KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK

SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA USÛL VE ESASLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının bu Yönetmelik kapsamındaki kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak yerleştirme ile atama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarının tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak yerleştirme ve atamaları kapsar.

(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğretim elemanı unvanları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı kuruluşlar: (Mülga ibare:RG-25/2/2018-30343) (...) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) İlk defa atama: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro ve pozisyonlara ilk defa ve açıktan yapılacak atamayı,

d) Kamu kurum ve kuruluşları: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarını,

e) Kura: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamalar için ilgililerin katılımına açık olarak yapılan yerleştirme yöntemini,

f) Pozisyon: Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel istihdam edilen her türlü pozisyonu,

g) Yeniden atama: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro ve pozisyonlara ilgili mevzuatına göre yapılacak yeniden atamayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kura Komisyonunun Teşkili ve Görevleri

Kura komisyonunun teşkili

MADDE 5 – (1) (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) Bakanlıkta kura işlemlerini yürütmek üzere, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşan Kura Komisyonu oluşturulur. Komisyona katılacak üyeler en az daire başkanı veya hukuk müşaviri düzeyinde olmalıdır.

(2) Kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına da yerleştirme yapılacak olması halinde komisyonda; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve (Değişik ibare:RG-9/2/2019-30681) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oy hakkı bulunan birer üye ile temsil edilebilir. Söz konusu kurumlar, bu komisyona gönderecekleri temsilcileri ve yedeklerini her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlığa bildirirler. Bu Komisyonda kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacak diğer kamu kurum ve kuruluşları da gözlemci bulundurabilir.

(3) Komisyonun kararları oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(4) Komisyonun sekretarya işlemleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Kura komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Kura komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Her yıl Ocak ayında toplanarak atama planı yapmak.

b) Kura ile ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

c) Atama yapılacak kadro ve pozisyon unvanları ile bunların sayılarını ve hizmet birimlerini personelin ülke düzeyinde dengeli dağılımını gözeterek belirlemek.

ç) Kuraların yaptırılması ve sonuçlarının ilanı ile kuraya yapılacak itirazların değerlendirilmesine yönelik işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

d) Kuraya ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kura ve Atamaya İlişkin Usul ve Esaslar

Kuraya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7 – (1) Kuraya ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamalara ilişkin kura işlemleri Bakanlığın koordinatörlüğünde yürütülür.

b) Kura için ilan edilecek kadro ve pozisyonlar kurum ve kuruluşların o kura dönemdeki ihtiyaç durumuna ve hizmet gereklerine göre tespit edilir.

c) Bağlı kuruluşlar ile Kamu kurum ve kuruluşları, münhal kadro, pozisyon, unvan ve görev yerlerini açıklayan listeleri, her kura döneminde Bakanlığa gönderirler.

ç) İlan edilecek kadro ve pozisyon sayısı, kuraya başvuru, kura zamanı ve yapılış şekli ile gerekli görülen diğer hususlar, kura tarihinden en az (Değişik ibare:RG-25/2/2018-30343) beş gün önce, ülke genelinde günlük olarak yayımlanan en az bir gazetede ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan verilmek suretiyle duyurulur.

d) Kuraya, ilan edilen kadro ve pozisyonlara ilk defa veya yeniden atanmak isteyen adaylar müracaat edebilir.

e) Adayların kura tarihinde, atama için ilgili mevzuatında belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

f) Adaylar, ilanda belirtilen sayıyı geçmemek üzere yer tercihinde bulunabilirler. Kurada tercih sıralaması dikkate alınır.

g) Tercihlerine yerleştirilemeyen Devlet hizmeti yükümlüleri resen, diğer adaylar istekleri halinde münhal kalan yerlere genel kura ile yerleştirilir.

ğ) Kura işlemleri, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro ve pozisyonlarında her branş için, diğerlerinde ise her unvan için ayrı ayrı yapılır.

h) (Değişik cümle:RG-25/2/2018-30343) Kura sonuçları, kura işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Devlet hizmet yükümlüleri için bu duyuru, tebligat yerine geçer.

(2) Kura çekimi bilgisayar ortamında yapılır. Bunun mümkün olmaması halinde torba kurası da yapılabilir. Kura işlemleri ve sonuçlarına ilişkin belgeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak bağlı kuruluşlara/ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tutanakla teslim edilir.

(3) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşip atanmak istemeyenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramazlar.

Atamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8 – (1) Adaylar atamaya esas evraklarını, kura sonucu yerleştikleri bağlı kuruluş/kamu kurum ve kuruluşuna teslim ederler. Atamalar ilgili bağlı kuruluş/kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılır. Çekilen kura sonucunda, görev yerleri belirlenen adayların atama işlemlerine derhal başlanır. Bağlı kuruluş/kamu kurum ve kuruluşların kadrolarına yerleştirilenlerin kura sonuçları Bakanlık tarafından sonuçların ilanından itibaren en geç on gün içinde ilgili kurum ve kuruluşun sorumlusuna kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde tutanakla teslim edilir.

(2) (Mülga:RG-25/2/2018-30343)

(3) Kura tarihi itibariyle atama şartlarını taşımadıkları anlaşılanların atamaları yapılmaz. Kura sonucu ataması yapılanların belgelerinin gerçek dışı olduğu veya atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların atama onayları iptal edilir.

(4) Bakanlık ve bağlı kuruluş kadro ve pozisyonlarına yerleştirilen adayların atama kararları, adayın başvuruda belirttiği adrese tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren ilgili mevzuatı gereği süresi içerisinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre atanmış olanlar bir yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde de atamaları iptal edilir.

Karşılıklı yer değiştirme

MADDE 9 – (1) Kurada aynı dönemde, aynı kurum ve kuruluşun aynı unvanlardaki münhal kadro ve pozisyonlarına yerleştirilenler, kura sonuçlarının ilgili kurum ve kuruluşa bildirilmesinden itibaren üç iş günü içinde yerleştirildikleri kurumlara birlikte müracaat ederek karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 15/2/2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/7/2015

29412

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

25/2/2018

30343

2

9/2/2019

30681

3