ARAŞTIRMA ALTYAPILARI SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait satın alma usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, araştırma altyapısının, finansmanının tamamı araştırma altyapısı bütçesinden karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait satın alma işlerinin yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerden teminine ilişkin usul ve esasları kapsar.

(3) Kanun kapsamında merkezi yönetim bütçesinden yapılan destek dışındaki finansmanla karşılanan alımlarda, zorunluluk olması halinde, ilgili mevzuat uygulanır.

(4) Yapım işlerine ilişkin satın alma işlerinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun 13 üncü, 18 inci ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)    Araştırma altyapısı: 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapısını,

b)   Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,

c)    Eşik değer: Doğrudan alım ve pazarlık usulü ile yapılacak alımlarda yurt içi ve dışından alımlar için ayrı ayrı olacak şekilde her yılın ocak ayı içinde Kurul tarafından belirlenen parasal limitleri,

ç)    İhale ve satın alma yetkilisi: Yönetim kurulunu ve/veya yönetim kurulu tarafından usulüne uygun olarak harcama yapmaya yetkili kılınmış kişi, komite ve kurulları,

d)   İhale dokümanı: İhale konusu işe ilişkin idari şartname, teknik şartname, sözleşme taslağı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

e)   İstekli: Alım için teklif veren yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları iş ortaklığı ve konsorsiyumu,

f)     Kamu kurum ve kuruluşu: Hukuki statüleri dikkate alınmaksızın bir kamu görevi veya belirli kamu hizmetlerini yerine getiren devlet kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,  

g)    Kanun: 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunu,

ğ)    Kurul: Araştırma Altyapıları Kurulunu,

h)   Müdür: Araştırma altyapısı müdürünü,

ı)      Ortak girişim: Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumu,

i)      Satın alma: Doğrudan alım veya ihale yöntemlerinden biri kullanılmak suretiyle mal, hizmet veya yapım işlerine ilişkin her türlü alım işlemini,

j)     Satın alma birimi: Müdür tarafından satın alma işleriyle görevlendirilen birimi veya bu konuda destek alınan ilgili kurumdaki birimi,

k)    Sözleşme: Araştırma altyapısı ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

l)      Teklif: İsteklinin araştırma altyapısına sunduğu teklif ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

m) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

n)   Yönetim kurulu: Araştırma altyapısı yönetim kurulunu,

o)   Yüklenici: Üzerine ihale bırakılan veya doğrudan alım yöntemiyle mal, hizmet veya yapım işi alımı yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ö)   Yükseköğretim kurumu: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarını,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Araştırma altyapısı, bu Yönetmelik kapsamındaki alımlarda saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Yeterli ödeneği bulunmayan hiçbir iş için alım yapılamaz. Birden fazla yılı kapsayan işlerde alım yapılabilmesi için gerekli programlamanın yapılmış olması zorunludur.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal, hizmet ve yapım işi alımı bir arada ihale edilemez.

(4) Bütünlük arz eden alımlar kısımlara bölünemez.

Uygulanacak temin yöntemleri

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda aşağıdaki temin yöntemlerinden biri uygulanır:

a)      Doğrudan alım yöntemi.

b)      Açık ihale usulü.

c)       Pazarlık usulü.

(2) Doğrudan alım yöntemi bir ihale yöntemi değildir.

Satın alma süreci

MADDE 6- (1) Mal ve hizmet temini ile yapım işine ihtiyaç duyan istek sahibinin satın alma talebini satın alma birimine iletmesiyle satın alma süreci başlar.

(2) Satın alma talebinde satın alınacak mal, hizmet veya yapım işinin niteliği, birimi, miktarı ve alım gerekçesi ile talep edilecek bilgi ve belgeler belirtilir.

(3) Satın alma birimi mal ve hizmet alımı ile yapım işi için ihale ve satın alma yetkilisinden satın alma oluru alır.

(4) Satın alma olurunun alınmasını müteakip satın alma işlemi başlatılır ve satın alma birimi tarafından yönetilir.

