TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumları, ortaöğretim okulları ve sınıf okulu/eğitim merkezlerindeki öğrenciler ile diğer okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına eğitim ve öğretim gören öğrencilerin; disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumları, ortaöğretim okulları ve sınıf okulu/eğitim merkezlerindeki öğrenciler ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına eğitim ve öğretim gören öğrencilerin disiplinle ilgili faaliyet ve esaslarını kapsar.

(2) Yabancı öğrenciler açısından Türkiye ile yabancı öğrencinin uyruğunda olduğu ülke arasında akdedilen ikili anlaşma hükümleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amir: Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan ve makam ve memuriyet itibarıyla emretmek yetkisine sahip kimse ile kadro ve kuruluş bağlantısı olmasa dahi mevzuatla amir olarak yetkilendirilmiş olan diğer kişileri,

b) Bilişim araçları: Ses veya görüntü iletme veya kayıt yapma özelliği olan her türlü cep telefonu ve kamera ile bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, genel veya yerel ağ ile her türlü bilgi depolamaya, taşımaya veya aktarmaya elverişli cihaz ve benzeri araçları,

c) Ceza inceleme kurulu: Öğrenci disiplin kurulu tarafından cezalandırılan öğrencinin itirazını incelemeye yetkili olan kurulu,

ç) Ceza puanı: Disiplin cezaları karşılığında belirlenen puanı,

d) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe göre disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amiri,

e) Disiplin amirleri: Disiplin amiri ile üst disiplin amirlerini,

f) Disiplin cezası: Disiplinsizlik nedeniyle yetkili kişi veya kurullar tarafından verilen ve bu Yönetmelikte gösterilmiş olan yaptırımları,

g) Disiplin puanı: Öğrencinin disiplin durumunun puan olarak ifadesi olup öğrenciye, öğrenimine başladığında verilen ve her disiplin yılında, kaybedilen disiplin puan toplamının belirlenen oranda müteakip yıllara ilave edilmesi ile hesaplanan toplam puanı,

ğ) Disiplin Yılı:

1) Ortaöğretim öğrencileri için, eğitim öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar olan süre olup bu, okula yeni katılan öğrenciler için intibak veya oryantasyon süresi sonunda başlayan süreyi, mezun olacak öğrenciler için lisans veya ön lisans eğitimi görecekleri okula katıldıkları günün başlangıcı ile sona eren süreyi,

2) Lisans ve ön lisans öğrencileri için, eğitim öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar olan süre olup bu, okula yeni katılan öğrenciler için intibak veya oryantasyon süresi sonunda yapılan ant içme töreninden itibaren başlayan süreyi, mezun olacak öğrenciler için subay veya astsubaylığa nasbedildikleri günün başlangıcı ile sona eren süreyi,

3) Diğer öğrenciler için, eğitim gördükleri kıta veya askerî kuruma katılış gününden başlayan ve subay veya astsubaylığa nasbedildikleri günün başlangıcı ile sona eren süreyi,

h) Disiplinsizlik: Bu Yönetmeliğe göre disiplin cezası ile cezalandırılan fiil ve halleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatili günleri dışındaki çalışma günlerini,

i) Okul: Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumları ve ortaöğretim okulları, fakülte ve yüksek okullar askerî öğrenci komutanlıkları ile diğer okullar ve sınıf okulu/eğitim merkezlerini,

j) Ortaöğretim okulları: Askerî liseler ve astsubay hazırlama okullarını,

k) Öğrenci: Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumları ve ortaöğretim okulları ile diğer okullar ve sınıf okulu/eğitim merkezlerinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına yurt içinde ve yurt dışındaki sivil/askerî fakülte, yüksekokul ve kurumlarda öğrenim gören veya rütbesiz olarak temel askerlik eğitimine tabi tutulan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerî öğrencileri, sözleşmeliler dâhil subay ve astsubay adaylarını, yedek subay adaylarını ve Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülke öğrencilerini,

l) Öğrenci disiplin kurulu: Okullarda kurulan ve bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılan disiplinsizlikleri ve disiplin amirince teklif edilmesi halinde 29 uncu maddesinde yazılı disiplinsizlikleri cezalandırmakla görevli ve yetkili olan kurulu,

m) Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro ve kuruluş yönünden bağlı bulunduğu ve disiplin cezası vermeye yetkili sıralı amirleri,

n) Yüksek disiplin kurulu: Okullarda kendi özel yönetmeliklerine göre kurulmuş olan yüksek disiplin kurullarını,

o) Yükseköğretim Kurumları: Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı harp okullarını, fakülteleri, yüksek okulları ve meslek yüksek okullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Disiplin ilkesi

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin disiplinin bütün gereklerine, severek ve inanarak uymaları temel ilkedir.

(2) Disiplin amirleri tarafından, öğrencilere katıldıkları andan itibaren uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre durum ve tutumları ile davranışları öğretilir ve bu temel ilkenin gerektirdiği şuurlu bir disiplin ruhu geliştirilir.

(3) Öğrenciler uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirleri tam olarak öğrenmek için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Mevzuatı bilmemek, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmamayı gerektirmez.

Disiplin ve disiplinin tesisinde esas

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin disiplini; kanun, yönetmelik, yönerge ve emir esaslarına göre sağlanır ve değerlendirilir.

(2) Disiplinin tesisinde esas; ceza ile disiplin tesisi değil, öğrencinin eğitilmesi ve disiplinsizliği önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Ceza vermek suretiyle tesis edilen disiplinde, öğrencinin eğitilmesi de göz önünde bulundurulur.

Disiplinsizliğin oluşması ve disiplin cezalarının niteliği

MADDE 7 – (1) Disiplinsizlik; bu Yönetmelikte ayrıca hüküm bulunmayan hallerde, kasten veya taksirle işlenebilir.

(2) Aynı fiil nedeniyle bu Yönetmelikte yazılı disiplin cezalarından birden fazlası verilemez.

(3) Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi halinde ağır olan disiplin cezası verilir.

(4) Bir fiilin diğer kanunlar ve yönetmelikler kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Yönetmelik kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Disiplin soruşturması veya tahkikatın adli soruşturma veya kovuşturmadan bağımsızlığı

MADDE 8 – (1) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.

Takdir hakkının kullanımı

MADDE 9 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkilendirilmiş kişi ve kurullar, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanır.

(2) Takdir hakkı mutlaka gerekçeli olarak kullanılır.

