SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

a) (Değişik:RG-2/11/2022-32001) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlarda,

b) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseselerinde,

ç) İl özel idareleri ile belediyelerde,

istihdamları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  (Değişik:RG-2/11/2022-32001)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

b) Başkanlık: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığını,

c) Hak sahibi: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil, iki yıldan az olmamak üzere Bakanlığın (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden ve on sekiz yaşını doldurduğu ve korunma veya bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Bakanlığa başvuran kişiyi,

ç) Kanun: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu,

d) Kura: Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercihlerine göre yapılacak çekilişi,

e) Merkez: Bakanlık adına kura işlemlerini gerçekleştiren kurum veya kuruluşu,

f) Sosyal hizmet modeli: Haklarında korunma veya bakım tedbiri kararı alınmış olan çocuklara sunulan kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmetini,

g) Yerleştirme: Kura sonucuna göre yapılacak yerleştirme işlemlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hak Sahipliğinin Tespiti

 

Başvuru

MADDE 5 – (1) İstihdam hakkından yararlanmak isteyen kişiler, hak sahipliğinin tespiti amacıyla on sekiz yaşının doldurulması ve korunma veya bakım tedbir kararının kaldırılmasından (Ek ibare:RG-20/11/2018-30601) veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren (Değişik ibare:RG-20/11/2018-30601) beş yıl içerisinde Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre başvururlar.

Hak sahipliğinin tespiti

MADDE 6 – (1) Hak sahipliğinin tespiti Kanunda yazılı şartların kontrol edilmesi suretiyle Bakanlıkça yapılır.

(2) Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık belge ve kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınır.

(3) (Ek:RG-20/11/2018-30601) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler 2828 sayılı Kanun kapsamında verilen istihdam hakkını kullanmış sayılırlar.

Hak sahipleri listesinin belirlenmesi

MADDE 7- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-2/11/2022-32001)

(1) Hak sahiplerini gösterir liste Bakanlıkça her yerleştirme dönemi için ayrı ayrı olmak üzere Mart, Temmuz ve Ekim aylarının ikinci haftasında hazırlanır.

(2) Kazaî rüşt kararı alanlar hariç olmak üzere 18 yaşını doldurmamış olanlar ile 65 yaşından büyük olanlar hak sahipleri listesine dâhil edilmezler.

(3) Yerleştirme işlemlerinde Bakanlık kayıtlarında yer alan öğrenim düzeyi ve programı, cinsiyet, doğum tarihi ile mezuniyet tarihi bilgileri esas alınır.

(4) Birbirini izleyen üç yerleştirme döneminde tercihte bulunmadığı Bakanlıkça tespit edilen kişiler bir sonraki dönem içerisinde hazırlanacak hak sahipleri listesinden çıkarılırlar. Bu kişiler Bakanlıktan talepte bulunmaları halinde, talebi izleyen ve hak sahibi listesi hazırlama süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde yeniden hak sahipleri listesine dâhil edilirler.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadroların Tespiti ve Yerleştirme İşlemleri

 

Kadro ve pozisyonların tespiti ve bildirimi

MADDE 8 –  (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-20/11/2018-30601)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerleştirmeye ilişkin toplam kurum kontenjanları her yıl Ocak ayı sonunda tespit edilir. Yerleştirme yapılacak toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır.

(2) Yerleştirme yapılacak kadro veya pozisyon sayısı bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve sürekli işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

(3) (Değişik:RG-2/11/2022-32001) Başkanlıkça her yılın Ocak ayında tespit edilen toplam yerleştirme kontenjanları Bakanlığa bildirilir. Kontenjanlar Bakanlık tarafından Mayıs, Eylül ve Aralık yerleştirmeleri için eşit olarak dağıtılır. Bu dağıtımda kontenjan sayısının eşit bölünmesinin mümkün olmaması halinde Aralık yerleştirme döneminin kontenjan sayısı daha büyük olacak şekilde dağıtım yapılır.