Satın alma oluru

MADDE 7 – (1) Satın alma olurunda; alım konusu işin nev’i, niteliği, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, finansman kaynağı, ödenek durumu, uygulanacak usul, avans verilmesi ve teminat alınmasına ilişkin hususlar, ilan yapılıp yapılmayacağı, sözleşme yapılıp yapılmayacağı ve gerekli görülen diğer hususlara yer verilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Doğrudan Alım Yöntemi

Doğrudan alım yönteminin kapsamı

MADDE 8- (1) Aşağıdaki hallerde ilan yapma ve teminat alma şartı aranmaksızın, araştırma altyapısı tarafından belirlenen isteklilerle teknik şartlar ve fiyat görüşülerek doğrudan alım yöntemi uygulanabilir:

a)   Her yıl Kurulca belirlenen eşik değerin altında kalan bir alım olması.

b)   İhtiyacın niteliği gereği sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

c)    Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri, sanatsal, hukuki ve benzeri nitelikte münhasır hakların korunmasını gerektirecek özel bir hakka sahip olması.

ç)    Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d)   İhtiyacın yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşlarından sağlanabilir olması.

e)   Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile test, tetkik ve analiz sarf malzemesi alımları.

f)    Önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine acil olarak alım yapılmasının zorunlu olması.

g)   Pazarlık usulüyle yürütülen alımlarda 25 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumun meydana gelmesi.

Piyasa araştırması

MADDE 9- (1) Satın alma olurunun alınmasından sonra doğrudan alım yönteminde piyasa araştırması yapılır.

(2) Satın alma birimi tarafından gerçek veya tüzel kişilerden teklif almak veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle piyasa araştırması yapılır. Piyasa araştırması sırasında satın alınacak mal veya hizmete ilişkin bilgiler ilgili alanda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılabilir. 

(3) Piyasa araştırmasında gerçek veya tüzel kişilerden KDV hariç fiyat teklifi ile taahhüdün nasıl yerine getirileceğine ilişkin bilgi faks, elektronik posta veya yazılı olarak talep edilebilir.   

(4) Belirlenen tarihe kadar satın alma birimine sunulan teklif ve bilgiler satın alma birimi tarafından tutanak altına alınır.

(5) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda piyasa araştırması yapılmaz.

Yüklenicinin belirlenmesi ve bildirim yapılması

MADDE 10- (1) Sunulan teklif ve bilgiler istek sahibinin de görüşü alınarak satın alma birimi tarafından değerlendirilir. Söz konusu değerlendirme sonucunda satın alma birimi tarafından hazırlanan bir tutanak ile yüklenici tespit edilir.  Söz konusu tutanakta kabul ve ret gerekçeleri ayrıntılı şekilde yer alır. Bu tutanak ihale ve satın alma yetkilisi tarafından onaylanır.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasına ilişkin olarak yüklenicinin belirlenmesi için hazırlanacak tutanakta, ihtiyacın neden söz konusu gerçek veya tüzel kişiden sağlandığının gerekçeleri belirtilir ve kanıtlayıcı belgeler tutanağa eklenir.

(3) Doğrudan alım yöntemi ile gerçekleştirilen alımlarda bu Yönetmeliğin yasaklara ilişkin hükümleri uygulanır.

(4) İhale ve satın alma yetkilisinin onayını müteakip yükleniciye bildirim yapılır ve satın alma olurunda öngörülmesi halinde yüklenici sözleşme yapmaya davet edilir.

Sözleşme yapılması

MADDE 11- (1) İhale ve satın alma yetkilisinin onayını müteakip, satın alma olurunda sözleşme yapılmasının öngörüldüğü hallerde, yüklenici adayı satın alma birimi tarafından faks, elektronik posta veya yazılı olarak sözleşmeyi imzalamaya davet edilir. Bu davette, sözleşmenin tutarı ve işin kapsamına uygun olarak, yüklenici adayından; mesleki yeterlik ve deneyim, temsil ve ilzama ilişkin belgeler ile sözleşmenin imzalanması öncesi ibrazı gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler talep edilebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin dokuzuncu bölümünde düzenlenen sözleşmeyle ilgili hükümler, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, doğrudan alım yöntemiyle yapılacak alımlarda da uygulanır.

