssız elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirmelerini yapmak, teknik değerlendirmeleri olumlu sonuçlandırılmış olan önlisanslı, lisanslı veya lisanssız projelerin koordinat değişikliği, kapasite artışları ve türbin teknik özellikleri ile ilgili değişiklik talepleri hakkında uygunluk yazısının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (Değişik:RG-12/1/2020-31006)

(1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi ve 14 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağdaşmaz alan: Uygun bulma kararı alınmış, önlisans veya lisans verilmiş, ilgili mevzuatı kapsamında Kurum tarafından önlisans verilmesine yönelik Kurul Kararı alınmış, santral sahası değişikliği talepleri kapsamında Kurum tarafından kamuoyuna ilan edilerek Genel Müdürlük tarafından uygun bulunmuş santral sahalarını ve/veya YEKA Yönetmeliği kapsamında duyurulan alanları,

b) Bağlantı bölgesi: Önlisans başvurusu yapılacak rüzgar enerjisine dayalı bir üretim tesisinin elektrik sistemine noktasal ve/veya bölgesel bazda bağlanabilecekleri il ve/veya illerin idari sınırlarını,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Başvurunun yarışmaya gireceği bölge adı: Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının alansal büyüklük olarak fazla olduğu ilin yer aldığı bölgeyi,

d) (Değişik:RG-12/1/2020-31006) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,

e) Kullanılamaz alan: Genel Müdürlük ve/veya Kurumun resmi internet sayfalarında duyurulan ve üzerinde ilgili mevzuatı uyarınca RÖİ ve/veya rüzgar türbini bulundurulamayacak alanı,

f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) LÜY: 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği,

h) REPA: Genel Müdürlük tarafından yayımlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlasını,

ı) RES: Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santralini,

i) RGY-RÖİ (Rüzgar ölçüm noktasındaki rüzgar güç yoğunluğu): Ek-1’de belirtilen yönteme göre hesaplanan düşey serbest atmosfere dik doğrultuda hareket eden hava kütlesinin birim kesit alanındaki gücünü (W/m2),

j) RÖİ: Rüzgar ölçüm istasyonunu,

k) RÖİ kurulum uygunluk belgesi: Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ve içeriğinde RÖİ kurulmak istenilen noktanın koordinatları ile kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlarla ilişkisinin gösterildiği belgeyi,

l) Santral sahası: Köşe koordinatları; önlisans ve/veya lisanssız üretim başvurularında yer alan ve Ek-2’de belirtilen usul ve esaslara göre belirlenecek alanı,

m) SSKGY (Santral sahası kurulu güç yoğunluğu): Santral sahası içerisindeki türbinlerin toplam mekanik güçlerinin santral sahasının yüzölçümüne bölünmesi ile elde edilen değeri (MWm/km2),

n) TDR: Önlisans veya lisanssız elektrik üretimi başvuruları için Genel Müdürlük tarafından Ek-3’deki formata göre düzenlenen teknik değerlendirme raporunu,

o) UTM koordinatı: “Universal Transversal Mercator” izdüşümünde altı veya üç derecelik dilim esasına göre verilen koordinatı (ED 50 Datum),

ö) YEKA Yönetmeliği: 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi

Önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi

MADDE 4 – (1) Özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin önlisans başvuruları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler arasından Ek-4’te tanımlanmış olanları Kurum tarafından teknik değerlendirme yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Genel Müdürlüğe gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen durumların tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz ve bu durum Kuruma bildirilir:

a) Bilgi formu, rüzgar ölçüm istasyonu kurulum raporu ve rüzgar ölçüm sonuç raporunda belirtilen RÖİ koordinatlarından herhangi birinin farklı olması,

b) Bilgi formunda belirtilen RÖİ koordinatlarının başvuruda belirtilen santral sahasında bulunmaması,

c) RGY-RÖİ değerinin 150 W/m2 değerinden küçük olması,

ç)  SSKGY değerinin 2 MWm/km2 değerinden küçük olması,

d) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahası köşe koordinatlarının tamamının kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlar içerisinde bulunması,

