ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA

ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-20/2/2021-31401)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmetinden faydalanabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihraç edilen, işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen veya uluslararası daimi veri dolaşımı hizmetinden yararlanan cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-20/2/2021-31401)

(1) Bu Yönetmelik;

a) İşletmecilerin kendi IMSI’leri üzerinden şebekelerinde hizmet sundukları elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

b) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alan elektronik kimlik bilgisini haiz ses haberleşmesi (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma ve kısa mesaj başlatma) olmadan iletişim yapan cihazları,

c) 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abonelik sözleşmesi: İşletmeci ile abone arasında akdedilen ve işletmecinin bir bedel karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya mal teminini üstlendiği ya da her ikisini birden kapsayan sözleşmeyi,

b) Ağırlayan işletmeci: Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeciyi,

c) Başvuru merci: e-Devlet kapısını ve mevzuat gereği (Değişik ibare:RG-20/2/2021-31401) abone kayıt merkezleri üzerinden işlem yapmasına izin verilen kişiler için işletmeci abone kayıt merkezlerini,

ç) BİM: Bilgi ve İhbar Merkezini,

d) Cihaz: Mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı,

e) Elektronik kimlik bilgisi: Elektronik haberleşme cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

f) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz: Elektronik kimlik bilgisinin tamamının ya da bir kısmının değiştirildiği tespit edilen cihazı,

g) IMEI numarası: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,

ğ) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

h) Kaçak cihaz: Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen ve siyah listeye eklendiği tarihten itibaren (Değişik ibare: RG-17/10/2015-29505) yüz yirmi günlük kullanım süresi içerisinde kayıt altına alınmayan cihazı,

ı) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

k) MCKS: Merkezî mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sistemini,

l) Mobil Anahtarlama Merkezi (MAM): Ses veya veri için mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan şebekelerde haberleşme bağlantısının kurulduğu ve yönetildiği birimi,

m) Yolcu beraberinde getirilen cihaz: Gümrük mevzuatı uyarınca yurt dışından zati eşya kapsamında yolcu beraberinde getirilen ve ticari nitelikte olmayan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı,

n) (Ek:RG-20/2/2021-31401) Adli merci: Mahkeme, hâkimlik ve savcılıkları,

o) (Ek:RG-20/2/2021-31401) IMSI (Uluslararası Mobil Abone Tanımlayıcısı): GSM mobil sistemlerinde SIM kart için tanımlayıcı sayı dizisini,

ö) (Ek:RG-20/2/2021-31401) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti (permanent roaming): IMSI öneki 286’dan farklı olan ve ardışık yüz yirmi gün içerisinde kümülatif olarak doksan günden fazla ses haberleşmesi (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma, kısa mesaj başlatma) olmadan şebekede iz bırakarak alınan daimi dolaşım hizmetini,

ifade eder.

(2) (Ek:RG-20/2/2021-31401) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Listeler

Beyaz liste

MADDE 5 – (1) Beyaz liste;

a) Mevzuata uygun bir şekilde; yolcu beraberinde getirilerek, ithal edilerek veya yurt içinde imal edilerek Kuruma bildirilen ve kayıt işlemi tamamlanan,

b) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun mülga Geçici 6 ncı maddesi kapsamında kayıt altına alınmış olan elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş ve kopyalanmamış,

cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan cihazların ihraç edilmesi veya bertaraf edilmesi halinde, bu durumun Kuruma bildirilmesi akabinde cihazlara ait IMEI numaraları beyaz listeden çıkarılır.

Siyah liste

MADDE 6 – (Değişik:RG-20/2/2021-31401)

(1) Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Gri liste

MADDE 7 – (Değişik:RG-20/2/2021-31401)

(1) Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Eşleştirilmiş beyaz liste

MADDE 8 – (1) Eşleştirilmiş beyaz liste;

a) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun mülga Geçici 6 ncı maddesi kapsamında elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu ya da başka bir cihaza kopyalanmış olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait abone numaralarının,

b) (Değişik ibare:RG-20/2/2021-31401) Başka cihazlara kopyalandığı tespit edilen IMEI numaraları ile 18 inci madde kapsamında belirlenen abone numaralarının,

c) (Mülga:RG-20/2/2021-31401)

ç) İşletmeciler tarafından bildirilen şebeke test cihazlarına ait IMEI numaraları ile test için kullanılacak abone numaralarının,

d) (Ek:RG-20/2/2021-31401) 14/5/2019 tarihli ve 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaralarının,

e) (Ek:RG-20/2/2021-31401) İşletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye/kişiliğe ait abone numaralarının,

eşleştirilmesi ile oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

IMEI Numarası Listelerde Yer Alan Cihazlara Yapılacak İşlemler

IMEI numarası beyaz listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler

MADDE 9 – (1) İşletmeciler, IMEI numarası beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz listede yer alan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verir.

