POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta hizmeti verilebilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, posta hizmeti vermek ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup işletmek isteyen şirketlerin yetkilendirilmesine yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Değer konulmuş veya sigortalı gönderi: Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâlinde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat istenebilen gönderiyi,

c) Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasını,

ç) Görme engellilere özgü yazı: İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar şeklinde olsun, görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları ihtiva eden gönderiyi,

d) Haberleşme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü gönderiyi,

e) Hizmet sağlayıcısı: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ve Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini,

f) Kanun: 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununu,

g) Kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgileri,

ğ) Kullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici veya alıcı olarak faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

ı) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

i) Net satış: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde ettiği gelirlerden, yapılan indirimler ve iadeler düşüldükten sonra mali müşavir veya vergi dairesi onaylı gelir tablosundaki satışlar başlığında ayrıntılı olarak belirtilen, hesap ayrıştırması yapılamadığı durumda gelir tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutarı,

j) Özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,

k) Posta altyapısı: Posta hizmetlerinin yürütülebilmesi amacına yönelik her türlü araç-gereç, menkul, gayrimenkul ile bu işlemlerin yürütülmesinde kullanılan sistemleri,

l) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,

m) Posta hizmeti: Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini,

n) Posta kolisi veya kargosu: Hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi,

o) Posta sektörü: Hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörü,

ö) Telgraf: Elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden cihazlar aracılığıyla iletilen yazılı metni,

p) Yetki belgesi: Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya yürütülmesi için gerekli olan altyapının sağlanması ve işletilmesine yetki tanıyan, posta hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel karşılığında verilen belgeyi,

r) (Ek:RG-12/12/2021-31687) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

s) (Ek:RG-12/12/2021-31687) Asgari kapasite: Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alan/alacak olan gerçek kişinin kendi adına, tüzel kişiliklerin ise tüzel kişilik adına kayıt ve tescil edilmiş ve bu Yönetmelikle belirlenmiş nitelikleri haiz, asgari olarak sahip olmaları gereken özmal birim taşıt sayısını,

ş) (Ek:RG-12/12/2021-31687) Özmal taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına tescilli taşıtı,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirmeye Dair Genel Esaslar

 

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak amacıyla yetkilendirme yapılabilir.

(2) Posta hizmeti verilebilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesi için Kurum tarafından bu hususta yetkilendirilmiş olmak gerekir.

(3) Yetkilendirme, yetki belgesi verilmesi yoluyla yapılır. Yetkilendirmeyi müteakip, hizmet sağlayıcısı sıfatı kazanılır.

(4) Hizmet sağlayıcısı, yetkilendirildiği coğrafi kapsamda posta hizmeti verebilir ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup işletebilir.

(5) Yetki belgesi, sahipleri dışında kullanılamaz.

Yetkilendirme başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Yetki belgesi almak için Kuruma başvuru yapan şirketlerde, Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hüküm saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre anonim şirket, limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket statüsünde olması.

b) Şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan şirket sözleşmesinde “posta hizmeti verilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilmesi” ifadesine yer verilmiş olması.

c) (Değişik:RG-12/12/2021-31687) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan, Dördüncü Kısım Dördüncü Bölümünde sayılan Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Beşinci Bölümünde sayılan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere, 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, tefecilik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı veya 6475 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hüküm giymiş olmaması.

ç) 6102 sayılı Kanunun anonim şirketlerin sahip olması gereken asgari sermaye tutarlarına yönelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla; ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari (Değişik ibare:RG-12/12/2021-31687) 1.000.000 TL ödenmiş sermayeye; il/iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari (Değişik ibare:RG-12/12/2021-31687) 200.000 TL ödenmiş sermayeye sahip olması.

d) Hizmet sağlayıcıların merkez birimi olması ve ayrıca ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin, İçişleri Bakanlığınca belirlenmiş bulunan 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere asgari birer şube açmak veya acentelik vermek suretiyle örgütlenmelerini tamamlamış olmaları; il/iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin ise söz konusu il veya illerde asgari birer şube açmak veya acentelik vermek suretiyle örgütlenmelerini tamamlamış olmaları.

e) (Ek:RG-12/12/2021-31687) Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 42 adet, il/iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 5 adet özmal motorlu taşıta sahip olması, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması ve bunların sadece yetki belgesi sahibinin faaliyetlerinde kullanılması.

f) (Ek:RG-12/12/2021-31687) Merkezinde veya şubelerinin bulunduğu il sınırları içinde en az 200 m²’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız asgari bir adet taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları.

g) (Ek:RG-12/12/2021-31687) Her bir şubenin, (f) bendinde belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m²’lik kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları.

