İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin teşkilat yapısı, çalışma usul ve esasları ile personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge Laboratuvar Müdürlüğü: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüğünü,

b) Bölge Laboratuvar Müdürü: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürünü,

c) Enstitü Başkan Yardımcısı: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısını,

ç) Enstitü Başkanı: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanını,

d) Genel Müdür: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

f) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığını,

g) Kontrol belgesi: Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları, mevzuatla belirlenen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde istenen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İSGÜM Görev, Yetki, Sorumluluk ve Teşkilat Yapısı

İSGÜM’ ün görevleri

MADDE 4 – (1) İSGÜM’ ün görevleri şunlardır:

a) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında milli ve milletlerarası düzeyde faaliyette bulunmak,

b) İşe bağlı tehlikelerin olumsuz etkilerini önlemek veya işe bağlı tehlikeler önlenemiyor ise en aza indirmek amacıyla araştırmalar yapmak ve çalışanların fiziki bütünlüklerini ve sağlıklarını koruyucu tedbirler geliştirmek,

c) Çalışma ortamı ve üretim süreçlerinin çalışanların özel durumları ve yeteneklerine uygun duruma getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,

ç) İşyerlerine yönelik ortam ölçüm, analiz, test ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak,

d) Faaliyet alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek,

e) Mevzuat, standart ve normların hazırlanması ve geliştirilmesi amacıyla araştırma yaparak öneriler geliştirmek,

f) Sektörel düzeyde projeler geliştirmek ve rehberler hazırlamak,

g) Toplum düzeyinde güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında seminer, konferans, toplantılar düzenlemek, afiş, broşür, kitap, kısa film, kamu spotları gibi yazılı ve görüntülü yayın çalışmaları yapmak,

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili istatistiki verileri toplamak, düzenlemek ve ilgili kurum ve kuruluşların bu bilgileri kullanabilmesi amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak,

h) Strateji, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve gerçekleşmesini izlemek,

ı) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İSGÜM’ ün yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İSGÜM’ ün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevleri doğrultusunda her yılın sonunda bir sonraki yıla ait çalışma planını hazırlamak ve Genel Müdürlüğün onayına sunmak,

b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve araştırma-geliştirme projeleri yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere yaptırmak,

c) Projelerde müstakil veya proje ortağı olarak yürütücü ve yararlanıcı sıfatı ile faaliyette bulunmak; müstakil veya proje ortağı olmadığı durumlarda ise ilgili projelere bilgi ve insan kaynağı desteği sağlamak,

ç) Proje yürütücüsü olarak yer aldığı faaliyetlerde kurum dışı yerli ve yabancı uzmanlardan gerekli durumlarda destek almak,

d) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi alanında hizmet verecek laboratuvarları yetkilendirmek, kontrol ve denetimini sağlamak,

e) Milli ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) İş sağlığı ve güvenliği alanında milli politikaları oluşturmak amacıyla, işyeri bilgi ve ticari sırları saklı kalmak kaydı ile istatistiki verileri toplamak ve düzenlemek,

g) Kontrol belgelerini düzenlemek ve gerektiğinde, belgeyle ithal edilen ürünün kullanıldığı işyerlerinde; yerinde inceleme ve araştırma yaparak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluk şartlarının devam etmediğinin tespiti halinde verilen belgeyi iptal etmek,

ğ) Gezici sağlık araçları ile çalışanlara yönelik muayene ve tıbbi laboratuvar tetkiklerini yapmak, bulguları değerlendirmek,

h) Kişisel koruyucu donanımların uygunluk değerlendirme testlerini yapmak,

ı) Sektörel alanlarda komiteler kurmak, kurulan komitelerde gerektiğinde uygun görülen kurum ve kuruluşlardan uzman desteği almak.

(2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme, araştırma ve danışmanlık yapmaya ve bu amaçla gerekli numuneleri almaya yetkilidir. Bu konularda görevlendirilen İSGÜM personeli resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Ayrıca aşağıdaki hususlarda açıklama yapamaz:

a) İşyerlerinin yapım ve üretim şartları, teknikleri ve sırlarıyla, ticari ve ekonomik durumları,

b) İşyerlerinde yapılan ölçüm, test, muayene ve inceleme sonuçları ile alınan numunelerin test, analiz ve inceleme sonuçları.

