TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (Değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı;

a) Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,

ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bendlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Mülga:RG-8/4/2017-30032)

b) Ar-ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve ar-ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Başvuru formu: Başvuru sahibinin destekten yararlanmak amacıyla Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektronik ortamda sunduğu ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlükçe içeriği güncellenen formu,

d) Büyük işletme: Türkiye’de yerleşik KOBİ niteliği taşımayan işletmeleri,

e) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Değerlendirme komisyonu: Başvuruları ve yatırım projesinde yapılması talep edilen değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkanlığında; alanında uzman öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üye, Bakanlık personelinden bir üye olmak üzere beş üyeden oluşan komisyonu,

f) Genel Müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

g) Geri ödemesiz destek: Teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamında işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan nakdi desteği,

ğ) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimleri,

h) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri,

ı) (Mülga:RG-8/4/2017-30032)

i) Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,

j) Teknolojik ürün yatırım destek programı: Sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne yönelik yatırım projelerinin desteklendiği programı,

k) Yatırım projesi: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili teknolojik ürünün üretimine yönelik faaliyetler bütününü,

l) Yatırımcı: Ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiyi,

m) Yenilik projesi: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da dekorasyondaki değişiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinlikleri kapsayan, başarı ölçütleri ve hedefleri tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek faaliyetler bütününü,

n) (Ek:RG-8/4/2017-30032)  TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

o)  (Ek:RG-8/4/2017-30032)  Tamamlama belgesi: Yatırımını tamamlayan işletmeler için Genel Müdürlükçe düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Unsurları, Destek Şartları, Başvuru Şekli ile Başvurularda Aranacak Belgeler (1)

 

MADDE 4 – (1) Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, aşağıdaki geri ödemesiz destek unsurlarından yararlandırılır:

a) Makine ve teçhizat desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için sağlanacak destekten oluşur.

b) (Mülga:RG-8/4/2017-30032)

c) İşletme gideri desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destekten oluşur.

Destek şartları

MADDE 5 – (Değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1) Yatırımcı, başarı ile tamamlanan her bir ar-ge ve yenilik projesi veya faaliyeti sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlandırılır.

(2) Yatırım konusu teknolojik ürün, yurt içinde üretime ilk defa konu olması halinde destek kapsamında değerlendirilir.

(3) Ar-ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından desteklenmiş olan ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımı, Türkiye’de yapılması halinde, destek kapsamında değerlendirilir. Başvuru sahibi yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu aranmaz ve yatırımcıdan istenecek belgeler bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.

(4) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün bölge içerisinde yatırımının yönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunması veya yatırıma konu ürünün teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek kapsamında değerlendirilir.

(5) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler için ilgili kurum tarafından teknolojik ürün olduğuna dair verilen belgenin olması halinde destek kapsamında değerlendirilir.

(6) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin yatırımı için yapılan başvurular, söz konusu teknolojik ürünle ilgili tüm hakların başvuru sahibine devredilmiş olması ve noter tasdiki ile belgelendirilmesi halinde destek kapsamında değerlendirilir.

(7) Ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi gerçek veya tüzel kişilik ile yatırımcı tüzel kişiliğin farklı olması halinde yatırımcı ile ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi arasında ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti ile ilgili taraflara ilişkin hak tesisine dair noter tasdikli belge istenir.

(8) Büyük veya KOBİ ölçeğindeki işletmelerce tüm süreçleri yürütülen ve başarı ile tamamlanarak sonucunda teknolojik ürüne dönüşen ar-ge ve yenilik projeleri/faaliyetleri ile ilgili hakların daha küçük ölçekli işletmelere devredilmesi durumunda yatırım konusu teknolojik ürün, devreden işletmenin ölçeği esas alınarak yatırım desteği kapsamında değerlendirilir.

