ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

d) (Değişik:RG-5/10/2019-30909) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 168 inci maddesinde belirtilen Bakanlık birimlerini,

e) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Görevde yükselme: 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

g) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

j) Üst görev: (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim Uzmanı, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı,

2) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför.

3) (Mülga:RG-4/10/2017-30200)

d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Dağıtıcı, Hizmetli, Aşçı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi, Fizikçi, Avukat, Kütüphaneci, Çocuk Eğitimcisi, Mütercim, Kimyager, Tekniker, Topograf, Teknisyen, Teknik Ressam, Hemşire, Diyetisyen, Programcı.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) altı ay Bakanlıkta çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (Değişik:RG-4/10/2017-30200)

(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) APK Uzmanı, Araştırmacı, Şef ile 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

ç) Uzman, Eğitim Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Araştırmacı, Şef, Ayniyat Saymanı veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

e) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibariyle verilen ders müfredatında bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak,

4) Şoför kadrosu için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Kimyager kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kimya bölümünden mezun olmak,

c) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların (Değişik ibare:RG-4/10/2017-30200) ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların istatistik bölümü mezunu olmak,

d) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

e) Matematikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların matematik bölümü mezunu olmak,

f) Fizikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların fizik bölümü mezunu olmak,

g) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

ğ) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

h) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (B) seviyesinde başarılı olmak,

ı) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık meslek yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

i) Topograf kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek yüksek okulları veya meslek liselerinin harita kadastro ile tapu ve kadastro bölümlerinden mezun olmak,

j) Teknisyen (Ek ibare:RG-4/10/2017-30200) veya Teknik Ressam kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi okulların mesleki veya teknik (Değişik ibare:RG-4/10/2017-30200) eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,

k) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Fakülte veya yüksekokullar ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

l) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

m) Çocuk Eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi yazılı sınavlardan en az otuz gün önce duyurulur. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına da yer verilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisi için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri birimleri aracılığı ile (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilir ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuru yapamazlar.

Sınav şartı

MADDE 11 – (Değişik:RG-4/10/2017-30200)

(1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle bakanlık tarafından belirlenecek konularda yapılır.

(2) Yazılı sınav Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına (Mülga ibare:RG-5/10/2019-30909) (…)  veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

(5) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

(6) (Ek:RG-5/10/2019-30909) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) (Değişik ibare:RG-4/10/2017-30200) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

(2) Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Her kurul üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar veya Bakanlıkça tercih alınması durumunda, personelce tercihte bulunulan boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenir.

(3) Başarı puanı, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(5) Sınavı kazanmasına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir.

(2) (Değişik ibare:RG-4/10/2017-30200) Yapılan yazılı sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebepten katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Sınav kurulu; Bakan tarafından biri başkan olmak üzere, en az biri (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcisi toplam beş üyeden oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Gerek duyulması halinde sözlü sınav için de aynı usulle birden fazla kurul oluşturulabilir.

(2) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında görev alamazlar.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 18 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavları yapmak veya sınavların yapılmasını sağlamak,

b) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

c) Yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

ç) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (Değişik:RG-4/10/2017-30200)

(1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar; yargıya intikal etmiş olanların ise yargı süreci sonuçlanana kadar (Değişik ibare:RG-5/10/2019-30909) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından saklanır.

Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) (Değişik:RG-4/10/2017-30200) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına (Mülga ibare:RG-5/10/2019-30909) (…) veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.

(5) (Mülga fıkra:RG-4/10/2017-30200)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

MADDE 21 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personel ile aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir.

c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt düzey görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. (Ek cümle:RG-4/10/2017-30200) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 22 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile görevinden herhangi bir nedenle ayrılmış bulunan personelin bu Yönetmelik kapsamındaki aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt düzeydeki unvanlara genel hükümlere göre atamaları yapılabilir.

(2) (Ek:RG-4/10/2017-30200) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Engellilerin sınavları

MADDE 25 – (1) Bakanlık, engellilerin açıktan atama ve görevde yükselme sınavları ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 8/9/2011 tarihli ve 28048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-4/10/2017-30200)

(1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2014

29215

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

4/10/2017

30200

2

5/10/2019

30909

3