TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak tarım işletmelerine ait tarımsal faaliyetlerin tamamının kayıt altına alınması için kurulacak Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi, geliştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve elde edilen kayıtlardan tarım işletmesi bazında, ülke genelinde tarım istatistiklerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin kurulması, kullanılması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kayıt işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında görev alacak birimlerin belirlenmesini, görevlerin tanımlanmasını, TÜKAS kapsamındaki tarım işletmelerine ait tarımsal faaliyetlerin tamamının kayıt altına alınmasını, düzenlenmesini ve tarımsal üretim bazında tarım istatistiklerinin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 28 inci maddeleri ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 45 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

c) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ç) e-devlet kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan internet sitesini,

d) İl tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il tahkim komisyonlarını,

e) İl/İlçe keşif komisyonu: Kadastro geçmemiş birimler, toplulaştırma kararı alınmış ve toplulaştırma çalışması bitirilmemiş alanlar için il ve ilçelerde; il/ilçe müdürlüğü teknik elemanının başkanlığında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teknik elemanı, ormanlık veya ormanla ilişkili alanlarda il ve ilçelerdeki Orman Genel Müdürlüğüne bağlı kurumun teknik elemanı, ziraat odasının olduğu yerlerde ziraat odasının yetkili temsilcisi ve köy/mahalle muhtarından oluşan komisyonu,

f) İl/İlçe tespit komisyonu: Örnekleme yöntemi ile yapılacak tespit çalışmaları, üretim bilgilerine yönelik çalışmalar ile mülkiyeti ihtilaflı davalı araziler için yapılacak tespit çalışmalarında il ve ilçelerde; il/ilçe müdürlüğünde görevli en az iki teknik personel, coğrafi bilgi sistemi sorumlusu ve köy/mahalle muhtarından oluşan komisyonu,

g) İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan ilçe tahkim komisyonlarını,

ğ) İzleyici: TÜKAS’a kayıt ve/veya güncelleme yapma yetkisi bulunmayan, ilgisi gereği, sınırları Bakanlık tarafından belirlenen ölçülerde TÜKAS’da kayıtlı bilgi ve raporları görebilen kullanıcıyı,

h) Keşif raporu: İl/İlçe keşif komisyonu tarafından düzenlenen ve ek-2’de yer alan belgeyi,

ı) KPS: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Kimlik Paylaşım Sistemini,

i) Taahhütname: Ek-5’te yer alan belgeyi,

j) TAKBİS: Tapu Kadastro Bilgi Sistemini,

k) Tarım arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

l) Tarım Danışmanı: 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (i), (j) ve (n) bentlerinde tanımlanan kişi ve/veya kuruluşları,

m) Tarımsal faaliyet: Doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetlerini,

n) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS): Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,

o) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Kayıt Formu: Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine kayıt yapılabilmesi ve/veya Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin güncellenebilmesi için başvuru sahibi tarım işletmelerinden talep edilen ve bir örneği ek-1’de yer alan formu,

ö) Tespit raporu: İl/İlçe tespit komisyonu tarafından düzenlenen ve ek-3’te yer alan belgeyi,

p) TÜKAS il sistem sorumlusu: TÜKAS’ın il düzeyinde sorumluluğunu üstlenen ve il müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeli,

r) TÜKAS ilçe sistem sorumlusu: TÜKAS’ın ilçe düzeyinde sorumluluğunu üstlenen ve il/ilçe müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeli,

s) TÜKAS kapsamındaki tarım işletmesi: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu ya da ortakçılık, yarıcılık veya kiralama şeklinde işlediği arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki ekonomik birimi,

ş) TÜKAS kapsamındaki tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,

t) TÜKAS sistem yöneticisi: Bakanlık merkez teşkilatında görevli TÜKAS’a ilişkin iş ve işlemleri takip etmeye yönelik görevlendirilen personeli,

u) Üretim yılı: Tek yıllık bitkiler için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık bitkiler için ekim/dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

ü) VEDOP: Vergi Daireleri Otomasyon Projesini,

v) Vejetasyon süresi: Çok yıllık bitkiler için farklı olan ve bitkilerin ekim/dikiminden itibaren üretim yılı içerisindeki son hasat tarihine kadar geçen süreyi,

y) Veri giriş görevlisi: TÜKAS’a kayıt olmak ve/veya güncelleme işlemi yapmak üzere müracaat eden tarım işletmelerinin bilgilerini sisteme kaydeden personeli,

ifade eder.