(3) Doğrudan alım yöntemiyle yapılacak alımlarda, geçici ve kesin teminat alınacaksa teminat miktarına ihale ve satın alma yetkilisi tarafından karar verilir.

(4) Doğrudan alım yöntemiyle yapılacak alımlarda avans verilmesi durumunda 46 ncı maddede yer alan hükümler uygulanır.

(5) Yabancı isteklilerle yapılacak sözleşmelerde sözleşmenin imza yeri ile imzaya ilişkin diğer şartları belirlemek araştırma altyapısının takdirindedir.

(6) Sözleşmeyi araştırma altyapısı adına ihale ve satın alma yetkilisi imzalar.

Muayene ve kabul

MADDE 12- (1) Doğrudan alım yöntemiyle yapılacak işlerde muayene ve kabul işlemleri 54 üncü maddede yer alan hükümlere göre yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhalelere İlişkin Genel Hükümler

İhale komisyonlarının oluşumu

MADDE 13 – (1) İhale ve satın alma yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(2) İhaleyi yapan araştırma altyapısında yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından komisyona üye alınabilir.

(3) İhale ve satın alma yetkilisi ihale komisyonlarında görev alamaz.

İhale komisyonlarının çalışma şekli

MADDE 14 – (1) İhale komisyonları eksiksiz toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır, kararlarda çekimser kalınamaz. Geçerli bir mazeret nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin yerine, yedek üye katılır. İhale komisyonu üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği ilan veya daveti izleyen üç iş günü içinde komisyon üyelerine gönderilir.

Gizlilik gerektiren alımlar

MADDE 15 – (1) Milli savunma ve milli güvenlikle ilgili işler gibi gizlilik gerektiren mal ve hizmet alımlarında alım işinin bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yürütüleceği satın alma olurunda gerekçeli olarak belirtilir.

(2) İhale ve satın alma yetkilisi tarafından en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan Özel İhale Komisyonu yedek üyeler dahil belirlenir.

(3) Bu kapsamdaki alımlar kural olarak pazarlık usulü kullanılarak gerçekleştirilir. Bu usulün uygulanması halinde işin nitelik ve özelliğine göre, ihale ve satın alma yetkilisince de uygun görülmek kaydıyla, üçten az istekli davet edilebilir. Ayrıca, satın alma olurunda gerekçesi belirtilmek ve ihale ve satın alma yetkilisince uygun görülmek kaydıyla, Yönetmeliğin sekizinci maddesinde sayılan şartlar aranmaksızın, doğrudan temin usulü de kullanılabilir.

(4) 20 iş günü içinde yerine getirilecek taahhütler, yalnız yurtdışından isteklilerin davet edildiği alımlar veya ihale ve satın alma yetkilisinin teminat alınmasını gerekli görmediği hallerde, satın alma olurunda belirtilmek koşuluyla, kesin teminat alınmayabilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak işlerde ihale ve satın alma yetkilisinin onayıyla sözleşme yapılmaksızın alım yapılabilir.

(6) Bu kapsamdaki işlerde alım bedelinin %50’sine kadar avans verilebilir.

(7) Bu kapsamdaki işlere ilişkin dokümanlar gizliliğin gerektirdiği kurallar doğrultusunda muhafaza edilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 16 – (1) İhalesi yapılacak her iş için araştırma altyapısı tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada satın alma oluru, yaklaşık maliyeti, ihale dokümanı, davet mektupları veya yapılmış ise ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından yapılan başvurular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet

MADDE 17- (1) Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a)   Kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş fiyat ve ücretler,

b)   Araştırma altyapısı veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile diğer araştırma altyapılarınca gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlere ait ÜFE Endeksli güncellenmiş fiyat ve ücretler,

c)    Alımla ilgili alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerden alınan fiyat ve ücretler,

ç)    Konusunda uzman kişi veya kuruluşlardan sorularak oluşturulacak fiyat ve ücretler esas alınabilir.