(3) Disiplin cezası vermeye yetkilendirilmiş kişi ve kurullar; ceza verilip verilmemesi, verilen ceza nedeniyle ceza puanı düşülüp düşülmemesi veya ceza miktarının belirlenmesinde takdir haklarını kullanırken;

a) Disiplinsizliğin işleniş biçimi,

b) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer,

c) Disiplinsizliğin askerî hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı,

ç) Disiplinsizliğin niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması,

d) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,

e) Disiplinsizlik yapan öğrencinin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,

f) Disiplinsizlik yapan öğrencinin daha önceki disiplin durumu,

g) Disiplinsizlik yapan öğrencinin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık,

ğ) Öğrencinin yaş ve gelişimi,

h) Öğrencinin eğitim-öğretimdeki ilgi ve başarısı,

gibi hususları göz önüne alırlar.

(4) İtiraz üzerine yetkili makamlar tarafından verilen kararlar hariç olmak üzere, hiçbir idari makam tarafından, disiplin cezası ile ilgili takdir hakkının kaldırılması sonucunu doğuran bir karar verilemez veya uygulama yapılamaz. Kesinleşen cezalar, hiçbir idari makam veya kurul tarafından itiraz üzerine veya resen kaldırılamaz veya değiştirilemez.

Savunma hakkı

MADDE 10 – (1) Savunması alınmayan öğrenciye, disiplin amirleri ve öğrenci disiplin kurulları tarafından disiplin cezası verilemez.

(2) İsnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve yazılı olarak ilgiliye bildirilir. Verilecek savunma süresi iki işgününden az ve her halde beş işgününden fazla olamaz. Savunması istenen kişinin talebi halinde ilave savunma süresi verilebilir. Ancak, ilk verilen savunma süresi ile ilave verilen savunma süresinin toplamı beş işgününü geçemez. Verilecek süre içinde savunmasını yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu husus tutanakla tespit edilerek cezalandırma evrakına eklenir.

(3) Ortaöğretim öğrencileri için savunma hakkının kullanılması esnasında öğrencinin talebi veya disiplin amirlerinin gerekli görmesi üzerine rehber öğretmeni veya danışmanı öğrenciye nezaret eder.

Disiplin danışmanlığı

MADDE 11 – (1) Öğrencinin disiplinsiz davranışlarında artış olması durumunda, disiplinsizliğe yönelten nedenlerin araştırılması ve verilen disiplin cezalarının ıslah gayesini sağlaması amacıyla; disiplin amirleri tarafından öğrencinin isteğine bağlı kalmaksızın rehberlik danışma birimleri ile koordinasyon sağlanarak görüştürülmesi ve rehberlik hizmeti alması sağlanır. Rehberlik birimleri tarafından öğrencinin tanınmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılır ve bu çalışmaların sonuçları öğrencinin disiplin durumunu iyileştirmek maksadıyla disiplin amirleri ile paylaşılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Amirlerinin Görev ve Yetkileri

Disiplin amirleri

MADDE 12 – (1) Disiplinsizliği tespit edilen öğrenciye, disiplin amiri tarafından bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak disiplin cezası verilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenmiş olan disiplinsizliklere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara, eylemleri adli veya askerî suç teşkil etse dahi aynı neviden disiplin cezaları verilebilir.

(3) Disiplin amiri olabilmek için, disiplin cezası verilecek öğrencinin kadro ve kuruluşa göre amiri konumunda olunması gerekir. Eğitim, tatbikat, kurs, staj, tören gibi maksatlarla farklı garnizonlarda geçici teşkilatlanma veya görevlendirme yapılması durumunda, teşkilatlanma veya görevlendirme emrinde açıkça belirtilmek kaydıyla, amir olarak yetkilendirilenler de disiplin amiri yetkisini haizdir.

(4) Disiplin amirlerinin verebilecekleri cezalar ve cezaların karşılığında düşülecek disiplin puanları ekli (1) sayılı çizelgede gösterilmiştir.

(5) Disiplin amirince verilen cezalarda, disiplinsizliğin oluştuğunu veya oluşmadığını gösteren unsurlar, ceza kararına karşı yapılacak itirazın itiraz makamı ve itiraz süresi ile ceza miktarının tayininde esas alınan hususlar ceza kararında gösterilir.

(6) Daha üst rütbeli bir kadroya vekâleten atanan veya görevlendirilenler, vekâlet ettikleri kadroda gösterilen rütbenin sahip olduğu disiplin cezasına ilişkin yetkileri kullanır.

(7) Disiplin cezasının tebliğinden önce disiplinsizlik yapan öğrencinin disiplin amiri değişmiş ise, disiplin cezası verme yetki ve sorumluluğu yeni disiplin amirine geçer.

(8) Disiplin cezasının kesinleşmesinden sonra disiplinsizlik yapan öğrencinin disiplin amiri değişmiş ise yeni disiplin amiri tarafından ceza yerine getirilir. Ancak ortaöğretim okullarında verilen ve yerine getirilemeyen cezalar, öğrencinin yükseköğretime devam etmesi durumunda yeni okullarında yerine getirilmez.

(9) Cezanın disiplin amiri tarafından verilmesi esastır.

(10) Aşağıdaki hallerde disiplin soruşturması yapma ve disiplin cezası verme görev ve yetkisi üst disiplin amirleri tarafından da kullanılabilir:

a) Disiplinsizlik, daha ağır bir disiplin cezası verilmesi amacıyla kendisine iletilmiş veya kendisi tarafından buna gerek görülmüşse.

b) Disiplinsizliğe bizzat şahit olunmuşsa.

c) Disiplinsizlik, resmi saygınlığına ve makamına karşı işlenmişse.

ç) Disiplinsizlik, emri altında bulunan çeşitli kıta, karargâh ve kurumlara bağlı birden fazla kişi tarafından işlenmişse.

d) Bu Yönetmeliğe göre cezalandırılması zorunlu olan bir disiplinsizlik, bilinmesine rağmen kendinden önceki disiplin amirleri tarafından cezasız bırakılmışsa.

(11) Onuncu fıkra kapsamındaki yetkilerin üst disiplin amirlerince kullanılmaması durumunda, disiplin cezası verme görev ve yetkisi disiplin amiri tarafından kullanılır.

Disiplin amirlerinin ikaz ve disiplin eğitimine alma yetkisi

MADDE 13 – (1) Amirlerin; öğrencilere hatalarını göstermesi, öğrencileri tenkit ve muahezesi, sözlü veya yazılı olarak ikazı disiplin cezası sayılmaz. Öğrenciler tarafından bu ikazların saygı ile karşılanması zorunludur.

