TÜRK GIDA KODEKSİ HEDEF DIŞI YEMLERE TAŞINMASI ÖNLENEMEYEN

KOKSİDİYOSTATLARIN VE HİSTOMONOSTATLARIN HAYVANSAL

GIDALARDAKİ MAKSİMUM MİKTARLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarlarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları ile ilgili hususları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ve 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 31 inci, 32 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak ve (AT) 124/2009 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak ikinci fıkrada yer alan tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Hedef dışı yem: Katkı maddesinin onayında öngörülmeyen hayvan türlerine veya sınıflarına yönelik yemleri,

c) Koksidiyostatlar ve histomonostatlar: Protozoaları öldürmek ya da çoğalmalarını önlemek amacıyla kullanılan maddeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maksimum Miktarlar ve Uygulama Esasları

Maksimum miktarlar

MADDE 5 – (1) Hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları ek-1’de gösterilmiştir.

Uygulama esasları

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan ve bu ekte belirtilen maksimum miktarları aşan düzeyde madde içeren hayvansal gıdalar piyasaya arz edilemez.

(2) Ek-1’de yer alan maksimum miktarlara uygun olan gıdalar, maksimum düzeyleri aşan gıdalarla karıştırılamaz.

(3) Ek-1’de belirtilen maksimum miktarlar, kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş veya birden fazla bileşenden oluşan gıdalara uygulanırken, ürünün içerisinde bulunan bileşenlerin nispi oranı ve kurutma, seyreltme veya işlemenin neden olduğu değişiklikler göz önünde bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 7 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2015 tarihine kadar çalışma usul ve şartlarını bu Yönetmeliğe göre düzenlemek mecburiyetindedir. Bu tarihe kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.