(2) Yaklaşık maliyetin tespitinde birinci fıkrada belirtilen yöntemlerden biri, birkaçı veya tamamı herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabilir. Yaklaşık maliyet KDV hariç hesaplanır. Araştırma altyapısı tarafından birinci fıkrada sayılan yöntemlerden birden fazlasının kullanılması suretiyle yaklaşık maliyetin tespit edilmesi halinde kullanılan yöntemlere göre alınan fiyat ve ücretlerin ortalaması alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat ve ücretler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre yaklaşık maliyetin belirlenemediği durumlarda yaklaşık maliyet araştırma altyapısı tarafından gerekçesi açıklanarak re’sen belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında yapılacak araştırmada, teknik şartname taslağı ilgili gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabilir. Bu kapsamda, proje konusu işin teknik şartnameye uygun olarak hangi maliyetle yapılabileceğine ilişkin değerlendirmeleri gerçek veya tüzel kişilerden faks, elektronik posta veya yazılı olarak talep edilir. Araştırma altyapısı, yaklaşık maliyet için görüş veren gerçek veya tüzel kişilerle görüşme yapabilir.

(5) Araştırma altyapısı, yaklaşık maliyetin belirlenmesi süresince görüşme yapılan gerçek veya tüzel kişileri ihaleye davet etmek zorunda değildir.

(6) İhale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez, isteklilere veya ihale süreciyle resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.

(7) Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda, ihale ve satın alma yetkilisinin onayı alınmak suretiyle, yaklaşık maliyet belirlenmeden ihaleye çıkılabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 18 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler ile devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) Araştırma altyapısının talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar,

ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, araştırma altyapısına yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu araştırma altyapısı tarafından tespit edilenler,

f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar,

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler,

ğ) 19’uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar,

h) 23’üncü maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.

(4) Üçüncü fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği araştırma altyapısı tarafından belirlenir. Ancak ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu ihale tarihi itibariyle tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmesi zorunludur.

(5) Yabancı istekliler açısından yukarıdaki bentlerde sayılan belgeler yerine yazılı beyanları dikkate alınabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 19 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Araştırma altyapısının yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, ihale ve satın alma yetkilisi kişileri.

ç) Araştırma altyapısının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) Araştırma altyapısı bünyesinde bulunan veya araştırma altyapısı ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler ihalelere katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Ortak girişimler

MADDE 20 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.

(2) İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

(3) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak araştırma altyapısı, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir.

(4) İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma veya beyanname istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir.

(5) İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

(6) İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Alt yükleniciler

MADDE 21 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini araştırma altyapısının onayına sunmaları istenebilir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 22 – (1) Araştırma altyapısının gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere, ilan yapılan ihalelerde ilan edilerek, davet yapılan ihalelerde ise yazı ile hemen duyurulur. İlan yapılan ihalelerde bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce araştırma altyapısından herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 23 – (1) İhalelerde aşağıdaki fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 19 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

Açık ihale usulü

MADDE 24 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usule göre yapılan ihalelerde isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az on gün süre tanınarak en az bir gazetede ve elektronik ortamda ilan yapılır.

Pazarlık usulü

MADDE 25 – (1) Pazarlık usulü, aşağıda belirtilen hallerde kullanılabilen ve araştırma altyapısının ihale edilen işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve/veya fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür:

a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya araştırma altyapısı tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması veya dayanıklılığı bulunmayan işler ile gerektiğinde gümrükleme ve malzeme taşımaları.

c) Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili araştırma projeleri ile projeleri sipariş eden milli savunma ve güvenlik birimlerinin belirlediği mühimmat, silah, malzeme, teçhizat, yazılım ve sistem üretimi ile ilgili mal veya hizmet alımları.

