BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından posta sektöründe uygulanacak idari yaptırımlara ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve Kurum düzenlemeleri de dâhil olmak üzere, posta sektörüne ilişkin ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya ilgili mevzuata aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirlere ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bir önceki takvim yılı: İhlalin meydana geldiği tarihten bir önceki takvim yılını, ihlalin meydana geldiği tarihin tam olarak tespit edilemediği veya ihlalin devam ettiği durumlarda idari para cezasının uygulanacağı yıldan bir önceki takvim yılını, ihlalin yıllara yaygın olması durumunda ihlalin sona erdiği takvim yılından bir önceki takvim yılını,

b) Hizmet sağlayıcısı: PTT’yi ve 6475 sayılı Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini,

c) İdari yaptırım: İdari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirleri,

ç) İlgili mevzuat: Kurumun görev alanına ilişkin kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, eki kararlar, tebliğ, Kurul kararları, diğer düzenleyici işlemler, görev sözleşmesi ve diğer yetkilendirme belgelerini,

d) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

e) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

f) Net satışlar: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde ettiği gelirlerden, yapılan indirimler ve iadeler düşüldükten sonra mali müşavir veya vergi dairesi onaylı gelir tablosundaki satışlar başlığında ayrıntılı olarak belirtilen, hesap ayrıştırması yapılamadığı durumda gelir tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutarı,

g) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Para Cezaları

 

Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır:

a) Hizmet sağlayıcısının, acil durum ihtiyaçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

b) Hizmet sağlayıcısının, yetkilendirmesi kapsamı dışına çıkarak posta hizmeti vermesi ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup işletmesi.

(2) Hizmet sağlayıcısının altyapı şartlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

(3) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır:

a) Hizmet sağlayıcısı tarafından, evrensel posta hizmet yükümlüsüne tahsis edilen posta tekelinin ihlal edildiğinin Kurum tarafından veya mahkeme kararıyla tespit edilmesi.

b) Hizmet sağlayıcısının yetki belgesi devri, hisse devri, birleşme, devralma veya tüzel kişilik yapısındaki değişikliğe ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

Tahakkuka esas bildirimlere ilişkin ihlaller

MADDE 6 – (1) Hizmet sağlayıcısının, tahakkuka esas bildirimleri Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapmaması veya yanlış bildirimde bulunması durumunda ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Tarifelere ilişkin ihlaller

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır:

a) Hizmet sağlayıcısının; Kurumun tarifeleri izleme, inceleme ve denetleme sürecinde ve/veya sonucunda öngördüğü tarifenin veya tarifeye ilişkin genel hükümlerin düzeltilmesinin sağlanması, tarifenin uygulanmasının geçici olarak durdurulması veya tarifenin yürürlükten kaldırılması şeklindeki tedbirleri uygulamaması.

b) Etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcısının; tarifelerinin aşırı fiyatları içerecek şekilde uygulanması, yıkıcı fiyat ve/veya fiyat sıkıştırması gibi rekabetin kısıtlanmasını hedefleyen fiyat indirimlerini veya uygulamalarını ihtiva etmesi, haklı olmayan nedenlerle kullanıcılar arasında ayrım yapılmasına yol açması veya bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücretiyle desteklenmesi suretiyle çapraz sübvansiyona neden olması gibi ihlalleri gerçekleştirmesi.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır:

a) Hizmet sağlayıcısının, ilgili mevzuat kapsamında tarifeleri bildirim usulüne tabi olan herhangi bir posta hizmetini bildirim yapmadan sunduğunun veya uygulanan tarifede Kuruma bildirimde bulunmaksızın değişiklik yaptığının tespit edilmesi.

b) Hizmet sağlayıcısının, tarifelerine yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen alt ve/veya üst sınıra uymadığının tespit edilmesi.

c) Hizmet sağlayıcısının, ilgili mevzuat kapsamında tarifeleri maliyet esaslı yöntem veya tavan fiyat yöntemi çerçevesinde onaya tabi olan herhangi bir posta hizmetini, onaylanmamış tarife ile sunduğunun tespit edilmesi.

ç) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ve/veya evrensel posta hizmet sağlayıcısının, evrensel posta hizmetlerine yönelik tarife düzenlemelerini ihlal etmesi.