(2) Disiplin amirleri, disiplin yönünden eğitilmesine ve ıslah edilmesine katkı sağlamak amacıyla, öğrencilere ilave görev ve sorumluluklar verebilir. Verilecek görev ve sorumluluklar; işlenen fiilin niteliğine ve öğrencilik statüsüne uygun ve ölçülü olur. Bu kapsamda verilen görevler hizmete yönelik emir olarak kabul edilir.

Disiplin soruşturması ve yetkiler

MADDE 14 – (1) Öğrencinin disiplinsizlik teşkil edebilecek bir fiilini veya öğrencilikle bağdaşmayan tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla ya da şahsen disiplin soruşturması yapar.

(2) Disiplin soruşturmacısı olarak tek bir kişi görevlendirilebileceği gibi en az üç kişiden oluşan bir heyet de görevlendirilebilir.

(3) Disiplin soruşturmacıları ve heyeti, kendilerini görevlendiren disiplin amiri adına; disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, savunma alma, tanık dinleme, bilirkişi görevlendirme, keşif yapma, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak üzere her türlü inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir. Bu kapsamda yapılacak harcamalar, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden ödenir.

Disiplinsizliklerin bildirilmesi

MADDE 15 – (1) Her üst, disiplinsizliği gördüğü yerde müdahale etmek zorundadır. Öğrencilere ceza verme yetkisi olmayanlar, tespit ettikleri disiplinsizlikleri ceza vermeye yetkili disiplin amirlerine yazılı veya sözlü olarak bildirirler.

(2) Sözlü olarak yapılan bildirim, disiplin amiri tarafından tutanak altına alınır. Disiplinsizlikle ilgili somut bilgi ve belge bulunması durumunda, bu bilgi ve belgeler en kısa sürede disiplin amirine teslim edilir.

(3) Amirler, maiyetinin suç işlediğini, disiplinsizlik yaptığını ya da ahlaka aykırı davranışları olduğunu herhangi bir şekilde öğrendiğinde, ilgililer hakkında gerekli idari ve adli işlemleri yapar. Suç, disiplinsizlik ya da ahlaka aykırı davranış iddiaları, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş ise şikâyeti yapan kişinin ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz.

Disiplin amirlerinin takdir hakkı

MADDE 16 – (1) Disiplin amirleri, öğrencinin genel durumu, hizmet ve disiplin safahatı, eylemin niteliği ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan takdir hakkının kullanılmasına ilişkin diğer esasları göz önüne alarak;

a) Yetkisindeki izinsizlik cezası gerektiren disiplinsizliklere kınama cezası verebilir,

b) Kınama cezası gerektiren disiplinsizliklere ceza vermeyebilir,

c) Ortaöğretim okullarındaki öğrenciler için, kınama veya yetkisindeki izinsizlik cezalarında disiplin puanının düşülmemesine karar verebilir,

ç) Kınama cezası ile cezalandırılmış bir disiplinsizliğin aynı disiplin yılı içinde tekrar işlenmesi durumunda, bu disiplinsizliğe izinsizlik cezası verebilir,

d) Cezanın ağırlaştırılması maksadıyla;

1) Kınama ve yetkisi dâhilindeki izinsizlik cezalarını gerektiren disiplinsizlikler için, öğrencinin üst disiplin amiri tarafından cezalandırılmasını teklif edebilir,

2) Yetkisi dâhilindeki izinsizlik cezalarını gerektiren disiplinsizlikler için, öğrenciyi öğrenci disiplin kuruluna sevk edebilir.

Disiplin amirleri tarafından verilen cezalara itiraz, cezanın kesinleşmesi

MADDE 17 – (1) Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren iki iş günü içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşir.

(2) Cezanın tebellüğünden kasıtlı olarak imtina edilmesi halinde bu durum en az iki imzalı bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın tutulduğu tarih tebliğ tarihi sayılır.

(3) İtiraz, yetkili üst disiplin amiri tarafından üç iş günü içinde karara bağlanır. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

(4) İtiraz haklı görülürse, itirazı inceleyen üst disiplin amiri verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. İtiraz haklı görülmez ise ret olunur. Karar itiraz edene tebliğ edilerek kesinleşir.

(5) Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı disiplin kurullarına itiraz yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Disiplin Kurulu, Öğrenci Disiplin Subayı ve Ceza İnceleme Kurulu

Öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 18 – (1) Öğrenci disiplin kurulları;

a) Harp okullarında alay komutanı,

b) Astsubay meslek yüksekokullarında, varsa nezdinde alay/tabur disiplin kurulu bulunan komutan; yoksa okul komutanı,

c) Gülhane Askerî Tıp Fakültesinde, Gülhane Askerî Tıp Fakültesi Öğrenci Alay Komutanı,

ç) Fakülte ve yüksek okullar askerî öğrenci komutanlıklarında, komutan,

d) Sınıf okulları/eğitim merkezlerinde varsa Öğrenci Alay Komutanı, yoksa sınıf okulları/eğitim merkezi komutanı,

e) Ortaöğretim okullarında okul komutanı,

tarafından teşkil edilir.

(2) Bu komutan veya amirler tarafından, yetki alanları belirlenmek kaydıyla, öğrenci mevcudu göz önüne alınmak suretiyle birden fazla öğrenci disiplin kurulu teşkil edilebilir.

(3) Fakülte ve yüksek okul askerî öğrenci komutanlığı teşkil edilmeyen yerlerde, fakülte ve yüksek okul öğrenci birlik komutanlıklarının bağlı bulundukları okulun öğrenci disiplin kurulları fakülte ve yüksek okul askerî öğrencileri ile ilgili işlemleri de yapmaya yetkilidirler.

Öğrenci disiplin kurullarının oluşumu

MADDE 19 – (1) Öğrenci disiplin kurulları;

a) Subay adayı öğrenciler için asgari binbaşı rütbesinde bir başkan ile meslekte beş yılını tamamlamış, başkandan kıdemsiz iki subay üye,

b) Astsubay adayı öğrenciler için ise asgari binbaşı rütbesinde bir başkan ile meslekte beş yılını tamamlamış, başkandan kıdemsiz bir subay ve bir astsubay üye,

olmak üzere toplam üç kişiden oluşur.

(2) Taksirli suçlar dışında bir suçtan hükümlü bulunanlar, öğrenci disiplin kurullarında görevlendirilmez.