(9) Kamu    araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerle ilgili hakları devralan hak sahiplerinin;

a) Tüzel kişilik olması ve bu haklarını daha küçük ölçekli işletmelere devretmesi durumunda, taraflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan tarafın ölçeği esas alınarak,

b) Gerçek kişi olması ve bu haklarını tüzel kişiliklere devretmesi durumunda ise gerçek kişiler mikro ölçekli işletme sınıfına denk tutulup taraflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan tarafın ölçeği esas alınarak,

söz konusu teknolojik ürünler, yatırım desteği kapsamında değerlendirilir.

(10) Bu Yönetmelik kapsamında; destek unsurlarına yönelik uygulama, öncelikli teknoloji alanları, desteklemeye esas alınacak kriterler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanan uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.

Başvuru şekli

MADDE 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında, teknolojik ürünle ilgili Türkiye’de yatırım yapmak isteyen işletmeler başvuru yapar. Gerçek kişilerin, başvurudan önce şirket kurarak tüzel kişilik kazanmaları şarttır.

(2) Başvuru formu ve Bakanlık tarafından istenen ek belgeler, işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanarak yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.

(3) Yılda bir veya birden fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

Başvurularda aranacak belgeler

MADDE 7 – (1) Yapılacak yatırımın proje tutarı büyüklüğüne göre başvuruda istenecek belgeler bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslarda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ön Değerlendirme ve Değerlendirme

 

Ön değerlendirme

MADDE 8 – (1) Başvuruların ön değerlendirmesi, belgelerin tamlığı ve doğruluğu yönünden Genel Müdürlük tarafından yapılır.

(2) Başvuruda istenen belgelerde aranan bilgilerin eksiksiz doldurulması esastır. Aksi durumda başvuru sahibinden 15 iş günü içinde eksikliklerin tamamlanması istenir. Süresi içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir ve durum yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

(3) (Mülga:RG-8/4/2017-30032)

Değerlendirme

MADDE 9 – (Değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1) Eksiklik bulunmayan veya süresi içerisinde eksikleri tamamlanan başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından; makroekonomik politikalar, arz/talep dengesi, sektörel etkiler, katma değer yaratma potansiyeli ile mali ve teknik yönden değerlendirilir.

(2) İşletmelerce yapılacak başvurularda desteklenmeye esas alınacak işletme sınıfı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen işletme türleri dikkate alınarak belirlenir ve destek kapsamında değerlendirilir.

(3) Yatırım projesini yerinde incelemek üzere Genel Müdürlükten en az bir personel görevlendirilir.

(4) Genel Müdürlük gerekli gördüğünde alanında uzman ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan görüş alabilir, komisyon üyelerini yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirebilir.

(5) Genel Müdürlük gerekli gördüğünde yatırım projesi ile ilgili, alanında uzman kurum, kuruluş ve tüzel kişilik veya gerçek kişilere yerinde inceleme yaptırıp rapor hazırlatabilir.

(6) Raporlar, yatırım projesinde desteklenmesi gereken yatırım kalemleri ile ilgili önerileri de ihtiva eder.

(7) Değerlendirmeye esas teşkil eden tüm raporlar tamamlandıktan sonra Genel Müdürlükçe belirlenen gün ve saatte değerlendirme toplantısı yapılır.

(8) Değerlendirme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı, başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönetir.

(9) Değerlendirme Komisyonu en az dört üyenin katılımı ile toplanır.

(10) Komisyonda kararlar, en az üç üyenin aynı yöndeki kararı ile belirlenir.

(11) Komisyon, yatırım projesinin desteklenmesine, desteklenecek yatırım kalemlerinin belirlenmesine ve değişiklik taleplerine ya da yatırım projesinin reddine karar verir.

(12) Başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 45 iş günü içerisinde değerlendirilip karara bağlanır. Bu süre, başvuru formunda ve ek belgelerde eksiklik bulunması halinde bu eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla başlar. Eksiksiz yapılan başvurularda, başvuru tarihi dikkate alınır.

(13) Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan başvurular ile desteklenmesi uygun görülmeyen başvurular, karar tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlükçe başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(14) Beyan edilen bilgi ve belgelerin varlığı ile muhteviyatı itibariyle doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ilgili yatırım projesinin destek kapsamından çıkarılıp çıkarılmamasına Genel Müdürlük yetkilidir.