İSGÜM’ ün teşkilat yapısı

MADDE 6 – (1) İSGÜM; teknik, sağlık ve idari hizmet bölümleri ile bağlı bölge laboratuvar müdürlüklerinden oluşur.

Enstitü Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Enstitü Başkanı, Genel Müdürlüğe bağlı teknik bir birim olan İSGÜM’ün amiridir. İSGÜM' ü mevzuat ve bu Yönetmelikteki hükümler çerçevesinde yönetir. Enstitü Başkanı; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi (B) bendi hükümleri uyarınca üniversitelerin (Değişik ibare:RG-15/7/2016-29771) en az lisans mezunları arasından Bakan tarafından atanır.

(2) Enstitü Başkanının görevleri şunlardır:

a) İSGÜM ve bölge laboratuvar müdürlüklerinde verilen hizmetlerin kaliteli, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve kontrol etmek,

b) Yapılacak işlere uygun personelin görevlendirilmesini sağlamak,

c) İSGÜM bünyesinde yürütülen faaliyetlerin, kalite politikası çerçevesinde ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ç) Kalite Yönetim Sisteminin/Sistemlerinin kurulmasını, uygulanması ve iyileştirilmesini sağlamak,

d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Enstitü başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) İSGÜM’deki bölümlerin yönetiminde Enstitü Başkanına yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı (Mülga ibare:RG-15/7/2016-29771) (...) Bakan tarafından atanır.

(2) Enstitü başkan yardımcılarının ikisi; 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi  (B) bendi hükümleri uyarınca üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültesi mezunları ile fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunları arasından atanır.

(3) Diğer enstitü başkan yardımcısı; 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi  (B) bendi hükümleri uyarınca üniversitelerin dört yıllık fakülte mezunları arasından atanır.

(4) Enstitü başkan yardımcıları, Enstitü Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

Teknik bölümler

MADDE 9 – (1) Bu bölümlerin sorumluları; İSGÜM’ de en az beş yıl tecrübesi olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, mühendis, fizikçi veya kimyagerler arasından Enstitü Başkanı tarafından görevlendirilir.

(2) Teknik bölümlerin görevleri şunlardır:

a) İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için bilimsel ve teknik araştırmalar, projeler yapmak,

b) Sektörlere yönelik risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak ve elde edilen verilere göre çalışanların sağlığı ve güvenliği bakımından koruyucu ve önleyici tedbirleri belirlemek,

c) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik sektörel teknik rehberler hazırlamak,

ç) Kaza analizleri yapmak ve kazaları önleyici çalışmalar yürütmek,

d) İşyerlerinde çalışma ortamını olumsuz etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörlerin tespiti amacıyla milli ve milletlerarası geçerliliğe sahip metotlar kullanarak ölçüm ve numune alma işlemlerini yapmak, analizlerini gerçekleştirmek ve çalışanların maruz kaldığı değerleri tespit etmek için çalışmalar yapmak,

e) Milli maruziyet eşik sınır değerlerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,

f) Fiziksel ve kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizi amacıyla metot çalışmaları yapmak,

g) Mevzuat çalışmaları yapmak,

ğ) Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği görevleri yerine getirmek ve Kalite Yönetim Sistemine uygun çalışmak,

h) Kontrol belgelerini düzenlemek ve kontrol belgesi alan firmalarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında inceleme ve araştırma yapmak,

ı) İş sağlığı ve güvenliği konusuna giren parametrelerle ilgili ölçüm, analiz, test ve araştırmaları yürütmek,

i) Kişisel koruyucu donanımların uygunluk değerlendirme testlerini yapmak,

j) İşyerlerinde ölçüm, test ve analiz yapacak laboratuvarları yetkilendirme faaliyetlerini yürütmek,

k) Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

Sağlık bölümleri

MADDE 10 – (1) Bu bölümlerin sorumluları; İSGÜM’ de en az beş yıl tecrübesi olan hekim veya uzman hekimler arasından Enstitü Başkanı tarafından görevlendirilir.