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 – (1) TÜKAS’ın yönetimi ile ilgili idari iş ve işlemler Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, bilgi işlem altyapısı ile ilgili teknik konulardaki iş ve işlemler Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, uygulamaya ve kayıtların doğruluğunu sağlamaya ilişkin iş ve işlemler il/ilçe tahkim komisyonu, keşif komisyonu, tespit komisyonu ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde tarımsal faaliyete yönelik TÜKAS başvurularını yapmak ve güncellemek için TÜKAS kapsamındaki tarım işletmelerinin sahiplerine ve TÜKAS kayıtlarının oluşturulmasına yardımcı olmak üzere özel sektör ve/veya sivil toplum örgütlerine Bakanlıkça yetki verilebilir. Yetki devri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

TÜKAS kapsamındaki tarım işletmelerinden istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 6 – (1) TÜKAS’a kaydolmak veya kayıtlarını güncellemek üzere il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunan tarım işletmelerinden TÜKAS Kayıt Formu (ek-1) istenir. İnternet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak TÜKAS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda sistemdeki ilgili alanlar doldurulur.

(2) İnternet ortamından TÜKAS’a kaydolmak veya kayıtlarını güncellemek isteyen tarım işletmeleri ek-4’te yer alan internet kullanıcı sözleşmesini doldurup il/ilçe müdürlüğüne teslim ederek kullanıcı adı ve şifre bilgilerini alırlar.

(3) Tarım işletmelerinden, TÜKAS Kayıt Formlarında ve/veya sistemdeki ilgili alanlarda, kendilerine ve arazisini kullandığı kişilere ait kimlik ve tüzel kişilik bilgilerinin beyanları istenir.

a) Gerçek kişiler tarafından beyan edilen kendilerine ait kimlik bilgileri KPS bilgileri ile eşleştirilir. Beyan edilen kimlik bilgileri ile KPS bilgileri eşleşmeyen tarım işletmelerinden nüfus müdürlüğünden onaylı nüfus kayıt örneği ve KPS bilgilerinin düzelttirilmesi istenir. Nüfus müdürlüğünden alınan kayıt örneklerindeki bilgiler esas alınır.

b) Tüzel kişiler tarafından beyan edilen mükellef bilgileri VEDOP ile eşleştirilir. Beyan edilen bilgiler ile VEDOP bilgileri eşleşmeyen tarım işletmelerinden VEDOP bilgilerinin düzelttirilmesi istenir.

(4) TÜKAS’a başvuran tarım işletmelerinden ek-5’te yer alan taahhütname istenir. İnternet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak TÜKAS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda sistemdeki ilgili alanlar doldurulur.

(5) TÜKAS’a kaydolmak üzere başvuruda bulunan tarım işletmelerinden TÜKAS Kayıt Formlarında veya sistemdeki ilgili alanlarda kadastro geçmiş birimlerdeki tarım arazileri için tapu kayıtları beyanı istenir.

a) Tapu kaydı beyanları ile TAKBİS kayıtları eşleşmeyen arazilerde TAKBİS kayıtları esas alınır.

b) TAKBİS kayıtları tamamlanmış birimlerde TAKBİS sisteminden erişilemeyen tapu kayıtları dikkate alınmaz. Bu tapuların TAKBİS’e kayıt edilmesi esastır.

(6) Kadastro geçmeyen, parsel yenileme çalışmaları devam eden yerler için, köşe noktaları koordinat değerlerini içeren ek-2’de yer alan Keşif Raporu istenir. Arazi toplulaştırma kararı alınan, ancak çalışmaları bitmeyen yerler için toplulaştırma öncesi kayıtlar esas alınır.

(7) Kayıt için müracaat edilmeyen tarımsal faaliyetler için; tespit komisyonu marifeti ile tarımsal faaliyette bulunan tarım işletmeleri tespit edilerek tarımsal faaliyet bilgileri sisteme kayıt edilir. Bu tespit işlemlerinin üretim yılının ağustos ayı sonuna kadar yapılması esastır.

(8) Çiftçi Kayıt Sistemi, Organik Tarım Bilgi Sistemi, İyi Tarım Uygulamaları Bilgi Sistemi, Örtüaltı Kayıt Sistemi ve tarımsal faaliyete ilişkin diğer kayıt sistemlerine yapılan tüm kayıtlar, TÜKAS veri tabanına da kayıt edilmiş sayılır.

TÜKAS’a kayıt yapılması ve TÜKAS’ın güncellenmesi

MADDE 7 – (1) Tarım işletmeleri, TÜKAS’a kayıt olabilmek ve TÜKAS kayıtlarını güncellemek için, istenen bilgi ve belgelerle, il/ilçe müdürlüğüne, internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak TÜKAS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvurulara ilişkin zaman aralıkları Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık web sayfası üzerinden duyurulur.

(2) Tarım işletmeleri TÜKAS kayıtlarını yaptırmak veya güncellemek üzere, il/ilçe müdürlüğüne şahsen, noterce düzenlenmiş vekâletnameyle vekilleri aracılığıyla veya sözleşme imzaladıkları tarım danışmanları aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden de TÜKAS kayıtlarını ve güncellemelerini yapabilirler.