(3) Kurulun başkan ve üyeleri; nezdinde kurulduğu komutan veya askerî kurum amiri tarafından disiplin yılı başlangıcında bir yıllığına görevlendirilir. Kurul üyeleri, zorunlu nedenler hariç görev süresi içinde değiştirilmezler. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Başkan veya üyelerin olmadığı zamanlarda veya oturuma katılamadıkları durumlarda görev yapmak üzere asıl üye sayısı kadar yedek üye bulunur.

(4) Yeterli sayıda veya uygun nitelikte personel bulunamaması nedeniyle kurulun oluşturulamaması durumunda, eksik kurul üyeleri bağlı olunan üst komutanlıkça görevlendirilir.

(5) Durumu görüşülecek öğrencinin disiplin amirleri, öğrenci disiplin kurullarında görev alamazlar. Başkan ve üyeler, birbirlerinin en yakın amiri olamazlar.

Öğrenci disiplin subayı, niteliği ve görevleri

MADDE 20 – (1) Her öğrenci disiplin kuruluna bir öğrenci disiplin subayı görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde, bir öğrenci disiplin subayı birden fazla öğrenci disiplin kurulunun işlemlerini yürütmek üzere, nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutan veya askerî kurum amiri tarafından yetkilendirilebilir.

(2) Öğrenci disiplin subayı, yardımcılığı kaldırılan askerî hâkim sınıfına mensup subaylar arasından atanabilir. Askerî hâkim sınıfına mensup öğrenci disiplin subayları, komutanlık ve askerî kurum amirliklerinin aynı zamanda hukuk müşaviridir.

(3) Askerî hâkim sınıfına mensup subaylar arasından atanmış olan öğrenci disiplin subayının bulunmaması yahut görevini yapmasını engelleyici sebeplerin bulunması hâlinde, öğrenci disiplin subaylığı görevi 6413 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği disiplin subayı olarak atanmış veya görevlendirilmiş olan disiplin subayı tarafından yapılabileceği gibi, atama veya görevlendirme suretiyle diğer sınıflara mensup subaylar tarafından da yapılabilir. Atama yapılmaması hâllerinde öğrenci disiplin subayı, nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutan veya askerî kurum amiri tarafından kıtada en az bir yıl hizmet görmüş olan ve taksirli suçlar dışında bir suçtan hükümlü bulunmayan subaylar arasından görevlendirilir.

(4) İhtiyaç duyulması hâlinde, yeteri kadar subay veya astsubay, öğrenci disiplin subayı yardımcısı olarak görevlendirilebilir veya atanabilir. Ayrıca öğrenci disiplin subaylıklarında ve öğrenci disiplin kurullarında tutanak kâtipliği yapmak ve diğer idari işleri yürütmek üzere yeteri kadar personel görevlendirilir ve bunlara gerekli malzeme ve yer tahsisi yapılır.

(5) Öğrenci disiplin subayının görevleri aşağıda belirtilmiş olup, öğrenci disiplin subayı bu görevlerinden dolayı nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutana veya askerî kurum amirine karşı sorumludur:

a) Adli ve disiplin konularında danışmanlık yapmak.

b) Öğrenci disiplin kurulunun yapacağı işlemleri koordine etmek.

c) Adli konular ile ilgili yazışma ve diğer idari işlemleri yürütmek.

ç) Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Öğrenci disiplin kurulunun yetkileri

MADDE 21 – (1) Öğrenci disiplin kurulu; bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılan disiplinsizlikler ve disiplin amirince teklif edilmesi halinde 29 uncu maddesinde yazılı disiplinsizlikler ile bu disiplinsizliklere nitelikleri ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemleri üç hafta sonundan az olmamakla birlikte altı hafta sonuna (dâhil) kadar izinsizlik cezası ile cezalandırmakla görevli ve yetkilidir. Öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen ceza karşılığında düşülecek disiplin puanı ekli (1) sayılı çizelgede gösterilmiştir.

(2) Öğrenci disiplin kurulu, yapacağı tahkikatın her safhasında istem üzerine veya gerek görmesi durumunda; ilgililerin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kıta, karargâh, kurum veya amirlerden bilgi almaya, belge istemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yapmaya, hakim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak üzere, tahkikatı aydınlatacak her türlü idari işlemi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Bu kapsamda yapılacak harcamalar, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden ödenir.

Tahkikat usulü

MADDE 22 – (1) İşlediği disiplinsizlik nedeniyle öğrenci disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin soruşturma dosyası; ilk disiplin amiri tarafından hazırlanır ve üst disiplin amirinin onayı ile disiplinsizliğin öğrenilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde, yetkili öğrenci disiplin kurulunun öğrenci disiplin subaylığına gönderilir. Bu dosyaya; disiplinsizlikle ilgili disiplin amirlerince yapılmış soruşturmaya ait evraklar ile bu disiplinsizliğe ilişkin diğer bilgi ve belgeler, öğrencinin yazılı savunması, yazılı savunma vermemesi durumunda konu hakkındaki tutanak, disiplinsizlik ve ceza takip çizelgesi, disiplin amiri ve bir üst disiplin amirinin kanaatleri ve ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve belgeler konur.

(2) Öğrenci disiplin subayı tarafından yapılan inceleme sonunda;

a) Adli veya askerî mahkemelerin görevine giren bir suçun işlendiğinin tespit edilmesi hâlinde dosyanın bir suretinin görevli mercie gönderilmesine,

b) Öğrenci disiplin kurulunun görev alanına girmeyen bir disiplinsizliğin tespit edilmesi hâlinde, gerekçesi ile birlikte evrakın ilgili disiplin amirine iade edilmesine,

nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutan veya askerî kurum amirinin onayıyla karar verilir. Nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutan veya askerî kurum amiri bu yetkisini, askerî hâkim sınıfından olan öğrenci disiplin subayına yazılı olarak devredebilir.

(3) Öğrenci disiplin kurulu, öğrenci disiplin subayının teklifi üzerine kurul başkanının emri ile toplanır. Öğrenci disiplin subayı toplantı öncesinde, öğrenci hakkındaki iddiaları ve toplantı tarihini ilgilinin disiplin amirine yazı ile bildirir. Bu yazı disiplin amiri tarafından, dosyanın öğrenci disiplin kurulunda görüşülmesinden en az üç iş günü önce ilgiliye tebliğ edilir. Durumu görüşülecek öğrencinin toplantıda hazır bulundurulması disiplin amiri tarafından sağlanır.