IMEI numarası siyah listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler(1)

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderir, kısa mesaj alma imkânı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirir ve uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatörü de bilgilendirir.

(2) MAM altyapısına sahip işletmeciler, abone numarası ile eşleştirme yapılarak kullanıma açılanlar hariç olmak üzere IMEI numarasının siyah listeye girmesinden itibaren;

a) Kayıp, çalıntı veya bertaraf edilmiş cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,

b) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazın elektronik haberleşme bağlantısını otuz gün içerisinde,

c) (Değişik:RG-17/10/2015-29505)  Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yüz yirmi günlük kullanım süresi içerisinde,

ç) (Ek:RG-20/2/2021-31401) 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,

d) (Ek:RG-20/2/2021-31401) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,

e) (Ek:RG-20/2/2021-31401) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını otuz gün içerisinde,

keser.

(3) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için ikinci fıkrada belirtilen işlemler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından gerçekleştirilir.

(4) (Ek:RG-20/2/2021-31401) IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın 112 acil çağrı servislerine erişimi sağlanır.

(5) Siyah listeye alınan IMEI numaralarının siyah listeye alınma nedenleri, işletmecilerle paylaşılır. Bu bilgi işletmeci çağrı merkezlerini arayan kullanıcılara bildirilir.

IMEI numarası gri listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler

MADDE 11 – (1) MAM altyapısına sahip işletmeciler, gri listeyi oluşturan IMEI numaralarını tespit ederek Kuruma bildirir.

(2) Kurum, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra gri listeyi oluşturan IMEI numaralarını ilgili listeye alır.

(3) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için birinci fıkrada belirtilen işlemler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından sağlanır.

IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler

MADDE 12 – (1) İşletmeciler, eşleştirilmiş beyaz listede bulunan IMEI numarasına sahip cihazın sadece eşleştirildiği abone numarası ile kullanılmasını sağlar.

(2) Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan bütün IMEI numaraları aynı zamanda siyah listede de bulunur.

(3) (Ek:RG-20/2/2021-31401) 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilerek kaydının tamamlanmasını müteakip eşleştirilmiş beyaz listeye alınan IMEI numaralarının üç takvim yılı sonunda yolcuya ait kimlik numarasına kayıtlı abone numarası ile kullanılması şartı ortadan kalkar ve ilgili IMEI numaraları eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılarak beyaz listeye eklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cihazların Kayıt Altına Alınması

İthal veya imal edilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması

MADDE 13 – (1) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan ithalatçı veya imalatçı, ilgili mevzuat çerçevesinde ithal veya imal ettiği cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması için Kurum tarafından yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak Kuruma başvuruda bulunur.

(2) Kurum başvuruya ilişkin gerekli kontrolleri yapar ve bu kontrollerden geçen IMEI numaralarını beyaz listeye alır. Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde ilgili IMEI numaraları beyaz listeden çıkarılır.

(3) Teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen, piyasaya arzı yasaklanan veya geçici olarak durdurulan cihazlara ait IMEI numaralarının beyaz listeye kayıt edilmesi engellenebilir veya beyaz listede yer alan IMEI numaraları siyah listeye alınabilir.

(4) Kurumun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen, gerekli önlemleri almayan tarafların ithalatçı/imalatçı sıfatı ile Kuruma bildirdiği cihazlara ait IMEI numaralarının MCKS’ye kaydı Kurum tarafından engellenebilir.

Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması

MADDE 14 – (1) Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar.

(2) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) e-Devlet kapısı üzerinden cihazının kayıt altına alınması amacıyla başvuru yapamayan Yabancı Misyon Kimlik Kartı hamili kişiler Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezine başvurur.

(3) 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından yapılır.

(4) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren üç yüz altmış beş gün içerisinde yapılır. Ancak bu süre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü gereği; Kurum kayıtlarında olmadığı halde haberleşme hizmeti sunulan cihazların yüz yirmi günlük kullanım süresini değiştirmez.

(5) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olmasından başvuru sahibi sorumludur.

