AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı, (Değişik ibare:RG-25/4/2023-32171) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin, hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınarak görevde yükselmelerine ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-25/4/2023-32171) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (Değişik:RG-17/12/2021-31692)

(1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-25/4/2023-32171) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (Değişik:RG-17/12/2021-31692)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

ç) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

d) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak üzere oluşturulacak kurulu/kurulları,

i) Unvan değişikliği: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) (Ek:RG-25/4/2023-32171) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamında, görevde yükselme sınavına tabi kadrolar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür, şube müdürü,

2) Kuruluş müdür yardımcısı,

3) Şef,

b) Planlama hizmetleri grubu;

1) (Ek ibare:RG-25/4/2023-32171) Aile sosyal destek uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman,

c) Hukuk hizmetleri grubu;

l) Hukuk müşaviri,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı, sayman,

2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, daktilograf, işaret dili tercümanı, koruma güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar; avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, (Ek ibare:RG-25/4/2023-32171) çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, din görevlisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, kütüphaneci, laborant, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tekniker, teknik ressam, teknisyen.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılacak kadrolar ve bu kadrolar için aranacak özel şartlar

MADDE 5/A- (Ek:RG-25/4/2023-32171)

(1) İl müdür yardımcısı kadrosuna yapılacak atamalarda, il müdürlüğündeki hizmetler esas alınmak suretiyle aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mesleki hizmetleri yürütmek üzere en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bakanlığın görev alanına ilişkin psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensubu olmak.

b) İdari hizmetlerin yürütülmesi amacıyla en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine bağlı bölümlerden mezun olmak.

c) Hukuk ve rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere hukuk fakültesi mezunu olmak.

ç) Diğer hizmetleri yürütmek üzere en az fakülte veya dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

d) Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

e) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

(2) Bu unvana yapılacak atamalarda, atanılan kadronun herhangi bir sebeple boş kalması veya boşalması sonrası tekrar atama yapılmasında, atama sırasının aynı usulde yapılmasının esas alınması suretiyle, öğrenim durumu itibarıyla, kadro sayısı iki olan illerde birinci kadronun birinci fıkranın (a) bendine göre, kadro sayısı 3 olan illerde birinci kadronun birinci fıkranın (a) bendine göre, ikinci kadronun birinci fıkranın (b) bendine göre, kadro sayısı 4 olan illerde birinci kadronun birinci fıkranın (a) bendine göre, ikinci kadronun birinci fıkranın (b) bendine göre, üçüncü kadronun birinci fıkranın (c) bendine göre, diğer kadrolar için ise birinci fıkranın (ç) bendine göre atama yapılır.

(3) Hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

a) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

b) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde son 5 yıl avukat kadrosunda çalışmış olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme sınavına katılma suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az bir yıl Bakanlık kadrolarında çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (Değişik:RG-25/4/2023-32171)

(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme sınavına katılma suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Döner sermaye merkez müdürü, müdür, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Kuruluş müdür yardımcısı, aile sosyal destek uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; avukat, biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tabip, uzman tabip ayniyat saymanı, din görevlisi, hemşire, odyolog, programcı, sağlık memuru, sayman, şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı kadrosunda en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

c) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Kuruluş müdür yardımcısı, aile sosyal destek uzmanı, eğitim uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, daire tabibi, diş tabibi, eczacı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, tabip, uzman tabip, hemşire, sağlık memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Kuruluş müdür yardımcısı, aile sosyal destek uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tabip, uzman tabip ayniyat saymanı, din görevlisi, hemşire, odyolog, programcı, sağlık memuru, sayman, şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı kadrosunda en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

e) Aile ve Toplum Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı kadrosunda en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

f) Çocuk Hizmetleri Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı, eğitim uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, din görevlisi, hemşire, sağlık memuru, şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl; sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, yurt yönetim memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

g) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mühendis, mimar, mütercim, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tabip, ayniyat saymanı, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, din görevlisi, hemşire, odyolog, programcı, sağlık memuru, sayman, şef, laborant kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl; sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, tekniker, yurt yönetim memuru, ambar memuru, bilgisayar işletmeni, daktilograf, işaret dili tercümanı, memur, satınalma memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ğ) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı kadrosunda en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

h) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, daktilograf, din görevlisi, hemşire, işaret dili tercümanı, koruma güvenlik görevlisi, laborant, memur, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ı) Aile sosyal destek uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

i) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Ayniyat saymanı, biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; Ambar memuru, çocuk eğitimcisi, hemşire, laborant, memur, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sayman, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az altı yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

j) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Programcı, istatistikçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti olmak üzere toplam dört yıl hizmeti bulunmak,

2) Bilgisayar sistemleri ile yönetimi, sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da eşdeğer diğer sınavlardan en az (E) düzeyinde İngilizce dilinde puanı olmak,

5) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

k) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, daktilograf, din görevlisi, koruma güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

l) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, daktilograf, din görevlisi, koruma güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

2) Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

3) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe yetkilisi olarak atanacaklar için öngörülen şartları taşımak,

m) Yurt yönetim memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

n) Satınalma memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

o) Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ö) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak (bilgisayar alanında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç) veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

p) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

r) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az lise düzeyinde büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak,

s) Memur, ambar memuru, santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

ş) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Bilgisayarla ilgili bölüm mezunları hariç daktilograf kullanım belgesine sahip olmak,

3) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

t) İşaret dili tercümanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,

3) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

u) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

4) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

şartları aranır.

 Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için yapılan unvan değişikliği (Mülga ibare:RG-3/11/2017-30229) (...) sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 ‒ (1) Unvan değişikliği yazılı sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Biyolog, çocuk gelişimcisi, (Mülga ibare:RG-12/12/2015-29560) (...) diyetisyen, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, odyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve şehir plancısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Mütercim tercümanlık lisans programından veya fakülte veya yüksekokulların ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyi veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosuna göre diğer sınavlardan (B) düzeyindeki eş değer puan almış olmak,

ç) Sağlık teknikeri, teknik ressam ve tekniker kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Çocuk eğiticisi, (Ek ibare:RG-12/12/2015-29560) din görevlisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni ve teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) (Değişik:RG-12/12/2015-29560) Eğitim fakültesi, mesleki eğitim fakültesi ve teknik eğitim fakültelerinin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak veya 4 yıllık lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından birine sahip olmak,

f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu

MADDE 10 ‒ (1) Sınav kurulu; Bakan onayı ile (Değişik ibare:RG-17/12/2021-31692) Bakan Yardımcısı başkanlığında;  Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi ile en az daire başkanı unvanlı yöneticiler arasından belirlenecek üç üye olmak üzere toplamda beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle üyelerin yedekleri belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle sınav kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler sınav kuruluna katılırlar.

(2) Sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel (Değişik ibare:RG-17/12/2021-31692) Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, yüksek lisans ve doktora öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavlarında görev alamazlar, bunların yerine yedek üye/üyeler görevlendirilir.

(4) Farklı kadro ve unvanlar için ihtiyaç hâlinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 11 ‒ (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin yazılı sınavların hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

b) (Değişik:RG-3/11/2017-30229) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek,

c) Sınav sonuçlarına göre nihai başarı listelerinin düzenlenmesini ve sınav sonuçlarının ilanını sağlamak,

ç) (Değişik:RG-25/4/2023-32171) Sınav süreci içerisinde sınav ile ilgili yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,

d) Sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 12 ‒ (1) Yazılı sınav, sınav kurulunca alınan kararlara uygun olarak Personel (Değişik ibare:RG-17/12/2021-31692) Genel Müdürlüğü tarafından yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi, sınav yerleri ile sınav konu başlıkları belirtilir.

Yazılı sınava başvuru

MADDE 13 ‒ (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Aday memurlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamazlar.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurabilmek için Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak gerekmekte olup; diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli söz konusu sınavlara başvuruda bulunamazlar.

(6) Başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar ilan edilir.

Yazılı sınav ve değerlendirme

MADDE 14- (Değişik:RG-25/4/2023-32171)

(1) Yazılı sınav; bu sınava ilişkin konu başlıkları sınav kurulunca belirlenir ve sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlıkça yapılacağı gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlığın görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konulara uygun olarak Bakanlıkça yapılacağı gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(5) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

 Sözlü sınava alınma ve sözlü sınav konuları

MADDE 15 ‒ (1) (Değişik:RG-3/11/2017-30229) Yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkanı ve üyelerinin yüz puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 ‒ (1) (Değişik:RG-3/11/2017-30229) Görevde yükselme (Ek ibare:RG-25/4/2023-32171) veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme (Ek ibare:RG-25/4/2023-32171) veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılmayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16/A- (Ek:RG-25/4/2023-32171)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

a) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonucu ile birlikte nihai başarı listesi, sözlü sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 ‒ (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları ise en geç on iş günü içinde Personel (Değişik ibare:RG-17/12/2021-31692) Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular sınava katılan adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.

Engelli personelin sınava girişi

MADDE 19 ‒ (1) Bakanlık, başvuru şartlarını taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirmesine engel bir hâli olmayan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Unvan değişikliği usul ve esasları

MADDE 20 ‒ (MülgaRG-25/4/2023-32171)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Atama

MADDE 21 ‒ (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sıralamasındaki sırasına ve tercihlerine göre atanır.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın atanmaya hak kazandıkları görevlere öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımamaları nedeniyle sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, nihai başarı listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar en fazla asıl aday sayısı kadar belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme (Ek ibare:RG-25/4/2023-32171) veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 22 ‒ (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı düzeyde görev içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) (Ek:RG-25/4/2023-32171) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 23 ‒ (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak üzere müteakip sınava kadar Personel (Değişik ibare:RG-17/12/2021-31692) Genel Müdürlüğünde saklanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 26 ‒ (1) 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi ile kapatılan başkanlık ve genel müdürlüklerin;

a) 20/6/2005 tarihli ve 25851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

b) 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

c) 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

ç) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

d) 21/11/2005 tarihli ve 26000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

İdari kadrolara atamalarda özel şartların uygulanması

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek:RG-25/4/2023-32171)

(1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe eklenen 5/A maddesi ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ila (ğ) bentlerinde yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce atananlar ile görevde yükselme sınav süreci devam edenler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 27 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 ‒  (Değişik:RG-17/12/2021-31692)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

____________________

(1) 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle Yönetmeliğin adı “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” iken metne işlendiği şekilde işlenmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2014

29219

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

20/8/2015

29451

2.

 12/12/2015

29560

3.

4/2/2016

 29614

4.    

3/11/2017

30229

5.

17/12/2021

31692

6.

25/4/2023

32171