(4) Disiplin kuruluna sevk edilen öğrenci; tahkikatın gizliliğini, üçüncü şahıs ve makamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve güvenliğini, gizli ve özel nitelikteki bilgileri korumaya yönelik olanların dışındaki soruşturma evrakının tamamını inceleme, tanık dinletme ve öğrenci disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir.

(5) Öğrenci disiplin kurullarının ve öğrenci disiplin subayının her türlü bilgi veya belge talepleri, sıralı disiplin amirleri vasıtasıyla karşılanır.

(6) Öğrenci disiplin kurulu toplantılarında öğrenci disiplin subayı ile tutanak kâtibinin bulunması şarttır.

(7) Tahkikat ile ilgili oturumların yönetimi ve disiplininin sağlanması öğrenci disiplin kurulu başkanına aittir.

Tahkikat sonucu verilecek karar

MADDE 23 – (1) Disiplin amiri tarafından hazırlanan dosya, dosyanın kurula teslim edilmesini müteakip otuz gün içinde karara bağlanır. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu veya kurulun toplanmasına engel halin bulunduğu durumlarda bu süre üç katına kadar uzatılabilir.

(2) Öğrenci disiplin kurulu tahkikat sonucunda; disiplin cezası verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesine yahut kurulun yetkisizliğine karar verebilir. Yetkisizlik kararı verilmesi durumunda dosya işlem yapılmak üzere disiplin amirine iade edilir.

(3) Yapılan tahkikat sonucunda fiilin disiplin kurulunun görev alanına giren başka bir disiplinsizlik teşkil ettiği anlaşılırsa buna uygun olarak disiplin cezası tayin edilir.

(4) Öğrenci disiplin kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa hakkında tahkikat yapılanın en çok aleyhinde olan oy, çokluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur.

(5) Öğrenci disiplin kurulu kararlarının gerekçesinde, disiplinsizliğin oluştuğunu veya oluşmadığını gösteren unsurlar, ceza miktarının tayininde esas alınan hususlar ile ceza kararına karşı yapılacak itirazın itiraz mercii ve itiraz süresi gösterilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır, ilgililere tebliğ edilmek ve öğrencinin özlük dosyasına konulmak üzere disiplin amirine gönderilir.

Öğrenci disiplin kurulu kararına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen kararlara karşı, kararın tebliğ edilmesinden itibaren üç iş günü içinde, cezalandırılan öğrenci veya öğrenciyi öğrenci disiplin kuruluna sevk eden amir tarafından, ceza inceleme kuruluna iletilmek üzere öğrenci disiplin subayına itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşir.

Ceza inceleme kurulu

MADDE 25 – (1) Ceza inceleme kurulu olarak;

a) Harp okullarında alay disiplin kurulu,

b) Astsubay Meslek Yüksekokullarında alay/tabur disiplin kurulu,

c) Gülhane Askerî Tıp Fakültesinde, öğrenci alayı disiplin kurulu,

ç) Fakülte ve yüksek okullar öğrenci komutanlıkları, Sınıf Okulları/Eğitim Merkezleri ve ortaöğretim okullarında yüksek disiplin kurulu,

görev yapar.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen disiplin kurullarının oluşturulmaması durumunda, bu okullardaki yüksek disiplin kurulları aynı zamanda ceza inceleme kurulu olarak görev yapar.

İtirazın incelenme usulü ve cezanın kesinleşmesi

MADDE 26 – (1) İtiraz üzerine; cezayı veren öğrenci disiplin kurulu, karar ve dosyayı ceza inceleme kuruluna gönderir.

(2) Ceza inceleme kurulu, dosyanın kendisine ulaşmasını müteakip en geç otuz gün içinde dosya üzerinden incelemesini tamamlayarak kararını verir. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu veya kurulun toplanmasına engel halin bulunduğu durumlarda bu süre üç katına kadar uzatılabilir.

(3) Ceza inceleme kurulu itirazı yerinde görürse yeni kararı kendisi verir. Aksi hâlde itirazı reddeder. Oylar dağılırsa durumu görüşülenin en çok aleyhinde olan oy, çokluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(4) Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve öğrenci disiplin kurulu ile disiplin amirine gönderilir. Disiplin amiri kararı öğrenciye tebliğ eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenciler İçin Uygulanacak Cezalar, Cezaların Özellikleri ve

Cezalandırmayı Gerektiren Disiplinsizlikler

Öğrenciler hakkında verilebilecek cezalar ve özellikleri

MADDE 27 – (1) Kendilerine kanun, nizam ve emirlerle verilmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmeyen veya uyulması zorunlu olan kurallara uymayan veya yasaklanan fiilleri yapan öğrencilere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası verilir.

(2) Öğrencilere verilebilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre aşağıda belirtilmiştir.

a) Kınama.

b) İzinsizlik.

(3) Kınama cezası; öğrencinin, disiplinsizlik teşkil eden davranışlarda bulunduğunun somut olarak tespit edilmesi ve bunun yazı ile bildirilmesidir.

(4) İzinsizlik cezası; öğrencinin, hafta sonu tatilinden faydalandırılmamasıdır.

Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler

MADDE 28 – (1) Kınama cezası gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:

a) Uyulması gereken kurallara karşı kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

b) Özürsüz veya izinsiz olarak bulunması gereken yere geç gelmek, erken ayrılmak, terk etmek veya mesai çizelgesine uymamak.

c) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.

ç) Emir ve talimatlarla belirtilen kuralları kusurlu davranışları ile ihlal etmek.

d) Verilen emirlerin ve eğitim-öğretim görevlerinin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsız davranmak.

e) Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak nizamlarda ve önceden belirlenmiş kurallara riayet etmemek.

f) Tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.

g) Diğer öğrencilere veya astlık-üstlük ilişkisi içinde olunmayan kişilere söz ve hareketlerle sataşmak, kötü muamelede bulunmak, terbiye veya adaba uygun olmayan sözlerle konuşmak.

ğ) Nizamlarla belirlenmiş olan askerî görgü, protokol ve davranış kurallarına aykırı bir biçimde tavır ve davranışlarda bulunmak.

h) Selamlama ile ilgili olarak nizamlarla belirlenmiş kurallara riayet etmemek.