(3) Tarım işletmelerine ek-1’deki form basılı olarak verilir. İnternet üzerinden veya e-devlet kapısı üzerinden yapılacak kayıtlar ve güncellemelerde sistemdeki ilgili alanlar doldurulur.

(4) Tarım işletmeleri, tüm tarımsal faaliyetlerini, üretim yılı içerisindeki başvuru tarih aralığında TÜKAS’a kaydettirir ve kayıtlarını günceller. Başvuruda bulunanlar, TÜKAS’a başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları arazilerin ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerin tamamının beyan edilmesinden ve başvuruları sırasında teslim ettikleri belgelerdeki ve/veya internet üzerinden yapılan başvurularda beyan edilen bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.

(5) Başvuru sahipleri tarafından doldurulan TÜKAS Kayıt Formları ve istenecek diğer bilgi-belgeler kayıt süresince, il/ilçe müdürlüğünce teslim alınarak her tarım işletmesi için açılacak dosyada saklanır. İnternet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak TÜKAS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üzerinden müracaat eden tarım işletmelerinin bilgileri Bakanlık veri tabanında saklanır.

İl/İlçe tahkim komisyonunun görev, yetki ve işleyişi

MADDE 8 – (1) İl/İlçe tahkim komisyonu, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. Sekretarya hizmetleri il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) İl/İlçe tahkim komisyonun hazırlayacağı çalışma plânına ve gündeme göre toplanır ve bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre karar alır.

(3) İl tahkim komisyonu en az beş üye, ilçe tahkim komisyonu en az dört üye ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini kararda yazılı olarak belirtir. Alınan kararlar tahkim komisyonu karar defterinde muhafaza edilir, ayrıca TÜKAS’da ilgili alana kaydedilir.

(4) İl/İlçe tahkim komisyonu, almış olduğu kararların ilgili kişi ve kurumlara tebliğ edilmesini sağlar ve uygulanmasını takip eder.

(5) İl/İlçe tahkim komisyonu, tespitine ihtiyaç duyulan alanlar için il/ilçe tespit ve keşif komisyonunu görevlendirir.

(6) İl/İlçe tahkim komisyonu, il/ilçe keşif ve tespit komisyonunun çalışmalarını bir takvime bağlayarak öngörülen sürelerde çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

(7) İl/İlçe tahkim komisyonu, TÜKAS ile ilgili il/ilçe müdürlüğünün intikal ettirdiği konuları inceler ve gerekiyorsa yerinde tespit yaparak karara bağlar.

(8) İl/İlçe tahkim komisyonu lüzumu halinde tapu, nüfus kaydı ve benzeri belgelerin güncellenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(9) İl tahkim komisyonu il genelinde yetkili olup; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

İl/İlçe keşif komisyonunun görevleri

MADDE 9 – (1) İl/İlçe keşif komisyonunun görevleri şunlardır:

a) TÜKAS’a kayıt olmak amacıyla il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunan tarım işletmeleri tarafından beyan edilen kadastro geçmemiş veya parsel yenileme çalışmaları devam eden tarım arazilerinin tespitini yapar.

b) Daha önce tespiti yapıldığı halde tahkim komisyonunca tarım arazilerinin yeniden tespitine lüzum görülen tarım işletmelerinin tarım arazilerini yerinde tespit eder.

c) Arazi toplulaştırma kararı alınmış ve çalışmaları devam eden alanlarda Çiftçi Kayıt Sistemine konu olan arazileri toplulaştırma öncesi kayıtları esas alarak tespit eder.

ç) Önceki yıllarda hazırlanan keşif raporlarını da dikkate alarak, kadastro geçmemiş birimlerde köşe noktaları koordinat değerlerini içeren keşif raporunu düzenler. Bu keşif raporu, önceki yıllarda başvuruda bulunan tarım işletmelerine ait arazi kayıtları için yapılan tespitte bir değişiklik olmaması durumunda, keşif komisyonu tarafından daha önce verilen keşif parsel numaraları aynı olacak şekilde düzenlenir. Keşif raporları, il/ilçe müdürlüğünde, tarım işletmesine ait dosyada muhafaza edilir ve varsa tapu zabıt kaydı da bu rapora eklenir. İlçelerdeki tüm keşifli araziler sistemde yer alan keşifli araziler bölümüne ayrıca kaydedilir.

d) Kadastro geçmemiş birimlerde yapılacak çalışmalarda; TÜKAS’a kayıt olmak üzere il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunan sayısını ve tarım işletmelerine ait toplam tarım arazisi büyüklüğünü dikkate alarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu birimlere yönelik tahmini çalışmalarından, uydu görüntülerinden, hava fotoğraflarından, orman amenajman planları veya her nevi haritalardan, köy sınırları kayıt defterlerinden, diğer kamu kurumlarından elde edilecek her türlü bilgi ve belgelerden ve coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanarak köylerin tahmini toplam tarım alanlarını tespit eder.