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

d) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden tedariki ihale ve satın alma yetkilisince uygun görülen mal ve hizmet alımları.

e) Her yıl Kurulca pazarlık usulü için tespit edilen eşik değerleri aşmayan mal veya hizmet alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu olmayıp, araştırma altyapısınca en az üç istekli davet edilir.

(3) İşin nitelik ve gereğine göre davet edilecek istekli sayısının üçten az olması halinde bu durum gerekçeli olarak ihale onayında açıklanır. Birinci fıkranın (b), (c), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde isteklilerin yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak ihalelerde ise, ihale aşamasında isteklilerle yapılacak görüşmeler sonunda ihale dokümanında netleştirilen mali ve teknik özellikler ihale ve satın alma yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

(4) İstekli çıkmaması durumunda ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle en az üç istekli davet edilir. Araştırma altyapısı ikinci kez yapılan davete teklif olmaması durumunda ihaleyi iptal edebilir ve alımı doğrudan alım yöntemiyle yapabilir.

(5) Pazarlığın yapılışı, teklifler ve üzerine ihale bırakılanın tercih nedenleri komisyon kararında gösterilir.

(6) Birinci fıkranın (d) bendine göre yurt dışından yapılacak ihaleler için idari şartname düzenlenmesi, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir.

(7) Bu usule göre yapılacak ihalelerde birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere araştırma altyapısı tarafından davet edilen isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az beş iş günü süre tanınır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

İhalenin İlanı, İhale Dokümanı

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 26 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

(2) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Araştırma altyapısının adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) Mal alım ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihleri.

d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle satın alınacağı.

ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

h) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

ı) Teklif ve sözleşme türü.

i) Teklif edilen bedelin %2’sinden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

j) Tekliflerin geçerlik süresi.

k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

                (3) Bu maddedeki hükümlere uygun olmayan ihale ilanları geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddeye uygun bir şekilde yenilenmedikçe veya hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmadıkça ihale yapılamaz.

İhale dokümanının içeriği ile idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 27 – (1) İhale dokümanında; sorumlularınca hazırlanan ve imzalanan idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre genel olarak aşağıdaki hususlar yer alır:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Araştırma altyapısının adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

j) Teklif ve sözleşme türü.

k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde araştırma altyapısının serbest olduğu.

m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde araştırma altyapısının serbest olduğu.

n) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ve ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

s) Anlaşmazlıkların çözümü.

ş) Diğer hususlar.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 28 – (1) İhale dokümanı araştırma altyapısında bedelsiz görülebilir. Araştırma altyapısı ihale dokümanını isteklilere bedeli karşılığında verir. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde araştırma altyapısınca tespit edilir. Araştırma altyapısınca gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla ihale dokümanı elektronik ortamda bedelsiz verilebilir. Araştırma altyapısı tarafından uygun görülmesi halinde masrafları istekliye ait olmak üzere ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla gönderilebilir.

(2) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılan ihalelerde, ihale dokümanı ve davet mektubu istekliye elektronik ortamda ve/veya faks ile gönderilmesinin ardından posta veya kargo yoluyla ulaştırılabilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 29 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İlan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin araştırma altyapısınca tespit edilmesi veya eksikliklerin istekliler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş iş günü süreyle ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç iş günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin araştırma altyapısınca uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 30 – (1) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin belge dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler zarfa konulur. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise araştırma altyapısınca istenen yeterlik belgeleri ile teklif mektubu ve istenmiş ise geçici teminata ilişkin belge bir zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından imzalanır ve mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,  teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında araştırma altyapısına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar araştırma altyapısına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(5) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılan ihalelerde, istekliler 18’inci maddede belirtilen hususlar aranmaksızın elektronik ortamda veya faks ile de teklif verebilirler.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 31 – (1) İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve isteniyor ise teklif mektubu ile geçici teminata ilişkin belgelerin usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Açık ihale usulünde bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise ihaleye katılan isteklilerden ilk sundukları fiyat tekliflerine bağlı kalarak, en son fiyat tekliflerini, ihale komisyonunun belirlediği süre içinde sunmaları istenir. İsteklilerin sunduğu ikinci fiyat teklifleri açıklanarak bir tutanak ile tespit edilir. Oturumda hazır bulunmayan isteklilerin sundukları fiyat teklifi son teklif kabul edilir.