ı) Belirlenmiş olan kişisel veya çevre temizliği ile ilgili kurallara riayet etmemek.

i) İcra edilen bir faaliyetin veya verilmiş bir emrin icrası veya sonuçları hakkında ilgililere tekmil vermemek.

j) Eğitim ve öğretimin etkin olarak yapılmasını sağlayacak bilgi ve görgünün kazanılmasında göstermesi gereken gayreti göstermemek.

k) Askerî eşyayı düzgün ve talimatlara uygun kullanmamak.

l) Eğitim ve öğretim ile ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak.

m) Amir veya üstlerine karşı saygısızlık teşkil edecek nitelikte olmayan ancak askerî nezaket, protokol ve terbiye kurallarına aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmak.

n) Sağlığın korunması veya salgın ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için yetkili makamlarca yürürlüğe konulmuş tedbirlere uymamak veya okuldaki kişilerin sağlığını tehlikeye düşürecek fiillerde bulunmak.

o) Emri ve eğitim öğretim görevlerini mütalaa etmek.

ö) Kumar, bahis veya şans oyunları oynamaya yarayan araç, gereç veya malzeme bulundurmak.

Disiplin amirleri tarafından verilecek izinsizlik cezasını gerektiren disiplinsizlikler

MADDE 29 – (1) Disiplin amirleri tarafından verilecek izinsizlik cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:

a) Okuldan çıkarılmayı gerektirmeyecek şekilde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak.

b) Okuldan çıkarılmayı gerektirmeyecek şekilde öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

c) Emir ve talimatlarla belirlenen kuralları kasıtlı olarak ihlal etmek.

ç) Okulun huzur, sükûnet ve çalışma düzenini bozmak.

d) Verilen emirleri, kasıt veya taksirle tam ve zamanında yapmamak.

e) Amirlerine veya üstlerine söz, yazı, hâl veya hareketleri ile saygısız davranmak.

f) Askerî eşyayı kaybetmek, kasıtlı olarak tahrip etmek veya özel maksatla kullanmak.

g) Bilerek doğruyu söylememek.

ğ) Yirmi dört saati geçmeyecek şekilde; okulu izinsiz terk etmek veya yasal veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın izin, istirahat veya hava değişimi süresini geçirmek.

h) Alkollü içki bulundurmak veya içmek.

ı) Arkadaşları veya diğer personel arasında söz veya fiilleri ile hoşnutsuzluk yaratmak.

i) Yasak edilen yerlere girmek.

j) Yasak edilen her türlü yayını okumak veya bulundurmak.

k) Toplu şikâyet veya müracaatta bulunmak.

l) Kişisel bir menfaat sağlamak, görev veya sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla hastalığını abartmak veya rahatsızlığı varmış gibi göstermek (temaruz).

m) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

n) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını veya düzenini bozacak faaliyetlerde bulunmak.

o) Diğer öğrencilerin veya kişilerin onur, şeref veya haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde veya hareketlerde bulunmak.

ö) Diğer öğrencilere veya kişilere fiili saldırıda bulunmak.

p) Ortaöğretim öğrencileri için; tütün veya tütün mamullerini bulundurmak veya içmek.

r) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak.

s) Bahis ve şans oyunları oynamak.

ş) Bilişim araçlarını emir ve talimatlarda belirtilen maksat veya esaslar dışında bulundurmak ve kullanmak.

t) Kişisel menfaat temini için başkalarını aracı koyup öncelik veya ayrıcalık talep etmek.

u) Hafta sonu tatili veya günlük izinler ile evci veya özel evci izinlerinde garnizon hudutlarını izinsiz olarak terk etmek.

ü) İzin, istirahat, hava değişimi ve benzeri nedenlerle okula gidiş ve dönüşlerde terörle mücadele kapsamında emredilen yol güzergâhının dışına çıkmak, belirlenen günler dışında seyahat etmek veya yapılan planlamaya aykırı seyahat etmek.

v) Nöbet talimatına aykırı hareket etmek.

y) Okulda bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen her türlü malzemeyi bulundurmak veya kullanmak.

z) Gizli olmayan ancak açıklanmaması gereken bir bilgiyi yetkisiz kişilerin öğrenebileceği bir şekilde açıklamak.

aa) Bilerek kendine zarar vermek.

bb) Özürsüz veya izinsiz olarak derse, eğitime veya planlı faaliyetlere katılmamak,

cc) Yetkili kişi veya kurullar tarafından verilen disiplin cezalarını, idari yaptırımları veya disiplinsizlik nedeniyle verilen görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getirmemek.

çç) Aşırı borç almak.

dd) Kişisel bilgilerinde oluşan değişiklikleri zamanında amirlerine bildirmemek.

ee) Amirlerini yanıltmak amaçlı söz, fiil ve davranışlarda bulunmak.

Öğrenci disiplin kurulu tarafından verilecek izinsizlik cezasını gerektiren disiplinsizlikler

MADDE 30 – (1) Öğrenci disiplin kurulu tarafından verilecek izinsizlik cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:

a) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak.

b) Seminer, proje, tez, yayın veya bilimsel yarışmalarda intihal yapmak.

c) Bilişim araçlarıyla veya çeşitli şekillerde, hukuka aykırı olarak kişi veya kurumlar ile ilgili ses, söz veya görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek veya yaymak.

ç) Okuldan, yedi günü aşmayacak ve bu süre içinde kendiliğinden gelecek şekilde kaçmak.

d) İzin, istirahat veya hava değişimi süresini yasal veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın altı günü aşmayacak ve bu süre içinde kendiliğinden gelecek şekilde geçirmek.

e) Asker kişileri, amirlerine veya üstlerine karşı itaatsizliğe, saygısızlığa, mukavemet göstermeye veya müessir fiil işlemeye tahrik veya teşvik etmek veya bu eylem ve fiillere katılmak.

f) Tıbbi raporla ispatlanmak veya gizlenemeyecek derecede olmak şartıyla, sarhoş olmak.

g) Kumar oynamak.

ğ) Meslek kuruluşları, dernek veya vakıf üyelikleri ile spor kulüplerinin faal üyeliklerine izin almaksızın girmek.

h) Okuldan çıkarılmayı gerektirmeyecek derecede, Türk Silâhlı Kuvvetleri öğrenciliği sıfatına, itibar, onur ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak.