İl/İlçe tespit komisyonunun görevleri

MADDE 10 – (1) İl/İlçe tespit komisyonunun görevleri şunlardır:

a) TÜKAS’a kayıtlı işletmelerde üretim bilgilerine yönelik çalışmaları yapmak.

b) Kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan tarım işletmelerinin ve kullandıkları arazilerin yerinde tespitini yapmak.

c) Tarım parseli belirleme çalışmalarını yapmak.

ç) 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında tespit yapılacağı belirtilen arazilerin ve tarımsal faaliyetlerin tespitini yapmak.

TÜKAS sistem yöneticisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) TÜKAS sistem yöneticisinin görevleri şunlardır:

a) TÜKAS’ın uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmaları yapmak.

b) Kullanıcıların lokasyonunu ve yetkilerini tanımlamak.

c) Raporlamaları düzenlemek.

ç) 17 nci maddede belirtilen entegrasyonu sağlamak.

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

TÜKAS il sistem sorumlusunun görev ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) TÜKAS il sistem sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) TÜKAS’ın il genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak.

b) İl genelinde TÜKAS kullanıcılarını tanımlamak ve yetkilendirmek, başvurularını internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak TÜKAS uygulaması üzerinden bizzat yapmak isteyen tarım işletmelerine kullanıcı adı ve şifre tanımlamak.

c) İl genelinde ürün ve üretim bilgilerine yönelik tanımlamaları yapmak.

ç) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları il tahkim komisyonuna iletmek.

d) İl tahkim komisyonu kararlarını TÜKAS’a kaydetmek.

TÜKAS ilçe sistem sorumlusunun görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) TÜKAS ilçe sistem sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) TÜKAS’ın ilçe genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak.

b) İlçe genelinde ürün ve üretim bilgilerine yönelik tanımlamaları yapmak.

c) Çalışmaların işbirliği içerisinde yürütülmesi için gerekli olduğunda dosya kabul etmek ve veri girişi yapmak.

ç) Başvurularını internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak TÜKAS uygulaması üzerinden bizzat yapmak isteyen tarım işletmelerine kullanıcı adı ve şifre tanımlamak.

d) İlçedeki tüm keşifli arazileri sisteme kaydetmek.

e) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları ilçe tahkim komisyonuna iletmek.

f) İlçe tahkim komisyonu kararlarını TÜKAS’a kaydetmek.

Dosya kabul görevlisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Dosya kabul görevlisinin görevleri şunlardır:

a) TÜKAS uygulamalarına ilişkin başvuru evrakının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun şeklen kontrolünü yapmak ve evrakı eksiksiz kabul etmek.

b) Teslim aldığı müracaat dosyasının ilgili bölümünü ismiyle imzalamak.

Veri giriş görevlisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Veri giriş görevlisinin görevleri şunlardır:

a) Veri girişi yapılmak üzere kendisine verilen dosyadaki evrakın bilgilerini sisteme eksiksiz kaydetmek.

b) Veri girişi esnasında tespit edilen eksiklikleri gidermek üzere ilçe sistem sorumlusuna bilgi vermek.

c) Veri girişi yaptığı dosyanın ilgili bölümünü ismiyle imzalamak.

Yararlanma hakkı

MADDE 16 – (1) TÜKAS’a yapılan kayıtlar, esas olarak tarımsal faaliyetin belirlenmesine yöneliktir. Bu kayıtlar hiçbir şekilde mülkiyet tespitinde esas alınmaz ve mülkiyet hakkı doğurmaz.

(2) Tarım işletmelerinin tarımsal faaliyetlerinde kullanılan girdilerin temininde TÜKAS’a kayıtlılık esas alınır.

Entegrasyon

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında Bakanlık bünyesindeki elektronik ortamda bulunan verilerden ve ihtiyaç halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında yer alan elektronik verilerden yararlanılır.

Veri paylaşımı

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kaydedilen verilerin kullanım ve paylaşım hakkı Bakanlığa aittir. TÜKAS’ta yer alan veriler, ilgili mevzuat gereği kullanma ihtiyacı duyan kurum ve kuruluşlarla şartları Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izleyici olarak paylaşılabilir.

Güvenlik

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütmek üzere sistem yöneticisi ve il/ilçe sistem sorumlularınca kendilerine kullanıcı adı ve şifresi verilenler, bunları hiçbir surette başkaları ile paylaşamaz. TÜKAS verileri paylaşılan kurum ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar. Bu hükme aykırı davrananlar doğacak zararların tazmininden sorumludur.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız