SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak (Değişik ibare:RG-16/2/2018-30334) Sağlık Bakanlığında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

 (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı (Mülga ibare:RG-16/2/2018-30334)(...) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilâtında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, (Değişik ibare:RG-9/2/2019-30681) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) (Mülga:RG-16/2/2018-30334)

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

d) (Değişik:RG-9/2/2019-30681) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen merkez ve taşra teşkilâtı hizmet birimlerini,

e) (Mülga:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

f) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

g) (Mülga:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

ğ) (Değişik:RG-31/3/2017-30024)  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ı) Hizmet süresi:  Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

j) (Mülga:RG-9/2/2019-30681)

k) (Mülga:RG-31/3/2017-30024)

l) (Değişik:RG-31/3/2017-30024) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(Değişik Bölüm başlığı:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar (Değişik Başlık:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer) Şube müdürü, hastane müdürü,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdarî Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, sayman,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, veznedar, santral memuru, ambar memuru, memur, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi,

3) Şoför.

d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Gassal, terzi, teknisyen yardımcısı, aşçı, berber, bahçıvan, kaloriferci, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, hayvan bakıcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, biyolog, psikolog, sosyolog, antropolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, iş ve uğraşı terapisti (ergo terapist), perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, tercüman, mütercim, kütüphaneci, tekniker, teknik ressam, ressam, grafiker, şehir plancısı, programcı, tıbbî teknolog, sağlık teknikeri, hemşire, hemşire yardımcısı, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, odyolog, teknisyen ve imam hatip.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) (Ek:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)  Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 –  (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolarda görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)  İl ve ilçe sağlık (Mülga ibare:RG-16/2/2018-30334)(...) müdürlüklerinde bulunan sağlıkla ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları tercih edilmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

b) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer) İl ve ilçe sağlık (Mülga ibare:RG-16/2/2018-30334)(...) müdürlüklerinde bulunan diğer şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

c) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer) Hastane müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Sağlık idaresi yüksekokulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksekokul veya fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

ç) (Mülga:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

d) Şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

g) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ambar memuru, santral memuru, memur, daktilograf, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) B, (Ek ibare:RG-31/3/2017-30024) C, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tâbi olmadan atama yapılacak kadrolar

MADDE 8 – (1) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, ilgili mevzuatı gereğince sınavsız ve kura ile yapılır.

Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Avukat kadrosuna atanmak için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, veteriner hekim, biyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, odyolog, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, sosyolog, antropolog, iş ve uğraşı terapisti, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, tıbbî teknolog, kütüphaneci, sağlık teknikeri, tekniker, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, hemşire yardımcısı, sağlık savaş memuru, teknisyen, teknik ressam, ressam, grafiker, şehir plancısı, kameraman ve imam hatip kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, (Değişik ibare:RG-16/2/2018-30334) ilgili mevzuatına uygun olarak alınmış onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

2) (Mülga:RG-31/3/2017-30024)

3) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 veya uluslararası geçerliliği bulunan dil sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az kırkbeş gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, (Değişik ibare:RG-16/2/2018-30334) ilgili birimlerden alınan bilgiler üzerine Genel Müdürlükçe (Değişik ibare:RG-9/2/2019-30681) Bakan Yardımcısından alınacak onayı müteakip Bakanlık İnternet sitesinde ilan edilir.

(5) (Mülga:RG-16/2/2018-30334)

(6) Sınav başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre otuz günden az olamaz.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme sınavı konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı (Mülga ibare:RG-9/2/2019-30681)(…) veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) (Değişik:RG-31/3/2017-30024) Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(4) Yazılı sınav soruları (Ek ibare:RG-31/3/2017-30024) Yazılı Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır.

(5) Görevde Yükselme sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-31/3/2017-30024) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 –(Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (Değişik cümle:RG-31/3/2017-30024) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme (Ek ibare:RG-31/3/2017-30024) veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan kadrolara personelin atanması, (Mülga ibare:RG-31/3/2017-30024) (...) bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) (Değişik cümle:RG-31/3/2017-30024) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınav soruları, sınav duyurusunda belirtilen konu başlıklarından oluşur. (Ek cümle:RG-9/2/2019-30681) Sınav soruları Yazılı Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır.

(4) Unvan değişikliği sınavına, (Değişik ibare:RG-16/2/2018-30334) Bakanlıkta Devlet memuru olarak görev yapan  personelin tümü başvurabilir.

(5) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta (Mülga ibare:RG-16/2/2018-30334) (...) veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(6) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az (Değişik ibare:RG-31/3/2017-30024) altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama esasları

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)  Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) (Mülga:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

(4) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)  Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.

 (5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(6) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav kurulları ve görevleri

MADDE 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-31/3/2017-30024)

(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan yazılı sınav kurulu teşkil edilir.

(2) (Değişik cümle:RG-16/2/2018-30334) Yazılı Sınav Kurulu, Bakan onayı ile kurulur. Kurul; (Değişik ibare:RG-9/2/2019-30681) Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği temsilcilerinden oluşur ve temsilcilerin en az daire başkanı seviyesinde veya hukuk müşaviri olması şarttır. İhtiyaç halinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları için (Değişik ibare:RG-9/2/2019-30681) Bakan Yardımcısının onayı ile en az daire başkanı seviyesinde olan birinin başkanlığında toplam beş kişiden müteşekkil sözlü sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(3) Yazılı ve sözlü sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

(4) Yazılı ve sözlü sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(5) Yazılı sınav kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Ancak, sırf sözlü sınavlara ilişkin itirazlar sözlü sınav kurul/kurullarınca değerlendirilip ilgiliye bildirilir.

(6) Yazılı sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Kurullarda asıl üyenin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(7) Kurulların sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 – (Değişik:RG-31/3/2017-30024)

(1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından yazılı sınav kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde; sözlü sınav sonuçları ise sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle (Ek ibare:RG-31/3/2017-30024) sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. (Değişik ibare:RG-31/3/2017-30024) Yazılı Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç on  iş günü içerisinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak ya da Bakanlık internet sitesi vasıtasıyla bildirir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikteki hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, atanılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar aynı düzey unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara sınavsız naklen atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak Bakanlıkta, bağlı kuruluşta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) (Mülga:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Bakanlık gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

___________________

(1)    16/2/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğin adı “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/4/2014

28975

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

30/12/2014

29221 mükerrer

2.       

31/3/2017

30024

3.

16/2/2018

30334

4.       

9/2/2019

30681