e) Başvuruda belirtilen santral sahasının, kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlarla kesişmesi durumunda kesişilen alan dışında kalan kısmı içerisinde kalacak şekilde sadece türbin koordinatları kullanılarak yeni bir santral sahasının belirlenemeyecek olması,

f) RGY-RÖİ hesabında kullanılacak ardışık sıralanmış kullanılabilir ölçüm verisinin Genel Müdürlüğe gönderilmemiş olması,

g) Başvuruda belirtilen ve birbirlerine komşu olan türbinler ve/veya RÖİ’ler arasındaki mesafenin 2.800 metreden fazla olması.

(3) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapıldığı tespit edilen önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi uygun görülerek başvuruya ait TDR düzenlenir ve Kuruma gönderilir.

(4) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde, önlisans başvurusunun teknik değerlendirmesi uygun görülmekle birlikte türbin ve santral sahası köşe koordinatlarına yer verilmeyen ve ilgili hataların belirtildiği TDR düzenlenerek Kuruma gönderilir:

a) Başvuruda belirtilen santral sahasının, ikinci fıkranın (g) bendinde belirtilen durum hariç olmak üzere Ek-2’de belirtilen diğer mesafeler ve usullere göre belirlenmemiş olması,

b) Başvuruda belirtilen herhangi bir türbin koordinatının, Ek-5’te tanımlanan yönteme göre komşu santral sahalarında bulunan ve teknik değerlendirmesi uygun bulunmuş geçerli bir TDR’de belirtilen türbin/türbinleri etkileyen koordinatlarda olması,

c) Başvuruda belirtilen santral sahasının emniyet bandı üzerinde türbin ve/veya RÖİ bulundurulması,

ç) Başvuruda belirtilen santral sahasının kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlarla kesişmesi.

(5) Teknik değerlendirmesi uygun görülerek Kuruma gönderilen TDR’lere ait önlisans başvurularının başvuru kapasitesinden daha az miktarda bağlantı hakkı kazanması halinde santral sahası köşe koordinatları başvuru sahibi tarafından ilk başvuruda belirtilen santral sahası içerisinde kalacak şekilde mevcut veya yeni türbin koordinatlarına göre yeniden belirlenir ve teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için Ek-4’te tanımlanmış olan bilgi ve belgelerin tamamı Kurum üzerinden Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Teknik değerlendirmesi uygun görülmekle birlikte dördüncü fıkrada belirtilen durumlara yer verilerek Kuruma gönderilen TDR’lere ait önlisans başvurularının bağlantı hakkı kazanması halinde santral sahası köşe koordinatları başvuru sahibi tarafından ilk başvuruda belirtilen santral sahası içerisinde kalacak şekilde mevcut veya yeni türbin koordinatlarına göre yeniden belirlenir ve teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için Ek-4’te tanımlanmış olan bilgi ve belgelerin tamamı Kurum üzerinden Genel Müdürlüğe gönderilir.

(7) Beşinci fıkra ve altıncı fıkra kapsamında yapılan teknik değerlendirme sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz ve bu durum Kuruma bildirilir.

(8) Bağlantı bölgesi başvuruda belirtilen santral sahasının alansal olarak en fazla yer kapladığı ilin bulunduğu bölgedir.

(9) Önlisans ve/veya lisans alınmış bir RES projesi için önlisans ve/veya lisans sahibi tarafından Genel Müdürlükten alınacak uygunluk belgesi, proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerinde ibraz edilmek zorundadır. Uygunluk belgesinin düzenlenebilmesi için her bir türbinin her türlü ve her ölçekteki imar planlarına işlendiğinin belgelendirilmesi gerekir.

(10) Genel Müdürlükten alınacak RÖİ kurulum uygunluk belgesi ibraz edilmeden yetkili hiçbir kamu kurum ve kuruluşlarına kuruluşuna RÖİ kurma izni için başvuru yapılamaz ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulum raporu düzenlenemez.