ı) Siyasi içerikli konuşmalar yapmak veya hal ve hareketlerde bulunmak.

i) Yetkili kişi veya kurullar tarafından verilen disiplin cezalarının, idari yaptırımların veya disiplinsizlik nedeniyle verilen görev ve sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesine karşı çıkmak ve bu kapsamda yapılması zorunlu olan görev ve yükümlülükleri yerine getirmemek.

j) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılık yapmak.

k) Alt veya üst sınıflara veya arkadaşlarına askerî usul ve kurallar dışında kötü davranmak veya eziyet etmek.

l) Yetkili makamlarca yasaklanmış olan toplantı, gösteri, yürüyüş ve benzeri faaliyetlere iştirak etmek.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin Puanları

Disiplin puanları

MADDE 31 – (1) Öğrencilerden;

a) Altı aydan az süreli eğitim ve öğretime tabi olanlara 30 disiplin puanı,

b) Altı aydan fazla, bir yıldan az (bir yıl dâhil) süreli eğitime tabi olanlara 50 disiplin puanı,

c) Bir yıldan fazla, iki yıldan az (iki yıl dâhil) süreli eğitime tabi olanlara 80 disiplin puanı,

ç) İki yıldan fazla, dört yıldan az (dört yıl dâhil) süreli eğitime tabi olanlara 120 disiplin puanı,

d) Dört yıldan fazla süreli eğitime tabi olanlara ilk dört yıl için 120 disiplin puanı, beşinci sınıfa geçişte ilave 30 disiplin puanı, altıncı sınıfa geçişte ilave 30 disiplin puanı verilir.

(2) Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilere, birinci fıkrada belirtilen disiplin puanlarına ilave olarak 30 disiplin puanı daha verilir.

(3) Ara sınıflardan okullara alınan öğrencilere, kalan eğitim süreleri dikkate alınarak birinci fıkra esaslarına göre disiplin puanı verilir.

(4) Disiplin puanları;

a) İntibak veya oryantasyon eğitimine tabi öğrencilere intibak veya oryantasyon eğitimini,

b) İntibak veya oryantasyon eğitimine tabi olmayan öğrencilere okula kabullerini,

müteakip verilir.

Ceza puanlarının düşülmesi

MADDE 32 – (1) Öğrencinin işlediği suç ve disiplinsizliklerde düşülecek ceza puanı ekli (1) sayılı çizelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı, cezanın kesinleştiği disiplin yılındaki disiplin puanından düşülür.

(2) Ekli (1) sayılı çizelgeye göre düşülecek ceza puanı;

a) Kınama cezalarında, cezayı verenin rütbesinin karşılığındaki puan,

b) İzinsizlik cezalarında, cezayı verenin rütbesinin karşılığındaki puanın, verilen hafta sonu tatili miktarıyla çarpımı sonucu bulunacak puan,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere askerî ve adlî mahkemelerce verilecek hapis cezalarında, her günün sekiz ile çarpımı sonucu bulunacak puan,

kadardır.

(3) Disiplin amirleri, cezalandırdıkları ortaöğretim öğrencilerin disiplin puanından, takdir hakkının kullanımı esaslarına uygun olarak ceza puanı düşülmemesine karar verebilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 28 inci ve 29 uncu maddelerinde yazılı bir disiplinsizlik için verilen cezada düşülecek ceza puanı, disiplin tam notunun 1/3’ünü; bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılı bir disiplinsizlik için verilen ceza ile askerî ve adlî mahkemelerce verilen hapis cezalarında düşülecek ceza puanı, disiplin tam notunun 1/2’sini geçemez.

(5) Ceza puanı,

a) Aynı fiile ilişkin mahkemeler tarafından verilen cezalar ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse de,

b) Herhangi bir nedenle ceza yerine getirilmemiş olsa da,

disiplin puanından düşülür. Ancak mahkeme tarafından verilen bir hapis cezası nedeniyle düşülmesi gereken ceza puanı, aynı fiilden dolayı verilmiş disiplinsizlik cezası nedeniyle daha önce düşülen ceza puanından fazla ise sadece aradaki fark kadar ceza puanı, disiplin puanından düşülür.

(6) Bu Yönetmelikte belirlenmiş olan disiplinsizlikler veya benzer eylemler nedeniyle öğrencinin Türk Silahlı Kuvvetleri adına öğrenim gördüğü sivil fakülte veya yüksek okullarda cezalandırılmış olması, öğrencinin bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda disiplin amirlerince veya öğrenci disiplin kurullarınca da cezalandırılmasına engel teşkil etmez. Ancak benzer olmayan eylemler nedeniyle öğrenim gördüğü sivil fakülte ve yüksek okullarda cezalandırılmış olan öğrencinin disiplin puanından, bu eylemler nedeniyle düşülecek ceza puanı miktarları ile yapılacak diğer idari işlemler ceza inceleme kurulları tarafından belirlenir.

Düşülen ceza puanlarının iadesi

MADDE 33 – (1) Bir disiplin yılı içerisinde, ceza puanı düşülmemiş öğrencinin disiplin puanı, müteakip yıla aynen intikal ettirilir.

(2) Disiplin yılı içerisinde işlenen suçlar ve disiplinsizlikler nedeniyle ceza puanı düşülen öğrencinin müteakip yıl disiplin puanı;

a) İki yıldan az (iki yıl dâhil) süreli eğitime tabi olanlar için kalan disiplin puanına, o disiplin yılında düşülmüş olan toplam ceza puanının 1/3’ü ilave edilerek,

b) İki yıldan fazla süreli eğitime tabi olanlar için ise kalan disiplin puanına, o disiplin yılında düşülmüş olan toplam ceza puanının birinci sınıfta 1/2’si; ikinci sınıfta 1/3’ü, üçüncü ve daha sonraki sınıflarda 1/4’ü ilâve edilerek,

tespit edilir.

(3) Sınıfta kalan öğrencinin disiplin puanı; o disiplin yılında düşülmüş olan toplam ceza puanının, kaldığı sınıf için belirlenen oran kadar olan kısmı ilave edilerek tespit edilir.

Disiplinsiz öğrencilerin ikazı ve velilerin bilgilendirilmesi

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin hâl, hareket, tutum ve davranışları ile disiplin derecesinin ölçüsü olan disiplin puanındaki düşmeye göre şu işlemler uygulanır:

a) Disiplin tam puanının 1/4’ünü kaybeden öğrenci, bölük komutanı/sınıf subayı (veya eşiti) tarafından yazılı olarak ikaz edilir.

b) Disiplin tam puanının 1/3’ünü kaybeden veya bir disiplin yılı içinde en az iki farklı disiplin amirinden toplam yedi defa veya daha fazla disiplin cezası alan öğrenci, tabur komutanı/sınıf amiri (veya eşiti) tarafından yazılı olarak ikaz edilir ve velisine yazılı bilgilendirme yapılır.

c) Disiplin tam puanının 1/2’sini kaybeden veya bir disiplin yılı içinde en az iki farklı disiplin amirinden toplam dokuz defa veya daha fazla disiplin cezası alan öğrenci;

1) Harp okullarında alay disiplin kuruluna,

2) Gülhane Askerî Tıp Fakültesinde, öğrenci alayı disiplin kuruluna,

3) Astsubay meslek yüksekokullarında varsa alay/tabur disiplin kuruluna yoksa yüksek disiplin kuruluna,

4) Fakülte ve yüksek okullar öğrenci komutanlıkları, sınıf okulları/eğitim merkezleri ve ortaöğretim okullarında yüksek disiplin kuruluna,

sevk edilir ve bu kurulların başkanları tarafından öğrenci ikaz edilerek velisine yazılı bilgilendirme yapılır.

