BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA  DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ayrılan ödenek ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında ayrılan ödeneğin harcanmasına ve ayrılan ödenek ile gerçekleştirilecek olan işler için bu idarelerce hazırlanan ve Başkanlıkça uygun görülen yatırım projelerinin kapsamının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

c) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

ç) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

d) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,

e) Değerlendirme Komisyonu: Başkan veya Başkanın belirleyeceği kişinin başkanlığında, Başkan tarafından görevlendirilen toplam üç kişiden oluşan komisyonu,

f) Gerçekleşen en son yıl bütçe gideri: Bu Yönetmelik kapsamındaki idarelerin ilgili meclislerinde görüşülerek kabul edilen kesin hesabında yer alan en son yıl bütçe giderini,

g) İl müdürlüğü: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerini,

ğ) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

h) İlgili birim: Başkanlık daire başkanlıkları ile Hukuk Müşavirliğini,

ı) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,

i) Ödenek:  Büyükşehir belediyesinin ve il özel idaresinin, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için bütçelerinden ayrılması gereken tutarı,

j) Proje teklif formu: Başkanlık tarafından hazırlanan ve Başkanlık internet adresinden yayınlanan proje teklif formunu,

k) SGDB: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını,

l) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,

m) Türkiye Afet Müdahale Planı: Tüm afet türleri ve ölçeğine uyarlanabilir, esnek ve modüler yapıya sahip ulusal ve yerel boyutta müdahale çalışmalarının nasıl yürütüleceğini açıklayan ulusal ölçekli planı,

n) Yapısal olmayan önlemler: Riskleri ve etkilerini azaltmak için fiziksel yapılar dışındaki bilgi, uygulama, anlaşma, politika ve mevzuat yoluyla alınan tedbir, planlama faaliyetleri, halkın farkındalığının arttırılması ve eğitim - öğretim faaliyetleri, afet yönetiminde kurumsal ve sistematik yaklaşım, arazi kullanım planlaması gibi çalışmaları,

o) Yapısal önlemler: Tehlikenin olası etkilerini azaltmak veya önlemek adına, yapılacak herhangi bir fiziksel yapım ya da yapılar veya sistemlerin tehlikeye dayanaklılığı için  gerekli mühendislik uygulamaları olup; barajlar, taşkın setleri, tsunami bariyerleri, depreme dayanıklı yapılar gibi fiziksel uygulamaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Temel İlkeler

MADDE 4 – (1) Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.

(2) İl özel idarelerinin yılı bütçesinde, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında aktarılan yatırım ödeneklerinden harcanan tutarlar hariç, gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin yüzde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.

(3) Büyükşehir belediyeleri ile il özel idareleri tarafından ilgili yıl bütçelerinde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin yatırımlarda kullanılmak üzere ayrılan ödenek tutarı bütçelerin yürürlüğe girmesinden sonraki 10 iş günü içerisinde Başkanlığa yazılı olarak bildirilir.

(4) Ayrılan ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanabilmesi amacıyla büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri tarafından hazırlanan ve 200.000.-TL’yi aşan proje önerileri Başkanlığa gönderilerek uygun görüş alınır.

(5) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için hazırlanan ve Başkanlık tarafından uygun görülen projelere, büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri tarafından ayrılan ödenekten harcama yapılır.

(6) Başkanlık, bu Yönetmelik kapsamında büyükşehir belediyeleri ya da il özel idarelerince ayrılan kaynakların uygun bulunan projelere kullanılması aşamasında söz konusu mahalli idarelerin talebi halinde teknik destek ya da danışmanlık desteği sağlayabilir.

Ödenekten yapılacak harcama alanları

MADDE 5 – (1) Büyükşehir belediyesi ve il özel idaresi tarafından 4 üncü madde uyarınca ayrılan ödenekten, aşağıda belirtilen yatırımlar için harcama yapılır.

a) Afet ve acil durum tehlike ve risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, haritalanması ve raporlanması ile ilgili yatırımlar.

b) Afete maruz bölgelerin koordinatlandırılmasına ilişkin yatırımlar.

c) Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerel düzeyde yapılması gereken yatırımlar.

ç) Erken uyarı ve ön hasar tahmin sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin yatırımlar.

d) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı hazırlıklı bulunmak ve gerekli hallerde olaylara müdahalede ihtiyaç duyulan araç, gereç, teçhizat ve malzeme ihtiyaçlarının teminine yönelik yatırımlar.

e) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya hazırlık amacıyla ihtiyaç duyulan araç, gereç, mal ve malzemelerin teminine yönelik yatırımlar.

f) Bilgi sistemleri ile kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemleri kurulmasına yönelik malzeme ve teçhizat alımlarına ilişkin yatırımlar.

g) Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale araç, gereç, ekipman ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımlar.