(3) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılan ihalelerde, istekliler son fiyat tekliflerini elektronik posta veya faks yolu ile de gönderebilir ve bu yollarla gönderilen son fiyat teklifleri değerlendirmeye alınır.

(4) Pazarlık usulü ile yapılan ve ihale dokümanında teknik görüşme yapılacağı belirtilen ihalelerde, ihale komisyonunca yeterliği tespit edilen isteklilerle işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri üzerine görüşme yapılır. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine, bu şartları karşılayabilecek isteklilerin teklif mektupları açılarak, fiyat teklifleri açıklanır ve bir tutanak ile tespit edilir. Son aşamada bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yöntem uygulanır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 32 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine araştırma altyapısı tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile talep edilmiş ise geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde önemsiz bilgi

eksikliği bulunması halinde, araştırma altyapısınca belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(4) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu veya eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 33 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya araştırma altyapısının tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları  tespit eder. Araştırma altyapısı, belirlediği süre içinde aşırı düşük teklif sahiplerinden yazılı olarak ayrıntılı bilgi isteyebilir.

(2) İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal veya hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal veya hizmet işinin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları,

dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 34 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Araştırma altyapısınca ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek üzere uzatılabilir. Bu süre en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat

MADDE 35 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) Pazarlık usulüyle ve/veya yurtdışından yapılan alımlarda satın alma olurunda belirtilmek kaydıyla geçici teminat alınmayabilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 36 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

a)  Türk Lirası.

b)  Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c)   Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Geçici teminat mektuplarının süresi tekliflerin geçerlilik süresinden az olamaz. Kesin teminat mektuplarının süresi ise sözleşme ve varsa teknik destek sürelerinden az olamaz. İşin tamamlanma süresinin uzaması halinde kesin teminatın süresi uzatılır.

(3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(4) Teminat mektupları ihale komisyonunca teslim alınır. Teminat mektuplarının nakit para olarak verilmesi durumunda bu paranın araştırma altyapısının banka hesaplarına yatırılması zorunludur.

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları dışındaki teminatlar iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

(6) Her ne suretle olursa olsun, araştırma altyapısı tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 37 – (1) İhale ve satın alma yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine araştırma altyapısı, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Araştırma altyapısı, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, araştırma altyapısı isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

Yerli isteklilerle ilgili düzenlemeler

MADDE 38 – (1) İhalelerde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 39 – (1) 32 nci ve 33 üncü maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerine bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik ile teknolojik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) 38 inci maddeye göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale ve satın alma yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale ve satın alma yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale ve satın alma yetkilisince onaylanmayan ihale kararları ve yeniden yapılacak işlem yazılı olarak açıklanabilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 40 – (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale ve satın alma yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale kararının ihale ve satın alma yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet

MADDE 41 – (1) 40 ıncı maddede belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminat ile 18’inci maddede sayılan belgeleri vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki iş günü ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumundan  kontrol edilir. Yasaklılarla sözleşme imzalanmaz.