(4) (Değişik:RG-2/11/2022-32001) Dağıtımı yapılan yerleştirme kontenjanları her dönemde Bakanlıkça kurumlara bildirilir. Kurumlar yerleştirme yapılmasını talep ettikleri unvanlar ile nitelikleri ve gerekli diğer bilgileri Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde Başkanlığa ve Bakanlığa bildirirler.

(5) İlk yerleştirme döneminde boş kalan kontenjan sayısı ikinci yerleştirme dönemi için belirlenen kontenjan sayısına ilave edilir. İkinci yerleştirme dönemi için kurumlarca yapılacak bildirimde bildirilen kontenjan sayısı için, yeni hak sahipleri listesi de dikkate alınarak, yeniden kadro unvanı ve nitelikler belirlenir ve merkez taşra dağılımı yapılır.

(6) İkinci yerleştirme döneminde boş kalan kontenjan sayısı üçüncü yerleştirme dönemi için belirlenen kontenjan sayısına ilave edilir. Üçüncü yerleştirme döneminde kurumlarca yapılacak bildirim ikinci yerleştirme için belirlenen kurallara göre yapılır.

(7) Bildirimlerin nasıl yapılacağı, süresi ve bildirimde uyulması gerekli diğer hususlar (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) Bakanlıkça belirlenir.

(8) Kurumlarca herhangi bir bildirim yapılmaması veya teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi hâlinde (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) Bakanlıkça, bildirimde bulunmayan ilgili kurum veya kuruluşun merkez teşkilatına memur veya hizmetli unvanlarında resen yerleştirme yapılır.

Tercih kılavuzu

MADDE 9 – (Değişik:RG-20/11/2018-30601)

(1) Kura ile yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler ile hak sahiplerine bildirilmesine gerek duyulan diğer bilgilerin yer aldığı Tercih Kılavuzu (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) Bakanlıkça, kuranın (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) Bakanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) Bakanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır.

(2) Tercih Kılavuzunda kura ile yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların sınıf, unvan ve sayıları ile adaylarca bilinmesi gerekli diğer hususlar yer alır.

Yerleştirme duyurusu

MADDE 10 – (1) Yerleştirmeye ilişkin duyuru (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) Bakanlık resmi internet sitesinde veya yerleştirmenin  (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) Bakanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Merkezce duyurulur.

Yerleştirme dönemleri

MADDE 10/A – (Ek:RG-20/11/2018-30601)

(1) Yerleştirme yıl içerisinde Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere toplamda üç kez yapılır.

(2) Bir yerleştirme döneminde boş kalan kadro ve pozisyonlar aynı yıl içerisindeki müteakip yerleştirme dönemi için belirlenmiş kontenjanlara ilave edilir. Üç yerleştirme dönemi sonunda boş kalan kadro ve pozisyonlar ertesi yıl belirlenen kontenjanlara ilave edilmez.

Yerleştirme

MADDE 11 –  (Değişik:RG-20/11/2018-30601)

(1) Hak sahiplerinin yerleştirilmesinde kura sonucuna göre yerleştirme yöntemi kullanılır. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

(2) Yerleştirme işlemlerinde adaylar, öğrenim durumlarına göre ilan edilen kadro ve pozisyonlara, tercihleri ve yerleştirme dönemi kontenjan sayısı göz önünde tutulmak suretiyle kura yöntemiyle yerleştirilirler.

(3) Hak sahipleri il tercihlerini, tercih kılavuzunda yer alan, koşullarını taşıdıkları kadro ve pozisyonların bulunduğu iller arasından tercihte bulunmak suretiyle gerçekleştirirler.

(4) Hak sahiplerinin öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilebilmeleri; bu kişilerin öğrenim durumları itibarıyla bir unvanı ihraz etmiş olmaları, bu unvanın kurumlarca belirlenen ve tercih kılavuzu ile ilan edilen kadro ve pozisyon unvanları arasında yer alması ve hak sahibinin bu unvanlı kadro veya pozisyon için tercihte bulunması halinde mümkündür. Hak sahiplerinin ihraz ettikleri unvanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmaması, ihraz edilen unvan için kamu kurum ve kuruluşlarınca talepte bulunulmamış olması veya hak sahibinin öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği unvan için tercihte bulunmaması hallerinde öğrenim durumları itibarıyla ihraz edilen unvana yerleştirme yapılmaz.