(6) Abone kayıt merkezine yapılan başvurular için, bilgi ve belgelerin kontrolünden ilgili işletmeci ve abone kayıt merkezi sorumludur.

(7) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde üç takvim yılı süreyle eşleştirilmiş beyaz listeye alınır.

(8) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde cihaza ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden/eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılır.

(9) (Ek:RG-20/2/2021-31401) Kurum; başvuru sahibinden, ilgili kurum, kuruluş ve abone kayıt merkezinden bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhbarlar ve Adli Mercilerin Talepleri(2)

Kayıp veya çalıntı ihbarları

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) Cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişi cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM'e ihbarda bulunur.

(2) İhbar sahibine ait kimlik bilgileri, abone numarası ve cihaza ait IMEI numarası ilgili işletmeci tarafından üç ay geriye dönük olarak kendi kayıtlarında yer alan bilgiler çerçevesinde 24 saat içinde kontrol edilir ve ihbara ilişkin Kuruma bilgi verilir. İhbarın doğrulanması halinde, cihaza ait IMEI numarası Kurum tarafından siyah listeye alınır.

(3) İhbarda bulunan kişi cihazın elektronik haberleşme bağlantısını açtırmak üzere e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e başvurabilir.

(4) Açtırma başvurusu Kurumda yer alan bilgiler çerçevesinde doğrulanır ve IMEI’ye ilişkin kapatma talebi iptal edilir.

(5) Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede olup henüz hiç kullanılmamış cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan gerçek veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe, cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise vergi levhası fotokopisi ve imza sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye alınır.

Adli mercilerin talepleri

MADDE 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-20/2/2021-31401)

(1) Cihazına ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişinin cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek amacıyla adli mercie yapacağı müracaat üzerine cihaza ait IMEI numarası veya numaraları ilgili adli merci tarafından siyah listeye alınabilir. Adli merciin elektronik kimlik bilgisini haiz cihazın elektronik haberleşme bağlantısının açılması veya kesilmesine yönelik talebi üzerine cihaza ait IMEI numarası veya numaraları Kurum tarafından siyah listeye alınabilir veya siyah listeden çıkarılabilir.

(2) Birinci fıkraya uygun olarak elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın tekrar sahibinin eline geçmesi halinde, cihaz sahibinin adli merciden talebi üzerine adli merciin de uygun bulması halinde ilgili cihaza ait IMEI numarası veya numaraları siyah listeden çıkarılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilen Cihazlar

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarının tespiti

MADDE 17 – (1) İşletmeciler elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarını detaylı çağrı kayıtları üzerinde yapılan analizlerle tespit ederek on gün içerisinde Kuruma bildirir.

(2) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından sağlanır.

(3) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ait IMEI numaraları işletmecilerden alınan detaylı çağrı kayıtları üzerinde yapılan analizlerle Kurum tarafından tespit edilebilir.

(4) Elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları siyah listeye alınır.

Elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanmış gerçek cihazın tespiti

MADDE 18 – (1) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında siyah listeye alınan IMEI numarasını ilk olarak kullanan kullanıcıya ait abone numarası ve kullanım zamanı; MAM altyapısına sahip işletmeciler tarafından, detaylı çağrı kayıtları üzerinde teknik imkânların elverdiği ölçüde yapılacak inceleme sonucunda tespit edilir ve bu IMEI numarasının siyah listeye alınmasını takip eden on gün içerisinde Kuruma bildirilir. Kurum, işletmecilerden gelen bu bilgileri karşılaştırır ve ilk kullanıcının abone numarasını tespit eder.

(2) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında IMEI numarası siyah listeye alınan cihazın kullanıcısının başvurusu üzerine cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından gerçek cihaz sahibine ait abone numarası elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazın yolcu beraberinde getirilmiş olması durumunda cihaz kayıt başvurusu sahibi, abone numarasını başvuru mercii üzerinden Kuruma bildirir.

(3) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş gerçek cihazın kullanıcısına ait abone numarası adli merciler tarafından tespit edilerek Kuruma bildirilebilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında elde edilen abone numaralarının farklı olması halinde sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci fıkrada elde edilen abone numarası esas alınır.

(5) Kurum; elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş cihaza ait IMEI numarası ile bu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde tespit edilen abone numarasını eşleştirir ve eşleştirilmiş beyaz listeye alır.

(6) Eşleştirilmiş abone numarası ilgili abonenin talebi doğrultusunda değiştirilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlar

MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-20/2/2021-31401) İlgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilen cihazlara ait IMEI numaraları, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda Kuruma müracaat edilmesi halinde siyah listeye alınır.