ç) Disiplin tam puanının 2/3’ünü ve daha fazlasını kaybeden veya bir disiplin yılı içinde en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası alan öğrenci yüksek disiplin kuruluna sevk edilir ve bu kurulların başkanları tarafından öğrenci ikaz edilerek velisine yazılı bilgilendirme yapılır.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendindeki kurullar, kurula sevk edilen öğrencilere verilen ikaz kararı ile birlikte, yapılan ikazın karşılığı olarak öğrencinin disiplin puanından, disiplin tam puanının 1/24’ü ilâ 1/8’i arasında takdir edilecek ceza puanının düşürülmesine karar verir. Bu husus, disiplin kurulu kararında gerekçeleri ile açıklanır.

Küsuratlı puanların tam puana tahvili

MADDE 35 – (1) Puan hesaplamalarında, bir tam puanı aşan virgülden sonraki küsuratlar öğrenci lehine olacak şekilde tam puana tahvil edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezanın Yerine Getirilme Zamanı, Disiplinsizlik ve Cezanın Takibi,

Kayıtların Muhafazası, Zamanaşımı, Geçici Olarak

Kontrol Altına Alma Tedbirleri

Cezanın yerine getirilme zamanı

MADDE 36 – (1) Disiplin cezaları kesinleşmesini müteakip yerine getirilir.

(2) Disiplin amirleri tarafından zorunluluk hallerinde cezanın yerine getirilmesinin sonraya bırakılmasına veya ara verilerek yerine getirilmesine karar verilebilir. Ancak bu süre hiçbir şekilde cezanın kesinleşmesinin ardından bir yılı veya öğrenciliğin sona erdiği tarihi geçemez. Cezanın yerine getirilmesinin sonraya bırakılmasına karar verilmesi cezaya bağlı idari işlem ve sonuçları ertelemez.

(3) İzinsizlik cezaları yerine getirilirken; üç hafta sonu izinsizlik cezasının kesintisiz olarak yerine getirilmesini müteakip, zorunlu nedenler olmadıkça cezanın yerine getirilmesine ara verilerek öğrenci bir hafta sonu izinli bırakılır.

(4) Yıllık eğitim ve öğretim plânına uygun olarak; yarı yıl ve yıl sonu tatilleri ile dinî ve resmî bayram tatillerinde izinsizlik cezası yerine getirilemez.

Disiplinsizlik ve cezanın takibi

MADDE 37 – (1) Disiplin amirleri tarafından, öğrencilerin disiplinsizlik ve cezaları ile disiplin durumları ve puanlarının takibi maksadıyla her öğrenci için bir disiplinsizlik ve ceza takip çizelgesi tutulur. Bu çizelge öğrencinin özlük dosyasında muhafaza edilir.

Kayıtların muhafazası

MADDE 38 – (1) Disiplin cezaları ve diğer idari yaptırım ve hususlara ilişkin bilgi ve belgeler, ilgililerin özlük dosyalarına konularak muhafaza edilir ve kayıt altına alınır.

(2) Öğrenci disiplin kurulunun arşiv işlemleri ilgili yönerge esaslarına göre yürütülür.

Zamanaşımı

MADDE 39 – (1) Disiplin amirleri tarafından, disiplinsizliğin kendileri tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez. Fiil inceleme ve araştırma yapmayı gerektirmiş ise, bir ay içerisinde inceleme ve araştırmaya başlanmış olmak ve altı ayı geçmemek kaydıyla, inceleme ve araştırma için geçen süre bir aylık süreye dâhil edilmez.

(2) Öğrenci disiplin kurullarında yapılan tahkikatlarda, fiilin disiplin amiri tarafından öğrenilmesinden itibaren altı ay ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez.

(3) Savunmanın istendiği ve alındığı zaman aralığında geçen süre, zamanaşımı açısından dikkate alınmaz.

Geçici olarak kontrol altına alma tedbirleri

MADDE 40 – (1) Geçici olarak kontrol altına alma tedbirlerine ilişkin hususlar 6413 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin nedeniyle okuldan çıkarılma

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin puanının tamamının kaybedilmesi nedeniyle veya disiplin puanına bakılmaksızın okuldan çıkarılma işlemleri kendi özel Yönetmeliklerinde yazılı usul ve esaslara göre yapılır.

Öğrenciler hakkındaki özel yönetmelik hükümleri

MADDE 42 – (1) Öğrenciler hakkında, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan özel Yönetmeliklerdeki hükümler saklıdır.

Okulda bulunmayan öğrencilere tebligat

MADDE 43 – (1) Öğrencinin çeşitli nedenlerle okulda bulunmaması durumunda zamanaşımına ilişkin esaslar göz önünde bulundurularak öğrencinin okula dönüşü beklenebileceği gibi ifade ve savunma istek yazıları ile ceza kararları dâhil bu Yönetmeliğe göre yapılması gereken her türlü bildirim ve tebligat işlemi 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılabilir.

Yönergeler

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlarda tamamlayıcı mahiyette yönergeler ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca hazırlanabilir.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenimine devam eden öğrencilerin disiplin puanının tespiti aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin tam puanının, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki disiplin tam puanına bölünmesiyle oran tespit edilir.

b) Tespit edilen oran, öğrencinin mevcut disiplin puanı ile çarpılır. Bulunan rakam öğrencinin yeni disiplin puanıdır.

c) Bundan sonraki işlemler, belirlenen yeni disiplin puanı üzerinden yapılır.

(2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği sırada devam eden disiplin soruşturmalarına bu Yönetmelik hükmü uygulanır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra kesinleşen disiplin cezası, adli/askerî mahkeme kararları nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine göre ceza puanı düşürülür.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği disiplin yılında belirlenen öğrenci disiplin kurulu üyeleri yeni disiplin yılı başlangıcına kadar görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.