(5) (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) Bakanlık kayıtlarında yer alan öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olan hak sahiplerinin Bakanlık kayıtlarında yer alan öğrenim düzeylerini güncellemek suretiyle güncellemeyi takip eden ve hak sahibi bildirim süresinin henüz geçmediği ilk yerleştirme döneminde tercihte bulunmaları gerekir.

(6) Bir yerleştirme döneminde  (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) tercihine yerleşemeyen hak sahipleri Bakanlık tarafından bir sonraki yerleştirme dönemi hak sahipleri listesine eklenirler.

Yerleştirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-2/11/2022-32001) Yerleştirme sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde ve e-devlet üzerinden hak sahiplerine ilan edilir. Yerleştirme sonuçları kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlıkça duyurulur. Yerleştirmenin Bakanlık adına Merkezce yapılması halinde yerleştirilen adaylara ilişkin bilgiler ayrıca Bakanlığa ve Başkanlığa da bildirilir.

(2) (Ek:RG-20/11/2018-30601) Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak yerleştirme yapılan kurumlara veya hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmaz.

Atama ve göreve başlama

MADDE 13 – (1) Adaylar, atanmak üzere yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvururlar.

(2) Adayların, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel ve özel şartlarla birlikte atanacakları kadro veya pozisyonlar için Tercih Kılavuzunda ilan edilen diğer şartları taşımaları zorunludur.

(3) Adaylar kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanırlar, kurumlarca ayrıca bir sınav yapılmaz.

(4) İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

(5) Atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlemlerin tamamlanmasını takip eden bir ay içinde Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.

(6) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir; bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kadroların ihdas ve iptali

MADDE 14 – (1) (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS veya kura sonucu yapılacak yerleştirmelerde, yerleştirilen kişinin atama onayının alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-2/11/2022-32001) Ataması yapılanlardan herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlara ilişkin bilgiler işten ayrılmayı takip eden bir ay içerisinde yerleştirme yapılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.

(2) Ataması yapılanlardan halen çalışmakta olanlara ilişkin (Mülga ibare:RG-2/11/2022-32001)  bilgiler ise her yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.

Yerleştirme ve atama yapılmayacak haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan hak sahipleri daha sonra bu kapsamda yapılacak yerleştirme işlemlerine hiçbir surette katılamazlar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro veya pozisyonlara bu Yönetmelik hükümleri dışında yer alsa dahi her ne surette olursa olsun atananlar Kanun kapsamında istihdam hakkını kullanmış sayılırlar.

(3) Bu hükümlere aykırı olarak yerleştirilenlerin atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun, 6518 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olup Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce ek form A belgesi düzenlenmiş ve söz konusu tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayanlar Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır.

(2) Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce Kanun kapsamında başlamış işlemler işlem tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(3) 2014 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirme işlemleri için; bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibariyle hak sahibi olanların bilgileri Bakanlıkça 2014 yılı Haziran ayının sonuna kadar Başkanlığa bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca 2014 yılında yerleştirme yapılacak kadro sayıları, Başkanlıkça Temmuz ayı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlar, bildirilen sayıda kadro veya pozisyonun merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak 2014 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirir.

Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-20/11/2018-30601) (Mülga:RG-2/11/2022-32001)

Daha önce hak sahipliği başvurusunu yapmayanların durumu

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-20/11/2018-30601)

(1) Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, geçici 16 ncı maddenin yürürlüğe girdiği 27/3/2018 tarihinden itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-2/11/2022-32001) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/6/2014

29028

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

20/11/2018

30601

2.

21/8/2019

30865

3.

2/11/2022

32001