(2) Sağlık Bölümlerinin görevleri şunlardır:

a) İş sağlığı ve meslek hastalıkları konularında çalışmalar yapmak,

b) Çalışanları iş sağlığı ve meslek hastalıkları yönünden incelemek, çalışma ortamı gözetimine katkı sağlamak ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili çalışmalar yapmak,

c) Çalışanların işyerinde maruz kaldıkları biyolojik, fiziksel, kimyasal, ergonomik ve psikososyal faktörlerden etkilenme düzeylerini belirleyici çalışmalar yapmak,

ç) Çalışanlarda meslek hastalıklarını tespit etmek amacıyla, merkezde ve gezici sağlık araçlarında muayene ve tıbbi laboratuvar tetkiklerini yaparak bulguları değerlendirmek,

d) Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında uygulanacak metot çalışmaları yapmak,

e) İş sağlığı ve meslek hastalıkları konularında rehberler hazırlamak,

f) Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

İdari bölümler

MADDE 11 – (1) Bu bölümlerin sorumluları; İSGÜM’de en az beş yıl tecrübesi bulunan ve fakülte veya yüksekokul mezunları arasından Enstitü Başkanı tarafından görevlendirilir.

(2) Bu bölümlerin görevleri şunlardır:

a) Personelin görevlendirme, izin, özlük hakları, kadro ve disiplin işlemlerini yapmak,

b) Personelin göreve başlayış ve ayrılışlarını takip etmek, gerekli işlemleri yapmak,

c) Gelen-giden evrak ve yazı işlerini yürütmek,

ç) Yıllık bütçeyi hazırlamak ve bütçe harcamaları ile ilgili işlemleri yapmak,

d) Personel görevlendirilmelerinde yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarını yapmak,

e) Personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek, eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

f) Yayın ve dokümantasyon çalışmalarını yapmak,

g) Eğitim materyali ve donanımını oluşturmak ve hazır bulunmasını sağlamak,

ğ) İSGÜM tarafından düzenlenen eğitim, toplantı, seminer gibi faaliyetleri gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

h) İSGÜM için gerekli olan demirbaş, sarf malzeme, hizmet alımı, yapı işleri ve benzeri konularda gerekli satın alma veya ihale işlemlerini gerçekleştirmek,

ı) Hizmet binaları ve eklentileri, taşıt, araç ve gereçler ile ilgili her türlü bakım, onarım ve yatırım işlerini yapmak veya yaptırmak,

i) Yemekhane hizmetlerini yürütmek,

j) Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İSGÜM Bölge Laboratuvar Müdürlükleri

Bölge laboratuvar müdürlüklerinin teşkilat yapısı ve görevleri

MADDE 12 – (1) Bölge laboratuvar müdürlükleri İSGÜM’ e bağlıdır.

(2) Bölge laboratuvar müdürlükleri teknik, sağlık ve idari birimlerden oluşur. İdari birimde; bölge laboratuvar müdürlüğünün insan kaynakları, satın alma, evrak ve benzeri işleri yürütülür. Teknik ve sağlık birimleri, bölge laboratuvar müdürlüğünün görev ve yetki alanına giren konularda hizmet verecek şekilde yapılandırılır.

(3) Bölge Laboratuvar Müdürü; 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi  (B) bendi hükümleri uyarınca üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültesi mezunları ile fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunları arasından (Mülga ibare:RG-15/7/2016-29771) (...) Bakan tarafından atanır.

(4) Bölge laboratuvar müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Bölge Laboratuvar Müdürlükleri, kendi teknik ve idari kapasiteleri doğrultusunda, İSGÜM’ ün görev alanlarına giren faaliyetleri bölgelerde yürütmek,

b) Enstitü Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlüğün yetkisi

MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, İSGÜM ile bağlı bölge laboratuvar müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemeye, yönetmeye ve denetlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 ‒ (1) 16/10/1974 tarihli ve 15038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)’nin Kuruluş ve Görevleri ile Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2015

29417

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

15/7/2016

29771

2

3