(11) Yetkili kamu kurumları veya akredite kuruluşlar tarafından onaylanmış rüzgar ölçüm istasyonu kurulum raporunun bir örneği ölçüm sahibi kişilerce onay tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilmeyen RÖİ’ler ile yapılan önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi yapılmaz.

(12) Genel Müdürlük, RÖİ’lerin standartlarına ve RÖİ kurulum uygunluk belgesine göre kurulup kurulmadığını ve işletme şartlarını denetleyebilir. Denetleme sonucunda eksiklik belirlenmesi durumunda, bu RÖİ’ler kapsamında yapılacak önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi yapılmaz.

Önlisans ve/veya üretim lisansı alınmış başvurular için talep edilen değişikliklerin teknik değerlendirmesi

MADDE 5 – (1) Rüzgar enerjisine dayalı üretim önlisans veya lisansı sahibi şirketlerin ünite bilgilerinde değişiklik amacıyla yaptığı tadil başvuruları hakkındaki teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için Ek-4’te tanımlanan bilgi formunun basılı, onaylı ve sayısal ortamda hazırlanarak Kuruma sunulması gerekir. Ek-5’te tanımlanan esaslara göre komşu santral sahalarındaki türbinlerle etkileşime girmeyenler ve Ek-2’de belirtilen yönteme göre uygun yerlerde türbin bulunduranlar için uygunluk yazısı düzenlenerek Kuruma gönderilir.

(2) Önlisans ve/veya lisansta belirtilen santral sahası köşe koordinatlarının tadil edilmek istenmesi durumunda Ek-4’te yer alan birinci ve ikinci maddelerde belirtilenler Kurum tarafından teknik değerlendirme yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Talep kapsamında aşağıda belirtilen kriterleri sağlayanlar için uygun TDR düzenlenir:

a) Talep kapsamında belirtilen türbinlerin, Ek-5’te tanımlanan esaslara göre komşu santral sahalarındaki türbinlerle etkileşime girmemesi,

b) Talep kapsamında belirtilen santral sahası köşe koordinatlarından herhangi birinin kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlar içerisinde bulunmaması,

c) Yeni santral sahasına ait SSKGY değerinin, önlisans ve/veya lisans başvurusunun teknik değerlendirmesi kapsamında uygun görülerek Kuruma gönderilmiş olan TDR’de belirtilen SSKGY değerine eşit veya bu değerden büyük olması,

ç) Yeni santral sahasının, Ek-2’de belirtilen santral sahası belirleme yöntemine uygun olarak belirlenmiş olması.

(3) Santral sahaları arasındaki mesafeleri 300 metrenin altında olan önlisans ve/veya lisans almış başvuru sahipleri, 300 metrenin altındaki mesafeleri içeren santral sahalarının sınır çizgilerine ait emniyet bantlarında türbin bulundurabilirler. Bu türden taleplerin önlisans ve/veya lisans sahibi kişilerce birlikte yapılması, komşu sahalardaki türbinlerin birbirlerinden olumsuz etkilenmemesi ve talebin Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi esastır.

(4) İşletmeye alınmış bir RES’e ait türbinler için koordinat değişikliği ile elektriksel ve/veya mekanik kapasite artışları kapsamında santral sahası emniyet bandında aşağıdaki koşullarda türbin bulundurulması mümkündür:

a) Emniyet bandında bulundurulmak istenen her bir türbinin rotor kanat çapının 150 metre olduğu kabul edilerek Ek-5’te belirtilen yönteme göre çizilen elipsler içerisine başka şirketler tarafından önlisans başvurusu kapsamında bir türbin konulamayacağının tespit edilmesi,

b) Emniyet bandındaki her bir türbin koordinatı merkez kabul edilerek yarıçapı 1.000 metre olacak şekilde çizilen dairesel bir alanın santral sahasının dışında kalan kısmına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuatı çerçevesinde türbin konulmasına izin verilemeyeceğinin belgelendirilmesi.