(15) Değerlendirme Komisyonu, desteklenecek yatırım projelerinin değerlendirme aşamasında Bakanlık bütçesine bu amaçla tefrik edilen bütçe ödeneğini dikkate alır.

(16) Değerlendirme Komisyon kararlarının ve işletme ile imzalanan sözleşme ve eklerinin birer örneği Genel Müdürlükçe yatırım projesinin ödenek ve harcama durumunun planlanabilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)’na gönderilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destek Süresi, Makine ve Teçhizat Desteği ile İşletme Gideri Desteği(2)

 

MADDE 10 – (1) Makine ve teçhizat desteği (Mülga ibare:RG-8/4/2017-30032)  (…) sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Bakanlık ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 36 aydır. Değişiklik talepleri olması ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Makine ve teçhizat desteği

MADDE 11 – (Değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1) Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım   proje tutarını oluşturan harcamalara, işletmenin büyüklüğüne göre aşağıdaki tutarlarda geri ödemesiz destek sağlanır:

a) Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez.

b) Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %50’si kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez.

c) Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 6.000.000 TL’yi geçemez.

ç) Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10’u kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 3.000.000 TL’yi geçemez.

(2) Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi kapsamında Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslara uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, birinci fıkrada belirtilen oranlara 20 puan daha ilave edilir.

(3) Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen hususlar çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yapılır.

(4) Desteklenen işletmelere yapılacak ödemelerde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

(5) Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren kamu bankalarından birinde desteklenen işletme adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yapılır.

(6) Ödemenin yapılabilmesi için; satın alınan makine ve teçhizatın satış faturalarının ibraz edilmesi ve montajının tamamlanmış olması şarttır. Yatırımcı tarafından makine ve teçhizatın doğrudan ithal edilmesi durumunda, onaylı gümrük giriş beyannamelerinin de ibraz edilmesi istenir.

(7) Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat desteği tutarı ile işletme gideri desteği tutarının toplamı yerli malı ilave puanı dahil 10.000.000 TL’yi geçemez.

(8) İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği için bu maddede işletmeler itibarıyla belirlenen destek üst limitinin %25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilir.

(9) Her bir harcama kalemi için, gerçekleşen satın alma tutarının Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklemeye esas alınan bütçede belirlenmiş olan tutarı aşması halinde, desteklemeye esas alınan bütçedeki tutar, destek kapsamında değerlendirilir.

Kredi faiz desteği

MADDE 12 – (Mülga:RG-8/4/2017-30032)

İşletme gideri desteği

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) İşletme gideri desteği kapsamında; yatırımını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından Tamamlama Belgesi verilen mikro ve küçük işletmelere, belge tarihi esas alınarak ilk faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapılması halinde, aşağıdaki işletme dönemi harcama kalemleri için en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek verilebilir.

(2) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Yatırımını tamamlamış mikro ve küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak destek sağlanır:

a) Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla %75’i kadar.

b) Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için, destek ödemesinin yapıldığı tarih esas alınarak o dönem uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla %75’i kadar.

c) Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla %75’i kadar.

(3) İşletme gideri desteğinden yararlanan işletmeler, üretim konusu ile ilgili yurt içi ve/veya yurt dışındaki teknoloji, Ar-Ge ve yenilik projeleri bağlamındaki kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve koordine etmek amacıyla bir personel istihdam edebilirler. Bu personelin maaşının brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı, 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlıkça desteklenir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda istihdam edilecek personelin;

a) En az yüksek lisans mezunu olması,

b) Yatırım konusu ile uyumlu sektör/sektörlerde en az 5 yıl çalışmış olması,

c) Üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yatırım, devlet destekleri, fayda maliyet analizi gibi konularda bilgi ve deneyime sahip olması,

gerekmektedir.

(5) İşletme gideri desteği sağlanacak yatırımcıya, belirtilen her bir gider kalemi için fatura veya fatura yerine geçen belgeleri beyan etmesinden sonra Bakanlık tarafından ödeme yapılır.