(2) İhracat maksadıyla IMEI numaralarının beyaz listeden çıkarılması talebi, ilgili cihazın ithalatçısı/imalatçısı tarafından yapılır.

(3) Bertaraf edildiği gerekçesiyle Kuruma bildirilmiş olan cihaza ait IMEI numarası tekrar beyaz listeye alınmaz.

Kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar

MADDE 19/A – (Ek:RG-20/2/2021-31401)

(1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazlar siyah listeye alınır. 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar, teknik imkanlar dâhilinde tespit edilebilmeleri halinde, bu kapsamda değerlendirilmez.

(2) Bu madde kapsamında siyah listeye alınan cihazın tekrar kullanıma açılmasına ilişkin başvuru, IMEI numarasının son olarak kullanıldığı abone numarasının sahibi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilir.

(3) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının Kurum kayıtlarında tespit edilememesi halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilir.

(4) Bu madde kapsamındaki cihazın ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş olması durumunda ise Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanarak Kuruma başvuru yapılabilir.

(5) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası beyaz listeye alınır.

Finansman borcu bulunan cihazlar

MADDE 19/B – (Ek:RG-20/2/2021-31401)

(1) İthalatçı, beyaz listeye kaydettiği IMEI numaralarından işletmeciler tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak bildirilebilecek olanları MCKS’ye beyan eder.

(2) İşletmeci tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak bildirilecek cihazın satışı öncesinde, cihazın ülkemiz mobil şebekelerinde izinin bulunmadığının Kurumun teknik imkanları dahilinde kontrol edilerek analiz tarihi itibarıyla kontrolün olumlu sonuçlanmış olması ve cihaza ait IMEI’nin beyaz listede bulunması gerekir.

 (3) İkinci fıkrada belirtilen kontrollerin tamamlanmasını müteakip, işletmeci tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak MCKS’ye bildirilen IMEI numarası, borçlu kişinin T.C. kimlik numarasına kayıtlı abone numaraları ile eşleştirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye alınır.

(4) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla eşleştirilen IMEI numarasının işletmeci tarafından finansman borcu bulunan cihazlar kapsamından çıkarılması talebinin MCKS’ye bildirilmesi halinde, ilgili IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılarak beyaz listeye alınır.

(5) Finansman borcu ödenmeyen cihazın işletmeci tarafından kullanıma kapatılması talebinin MCKS’ye iletilmesi halinde, cihazın borçlu kişi dışındaki kişilerin kullanımına kapatılması sağlanır.

İşletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) İşletmeciler, sistemlerini Kurumun MCKS’siyle uyumlu olarak çalışır hâle getirmekle, bununla ilgili teknik altyapılarının ve sistemlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamakla ve sistemlerini aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

(2) Başvuruların abone kayıt merkezleri vasıtasıyla alındığı durumlar için; işletmeciler bu işlemlerde kullanılan bilişim sistemlerinin güvenliğini sağlamakla ve iş süreçlerinde herhangi bir kötüye kullanımı engellemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) İşletmeci, abone kayıt merkezleri vasıtasıyla alınan başvurulara ilişkin bilgi ve belgelerin tutarlılığını kontrol eder ve herhangi bir eksiklik, yanlışlık ya da tutarsızlık tespit etmesi halinde başvuruyu iptal eder. Bu kontrolden geçen başvurular için işletmeci, kayıt işlemleri sırasında alınan belgeleri en geç kayıt tarihini takip eden ay sonuna kadar Kuruma gönderir.

(4) İşletmeci, başvuru bilgilerini sisteme girdiği halde başvuru belgelerini göndermeyen, kasıtlı bir şekilde eksik ve yanlış bilgi veya belge gönderen abone kayıt merkezlerine yönelik gerekli tedbirleri alır.

(5) Sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren sorunların giderilmesi için Kurum tarafından işletmeciye iki iş günü süre verilir. Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma derhâl başvurur. Kurum gerekli görmesi halinde ek süre verir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller için Kurul, alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 22 – (1) 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile 19 uncu maddesi Yönetmeliğin yayımından dört ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

____________________

(1) 20/2/2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere dördüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 20/2/2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu bölüm başlığı “İhbarlar, Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı Talepleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2014

29058

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.      

17/10/2015

29505

2.      

 20/2/2021

31401 

3.