ğ) Afetler konusunda bilinçlenmek, afet zararlarını azaltmak, afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahaleyi kapsayan konularda toplumda farkındalığın arttırılması ve eğitimin geliştirilmesi ile afetlere karşı direncin yükseltilmesine yönelik yatırımlar.

h)  Afet, acil durum ve sivil savunma konularında halkın eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla simülasyon merkezlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımına ilişkin giderlerin karşılanmasına ilişkin yatırımlar.

ı) Afet yönetimi ve karar destek sistemlerine entegre veri ve bilgilerin üretiminin sağlanması için yapılacak yatırımlar.

i) Afet ve acil durumlar ile sivil savunma konularında çalışma yapan belediye ve özel idare personelinin eğitimine yönelik yatırımlar.

j) Risk azaltmaya yönelik yapısal ve yapısal olmayan önlemlere ilişkin yatırımlar.

k) Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında, illerin lojistik kapasite oluşturma veya var olan kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırımlar.

l) Afet risklerinin azaltılmasında temel teşkil eden güvenli yapılaşmaya yönelik imar ve planlama projelerine ilişkin yatırımlar.

m) Afet ve acil durumlarda toplanma alanı olarak belirlenen alanlara yapılacak yatırımlar.

n) Büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerine mevzuatta afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamında verilen görevlerin yerine getirilmesine ilişkin diğer yatırımlar.

Projelerin hazırlanması ve proje taleplerinin iletilmesi

MADDE 6 – (1) Büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerinin kendi bütçelerinden ayrılan ödenekten yapacakları afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin yatırım proje önerilerinde;

a) Teklife konu proje için büyükşehir belediyelerince veya  il özel idarelerince afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin yatırımlar için 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları çerçevesinde ayrılan ödenek tutarı ile önerilen projeye tahsis edilen kaynak miktarının,

b) Başkanlık tarafından hazırlanan proje teklif formunun,

c) Proje teklif formu olmayan yatırımların maliyet tablosunun,

bulunması zorunludur.

(2) Projeler, büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri tarafından hazırlanabileceği gibi bu mahalli idarelerin talepleri üzerine il müdürlüklerinden de proje önerisi ile proje hazırlanmasına yönelik destek alınabilir.

(3) Büyükşehir belediyeleri ve/veya il özel idareleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan yatırım proje önerileri üst yazı ekinde Şubat ayı sonuna kadar Başkanlığa iletilir.

Proje önerilerinin değerlendirilmesi ve projelerin seçimi

MADDE 7 – (1) Büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerinin kendi bütçelerinden ayrılan ödenekten yapacakları afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin yatırım proje önerileri Başkanlık tarafından belirlenerek internet sitesinde yayımlanacak proje kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Başkanlığa gönderilen proje önerileri SGDB tarafından yapılacak ön inceleme sonrasında üst yazı ekinde Başkanlık ilgili birimlerine gönderilir.

(3) Proje önerileri, Başkanlık ilgili birimleri tarafından Başkanlıkça belirlenen proje kriterleri doğrultusunda incelenir ve inceleme sonuçları, SGDB’ye üst yazı ile iletilir.

(4) Proje önerileri, ilgili birimlerden gelen inceleme sonuçları doğrultusunda SGDB’e tarafından konsolide edilerek Mart ayı sonuna kadar Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

(5) Değerlendirme Komisyonu gelen proje önerilerini ilgili birimlerin inceleme sonuçlarını da dikkate alarak bir hafta içerisinde değerlendirir ve değerlendirme sonuçları SGDB tarafından il müdürlükleri, il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine 15 Nisana kadar yazılı olarak bildirilir.

Ödeneğin harcama usulü

MADDE 8 – (1) Başkanlıkça uygun görülen yatırım projelerine ilgili büyükşehir belediyesi ya da il özel idaresi tarafından yapılacak harcamalar söz konusu idarelerin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yapılır.

Yatırımların izleme ve değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) İl Müdürlükleri, bu Yönetmelik kapsamında illerinde yürütülen büyükşehir belediyesi ve il özel idaresi yatırımlarının gerçekleşmeleri hakkındaki bilgileri altı ayda bir, yatırıma konu işin bitiminde ise bir ay içerisinde sonuç raporunun Başkanlığa gönderilmesini sağlamakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.