(6) İşletme gideri desteğinden yararlandırılacak (Ek ibare:RG-8/4/2017-30032) mikro ve küçük işletmeler Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yatırım Proje Tutarını Oluşturan Harcama Kalemleri, Desteklenmeyen Harcamalar ve Yatırımın Desteklendiği Diğer Kaynaklar(3)

 

Yatırım proje tutarını oluşturan harcama kalemleri

MADDE 14 – (1) Yatırım konusu teknolojik ürüne ait yatırım proje tutarı üzerinden verilecek geri ödemesiz destekler için esas alınacak yatırım proje tutarı;

a) (Mülga:RG-8/4/2017-30032)

b) Ana makine ve teçhizat bedelleri,

c) Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri,

ç) Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri,

d) Montaj giderleri,

toplamından oluşur.

Desteklenmeyen harcamalar

MADDE 15 – (Değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1) Tamamlanmış yatırımlar ile başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

(2) İkinci el veya kullanılmış makine ve teçhizat içeren yatırımlar destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla temin edilen makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilmez.

(4) Teknolojik ürüne yönelik yatırım projesinde, destek kapsamında değerlendirilmeyecek harcama kalemleri şunlardır:

a) Arsa bedeli.

b) Arazi düzenleme giderleri.

c) Bina-inşaat giderleri.

ç) Ulaştırma giderleri.

d) Taşıt araçları giderleri.

e) Yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler.

f) Beklenmeyen giderler.

g) Kuruluş dönemi faiz giderleri.

ğ) İşletme dönemi faiz giderleri.

h) Amortismanlar.

ı) Bakım ve onarım giderleri.

i) İşletmeye alma giderleri.

j) Hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri.

k) Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri.

Yatırımın desteklendiği diğer kaynaklar

MADDE 16 – (Değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında destek sağlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek ve teşvik unsurlarından da yararlanabilirler.

(2) Teknolojik ürünün üretimine yönelik kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler başvuru formunda belirtilir. Söz konusu kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler Bakanlığımızca verilecek geri ödemesiz destek tutarından düşülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme, Değişiklik Talepleri ve Mücbir Sebepler

 

Sözleşme

MADDE 17 – (Değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen teknolojik ürünün yatırımcısı ile Bakanlık arasında yapılan sözleşmede aşağıdakiler yer alır:

a) Sözleşmenin amacı ve kapsamı.

b) Sözleşmenin tarafları.

c) Taraflara ilişkin bilgiler.

ç) Bakanlık tarafından sağlanacak destek oranları ve süresi.

d) Destek kapsamında yer alan harcama kalemleri.

e) Sağlanacak toplam destek tutarı.

f) Desteğin iptal edilmesi durumunda, yapılan desteğin geri ödenmesine ilişkin hususlar.

g) İdari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar.

ğ) Sözleşme ekinde, yapılacak yatırımlar ile ilgili yatırım iş-zaman planı, taahhütname ve onaylı bütçe.

Değişiklik talepleri ve mücbir sebepler

MADDE 18 –  (Değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1) İşletme yetkilisi, işletmenin tüzel kişiliğindeki değişiklikler ve yatırım projesinde öngörülemeyen makine ve teçhizat ile ilgili talebini gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Sözleşmede belirtilen destek tutarını aşmamak kaydıyla yatırım proje bütçesine yeni harcama kalemlerinin eklenmesine ilişkin değişiklik talepleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşülerek bildirim tarihinden itibaren 30 iş günü içinde karara bağlanır.

(3) Genel Müdürlük tarafından yerinde yapılan ya da yaptırılan inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği tespit edilen yatırımlarla ilgili nihai kararı Değerlendirme Komisyonu verir. Yatırımın destek kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi halinde, Bakanlıkça yapılan ödemeler, 20 nci maddeye göre geri alınır.