Kesin teminat

MADDE 42 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 4 oranında kesin teminat alınır. Ancak, 20 iş günü içinde yerine getirilecek taahhütlerde ve yurtdışından yapılması zorunlu olan alımlarda ihale ve satın alma yetkilisinin onayı ile kesin teminat alınmayabilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 43 – (1) 41 inci ve 42 nci maddelerdeki hükümler de dikkate alınarak ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler araştırma altyapısınca hazırlanır ve ihale ve satın alma yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları veya bu ortakları temsil yetkisi verilmiş pilot veya koordinatör ortak tarafından imzalanır.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğe göre sözleşme imzalanmasını gerektiren işlerde, ihale üzerinde kalan istekli 41 inci ve 42 nci maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda araştırma altyapısı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale ve satın alma yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalayabilir veya uygun göreceği bir usulle yeniden ihale yapabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 41 inci maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde ikinci teklif sahibi istekliye 41 inci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında araştırma altyapısının görev ve sorumlulukları

MADDE 45 – (1) Araştırma altyapısı, 41 inci ve 44 üncü maddelerde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Araştırma altyapısının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

Avans verilmesi

MADDE 46 – (1) Satın alma olurunda belirtilmesi; açık ihale ve pazarlık usulü alımlarda idari şartname ve sözleşmede, doğrudan temin yöntemiyle yapılacak olan alımlarda ise sözleşmede hükme bağlanması şartıyla isteklilere 36 ncı maddede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler karşılığında sözleşme bedelinin yüzde 30’unu geçmeyecek tutarda avans verilebilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin İncelenmesi

İnceleme talebinde bulunulması

MADDE 47 – (1) Araştırma altyapısı ve ihale komisyonları, ihalenin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yüklenici 48 inci maddedeki aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.

Araştırma altyapısı tarafından inceleme

MADDE 48 – (1) İhalelere ilişkin olarak yüklenici öncelikle araştırma altyapısına şikayette bulunabilir.

(2) Bu şikayetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yüklenici şikayete yol açan durumun farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılmışsa,

araştırma altyapısınca dikkate alınır.

(3) Araştırma altyapısı, şikayetin verilmesini izleyen on iş günü içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday ve isteklilere karar tarihini izleyen yedi iş günü içinde bildirilir.

(4) Şikayetle ilgili nihai karar alınmadan sözleşme imzalanmaz veya sözleşme imzalanmasını gerektirmeyen durumlarda işe başlama bildirimi yapılmaz.

Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan mal veya hizmet alımı ihalelerindeki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Kamu İhale Kuruluna başvurulamaz.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sözleşmelerle İlgili Esaslar

Sözleşme ilkeleri

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenmesi gereken sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilmez, ihale dokümanı ve sözleşmede belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmelerin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu ilkeye aykırı maddelere yer verilemez.

Sözleşme tasarıları

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak mal veya hizmet alımları ihalelerinde kullanılacak sözleşme tasarıları 52 nci maddede belirtilen hükümler dahilinde hazırlanır. İhale kapsamında kullanılacak standart formlar araştırma altyapısınca hazırlanır.

Sözleşmede yer alacak hususlar

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Araştırma altyapısının adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler.

k) Gecikme halinde alınacak cezalar.

l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, birim fiyat sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

ö) Sözleşmenin devrine ilişkin hükümler.

p) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

r) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

s) Anlaşmazlıkların çözümü.

ş) Diğer hususlar.

Mücbir sebepler

MADDE 53 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde araştırma altyapısı tarafından belirlenecek diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, araştırma altyapısı tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi iş günü içinde yüklenicinin araştırma altyapısına yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilebilmesi halinde bu belgelerin ibrazı zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 54 – (1) Araştırma altyapısı tarafından teslim alınan mal veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri, ihale ve satın alma yetkilisi tarafından belirlenen bir başkan ve en az iki üyeden oluşan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, araştırma altyapısı tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(2) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

Ek kesin teminat

MADDE 55 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 4’ü oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. İhale dokümanı ve sözleşmelerde fiyat farkı hesaplanacağının öngörülmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden çıkartılan Esaslar hükümleri uygulanır.

 

Kesin teminat ve ek kesin teminatların verilmesi

MADDE 56 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı araştırma altyapısına herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle araştırma altyapısına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(3) İşin konusunun piyasadan hazır halde satılan mal alımı olması ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

İade edilmeyen teminatlar

MADDE 57 – (1) 56 ncı maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde araştırma altyapısının yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde araştırma altyapısına gelir kaydedilir.

Sözleşmenin devri

MADDE 58 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale ve satın alma yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Sözleşmenin devrine ilişkin ve izinsiz devir halinde uygulanacak hükümler sözleşmede yer alır.

Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi

MADDE 59 – (1) Sözleşme yüklenicinin ölümü, iflası, ödeme güçlüğüne düşmesi, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti ile yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi hallerinde araştırma altyapısı tarafından süresinden önce feshedilebilir. Feshe ilişkin hükümler, feshin sonuçları ve sözleşmenin tasfiyesi ile diğer sözleşmelere etkisine ilişkin hususlar sözleşmede düzenlenir.

(2) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde veya araştırma altyapısının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme süresinden önce yüklenici tarafından feshedilebilir. Araştırma altyapısının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, yüklenici araştırma altyapısına noter aracılığıyla protesto çekmek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az on beş iş günü süre verir. Feshe ilişkin hükümler ile feshin sonuçları ve sözleşmenin tasfiyesi ile diğer sözleşmelere etkisine ilişkin hususlar sözleşmede düzenlenir.

Sözleşme kapsamında yapılacak iş artışı ve iş eksilişi

MADDE 60- (1) Sözleşme konusu işlerde öngörülemeyen durumlar nedeniyle, sözleşme türüne bağlı olmaksızın, iş artışı veya iş eksilişine gidilebilir. İş artışına veya iş eksilişine konu bedeli birim fiyat üzerinden hesaplanabilecek işler olması gereklidir.

(2) Sözleşme konusu işte iş artışı yapılabilmesi için sözleşmeye esas proje içerisinde kalınması ve iş artışı yapılan iş kaleminin asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartları aranır. İş artışı durumunda işin süresinde değişiklik ve sözleşme bedelinin yüzde 20’ye kadar ihale ve satın alma yetkilisinin onayıyla sözleşme bedelinde artış yapılabilir. Artışa konu iş, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılır.

(3) İş eksilişi durumunda ihale ve satın alma yetkilisinin onayıyla iş miktarındaki eksilme kadar sözleşme bedeli düşürülebilir.

(4) İş artışı veya iş eksilişi yapılması durumunda, sözleşme bedelinde yapılacak değişikliklerde, yüklenici tarafından ibraz edilecek gerçekleşen benzer işin faturası gibi belgeler dikkate alınır.

(5) İş artışı veya iş eksilişi yapılması durumunda sözleşme süresi, sözleşme bedeli ve değiştirilen diğer hükümler ek bir sözleşmeye bağlanır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ilişkin yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda, bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmayan durumlarda, aşağıdaki yöntemler kullanılır.

a) İmza karşılığı elden,

b) İadeli taahhütlü mektupla,

c) Elektronik ortamda,

ç) Faksla.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, mektubun istekliye veya yükleniciye teslim tarihi, yabancı istekli veya yüklenicilerde ise mektubun postaya verilmesini takip eden 19’uncu gün tebliğ tarihi sayılır.

(3) Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün araştırma altyapısı tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, araştırma altyapısının veya araştırma altyapısınca görevlendirilen kişinin elektronik posta adresinin kullanılması halinde geçerlidir. Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

(4) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yasaklar ve sorumluluklar

MADDE 62 – (1) Araştırma altyapısının ihalelerinin hazırlığında, uygulanmasında ve diğer ihale süreçlerinde görev alanlar ile taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyenler, araştırma altyapısına verdikleri her türlü zarardan sorumludur.

(2) 23 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında ortaya çıkmış ise araştırma altyapısı tarafından o ihaleye iştirak ettirilmezler, işe başlama tarihi sonrasında ortaya çıkmış ise araştırma altyapısı satın alma işlemini iptal edebilir ve bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde suç duyurusunda bulunur.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında araştırma altyapısı tarafından ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Hüküm bulunmayan haller ve tereddütlerin giderilmesi

MADDE 63 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.