(2) (Ek:RG-11/5/2015-29352) Yetkilendirme başvuru sürecinde başvuru sahibi şirketin tüzel kişiliği ve şirket paylarından en az yüzde ellisine sahip gerçek kişi ortaklar veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ve şirket hakkında aynı anda vergi incelemesi bulunduğu hususunun soruşturulması neticesinde tespit edilmesi durumunda yetkilendirme başvurusu reddedilir.

(3) (Ek:RG-12/12/2021-31687) Taşıtın elektrikli taşıt olması halinde, elektrikli taşıt birinci fıkranın (e) bendinde belirlenen asgari kapasite hesabında %25 fazla olarak değerlendirilir.

Yetki belgesi başvuru süreci

MADDE 7 – (1) Yetki belgesi almak isteyen şirket; ilgili mevzuatta ve 6 ncı maddedeki şartları karşılamak kaydıyla, “Yetki Belgesi Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak form kapsamında istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

(2) (Değişik:RG-11/5/2015-29352) Birinci fıkraya uygun olarak yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, ilgili mevzuatta ve 6 ncı maddedeki şartları karşıladığı tespit edilen şirkete, yetkilendirme ücretini tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Ek-1’de yer verilen Yetki Belgesi Ücret Çizelgesine uygun olarak Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırması ve söz konusu dekontun aslını veya banka onaylı suretini Kurum evrak kaydına sunması gerektiği bildirilir. Söz konusu süre içerisinde yetki belgesi ücretinin yatırıldığını gösterir dekontun aslının veya banka onaylı suretinin Kurum evrak kaydına sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır ve başvuru sahibi şirketin talebi halinde başvuru evrakı iade edilir.

(3) (Değişik cümle:RG-31/12/2014-29222) Başvuru sahibi şirket tarafından gönderilen dekontun aslının veya banka onaylı suretinin, Kuruma tesliminden sonra yetki belgesi düzenlenir. Düzenlenen yetki belgesi ilgili hizmet sağlayıcısına verilir. Hizmet sağlayıcısı, adına düzenlenen yetki belgesi üzerinde belirtilen tarih itibari ile yetkilendirilmiş sayılır.

(4) Başvurunun değerlendirilmesi neticesinde; yetki belgesi başvurusu kapsamında istenilen bilgi ve belgelerde eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde söz konusu eksikliklerin tamamlanması ve/veya uygunsuzlukların  giderilmesi gerektiği başvuru sahibi şirkete bildirilir. Söz konusu süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi halinde ikinci fıkra uygulanır. Aksi durumda; bahse konu başvuru işlemden kaldırılır ve başvuru sahibi şirketin talebi halinde başvuru evrakı iade edilir.

(5) Kurum, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanmaması ve/veya başvurunun noter onaylı imza sirkülerine uygun yapılmaması ve/veya milli güvenliğe, kamu düzenine ve genel sağlığa aykırılık gerekçeleri ile başvuruları reddedebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi

 

Yetki belgesinin kapsamı ve şekli

MADDE 8 – (1) Kurum, ilgili mevzuata uygun bir şekilde başvuruda bulunan ve bu başvurusu Kurum tarafından uygun görülen şirketlere talepleri doğrultusunda coğrafi kapsamı ulusal veya il/iller bazında olmak üzere yetki belgesi düzenler. Birden fazla ilde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılarına, yetkilendirildikleri her bir il için ayrı yetki belgesi düzenlenir.

(2) Ulusal düzeyde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, tüm yurt çapında; il düzeyinde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, yetkilendirildikleri ilin sınırları içerisinde; birden fazla ilde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, yetkilendirildikleri illerin sınırları içerisinde ve bu iller arasında posta hizmeti vermeye ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup işletmeye yetkilidir. İl/iller düzeyinde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, teslim adresi yetkilendirildikleri ilin/illerin dışında olan yurt içi posta gönderilerini kabul edemez.

(3) Yetki belgesine; yetki belgesinin veriliş tarihi, geçerlilik süresinin bitiş tarihi, numarası, yetki belgesi sahibinin ticaret unvanı, merkez adresi, ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, yetki belgesinin coğrafi kapsamı ile Kurum tarafından gerekli görülebilecek bilgiler yazılır.

Yetki belgesinin ücreti ve ücret alınmasını gerektirmeyen haller

MADDE 9 – (1) Kurum tarafından verilecek yetki belgeleri için Ek-1’de yer alan Yetki Belgesi Ücret Çizelgesindeki ücretler uygulanır. Yetki belgesi ücreti, bir defada peşin olarak ödenir.

(2) Yetki belgesi ücretleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Kurul söz konusu oranı iki katına kadar artırarak veya yarısına kadar indirerek uygulamaya yetkilidir.

(3) Yetki belgesi üzerinde yer alan bilgilerin değişmesi veya birleşme ve devralma ile tüzel kişilik yapısındaki diğer değişikliklerin gerçekleşmesi veya yetki belgesinin zayi olması gibi nedenlerle geçerliliği devam eden yetki belgesinin yeniden tanzim edilmesi halinde ilave bir ücret alınmaz.

Yetki belgesinin süresi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgelerinin süresi on beş yıldır.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 11 – (1) Yetki belgesi, sahibinin başvurusu üzerine ve 6 ncı maddede yer verilen şartların sağlanması halinde, geçerlilik süresinin bitiş tarihinden başlamak üzere yenilenebilir.

(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin başvuru, yürürlükteki yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en geç doksan gün ve en erken yüzseksen gün öncesinde Kuruma yazılı olarak yapılır.

(3) Yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin başvurunun değerlendirilmesinde 7 nci madde uygulanır.

Yetki belgesinin coğrafi kapsamının değiştirilmesi

MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcısı, yetkilendirildiği coğrafi kapsamın değiştirilmesi için Kuruma başvuruda bulunabilir. Kurum bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirleyebilir.

Yetki belgesinin devri

MADDE 13 – (1) Yetki belgesi, 6 ncı maddede yer verilen yetki belgesi alma şartlarını haiz bir şirkete veya başka bir hizmet sağlayıcısına aşağıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde Kurum onayı ile devredilebilir:

a) Yetki belgesini devretmek isteyen hizmet sağlayıcısı, ekinde sahip olduğu yetki belgesinin yer aldığı devir talebi yazısı ile; yetki belgesini devralmak isteyen şirket veya hizmet sağlayıcısı ise devir talebi yazısı ile birlikte yetki belgesi başvuru formu ve form kapsamında istenilen bilgi ve belgeler ile Kuruma başvuruda bulunur.

b) Kurum, söz konusu başvuruyu yetki belgesinin devrine ilişkin ilgili taraflarca gönderilmesi gereken tüm bilgi ve belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen otuz gün içerisinde değerlendirerek sonucu ilgili taraflara bildirir.

c) Kurum tarafından yetki belgesi devrine onay verilmesi halinde, devredilen yetki belgesine ait hak ve yükümlülüklerin devamı niteliğinde olan bir yetki belgesi tanzim edilerek devralan şirkete veya hizmet sağlayıcısına verilir.

ç) Kurum tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; başvuru kapsamında istenilen bilgi ve belgelerde eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde söz konusu eksikliklerin tamamlanması ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi gerektiği ilgili taraflara bildirilir. Söz konusu süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanır. Aksi durumda; bahse konu başvuru işlemden kaldırılır ve yetki belgesi sahibine; başvuru evrakı ise talep halinde ilgili taraflara iade edilir.

Yetki belgesinin iptali

MADDE 14 – (1) Hizmet sağlayıcısı, kullanıcılarına karşı yükümlülüklerini ifa ettiğini beyan etmek suretiyle yetki belgesinin iptal edilmesi için Kuruma yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta yoluyla başvuruda bulunabilir. Bu beyanın yanı sıra, Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde hizmet sağlayıcısından ilave bilgi ve belge istenebilir ve/veya yerinde tespit yapılabilir. Kurum, uygun görmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısının yetki belgesini iptal eder.

(2) Hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin mevzuata aykırılık teşkil etmesinden dolayı sahip olduğu yetki belgesinin Kurum tarafından iptalinin gerektiği durumlarda; söz konusu hizmet sağlayıcısına Kuruma ve/veya kullanıcılara karşı olan yükümlülüklerini ifa etmesini teminen Kurum tarafından uygun görülen bir süre verilebilir. Hizmet sağlayıcısı bu süre içerisinde yetki belgesini ancak Kuruma ve/veya kullanıcılara karşı olan yükümlülüklerini ifa etmek için kullanabilir.

(3) (Değişik:RG-11/5/2015-29352) Hizmet sağlayıcısının 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları kaybetmesi veya söz konusu şartları sağlamadığının daha sonra tespit edilmesi halinde kendisine Kurum tarafından durumun niteliğine göre uygun bir süre verilerek gerekli şartların yerine getirilmesi gerektiği bildirilir. Söz konusu süre sonunda durumun düzeltilmemesi halinde Kurumun idari yaptırım ve sair düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla yetki belgesi iptal edilir.

(4) İptalin hangi tarih itibariyle hüküm doğuracağı ve faaliyetin ne zaman sonlandırılması gerektiği Kurum tarafından ilgili şirkete bildirilir.

(5) İptal olunan yetki belgesine ilişkin olarak herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(6) İptal olunan yetki belgeleri, iptale ilişkin bildirimin tebliğ edilmesinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Kuruma iade edilir.

Hisse devri, birleşme ve devralma ile tüzel kişilik yapısındaki diğer değişiklikler

MADDE 15 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla; halka açık olmayan hizmet sağlayıcılarının ortaklık yapılarında toplamda yüzde 10 veya daha fazla bir sermaye payı değişimi, halka açık olanlarında ise doğrudan veya dolaylı yönetim hâkimiyeti değişikliği, birleşmeler veya herhangi bir tüzel kişinin katılımıyla genişleme, kontrolün değişmesi, satış, devir veya diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik yapısında değişiklik gerektirecek işlemler sonrasındaki tüzel kişiliğin, 6 ncı madde kapsamında hizmet sağlayıcılarının taşıması gereken şartları haiz olması esastır.

(2) Hizmet sağlayıcısı, birinci fıkrada belirtilen işlemler öncesinde; Kurumun onayını almak amacıyla başvuru konusu işlem sonucunda oluşacak tüzel kişiliğin 6 ncı maddede yer verilen şartlara uygun olduğunu kanıtlayıcı nitelikteki belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

(3) Kurum söz konusu başvuruyu Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen otuz gün içerisinde değerlendirir ve uygun bulması halinde onaylar. İşlemin yetki belgesinin tadiline sebebiyet vermesi durumunda mevcut yetki belgesine ait hak ve yükümlülüklerin devamı niteliğinde olan bir yetki belgesi düzenlenerek hizmet sağlayıcısına verilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler sonucunda oluşacak tüzel kişiliğin 6 ncı maddede yer verilen şartlara aykırılık teşkil etmesi halinde söz konusu başvuru reddedilir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen işlemler öncesinde Kurumun onayı için başvurulmadığı durumlarda Kurumun idari yaptırım uygulama hakkı saklıdır. Bu kapsamda oluşan yeni tüzel kişiliğin 6 ncı maddede yer verilen şartları Kurumca belirlenen süre içerisinde sağlaması halinde yeni şirket adına yetki belgesi düzenlenir, aksi halde mevcut yetki belgesi iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

 

Hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülükleri

MADDE 16 – (1) Hizmet sağlayıcısı; ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemeleri ile bu maddede yer alan kayıt, kural ve yükümlülüklere uygun olarak posta hizmetini sunma hakkına sahiptir.

(2) Hizmet sağlayıcısı;

a) Yetkilendirme süresi boyunca 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamakla,

b) Posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliğine ilişkin düzenlemelere uymakla,

c) Kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin düzenlemelere uymakla,

ç) Kullanıcıların korunması ve hizmet kalitesine ilişkin düzenlemelere uymakla,

d) Evrensel posta hizmetleri ve posta tekeli ile ilgili mevzuat hükümlerine uymakla,

e) Yetkilendirme kapsamında faaliyet yürütmek için gerekli olan diğer tüm izinleri ilgili kurumlardan almak, ilgili mevzuata uymak ve gerekli işlemleri yerine getirmekle,

f) Yetkilendirmesi kapsamında sunduğu posta hizmetlerine ilişkin kayıtları, ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun olarak saklamakla,

g) Yetki belgesi kapsamında sunduğu posta hizmetleri için ayrı kayıt ve hesap tutmakla,

ğ) Posta hizmetinin sürekli olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla ve yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerini durdurmadan veya sonlandırmadan önce kullanıcılara olan yükümlülüklerini ifa ettiğini Kuruma belgeleriyle bildirmekle,

h) Mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtlarını denetime hazır bulundurmak, Kurum tarafından talep edildiğinde denetime açmakla,

ı) Can ve mal güvenliğini tehdit eden veya tehlike arz eden her türlü faaliyetin oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirleri almak ve alınan tedbirleri Kuruma bildirmekle,

i) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almakla,

j) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik vermekle,

yükümlüdür.

(3) Hizmet sağlayıcısı, 6102 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetkilendirildiği hizmete ilişkin sorumluluk kendisine ait olmak üzere üçüncü taraflarla yapacağı anlaşmalar kapsamında farklı iş sunum modelleri üzerinden hizmet verebilir. Bununla birlikte hizmet sağlayıcısı, sunduğu posta hizmetini kendi ad ve hesabına vermekle yükümlü olup, söz konusu hizmeti başka kişi veya şirket adına sunulacak veya sunulduğu izlenimi edinilecek şekilde veremez.

(4) Hizmet sağlayıcısı, Kurum tarafından gerekli görüldüğü durumlarda istenen veya düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz olarak Kurumca istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür.

a) Hizmet sağlayıcısı yetkilendirme başvurusunda beyan ettiği bilgi ve belgelerden; ticaret unvanı, merkez adresi, iletişim bilgileri, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi, ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, vergi dairesi ve vergi numarasındaki değişiklikleri, değişikliklerin yapılmasını müteakip otuz gün içerisinde Kuruma bildirir.

b) Hizmet sağlayıcısı, Kurum nezdinde idare ve temsile yetkili kişilerin imza sirkülerinde değişiklik yapılması halinde, değişikliklerin yapılmasını müteakip otuz gün içerisinde güncel imza sirkülerini Kuruma bildirir.

(5) Hizmet sağlayıcısı, yetkilendirildiği tarihte öngörülemeyen ancak daha sonra ortaya çıkan şartlar çerçevesinde Kurum tarafından belirlenecek düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Mücbir sebepler

MADDE 17 – (1) Mücbir sebepler; doğal afetler, kanuni grev ve lokavt, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri diğer hallerdir.

(2) Bir hâlin/olayın mücbir sebep olarak belirlenmesi için; hizmet sağlayıcısının yetki belgesi kapsamında sunmakta olduğu hizmetlerin bütününü veya çok sayıda kullanıcıyı etkileyecek nitelikte olması, hizmet sağlayıcısının kusuru ve/veya ihmalinden kaynaklanmamış olması, hizmet sağlayıcısının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, hizmet sağlayıcısının olayın/hâlin meydana geldiği tarihi izleyen otuz gün içinde bu durumu yetkili merciler tarafından belgelendirilmek suretiyle Kuruma yazılı olarak bildirmesi esastır.

(3) Hizmet sağlayıcısı, mücbir sebep hallerinin oluşması durumunda; yükümlülüklerini  yerine getirmemesinden veya söz konusu yükümlülük bir takvime bağlanmış ise geç yerine getirmesinden sorumlu tutulmayabilir. Kurum, mücbir sebep halinde takvime bağlanmış bir yükümlülüğe ilişkin olarak hizmet sağlayıcısına makul bir ek süre verebilir. Mücbir sebeplerin vuku bulması durumunda Kurum ayrıca, hizmet sağlayıcısı ve kullanıcıları koruyucu gerekli kararları da alabilir.

İdari ücret

MADDE 18 – (1) Hizmet sağlayıcısı aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında Kuruma idari ücret öder:

a) Hizmet sağlayıcısı, her yıl bir önceki yıla ait net satışlarının on binde otuz beşi tutarında idari ücret öder. Kurum; bu oranı azaltmaya veya binde beşi geçmemek üzere artırmaya yetkilidir. Bu ücrete esas olan matrah, hizmet sağlayıcısının yetkili olduğu döneme ait net satışlarıdır.

b) Hizmet sağlayıcısı, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait gelir tablosu ile Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tabloları en geç her yılın Mayıs ayının son gününe kadar Kuruma göndermekle yükümlüdür.

c) İdari ücret, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden her yılın Haziran ayının son gününe kadar Kurumun banka hesabına veya veznesine yatırılır.

ç) Hizmet sağlayıcısı, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait gelir tablosunu Mayıs ayının sonuna kadar Kuruma göndermemesi halinde, Maliye Bakanlığı’ndan elde edilecek gelir tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutar üzerinden idari ücret öder.

d) Yetkilendirmesi iptal edilen veya devredilen hizmet sağlayıcısı, iptal/devir tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, ödenmeyen bir önceki yıl net satışları ile yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden  idari ücret öder. Söz konusu hizmet sağlayıcısı, gelir tablosu ile Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tabloları, yetkilendirmenin iptal/devir tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma göndermekle yükümlüdür. Kurum tarafından istenen gelir tablosunun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde, hizmet sağlayıcısının yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak, Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları esas alınarak hizmet sağlayıcısı tarafından ödenecek idari ücret hesaplanır.

e) (Değişik:RG-12/12/2021-31687) İdari ücretin hizmet sağlayıcısı tarafından birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde öngörülen son ödeme tarihlerine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, anılan fıkralarda öngörülen tarihlerden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. Söz konusu faiz ile birlikte alınacak idari ücretleri, son ödeme tarihinden itibaren eylül ayının sonuna kadar ödemeyen veya eksik ödeyen hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi Kurum tarafından iptal edilebilir.

f) Yetkilendirmenin iptal edildiği/devredildiği tarihten sonra bu (e) bendinde belirtilen sürelerde kısmen veya tamamen ödenmeyen idari ücret ise Kurumun bildirimi üzerine, faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir.

Kabulü yasak maddeler (Değişik başlık:RG-11/5/2015-29352)

MADDE 19 – (1) Aşağıda yer verilen maddelerin hizmet sağlayıcılar tarafından kabulü (Mülga ibare:RG-11/5/2015-29352) (…) yasaktır:

a) (Değişik:RG-12/12/2021-31687) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile katılmamız uygun bulunan ADR uyarınca taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler.

b) Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.

c) Tıbbi veya bilimsel bir amaçla gönderilen ve göndericilerin buna izinli oldukları resmi belgelerle belirtilen uyuşturucu maddeler hariç afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler.

ç) Arı, ipek böceği, sülük gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilmesine yazılı izin verilenler haricindeki canlı hayvanlar.

d) Kurutulmuş veya başka suretle muhafazası sağlanmış olanlar dışındaki cansız hayvanlar.

e) Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri.

f) İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde.

Kabulü şarta bağlı posta gönderileri

MADDE 20 – (1) Hizmet sağlayıcılar;

a) Posta gönderisi kapsamına giren maddelerden taşınması kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları kapsamında şarta bağlanmış olan maddeleri, bu şartları karşılaması halinde,

b) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; kâğıt para, madeni para, elinde bulunduranın faydalanabileceği her türlü kıymetli evrak, altın, platin ve gümüş külçeleriyle değerli taşlar veya bunlardan yapılmış eşya ve mücevher gibi değerli maddeleri, değer konulmuş veya sigortalı olarak gönderilmesi şartıyla,

kabul edebilir.

(2) Uçakla taşınan yurt içi ve yurt dışı posta gönderilerinde hava taşımacılığı kuralları ile sevk yoluna bakılmaksızın yurt dışı posta gönderilerinde ayrıca ilgili ülke mevzuatında belirlenmiş olan yasak, sınırlandırma ve istisnalar dikkate alınır.

(3) (Ek:RG-12/12/2021-31687) ADR uyarınca taşınması mümkün olan tehlikeli maddelerin kabulü ile sunulacak posta hizmeti, ADR Bölüm 3.4 (sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar) ya da ADR Bölüm 3.5 (istisnai miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar) kapsamında gerçekleştirilebilir. Bu maddelerin kabulü ile sunulacak posta hizmetinde, ADR ve 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulması zorunludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hizmet sunumunun engellenmesi

MADDE 21 – (1) Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gereklerinden kaynaklanan sebeplerin tespiti hâlinde, şirketlerin posta sektöründe faaliyete geçmelerini veya posta hizmeti sağlamalarını engelleyebilir.

Yetkisiz hizmet sunumu

MADDE 22 – (1) Kurum tarafından yetkilendirilmeksizin posta hizmeti verenlerin tesisleri, Kurumun talebi üzerine o yer mülki amirince kapatılarak faaliyetlerine son verilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve/veya yetkilendirme şartlarına aykırı olması durumunda, hizmet sağlayıcısına Kurum tarafından idari yaptırımlar uygulanır.

Hizmet sağlayıcılarının Kurum internet sitesinde yayımlanması

MADDE 24 – (1) Kurum, hizmet sağlayıcılarının gerekli bilgilerini içeren listeyi üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla resmi internet sitesinde güncel olarak yayımlar. Ancak bu yayımlama, yetki belgesi hükmünü taşımamakta olup; herhangi bir ihtilafın doğması halinde Kurum kayıtlarındaki resmi belgeler esas alınır.

İlgili belgeler

MADDE 25 – (1) Yetki belgesi başvuru formu ve yetki belgesi örneği ile ilgili diğer belgeler Kurul kararı ile belirlenir.

Yetkilendirmede geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri sunmakta olanlar, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer verilen şartları karşılamak kaydıyla bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip doksan gün içerisinde yetki belgesi almak üzere Kuruma başvuruda bulunur. Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan ancak bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri sunmaya devam edenler için Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası uygulanır.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükmün gereği bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 1 yıl süre ile aranmaz. Bu süre içerisinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru şartını karşılamaksızın yetki belgesi alanlar, yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde söz konusu hükmün gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

Uygulama birliğinin sağlanabilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-12/12/2021-31687)

(1) Bu maddenin yayımı tarihinde posta hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcıların 6 ncı maddenin birinci fıkrasının;

a) (c) bendinde yer alan hususlar ile (ç) bendinde belirtilen sermaye şartını sağladıklarını gösterir belgelerle birlikte bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde Kuruma başvurmaları gerekir. Anılan tarihe kadar sermaye şartını sağlayamayan şirketlerin yetkilendirmeleri iptal edilir.

b) (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan motorlu taşıt ve taşınmazlara ilişkin şartları yerine getirdiklerini gösterir bilgileri bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren on iki ay içerisinde Kuruma göndermeleri gerekir. Anılan tarihe kadar bu yükümlülükleri yerine getirmeyen hizmet sağlayıcıların yetkilendirmeleri iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK-1

 

YETKİ BELGESİ ÜCRET ÇİZELGESİ

 

Coğrafi Kapsam

Ücret (TL)

Ulusal

100.000

İstanbul

20.000

İstanbul dışındaki büyükşehir olan her bir il için

10.000

Büyükşehir olmayan her bir il için

5.000

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2014

29019

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

31/12/2014

29222

2.       

 11/5/2015

29352 

3.

12/12/2021

31687