(3) Hizmet sağlayıcısının, ilgili mevzuat kapsamında tarifelerin kamuoyuna duyurulmasına dair yükümlülüklerine riayet etmediğinin tespit edilmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Uzlaştırma prosedürüne ilişkin ihlaller

MADDE 8 – (1) Hizmet sağlayıcısının, uzlaştırma prosedürüne ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

Kullanıcı menfaatlerine ilişkin ihlaller

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır:

a) Hizmet sağlayıcısının, kullanıcılara yaptığı bilgilendirmelerin yanlış olması.

b) Hizmet sağlayıcısının, hizmetin kısıtlanmasına veya durdurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

c) Hizmet sağlayıcısının, şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

ç) Hizmet sağlayıcısının, kullanıcı mağduriyetinin giderilmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

d) Hizmet sağlayıcısının, kullanıcı şikâyetleri çözüm mekanizmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

(2) Hizmet sağlayıcısının, hizmet sunumunu ispatlayan belge düzenlemesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

(3) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya evrensel posta hizmet sağlayıcısının evrensel posta hizmetini belirlenen ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak yürütmemesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Kişisel veri ve bilgilerin korunmasına ilişkin ihlaller

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcısının, kişisel veri ve bilgilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Hizmet kalitesine ilişkin yükümlülüklerin ihlali

MADDE 11 – (1) Hizmet sağlayıcısının, hizmet kalitesine ilişkin yükümlülüklerini mücbir sebep halleri veya Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenler olmaksızın ihlal etmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

Rekabet ihlalleri

MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcısının, rekabetin tesisi ve korunmasına yönelik ilgili mevzuatı veya getirilen yükümlülükleri ihlal etmesi ya da rekabeti engellemeye, bozmaya yahut kısıtlamaya yönelik rekabete aykırı uygulamalarının tespiti halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi

MADDE 13 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından süresi içinde verilmemesi halinde 27 nci maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak ilgili hizmet sağlayıcısı uyarılır veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde üçü (%0,003) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Söz konusu bilgi ve/veya belgenin tekrar istenmesine rağmen süresi içinde verilmemesi halinde 27 nci maddedeki ölçütler dikkate alınarak, ilgili hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde üçünün (%0,003) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Yanlış bilgi ve/veya belge verilmesi

MADDE 14 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından yanlış olarak verilmesi halinde 27 nci maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak ilgili hizmet sağlayıcısı uyarılır veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Söz konusu bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen ilgili hizmet sağlayıcısı tarafından yine yanlış olarak verilmesi halinde 27 nci maddedeki ölçütler dikkate alınarak, ilgili hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde ikisinin (%0,002) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Eksik bilgi ve/veya belge verilmesi

MADDE 15 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından eksik olarak verilmesi durumunda, 27 nci maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak ilgili hizmet sağlayıcısı uyarılır veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Eksik olan bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen ilgili hizmet sağlayıcısı tarafından tamamlanmaması halinde 27 nci maddedeki ölçütler dikkate alınarak, hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde ikisinin (%0,002) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Denetime ilişkin ihlaller

MADDE 16 – (1) Hizmet sağlayıcısının denetime ilişkin mevzuat kapsamında getirilen yükümlülükleri ihlal etmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılına ait net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Yaptırım ve Tedbirler

 

Milli güvenliğe aykırılık

MADDE 17 – (1) Hizmet sağlayıcısının milli güvenliğe aykırı faaliyette bulunduğunun yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.

(2) Milli güvenliğe aykırı davranışın hizmet sağlayıcısının çalışanlarından kaynaklandığının yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde; hizmet sağlayıcısı ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarılır ya da hizmet sağlayıcısının posta hizmeti faaliyetlerinin üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar durdurulmasına karar verilir veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.

(3) Kurumun, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki durumlarla ilişkili olabilecek ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.

Kamu düzeninin ihlali

MADDE 18 – (1) Kurumun ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımları uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla; hizmet sağlayıcısı veya çalışanları tarafından kamu düzeninin ihlal edildiğinin Kurum ya da yetkili makamlarca tespiti halinde; hizmet sağlayıcısı derhal ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarılır ya da hizmet sağlayıcısının posta hizmeti faaliyetlerinin üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar durdurulmasına karar verilir veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.

Kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi

MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat gereği kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi halinde; idari para cezasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, hizmet sağlayıcısı kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarılır ya da hizmet sağlayıcısının posta hizmeti faaliyetlerinin üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar durdurulmasına karar verilir veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.

Yeniden yetkilendirilmeme

MADDE 20 – (1) Milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi sebepleri ile yetkilendirmesi iptal edilen hizmet sağlayıcıları, bu hizmet sağlayıcılarının hisselerinin en az yüzde 20’sine sahip ortakları ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler ve bunlar tarafından kurulmuş şirketler iptal sebepleri göz önünde bulundurularak üç yıla kadar yeniden yetkilendirilmez.