(5) Bu madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından Kuruma gönderilen uygunluk yazıları veya TDR’ye istinaden verilen önlisans ve/veya lisans tadil kararları Kurum tarafından karar tarihinden itibaren 20 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

LÜY kapsamında teknik değerlendirme raporunun düzenlenmesi ve tadilat talepleri hakkında uygunluk yazısının oluşturulması

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından rüzgar kaynağına dayalı olarak LÜY kapsamında bağlantı başvurusu olumlu bulunanlar için mevzuatı kapsamında ilgili şebeke işletmecisi tarafından çağrı mektubu verilmeden önce TDR düzenlenmek üzere Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) LÜY kapsamında rüzgar kaynağına dayalı olarak kurulmak istenen bir tesis için aşağıda belirtilen durumlardan en az birinin tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi olumsuz sonuçlandırılır:

a) Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgelerin eksik veya usulüne uygun olmayan şekilde hazırlanmış olması,

b) Başvuruda belirtilen türbinlerin kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlar içerisinde veya LÜY kapsamında geçerliliği devam eden bir TDR’de belirtilen türbin/türbinlerin rüzgarını etkileyecek noktalarda bulunması,

c) Başvuruda belirtilen türbin koordinatları merkez kabul edilerek yarıçapı türbin rotor kanat uzunluğu olacak şekilde çizilecek olan dairesel bir alanın, başvuruda belirtilen arazi sınırının dışına taşması,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere başka gerçek veya tüzel kişilerce yapılan lisanssız üretim başvurularında belirtilen santral sahasının, Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde bulunması.

(3) LÜY kapsamında rüzgar kaynağına dayalı olarak birbirlerine komşu olacak şekilde konumlandırılmak istenen ve Genel Müdürlük tarafından Ek-5’te belirtilen esaslara göre birbirlerinin rüzgarını olumsuz yönde etkilediği belirlenen LÜY başvuruları için başvuru sahiplerinin bu olumsuzluğu kabul ettiklerine dair birbirlerine verecekleri izinler dikkate alınmaz ve bu tür başvurular için TDR düzenlenmez.

(4) Rüzgar kaynağına dayalı olarak yapılan lisanssız elektrik üretimi başvuruları kapsamında Genel Müdürlük tarafından TDR düzenlenmiş olan başvurularda belirtilen türbin teknik özellikleri ve koordinat bilgilerinde yapılabilecek tadilat talepleri için ilk başvuru esnasında ilgili şebeke işletmecisine sunulan mülkiyeti gösteren belgede belirtilen taşınmaz/taşınmazlarda olmak kaydıyla ilgili mevzuatı kapsamında TDR tekrar düzenlenir.

(5) (Değişik:RG-8/11/2016-29882) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 9/11/2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Usul ve esaslar

MADDE 7/A – (Ek:RG-17/6/2021-31514)

(1) Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususlar ve 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususlar Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenir.

Mevcut önlisans başvurularında SSKGY ve RGY-RÖİ değerlerinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/10/2016 tarihinden önce yapılan önlisans başvuruları için aranan asgari SSKGY değeri 0,6 MWm/km2 olup bu başvurular için asgari RGY-RÖİ değeri hesaplanmaz.

Başvuruda belirtilen santral sahasının lisanslı bir santral sahası ile kesişmesi nedeniyle teknik değerlendirmesi yapılmamış olan başvuruların sonuçlandırılması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisans başvurularının teknik değerlendirmeleri kapsamında, başvuruda belirtilen türbin koordinatlarının tamamının kesişilen lisanslı bir santral sahası içerisinde bulunması nedeniyle başvurunun teknik değerlendirmesinin yapılmadığı hususu Kuruma bildirilmiş olan başvurular için sistem bağlantı hakkının halen geçerli olması, ilk lisans başvurusunda belirtilen santral sahasının içerisinde kalınması ve ilk başvuruda belirtilen santral sahası içerisindeki türbinlerin başka santral sahalarındaki türbinlerle etkileşmemesi durumlarında bu Yönetmelik esaslarına göre uygun TDR düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2015

29508

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

8/11/2016

29882

2

12/1/2020

31006

3

17/6/2021

31514