(4) Yatırım konusunda, mücbir sebeplerden kaynaklanan değişiklikler, işletme temsilcisi tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu durumda, yapılacak işlemler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Devir-Satış-İhraç ve Kiralama, İdari Yaptırım, Yatırımı Sonuçlandırma

 

Devir, satış, ihraç ve kiralama

MADDE 19 – (1) Teknolojik ürün yatırım destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat; (Değişik ibare:RG-8/4/2017-30032) Bakanlıkça Tamamlama Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren (Değişik ibare:RG-8/4/2017-30032) 3 yıl süre ile satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

İdari yaptırım

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik ile uygulama usul ve esaslarında belirlenen hükümlere aykırı davranan, sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyen, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, icra veya iflas yoluyla yapılan işlemler de dâhil teknolojik ürün yatırım destek programından yararlanarak temin ettiği makine ve teçhizatı öngörülen sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren, öngörülen sürede yatırımları tamamlamayan, işletmelere sağlanan (Değişik ibare:RG-8/4/2017-30032) destek genel hükümlere göre yatırımcıdan takip ve tahsil edilir.

Yatırımı sonuçlandırma

MADDE 21 – (1) Yatırımını tamamlayan işletme, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen sonuç raporunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunar.

(2) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Sonuç Raporu doğrultusunda Bakanlıkça, alanında uzman en az bir öğretim üyesi ile Genel Müdürlükten en az bir personel yatırımı yerinde incelemek, yapılan harcamaları denetlemek ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen yatırım tamamlama belgesini düzenlemek üzere görevlendirilir.

(3) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Bakanlıkça Tamamlama Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren işletmeler, 3 yıl boyunca yıllık olarak yatırım desteği verilen ürünle ilgili satış bilgileri ve sağlanan gelişmelerin yer aldığı, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen gelişme raporunu Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektronik ortamda sunar.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Ödemeler

MADDE 22 – (Değişik:RG-8/4/2017-30032)

(1)  Kamu personeli hariç Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak veya izleme ve denetim için görevlendirilecek alanında uzman kişilere ikinci fıkra kapsamında yapılacak ödemeler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Başvuru değerlendirme, izleme ve denetimde komisyon üyesi veya izleyici olarak görevlendirilen alanında uzman kişilerin ücretleri her bir görevlendirme için 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlıkça ödenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında destek unsurlarına yönelik yapılacak ödemelerle ilgili hususlar Bakanlıkça hazırlanan uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.

İzleme ve denetim yetkisi

MADDE 23 – (1) Bakanlık gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Bakanlık yatırımın yerinde tespitine ilişkin izleme ve denetimi, (Ek ibare:RG-8/4/2017-30032) alanında uzman yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri ile sanayi kurum ve kuruluş personeline yaptırabilir.

(2) Bakanlık;

a) Uygulamaya ilişkin yöntemi belirlemeye, talimat vermeye,

b) Makroekonomik politikalar ve gelişen şartları göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almaya ve bu yönde düzenlemeler yapmaya,

c) Sözleşmede öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya,

yetkilidir.

(3) İzleme ve denetim sırasında, izleme ve denetim görevlilerinin yatırımla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme taleplerinin karşılanması, talep edilmesi halinde belgelerin onaylı örneklerinin verilmesi ve mahallinde incelemeye izin verilir.

(4) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak; ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gerekli görülen bilgi, belge ve görüş isteyebilir.

Gizlilik

MADDE 24 – (1) Teknolojik ürün yatırım destek programı başvurularının değerlendirme, izleme ve denetleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmeye ait ticari gizli bilgi veya hizmete özel bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

___________

(1)     8/4/2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin ikinci bölümünün adı “Destek Unsurları, Destek Şartları, Başvuru Şekli ile Başvurularda Aranacak Belgeler” olarak değiştirilmiştir.

 (2) 8/4/2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünün adı “Destek Süresi, Makine ve Teçhizat Desteği ile İşletme Gideri Desteği” olarak değiştirilmiştir.

 (3) 8/4/2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin beşinci bölümünün adı “Yatırım Proje Tutarını Oluşturan Harcama Kalemleri, Desteklenmeyen Harcamalar ve Yatırımın Desteklendiği Diğer Kaynaklar” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2014

28986

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

8/4/2017

30032

2

3