(2) Kuruma borcu bulunması sebebi ile yetkilendirmesi iptal edilen şirketler, bu şirketlerin hisselerinin en az yüzde 20’sine sahip ortakları ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler ve bunlar tarafından kurulmuş şirketler iptal sebepleri göz önünde bulundurularak üç yıla kadar yeniden yetkilendirilmez. Ancak Kuruma borcu bulunması sebebi ile yetkilendirmesi iptal edilen şirketler, bu bedelleri ödemeleri halinde, yeniden yetkilendirilmelerine engel başkaca bir sebep yoksa yeniden yetkilendirilebilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması

MADDE 21 – (1) Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında idari yaptırım uygulanması öngörülen hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması halinde, 27 nci madde hükümleri dikkate alınarak bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası uygulanır. Bu durumda ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımlar saklıdır.

Somut tedbirlerin uygulanması

MADDE 22 – (Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2021 tarihli ve E.:2014/4613; K.:2021/5536 sayılı kararı ile iptal madde; (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihlallerin tespiti halinde, bu Yönetmelikte yer verilen idari yaptırımların yanı sıra, ihlalin niteliğine göre ilgili mevzuat kapsamında ihlalin tekerrürünü önlemek amacıyla Kurul tarafından somut tedbirlerin uygulanmasına karar verilebilir.)

Ödeme ve kesinleşme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre tahsil edilir.

(2) Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde 20’si, 6475 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir kaydedildikten sonra, kalan kısmın yüzde 50’si Kurum hesaplarına aktarılır, yüzde 50’si ise genel bütçeye gelir kaydedilir.

(3) İdari para cezasının tebliğini müteakip bir ay içerisinde defaten ödenmesi halinde idari para cezasının yüzde 25’i oranında indirim yapılır.

(4) Hizmet sağlayıcısı idari para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içerisinde para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde toplam dört eşit taksitte ödenmesi için Kuruma başvuruda bulunabilir. Hizmet sağlayıcısının bu talebi üzerine nihai karar Kurul Başkanı tarafından verilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

İçtima

MADDE 24 – (1) Bir fiil ile birden fazla yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde bu ihlaller için sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir. Bu ihlaller ile ilgili olarak ilgili mevzuatta idari para cezasından başka idari yaptırımlar da öngörülmüş ise bu yaptırımların her biri ayrıca uygulanır.

(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen ihlallerde idari yaptırım kararı verilinceye kadar bu ihlaller tek fiil sayılır.

İdari yaptırımların uygulanması

MADDE 25 – (1) Hizmet sağlayıcısının ihlal sonucunda elde ettiği gelir veya sebep olduğu zarar bu Yönetmelikte o ihlal için belirlenen üst sınırdan daha yüksek ise 27 nci madde hükümleri gözetilerek hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan idari yaptırımların uygulanması ilgili mevzuatta düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesini engellemez.

Tekerrür

MADDE 26 – (1) İdari para cezası uygulanmış bir hizmet sağlayıcısı tarafından, söz konusu idari para cezasına ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren üç yıl içinde aynı yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlal için, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddeleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Yaptırım ölçütleri

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikteki cezaların belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak aşağıda sayılan unsurlar göz önünde bulundurulur:

a) Zararın varlığı.

b) Haksız ekonomik kazancın varlığı.

c) Tekerrürün varlığı.

ç) Aynı madde ihlaline ilişkin olarak hizmet sağlayıcısına son beş yılda uygulanan idari yaptırımlar.

d) İyi niyetin varlığı.

Yetki

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki idari para cezalarını ve yaptırımları uygulamaya Kurul yetkilidir. Kurul bu yetkisinin bir bölümünü çerçevesini belirleyerek icraya devredebilir.

Uyarı

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında meydana gelen ihlaller için, 27 nci maddesinde yer alan hususlar dikkate alınmak ve 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri saklı kalmak kaydıyla idari yaptırım uygulanmadan önce, bu Yönetmeliğin aynı maddesi kapsamında olmak üzere hizmet sağlayıcısı Kurul tarafından bir defaya mahsus uyarılabilir.

(2) Uyarı yapılırken tekerrür süresi dikkate alınır. Tekerrüre esas sürenin dolması halinde aynı madde kapsamında tekrar uyarıda bulunulabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 –  (Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2021 tarihli ve E.:2014/4613; K.:2021/5536 sayılı kararı ile iptal madde; (1) Hizmet sağlayıcısının ilgili mevzuat ihlallerine ilişkin bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kurul tarafından, bu Yönetmelikte yer alan genel hükümler çerçevesinde idari yaptırım kararları alınır.)

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.